Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Justičná revue 1/2018

21.3. 2018, 17:15 |  najpravo.sk

Obsah čísla:

FUNTA, R.: Facebook z pohľadu súťažného práva;

GREGOR, M.: Právo zdravotníckeho pracovníka na výhradu vo svedomí vo svetle národnej a medzinárodnej úpravy;

UKROPEC, A.: Zadržanie migrantov a žiadateľov o azyl;

BONK, F.: Implementácia zákonného GAAR do slovenského daňového systému (1. časť);

MAREČEK, L.: Zodpovednosť právnických osôb za zločiny podľa medzinárodného práva;

SEGEČ, M.: Spojenie vecí a vylúčenie veci podľa nového Správneho súdneho poriadku;

AŠTARY, A.: Rozhodcovské konanie v pracovnoprávnych sporoch – reflexie de lege lata a de lege ferenda;

SYROVÝ, I.: Ochrana dobromyseľného nadobúdateľa vs. neplatný prevod;

Zo súdnej praxe: Porušenie princípu perpetuatio fori;

KUNDRÁT, I.: Právna povaha písomného potvrdenia zamestnanca o prevzatí zverených predmetov;

MÉSZÁROS, M.: Medzinárodná vedecká konferencia „Pracovné právo v digitálnej dobe“, organizovaná Katedrou pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave;

ŽOFČINOVÁ, V.: Jesenko, M.: Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, strán 201;

 Z obsahu časopisu Duševné vlastníctvo č. 4/2017;

Judikatúra súdov Slovenskej republiky – Občianske právo (CD)

Zdroj: www.justice.gov.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca