Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Právo na ustanovenie tlmočníka v trestnom konaní, dôkazné bremeno o neovládaní jazyka

27.7. 2018, 16:43 |  najpravo.sk

Právo na ustanovenie tlmočníka neprislúcha obvinenému, ktorý dostatočne rozumie jazyku a hovorí jazykom, v ktorom sa konanie vedie, preto nepostačuje len formálne vyhlásenie obvineného smerujúce k požiadavke bezplatného ustanovenia tlmočníka, keďže dôkazné bremeno preukázať opodstatnenosť takejto požiadavky smeruje proti obvinenému s oprávnením kompetentného vnútroštátneho orgánu rozhodnúť o dôvodnosti prednesenej žiadosti.

Pri úvahe, aká úroveň znalosti jazyka konajúceho súdu bola v tom-ktorom prípade potrebná, je relevantná povaha trestného činu, z ktorého bol sťažovateľ obvinený, a tiež zložitosť „oznámení“ adresovaných sťažovateľovi.

V niektorých prípadoch môže súd považovať za dostatočné na zachovanie tohto práva skutočnosť, že obhajca obvineného bol schopný komunikovať aj v jazyku obvineného, aj v jazyku konajúceho súdu.

(Uznesenie Ústavného súdu SR z 20. 12. 2017, sp. zn. II. ÚS 731/2017)

Z odôvodnenia:


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť