TlačPoštaZväčšiZmenši
Číslo:

Justičná revue 1/2011

3.12. 2010, 14:33 |  Admin 3

Obsah Justičnej revue č.1/11  
Štúdia
BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, M.:
Neústavné ústavné zákony? – I. časť;
(Unconstitutional Constitutional Laws? – Part One)
Cieľom štúdie je priblíženie v Slovenskej republike čoraz častejšie diskutovaných javov súvisiacich s ochranou ústavnosti, a to prelamovania ústavy a ochrany materiálneho jadra ústavy. Po teoretickej časti, ktorá je zameraná na sumarizovanie najnovších poznatkov konštitucionalistiky, sa nastoľuje otázka protiústavnosti ústavných zákonov prijatých Národnou radou Slovenskej republiky.
[strana 1]
PERHÁCS, Z. – GELETA, M.:
Ku korupcii a boju proti nej nástrojmi špecializovaného policajného útvaru;
(To the Corruption Issue and Fight Against it through Instruments of a Specialized Police Body)
Článok všeobecne charakterizuje a stručne vymedzuje pojem korupcie, načrtáva jej členenie a druhy, ale predovšetkým poukazuje na inštitucionálne zabezpečenie boja proti tejto forme kriminality v štruktúrach Policajného zboru. Špecializovaným útvarom na boj proti korupcii je úrad boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru, ktorý okrem iného vykonáva odhaľovanie a objasňovanie všetkých korupčných deliktov s celoslovenskou pôsobnosťou.
[strana 16]
Články
FEČÍK, M.:
Formálna a materiálna publicita katastra nehnuteľností;
(Formal and Material Publicity of the Land Register)
Formálna a materiálna publicita patria medzi základné zásady katastra nehnuteľností. Autor v článku analyticky hodnotí právnu úpravu týchto zásad, poukazuje na jej nedostatky, zaujíma stanovisko k aplikačným problémom a tiež načrtáva riešenia de lege ferenda.
[strana 34]
TKÁČ, J.:
Zmluva o dielo v zmysle FIDIC zmluvných podmienok;
(Contract for Work in the meaning of FIDIC Contractual Conditions)
Napriek skutočnosti, že vo svete a postupne aj na Slovensku sú FIDIC zmluvné podmienky relatívne často využívané v investičnej výstavbe, ich právnemu výkladu sa nevenuje na Slovensku skoro žiadna pozornosť. Tento článok si dáva za cieľ porovnať FIDIC zmluvné podmienky so zmluvou o dielo v zmysle Obchodného zákonníka.
[strana 47]
VALACHOVIČ, M.:
Problematika prevodu obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným z pohľadu teórie i praxe;
(Issue of the Transfer of a Business Share in the Limited Liability Company in the Light of the Theory and Practice)
Autor sa v článku zaoberá problematikou prevodu obchodného podielu spoločníka v obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným, a to z pohľadu teórie i praxe. Rozoberá pritom vybrané okruhy problémov, ktoré súvisia najmä so samotným právnym titulom, na základe ktorého sa obchodný podiel prevádza vychádzajúc zo strohej dikcie zákona a judikatúry súdov. Predmetom skúmania autora je vo viacerých aspektoch nedostatočná právna úprava prevodu obchodného podielu, ktorá neposkytuje podnikateľom pri ich podnikateľskej činnosti, či pri neskorších sporoch o platnosť zmluvy o prevode obchodného podielu, uspokojivé riešenia.
[strana 55]
KICOVÁ, A.:
Vybrané aspekty daňovej trestnej činnosti;
(Selected Aspects of the Tax Criminality)
Porušovanie daňových zákonov, vrátane konaní napĺňajúcich znaky skutkových podstát trestných činov, dosahuje v súčasnosti enormné rozmery. Jeho negatívny dopad na spoločnosť je o to závažnejší, o čo viac si uvedomíme, že základ príjmov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky predstavujú práve daňové príjmy. Najvýraznejší vplyv má v tomto smere rozmáhajúca sa trestná činnosť najmä pri dani z pridanej hodnoty, ktorá má z hľadiska daňových príjmov štátneho rozpočtu dominantné postavenie.
[strana 72]
Diskusia
TÓTHOVÁ, K.:
Opätovne k problémom doručovania;
(Repeatedly to the Issues of Delivery)
Autorka nadväzuje na príspevok Mateja Kukuru, ktorý bol uverejnený v Justičnej revue č. 8-9/2010, kde sa autor zamýšľa nad právnou úpravou doručovania súdnych rozhodnutí a iných písomností súdu účastníkom konania a tretím osobám v občiansko-súdnom konaní.
[strana 80]
ŠAMKO, P.:
Trestný čin marenia spravodlivosti – vybrané praktické problémy;
(Offence of Obstruction of Justice – Selected Practical Issues)
Cieľom tohto príspevku je poukázať na niektoré vybrané aplikačné problémy súvisiace s výkladom znakov skutkovej podstaty trestného činu marenia spravodlivosti podľa § 344 ods. 1 Tr. zák., ktoré sa v praxi vyskytli, a načrtnúť ich možné riešenia.
[strana 83]
Zo zahraničia
HERC, T.:
Všeobecná úprava verejnoprávnych zmlúv v nemeckom práve;
Prijatím správneho poriadku z roku 1976 sa po prvý raz súčasťou nemeckého práva stala všeobecná právna úprava verejnoprávnych zmlúv. Príspevok úvodom načrtáva vývoj doktríny vo vzťahu k samotnej otázke prípustnosti zmluvnej formy jednania verejnej správy a zaoberá sa teoretickým vymedzením inštitútu verejnoprávnej zmluvy podľa § 54 a nasl. nemeckého správneho poriadku, vrátane rozlíšenia týchto zmlúv na subordinačné a koordinačné. V ďalších častiach sa venuje právomoci uzatvárať verejnoprávne zmluvy, s tým súvisiacemu správnemu uváženiu, ďalej ich neplatnosti ako jedinému dôsledku ich rozporu so zákonom, ako aj možnosti ich zmeny a zrušenia.
[strana 123]
MAREK, K.:
Obchodní podmínky, vykládací pravidla a obchodní zvyklosti;
Pojednání se věnuje obchodním podmínkám, vykládacím pravidlům a obchodním zvyklostem. Používání obchodních podmínek, obchodních zvyklostí a vykládacích pravidel, a to na úkor dřívější podrobné předpisové úpravy, považujeme za správné. Jak obchodní zvyklosti, tak obchodní podmínky či vykládací pravidla se přitom mohou měnit bez nároků na novelizace právních předpisů. Je přitom třeba počítat s rozšiřujícím se výčtem mezinárodních úmluv i rozvíjející se mezinárodní úpravou. Současně je třeba počítat i s některými obchodními zvyklostmi a obchodními podmínkami, které se používají shodně jak v mezinárodních, tak i tuzemských vztazích (např. u akreditivů či inkas, bankovních záruk apod.). Dosavadní právní úpravu umožňující tedy v obchodních závazkových vztazích odkázat na obchodní podmínky, obchodní zvyklosti a vykládací pravidla, hodnotíme kladně.
[strana 136]
Adspirantes legum
DOMIN, M.:
Hrubá neslušnosť ako dôvod zákazu zhromaždenia;
Autor sa v článku zaoberá jedným z dôvodov zákazu zhromaždenia, upraveného v § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva v tom, že oznámený účel zhromaždenia smeruje k výzve dopúšťať sa tzv. hrubej neslušnosti. Ťažiskom príspevku je snaha poukázať na neexistujúci jednoznačný výklad pojmu „hrubá neslušnosť" a negatívne následky s tým spojené. Autor neopomína ani ústavnoprávny rozmer predmetnej otázky. V záverečnej časti príspevku sú načrtnuté možné riešenia.
[strana 149]
Recenzie - anotácie
DOBRÍK, L.
Bröstl Alexander a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeňek, 2010, strán 461
[strana 158]
MASLEN, M.
Kopecký, Martin: Právní postavení obcí a krájů – základy komunálního práva. Praha, Wolters Kluwer ČR, a. s. 2010, strán 392
[strana 160]
MAREK, K.:
Sedláček, Jaromír (editor Jiří Spáčil) Obligační právo, I. – III. díl, reprint původního vydání, Wolters Kluwer ČR, 2010, Původní vydání bylo uskutečněno: I. díl v r. 1933, II. díl v r. 1946, III. díl v r. 1947
[strana 163]
SVÁK, J.
Sagan, S. – Serzhanova, V.: Organy i korporacje ochrony prawa. Wydanie 2, LEXIS NEXIS, Warszawa, 2008, strán 288
[strana 165]
Európska únia a Slovensko
ŠRAMEL, B.:
Európsky verejný prokurátor – nevyhnutný ochranca Európy?;
(European Public Prosecutor – necessary Protector of Europe?)
Autor sa vo svojom príspevku zaoberá problematikou Úradu Európskeho verejného prokurátora, ktorej aktuálnosť v poslednej dobe neustále rastie a o. i. vyvoláva i otázky o nutnosti existencie takéhoto orgánu. Myšlienka vzniku úradu, ktorý by vykonával spoločné vyšetrovanie a trestné stíhanie trestných činov poškodujúcich finančné záujmy Únie, existuje už dlhší čas a vyvoláva mnohé protichodné reakcie. Práve preto autor analyzuje počiatky vzniku tejto myšlienky, okolnosti a dôvody. V ďalších častiach príspevku sa autor zaoberá konkrétnymi únijnými legislatívnymi návrhmi na vytvorenie Úradu Európskeho verejného prokurátora, majúcimi základ v projekte Corpus Juris, ktoré vyústili po viacerých neúspešných pokusoch až do samotného uvedenia inštitútu európskeho verejného prokurátora do únijnej legislatívy, a to prostredníctvom reformnej Lisabonskej zmluvy.
[strana 95]
TURČÁNIOVÁ, T:
Legislatíva Európskej únie v oblasti platobných služieb;
(Legislation of the European Union in the Sphere of Payment Services)
Osobitosti historického vývoja jednotlivých európskych štátov mali za následok vytvorenie viacerých právnych poriadkov odlišujúcich sa tak z hmotnoprávnej, ako aj procesnoprávnej stránky. Tento fakt sa výrazne prejavil v rámci uplatňovania jednotnej politiky zo strany Európskej únie (ďalej len „EÚ" alebo „Únia"), a aby bolo možné realizovať základné princípy, na ktorých je Únia budovaná, pristúpilo sa k postupnej harmonizácii jednotlivých oblastí života EÚ prostredníctvom legislatívnych nástrojov. Tento článok sa zameriava primárne na oblasť platobných služieb, ale s ohľadom na potrebu vytvorenia komplexného pohľadu na tému je bližšie popísané právna úprava voľného pohybu kapitálu a charakteristika vybraných prameňov európskeho práva.
[strana 109]
Príloha
Judikatúra súdov Slovenskej republiky – Občianske právo – (CD) 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1297
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

CSP: Úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom ako otázka právna

Riešenie problematiky úpravy styku otca s maloletou nemôže byť v žiadnom prípade posudzované ako právna otázka, na ktorej by záviselo ...

CSP: Predpoklady pre rozhodnutie rozsudkom pre zmeškanie žalovaného podľa § 273 CSP

Predpoklady pre rozhodnutie rozsudkom pre zmeškanie žalovaného podľa § 273 C. s. p., ktorými sú: riadne doručenie žaloby (o splnenie ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Danko: Generálny prokurátor nemôže v kancelárii využívať skrytú kameruhttps://www.webnoviny.sk/danko-generalny-prokurator-nemoze-v-kancelarii-vyuzivat-skrytu-kameru/

Generálny prokurátor nemôže mať v kancelárii skrytú kameru na nahrávky.

Pri označovaní strelných a signálnych zbraní platia nové pravidláhttps://www.teraz.sk/slovensko/pri-oznacovani-strelnych-a-signalnyc/441148-clanok.html

Ide o zosúladenia právnej úpravy na Slovensku s právom Európskej únie v oblasti označovania ...

Ústavnému sudcovi Mamojkovi hrozí disciplinárne stíhanie, Fiačan chce tvrdenia Tótha preveriťhttps://www.webnoviny.sk/ustavnemu-sudcovi-mamojkovi-hrozi-disciplinarne-stihanie-fiacan-chce-tvrdenia-totha-preverit/

Pri disciplinárnom stíhaní ústavného sudcu platia iné pravidlá ako pri všeobecných.

Členové rady Válkovou podpořili. Vládní zmocněnkyní pro lidská práva zůstanehttps://www.denik.cz/z_domova/valkova-ksc-lidska-prava-zmocnenkyne-20200116.html

Podpořila ji dnes většina členů rady vlády pro lidská práva.

Voliči by si mali skontrolovať platnosť občianskeho preukazuhttps://www.teraz.sk/slovensko/volici-by-si-mali-skontrolovat-platnos/441017-clanok.html

Hlasovať s cestovným pasom nie je možné ani v prípade, ak si volič zabudne priniesť ...

G. Gál podal návrh na pozastavenie funkcie dvoch sudkýňhttps://www.teraz.sk/slovensko/g-gal-podal-navrh-na-pozastavenie-fun/440980-clanok.html

Minister hovorí, že rezort pod jeho vedením tak vykonal ďalšie opatrenie voči jednotlivcom, ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: