Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Neprípustnosť podania odporu proti platobnému rozkazu vedľajším účastníkom

6.4. 2014, 21:31 |  najpravo.sk

Oznámením tretieho subjektu, že vstupuje do konania ako vedľajší účastník na strane žalovaného v štádiu skráteného (rozkazného) konania, nenastávajú účinky vzniku vedľajšieho účastníctva tohto subjektu. Vylučuje to zmysel a účel inštitútu vedľajšieho účastníctva v spojení so zmyslom a účelom inštitútu skráteného konania. Neprichádza preto do úvahy podanie odporu proti platobnému rozkazu takýmto subjektom.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. októbra 2013, sp. zn. 6 Cdo 357/2012)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Bratislava V (ďalej aj „ súd prvého stupňa" alebo „prvostupňový súd") uznesením zo 4. mája 2012 č. k. 26 Ro 1370/2011-35 odmietol odpor podaný Združením na ochranu občana spotrebiteľa HOOS so sídlom v Prešove, Važecká č. 16 (ďalej len „ZDRUŽENIE") proti platobnému rozkazu z 15. novembra 2011 č. k. 26 Ro 1370/2011-18, ktorým bola žalovanej uložená povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 2 114,71 EUR spolu s 13%-nými úrokmi z omeškania zo sumy 1 758,38 EUR od 9. 2. 2006 do zaplatenia a povinnosť zaplatiť jej aj náhradu trov konania spolu vo výške 363,38 EUR na účet jej právneho zástupcu, to všetko do pätnástich dní od doručenia platobného rozkazu. Odmietnutie odporu odôvodnil ustanovením § 174 ods. 3 písm. c/ Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O. s. p") majúc za to, že ZDRUŽENIE nie je oprávnené na jeho podanie, pretože účastníkmi konania sú len žalobkyňa a žalovaná.

Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací (ďalej aj „odvolací súd") na odvolanie ZDRUŽENIA uznesením z 25. júla 2012 sp. zn. 6 Co 223/2012 uznesenie súdu prvého stupňa o odmietnutí odporu potvrdil a zároveň rozhodol o zamietnutí žiadosti ZDRUŽENIA o prerušenie konania. Potvrdenie prvostupňového uznesenia odôvodnil jeho vecnou správnosťou poukazujúc na to, že platná právna úprava právo podať odpor priznáva výslovne len odporcovi (§ 174 ods. 2 O. s. p.). Vzhľadom na výslovné riešenie tejto otázky vnútroštátnym právom nepovažoval za dôvodné predloženie prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru Európskej únie.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť