Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

JUDIKATÚRA: Nelegálna práca cudzinca ako dôvod na jeho vyhostenie

23.5. 2023, 17:07 |  Filip Korček

Právne vety

  1. Skutočnosť, že osoba vykonáva na území Slovenskej republiky pracovnú činnosť, ktorá je v rozpore so zákonom o službách zamestnanosti, ktorá vykazovala znaky nelegálnej práce v zmysle § 2 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní ako aj v rozpore so zákonom o pobyte cudzincov, predstavovuje naplnenie iného spôsobu porušenia všeobecne záväzného predpisu, s ktorým zákonodarca spája sankciu v podobe administratívneho vyhostenia štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 82 ods. 2 písm. o) zákona o pobyte cudzincov.
  2. Predmetné ustanovenie zákona o pobyte cudzincov smeruje k ochrane verejného záujmu. Týmto verejným záujmom je v posudzovanej veci práve ochrana trhu práce v Slovenskej republike. Kasačný súd preto nemohol prisvedčiť argumentácii a presvedčeniu sťažovateľky o tom, že jej pracovná činnosť nepredstavuje ohrozenie verejného záujmu a nedosahuje intenzity iného spôsobu porušenia všeobecne záväzného predpisu. Práve naopak, legálna pracovná činnosť a s ňou spojené odvádzanie daní a odvodov je povinnosťou všetkých cudzincov vykonávajúcich v Slovenskej republike zárobkovú činnosť a nemôže samo o sebe viesť k tolerancii voči porušovania povinností cudzinca v oblasti cudzineckého práva a zamestnanosti.

Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť