Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Prípustnosť dovolania v konaní o úprave styku rodičov s dieťaťom

14.4. 2015, 18:04 |  najpravo.sk

V rozsudku o úprave styku rodičov s maloletým dieťaťom nejde o obmedzenie alebo pozbavenie rodičovských práv a povinností alebo o pozastavení ich výkonu, preto dovolanie nie je prípustné a ide pritom o vec upravenú v Zákone o rodine, kde dovolanie nie je prípustné.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. februára 2014, sp. zn. 2 Cdo 241/2013)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Bardejov rozsudkom z 1. februára 2012 č.k. 2 P 66/2009-105 rozhodol, tak že otec maloletého M. T., nar. X. je oprávnený sa stýkať s maloletým E. S., nar. X. každú poslednú sobotu v každý druhý kalendárny mesiac v roku v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. za účasti matky maloletého S. S., nar. X. mimo bydliska maloletého a bez účasti starých rodičov maloletého s tým, že maloletého spolu s matkou otec prevezme pred bydliskom maloletého a s tým, že prvý styk otca s dieťaťom sa uskutoční v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po právoplatnosti rozsudku a následne sa styk uskutoční každý druhý kalendárny mesiac. Matka maloletého je povinná maloletého na styk riadne pripraviť. Otec maloletého je povinný zabezpečiť návrat maloletého spolu s jeho matkou po ukončení styku späť pred bydlisko maloletého. Vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Krajský súd v Prešove na odvolanie matky rozsudkom z 27. júna 2012 sp. zn. 15 CoP 56/2012 potvrdil rozsudok okresného súdu, vyslovil, že sudkyňa Mgr. Ivana Hanuščáková nie je vylúčená z prejednávania a rozhodovania veci Okresného súdu Bardejov sp. zn. 2 P 66/2009. Vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť