TlačPoštaZväčšiZmenši

Ochrana žalovaného v prípade vydania kontumačného rozsudku

12.4. 2011, 17:23 |  najpravo.sk

Ustanovenie § 153c ods. 1 O.s.p. v záujme zásady materiálnej pravdy zabezpečuje súdnu ochranu žalovaného v prípade vydania kontumačného rozsudku. Umožňuje žalovanému, aby v odvolacej lehote navrhol jeho zrušenie. O tomto návrhu rozhoduje súd, ktorý vydal rozsudok pre zmeškanie. Ak žalovaný preukáže, prípadne osvedčí závažnosť dôvodov jeho zmeškania, súd uznesením rozsudok zruší a o veci ďalej koná a vec meritórne rozhodne. V prípade, ak súd dôjde k záveru, že návrh žalovaného nie je dôvodný, tak uznesením návrh zamietne. Voči tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie. V prípade právoplatného zamietnutia návrhu o zrušenie rozsudku pre zmeškanie je vec na súde prvého stupňa ukončená. Žalovaný potom má možnosť podať odvolanie proti samotnému rozsudku pre zmeškanie.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 23. 6. 2010, sp. zn. 6 Obdo 22/2009)

Z odôvodnenia:

Žalobkyňa podaním doručeným okresnému súdu 15. októbra 2008 uplatnila proti žalovanému právo na bezplatné odstránenie vád diela s poukazom na uzavretú zmluvu o dielo č. 3/2007-B. z 28. septembra 2007 v znení jej dodatkov z 28. novembra 2007 a 17. decembra 2007 a projekt spracovaný projektovou organizáciou C.V.B. diela D., Š.H..

Okresný súd v Banskej Bystrici rozsudkom zo 17. februára 2009, č. k. 64 Cb 207/2008-66 žalobe vyhovel a uložil žalovanému povinnosť bezplatne odstrániť vytýkané vady diela do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Súčasne uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v sume 546,07 Eur.

Podľa odôvodnenia rozhodnutia súd prvého stupňa rozhodol podľa § 153b ods. 2 O.s.p. rozsudkom pre zmeškanie. Žalovaný svoju neúčasť na pojednávanie určené na deň 17. februára 2009 o 13,30 hod. neospravedlnil včas a ospravedlnenie nebolo urobené riadne a z dôležitého dôvodu. Žalovaný prevzal zásielku s predvolaním na pojednávanie 12. januára 2009 a v deň pojednávania, tri a pol hodiny pred určeným časom pojednávania mienil ospravedlniť svoju neúčasť, resp. požiadať o odročenie pojednávania. Ospravedlnenie neúčasti bolo vykonané jeho právnou zástupkyňou, ktorá uviedla, že prevzala splnomocnenie v deň pojednávania 17. februára 2009, a preto nemala dostatočný časový priestor na prípravu zastúpenia. ľou avizovaná príloha o splnomocnení spolu s faxovou správou nebola súdu doručená.

Skutkový základ tvrdený žalobcom okresný súd považoval za nesporný s tým, že pre posúdenie dôvodnosti nároku je potrebné aplikovať ustanovenia § 536 a nasl. a § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.

Súd prvého stupňa zistil, že v rovnakom čase boli súčasne splnené všetky podmienky ustanovené v § 153b ods. 2 O.s.p. Žalovaný sa nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný, teda návrh na začatie konania mu bol doručený do vlastných rúk. Mal viac ako 5 dní času na prípravu na pojednávanie a bol predvolaný s poučením o následkoch nedostavenia sa, vrátane možnosti rozhodnutia rozsudkom pre zmeškanie. K návrhu a prílohám sa písomne nevyjadril do 15 dní, keď mu boli doručené, hoci ho súd na to vyzval a poučil ho o následkoch nesplnenia tejto povinnosti. Neospravedlnil svoju neprítomnosť na určenom termíne pojednávania včas a vážnymi okolnosťami.

O náhrade trov konania súd prvého stupňa rozhodol s poukazom na ustanovenie § 142 ods. 1 O.s.p. s tým, že žalobcovi, ktorý mal vo veci plný úspech, priznal právo na náhradu trov konania proti žalovanému, ktorý vo veci úspech nemal.

Na odvolanie žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Banská Bystrica Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) uznesením z 23. apríla 2009, č. k. 41 Cob 121/2009-94 odvolanie žalovaného podľa § 218 ods. 1 písm. d/ O.s.p. odmietol.

Odvolací súd dospel k záveru, že boli splnené podmienky pre vydanie rozhodnutia pre zmeškanie tak, ako rozhodol okresný súd. Žalovaný svoju neúčasť na pojednávanie ospravedlnil v deň pojednávania 17. februára 2009 prostredníctvom splnomocneného zástupcu, advokátky JUDr. A., ktorá uviedla, že v tento deň prevzala právne zastupovanie v danej veci od štatutárneho zástupcu a nemala dostatočný časový priestor na prípravu po prevzatí zastúpenia. Podľa názoru odvolacieho súdu ospravedlnenie neúčasti nebolo urobené riadne a včas, pretože právna zástupkyňa žalovaného nepripojila k faxovému podaniu plnú moc na zastupovanie v tomto konaní. Táto bola doručená okresnému súdu až následne, po uskutočnení termínu pojednávania a po rozhodnutí vo veci. Z toho dôvodu neexistoval dôležitý dôvod, resp. vážna okolnosť pre ospravedlnenie neúčasti žalovaného na pojednávaní.

Proti tomuto rozhodnutiu podal žalovaný dovolanie s poukazom na dovolací dôvod uvedený v § 237 písm. f/ O.s.p. Namietal, že krajský súd mu svojim postupom odňal možnosť konať pred sudom, keď neakceptoval jeho ospravedlnenie a vydal rozhodnutie vo veci. Neprihliadol pri rozhodovaní na podanie zo dňa 17. februára 2009, doručené súdu 10.50 hod., ako aj na doplnenie odvolania zo 24. marca 2009. Mal za to, že nepriloženie splnomocnenia advokáta k faxovej správe je odstrániteľnou vadou a naviac keď toto doplnenie bolo vykonané podľa prezenčnej pečiatky súdu ešte pred určenou hodinou pojednávania. Ďalej namietal nesprávne právne posúdenie veci, lebo súd mal brať do úvahy aj rozpor v tvrdení žalobcu s predloženými listinnými dôkazmi, z ktorých vyplývalo, že medzi žalobcom a žalovaným neexistoval žiaden zmluvný vzťah na vykonanie časti diela, na opravu ktorého bol rozsudkom zaviazaný. Žiadal, aby dovolací súd napadnuté rozhodnutie krajského súdu, aj okresného súdu, zrušil a vec vrátil Okresnému súdu v Banskej Bystrici na ďalšie konanie.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) prejednal dovolanie bez nariadenia pojednávania v zmysle § 243a ods. 1 O.s.p. Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu, ak to zákon pripúšťa (§ 236 ods. 1 O.s.p.). Podmienky prípustnosti dovolania proti uzneseniu odvolacieho súdu upravuje ustanovenie § 238 O.s.p.

V prejednávanej veci žalovaný podal dovolanie proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo jeho odvolanie proti rozsudku súdu prvého stupňa podľa § 218 O.s.p. odmietnuté. V dovolaní nepoukazoval na existenciu zákonných podmienok prípustnosti dovolania (§ 239 O.s.p.).

Dovolanie je prípustné, ak ide o prípady závažných vád konania uvedených v ustanovení § 237 O.s.p., a to aj vtedy, keď nie sú splnené podmienky prípustnosti dovolania uvedené v § 239 O.s.p.

Žalovaný v dovolaní namietal prípustnosť dovolania podľa § 237 písm. f/ O.s.p., t.j. ak účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom. Uvedené ustanovenie ochraňuje práva účastníka konania, ak súd nerešpektuje jeho procesné práva a vynesie rozhodnutie.

Podľa obsahu spisu súd prvého stupňa po zvážení zákonných podmienok rozhodol v zmysle § 153b ods. 1 a 2 O.s.p. vydaním rozsudku pre zmeškanie (kontumačným rozhodnutím sporu). Účelom takéhoto rozhodnutia je čeliť prieťahom konania zámernou pasivitou druhého účastníka konania neúčasťou na pojednávaní o prejednaní veci a nevyjadrenie sa k žalobe.

Podľa § 153c ods. 1 O.s.p. ak žalovaný z ospravedlniteľného dôvodu nebol prítomný na pojednávaní, na ktorom súd rozhodol rozsudkom podľa § 153b ods. 1, môže do nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podať návrh na jeho zrušenie. Ak súd návrhu vyhovie, zruší rozsudok uznesením a začne vo veci opäť konať.

Ustanovenie § 153c ods. 1 O.s.p. v záujme zásady materiálnej pravdy zabezpečuje súdnu ochranu žalovaného v prípade vydania kontumačného rozsudku. Umožňuje žalovanému, aby v odvolacej lehote navrhol jeho zrušenie. O tomto návrhu rozhoduje súd, ktorý vydal rozsudok pre zmeškanie. Ak žalovaný preukáže, prípadne osvedčí závažnosť dôvodov jeho zmeškania, súd uznesením rozsudok zruší a o veci ďalej koná a vec meritórne rozhodne. V prípade, ak súd dôjde k záveru, že návrh žalovaného nie je dôvodný, tak uznesením návrh zamietne. Voči tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie. V prípade právoplatného zamietnutia návrhu o zrušenie rozsudku pre zmeškanie je vec na súde prvého stupňa ukončená. Žalovaný potom má možnosť podať odvolanie proti samotnému rozsudku pre zmeškanie.

V prejednávanej veci žalovaný v zákonnej procesnej pätnásťdňovej odvolacej lehote, t.j. do nadobudnutia právoplatnosti rozsudku pre zmeškanie, podal na súd prvého stupňa návrh, ktorý označil ako odvolanie. Predmetom tohto návrhu bolo vytýkanie súdu prvého stupňa nesprávne posúdenie podmienky prípustnosti vydania rozsudku pre zmeškanie uvedenom v § 153b ods. 2 písm. c/ O.s.p., pretože žalovaný neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami. Žalovaný súčasne žiadal zrušenie rozsudku pre zmeškanie.

Súd prvého stupňa pochybil, lebo o tomto návrhu žalovaného nerozhodol sám ako o návrhu podanom v zmysle § 153c ods. 1 O.s.p., ale ho postúpil odvolaciemu súdu na rozhodnutie o odvolaní.

Odvolací súd napadnutým rozhodnutím na základe odvolania žalovaného preskúmal len dôvody namietané žalovaným, týkajúce sa dôvodnosti podmienky uvedenej v § 153b ods. 2 písm. c/ O.s.p., ktoré mal posúdiť súd prvého stupňa v zmysle § 153c ods. 1 O.s.p. Odvolací súd sa vôbec nezaoberal meritórnym preskúmaním vecí, ktoré boli predmetom doplnenia odvolania žalovaného podané rovnako faxom 24. marca 2009 (č. l. 79).

Preto ak súd prvého stupňa neprejednal návrh žalovaného podľa § 153c ods. 1 O.s.p. a odvolací súd odmietol napadnutým uznesením rozhodnúť o odvolaní žalovaného proti napadnutému rozhodnutiu súdu prvého stupňa, porušili voči žalovanému jeho procesné právo rozhodnúť o jeho návrhu, teda odňal mu možnosť konať pred súdom (§ 237 písm. f/ O.s.p.).

Z uvedeného dôvodu Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolaním napadnuté uznesenie krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie (§ 243b ods. 2 O.s.p.). Tento o návrhu žalovaného z 24. marca 2009 rozhodne podľa § 153c ods. 1 O.s.p. V novom rozhodnutí o veci súčasne znova rozhodne aj o trovách pôvodného konania, odvolacieho a dovolacieho konania (§ 243d O.s.p.). 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1298
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru a naliehavý právny záujem (§ 137 CSP)

V niektorých prípadoch hmotné právo (osobitný predpis) pripúšťa žaloby o určenie právnej skutočnosti, ktorou je neplatnosť (prípadne ...

Náležitosti námietky zaujatosti

Rozhodujúcim prvkom pri posudzovaní námietky zaujatosti zákonného sudcu je to, či obava účastníka konania je objektívne oprávnená a ...

Dobromyseľnosť držiteľa ako predpoklad vydržania; poctivý spôsob nadobudnutia veci

Predpokladom vydržania je skutočnosť, že držiteľ je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, že mu vec alebo právo patrí. Posúdenie ...

Čiastková dohoda o vyporiadaní majetku v BSM a vyporiadanie BSM súdom

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa musí týkať všetkého majetku existujúceho ku dňu jeho zániku. Pokiaľ došlo medzi ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Hľadám

Právna výpomoc

Hľadám si prácu v advokátskej kancelárii vo forme výpomoci prípravy podaní, zmlúv, dokumentov, jednaní a podobne. Aktuálne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Š. Holý: Zmeny v stavebnom zákone nie sú len o potrebách ZMOS-uhttps://www.teraz.sk/slovensko/s-holy-zmeny-v-stavebnom-zakone-nie/586489-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Nový zákon má napríklad ukončiť toxickú prax dodatočnej legalizácie čiernych stavieb.

Odborový zväz justície nesúhlasí ani s tretím návrhom súdnej mapyhttps://www.teraz.sk/slovensko/justicia-odborari-nesuhlasia-ani-s-t/586462-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bw%253BwSpr%25C3%25A1vy%253BSpr%25C3%25A1vy%253BSlovensko

Odborári tvrdia, že v rozporovom konaní k druhému návrhu súdnej mapy neboli akceptované ...

Súdna rada: Okresný sú Bratislava I trpí nedostatkom sudcovhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-okresny-sud-bratislava-i/586425-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bw%253BwSpr%25C3%25A1vy%253BSpr%25C3%25A1vy%253BtopArticle

Členka Súdnej rady Marcela Kosová je presvedčená, že nestačí naplniť tabuľkové miesta ...

Remišová: Od GP čakáme spravodlivý prístup ku všetkým kauzámhttps://www.teraz.sk/slovensko/remisova-od-generalnej-prokuratury/586368-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Veronika Remišová reagovala na generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý dal preveriť ...

Súdna rada navrhuje na vymenovanie za sudcu ŠTS M. Cisarikahttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-navrhla-na-vymenovanie-za-su/586400-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Súdna rada navrhla na vymenovanie za sudcu ŠTS v Pezinku prokurátora M. Cisarika

NSS SR: O dve voľné miesta sudcov sa uchádzajú štyria kandidátihttps://www.teraz.sk/slovensko/nss-sr-o-dve-volne-miesta-sudcov-sa-u/586204-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Uchádzač, ktorý nie je sudcom, absolvuje výberové konanie z písomnej časti. Tá sa skladá z ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 9/2021

Bulletin slovenskej advokácie 9/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2021

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 5/2021

Právny obzor 5/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 4/2021

Súkromné právo 4/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 4/2021

Právny obzor 4/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: