Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Justičná revue 10/2017

22.11. 2017, 20:27 |  najpravo.sk

BARANÍK, K.: Interakcia medzinárodného, supranacionálneho a ústavného práva pri ochrane ľudských práv v SR;

BARANCOVÁ, H.: Pracovné právo v digitálnej dobe a rozvoj kolaboratívnej ekonomiky;

KOŠIČIAROVÁ, S.: Sankcie a tzv. kvázisankčné opatrenia vo verejnej správe;

KRAJČOVIČ, M.: Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb za porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku;

VOJTUŠ, F.: Surový spôsob spáchania trestného činu vraždy;

SEGEČ, M.: Správna žaloba opomenutého účastníka podľa nového Správneho súdneho poriadku;

BOROŠ, M.: Marginálie k rozhodnutiam o trestnom čine opilstva;

BLAŽEK, R.: Nepríčetnosť a trestný čin opilstva;

SAMAŠ, O.: Ešte raz k trestnému činu opilstva;

MAREK, K.: Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek;

VARGA, P.: Zohľadnenie požiadavky zamestnávateľa na náboženskú, politickú a filozofickú neutralitu zamestnanca;

MÉSZÁROS, M.: O zaručených konverziách dokumentov;

DOBRÍK, Ľ.: Arendtová, H.: Eichmann v Jeruzaleme. Správa o banalite zla. Premedia, 2016, strán 370;

MACH, P. – SIPEKIOVÁ, N.: LIBER L, TITULUS XVI: DE VERBORUM SIGNIFICATIONE (pars tertia). 50. kniha, 16. titul: O význame slov (3. časť);

Z obsahu časopisu Duševné vlastníctvo č. 3/2017;

Kuc proti Slovenskej republike (neodôvodnená a neprimerane dlhá väzba)

Nadežda Hudecová a ďalší proti Slovenskej republike (právo na prístup k súdu)

Johann Ján Maxian a Iveta Maxianová proti Slovenskej republike (právo na prerokovanie veci v primeranej lehote)

Bajzík a ďalší proti Slovenskej republike (právo na pokojné užívanie majetku)

Balan a ďalší proti Slovenskej republike (právo na pokojné užívanie majetku)

Matuschka a ďalší proti Slovenskej republike (právo na pokojné užívanie majetku)

Věc Červenka proti České republice (nedobrovolné umístění do zařízení sociální péče)

Zdroj: MS SR
Ilustračné foto: najpravo.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca