Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
Predplatné
Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Právo byť v konaní pred súdom zastúpený advokátom

najpravo.sk • 3.11. 2012, 16:54

Právo byť v konaní pred súdom zastúpený advokátom je garantované Ústavou Slovenskej republiky ako súčasť práva na súdnu a inú ochranu (čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky). Toto právo sa realizuje buď tým, že si účastník konania zvolí advokáta, ktorého poverí zastupovaním v konaní, alebo mu v prípade splnenia zákonných podmienok súd na jeho návrh ustanoví zástupcu z radov advokátov (§ 30 ods. 1 O.s.p.). Účastník konania má možnosť obrátiť sa na Centrum bezplatnej právnej pomoci podľa osobitného predpisu. Súd je však povinný umožniť účastníkovi realizáciu tohto práva, napríklad poučením podľa § 5 a 30 O.s.p., poskytnutím primeranej lehoty na zvolenie si právneho zástupcu a i.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. 7. 2010, sp. zn. 2 Cdo 93/2009)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Prešov rozsudkom z 27. marca 2006 č.k. 17 C 178/2005-179 návrh navrhovateľa na zaplatenie 231 040 Sk zamietol a uložil mu povinnosť nahradiť odporkyni trovy konania 2 264,-- Sk do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Uviedol, že účastníci uzavreli 13.9.2002 poistnú zmluvu č. X., predmetom ktorej bolo poistenie motorového vozidla navrhovateľa T. R.. V dôsledku poistnej udalosti z 26.2.2003 (likvidovanej ako totálna škoda) odporkyňa vyplatila navrhovateľovi sumu 238 155,-- Sk vychádzajúc zo všeobecnej hodnoty motorového vozidla vo výške 399 700,-- Sk (po odpočítaní zvyškov, spoluúčasti a dlžného poistného), keď podľa tvrdenia navrhovateľa, ktoré nepreukázal, bola vo výške 550 000,-- Sk (predajná cena motorového vozidla). Navrhovateľ nesúhlasil ani s ohodnotením použiteľných zvyškov vozidla na sumu 142 900,-- Sk a tvrdil, že ich reálna (predajná) hodnota bola 50 000,-- Sk. Vykonaným dokazovaním mal preukázaný správny postup odporkyne, keď podľa záverov znaleckého posudku znalca Ing. R. H. všeobecná hodnota motorového vozidla, z ktorej bol vykonaný výpočet výšky škody, je 342 693,-- Sk, teda nižšia ako všeobecná hodnota motorového vozidla podľa tvrdenia navrhovateľa. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p.

Krajský súd v Prešove rozsudkom z 23. apríla 2008 sp.zn. 10 Co 6/2008 na odvolanie navrhovateľa rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil, účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal a nevyhovel návrhu navrhovateľa na ustanovenie mu zástupcu z radov advokátov. Stotožnil sa so skutkovými a právnymi závermi prvostupňového súdu. Zdôraznil, že súd rozhoduje na základe skutkového stavu, ktorý vyplynul z vykonaného dokazovania pred súdom prvého stupňa a podstatná je poučovacia povinnosť súdu podľa § 120 ods. 4 O.s.p. Odvolací súd môže doplniť dokazovanie vykonaním iba takých dôkazov, ktoré účastníci konania navrhli, ale súd prvého stupňa ich nevykonal alebo, ak ide o dôkazy, ktoré vôbec neboli navrhnuté pred súdom prvého stupňa (§ 205a O.s.p.). V danej veci bolo namietané len nesprávne vykonanie znaleckého posudku (vyhotoveného na žiadosť odporkyne ) a ustanovenie znalca bolo navrhované až v odvolacom konaní po uplynutí lehoty na podanie odvolania (§ 205 ods. 3 O.s.p.). Žiadosti o ustanovenie zástupcu z radov advokátov nevyhovel z dôvodu, že bola podaná až v priebehu odvolacieho konania a v tomto štádiu konania už by právny zástupca nemohol predkladať ďalšie návrhy na dokazovanie (poučovacia zásada podľa § 120 ods. 4 O.s.p.). O trovách odvolacieho konania rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 1 O.s.p., 149 O.s.p. a § 151 O.s.p. (navrhovateľ úspech nemal a odporkyňa trovy nevyčíslila).

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2379

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: