Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Nepriznanie náhrady trov právneho zastúpenia za prevzatie veci a prípravu zastúpenia v dovolacom konaní

3.11. 2012, 17:23 |  najpravo.sk

Pokiaľ právny zástupca účastníka zastupoval účastníka už v konaní pred obidvomi súdmi nižšieho stupňa, pri rozhodovaní o výške trov právneho zastúpenia v dovolacom konaní nemá nárok na náhradu trov právneho zastúpenia za úkon právnej služby – prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 21. 12. 2010, sp. zn. 6 Cdo 104/2010)

 

Z odôvodnenia:

 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť