Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Procesná legitimácia opomenutého účastníka

24.5. 2012, 19:56 |  najpravo.sk

Ak súd dospeje k záveru, že so žalobcom sa malo konať ako s účastníkom konania, uloží správnemu orgánu doručiť tomuto účastníkovi správne rozhodnutie. Podľa okolností prípadu môže odložiť vykonateľnosť tohto rozhodnutia.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 17. júna 2009, sp. zn. 6 Sžo 297/2008)

Z odôvodnenia:

Napadnutým rozsudkom krajský súd zrušil rozhodnutie žalovanej č. V 4088/03 zo dňa 17.5.2005 podľa § 250j ods. 2 písm. d/, e/ Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj „OSP") a vec jej vrátil na ďalšie konanie. Žalovanej uložil zaplatiť žalobkyni náhradu trov konania v sume 9.467,--Sk na účet právneho zástupcu JUDr. Ľ. M. Predmetom preskúmavacieho konania bolo rozhodnutie, ktorým žalovaná povolila vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. X. k.ú. R. na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi Ing. I. ako predávajúcim a obchodnou spoločnosťou E., s.r.o., ako kupujúcim, a to na základe žaloby I. J., ktorá účastníčkou vkladového konania síce nebola, ale rozhodnutie žalovanej podľa názoru krajského súdu môže ovplyvniť jej právnu pozíciu, t.j. jej hmotno-právne postavenie bude po vydaní rozhodnutia iné ako pred jeho vydaním. Krajský súd dôvodil, že je nepochybné, že na konania podľa zákona č. 162/1992 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (ďalej len „katastrálny zákon"), sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, a pretože z ustanovenia § 14 ods. 1 správneho poriadku účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté ako aj ten kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý a to až do času, kým sa preukáže opak, je nesporné, že takýmto osobám treba umožniť ich účasť na konaní, aby v ňom mohli obhajovať svoje práva alebo právom chránené záujmy. V prípade, že sa takéto konanie už začalo, vzniká takýmto osobám procesný právny nárok, aby boli pribraté do konania. Správny orgán má teda povinnosť, aby každému, kto sa naň obráti s tvrdením, že rozhodnutie sa môže priamo dotýkať jeho práv, právom chránených záujmov alebo povinnosti, priznal postavenie účastníka konania a takto s ním zaobchádzal až dovtedy, kým sa preukáže opak. O nepriznaní postavenia účastníka konania musí správny orgán rozhodnúť rozhodnutím. Súhlasil preto s námietkami žalobkyne, že žalovaná nekonala s ňou ako s účastníčkou správneho konania, keď bez toho, aby rozhodnutím rozhodla o nepriznaní jej postavenia ako účastníka konania, ignorovala jej žiadosti o pribratie do konania ako účastníčky konania, dokonca jej nedoručovala ani predmetné rozhodnutie.

Súd prvého stupňa mal tiež za to, že v rámci správneho konania nebola dostatočne objasnená ani otázka týkajúca sa rozhodujúcich skutočností na posúdenie argumentov žalobkyne spočívajúce najmä v tom, že bývalý manžel žalobkyne nie je podnikateľom v zmysle príslušných ustanovení obchodného a živnostenského zákonníka a v takomto prípade neobstojí preto právna argumentácia žalovanej, ktorá sa odvolávala na právny názor prezentovaný v rozhodnutí Krajského súdu v Bratislave pod sp. zn. 19 S 285/2002. O trovách konania bolo rozhodnuté podľa § 250k ods. 1 OSP.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť