TlačPoštaZväčšiZmenši

CSP: Extenzívny výklad pojmu „postúpenie sporu“ v § 43 ods. 2 CSP

18.3. 2021, 17:07 |  najpravo.sk

S ohľadom na skutočnosť, že k postúpeniu sporu (veci) môže dôjsť nielen za splnenia podmienok uvedených v ustanovení § 43 ods. 1 CSP, ale aj pri splnení podmienok uvedených v ustanovení § 14 ods. 3 zákona o upomínacom konaní, je potrebné pojem „postúpenie sporu“ použitý v ustanovení § 43 ods. 2 CSP vykladať extenzívne, t. j. tak, že pod postúpením sporu treba rozumieť nielen postúpenie sporu ako výsledok postupu súdu podľa ustanovenia § 43 ods. 1 CSP, ale aj ako výsledok postupu súdu podľa ustanovenia § 14 ods. 3 zákona o upomínacom konaní.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 24. 2. 2021, sp. zn. 1Ndc/13/2020, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Banská Bystrica postúpil spor vedený na tomto súde pod sp. zn. 7 Up 1738/2020 Okresnému súdu Bratislava II ako súdu príslušnému podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“). Na Okresnom súde Banská Bystrica sa konanie viedlo ako upomínacie konanie v zmysle zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o upomínacom konaní“). Postúpenie sporu Okresnému súdu Bratislava II odôvodnil Okresný súd Banská Bystrica tým, že žalobca navrhol pokračovať v konaní na príslušnom súde (ustanovenie § 10 ods. 3, resp. ustanovenie § 14 ods. 3 zákona o upomínacom konaní).

2. Okresný súd Bratislava II s postúpením sporu nesúhlasil a predložil súdny spis Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) ako súdu spoločne nadriadenému podľa ustanovenia § 43 ods. 2 CSP na rozhodnutie o príslušnosti. Uviedol, že v danom prípade ide o individuálny pracovnoprávny spor, na ktorý je v zmysle ustanovenia § 23 písm. a) CSP daná kauzálna príslušnosť Okresného súdu Bratislava III.

3. Najvyšší súd ako súd najbližšie spoločne nadriadený Okresnému súdu Banská Bystrica a Okresnému súdu Bratislava II podľa ustanovenia § 43 ods. 2 CSP na rozhodnutie o príslušnosti

preskúmal spor a dospel k záveru, že nesúhlas Okresného súdu Bratislava II s postúpením sporu je dôvodný.

4. Podľa ustanovenia § 36 ods. 1 a ods. 2 CSP konanie sa uskutočňuje na súde, ktorý je na prejednanie príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností v čase začatia konania; takto určená príslušnosť trvá až do skončenia konania.

5. Podľa ustanovenia § 40 CSP súd aj bez námietky skúma vecnú príslušnosť, kauzálnu príslušnosť a funkčnú príslušnosť počas celého konania.

6. Podľa ustanovenia § 2 zákona o upomínacom konaní na konanie je kauzálne príslušný Okresný súd Banská Bystrica.

7. Podľa ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o upomínacom konaní odpor, ktorý súd neodmietol, odošle žalobcovi bez zbytočného odkladu spolu s výzvou, aby sa k nemu v lehote 15 dní vyjadril a aby v tej istej lehote navrhol pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku.

8. Podľa ustanovenia § 14 ods. 3 zákona o upomínacom konaní ak žalobca v lehote podľa odseku 1 podá návrh na pokračovanie v konaní, súd postúpi vec do piatich pracovných dní súdu príslušnému na jej prejednanie podľa Civilného sporového poriadku a strany o tom upovedomí. Ak príslušným na jej prejednanie je súd podľa § 2 zákona o upomínacom konaní, súd strany upovedomí o pokračovaní v konaní.

9. Na konanie v individuálnych pracovnoprávnych sporoch a v sporoch z kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, štrajku a výluky sú príslušné súdy podľa ustanovenia § 23 písm. a) až písm. h) CSP (kauzálna príslušnosť). Pre obvod Krajského súdu v Bratislave je kauzálne príslušným Okresný súd Bratislava III.

10. Podľa ustanovenia § 316 CSP individuálny pracovnoprávny spor na účely tohto zákona je spor medzi zamestnancom a zamestnávateľom vyplývajúci z pracovnoprávnych a iných obdobných pracovných vzťahov.

11. Podľa ustanovenia § 43 ods. 1 CSP ak súd postupom podľa ustanovenia § 40 a ustanovenia § 41 CSP zistí, že nie je príslušný, bezodkladne postúpi spor príslušnému súdu bez rozhodnutia a upovedomí o tom žalobcu. Žalovaného upovedomí len vtedy, ak mu už bola žaloba doručená.

12. Podľa ustanovenia § 43 ods. 2 CSP ak súd, ktorému bol spor postúpený, s postúpením nesúhlasí, bezodkladne predloží súdny spis bez rozhodnutia spoločne nadriadenému súdu na rozhodnutie o príslušnosti; ak ide o spor o miestnu príslušnosť, predloží súdny spis svojmu nadriadenému súdu. Týmto rozhodnutím sú súdy viazané.

13. S ohľadom na skutočnosť, že k postúpeniu sporu (veci) môže dôjsť nielen za splnenia podmienok uvedených v ustanovení § 43 ods. 1 CSP, ale aj pri splnení podmienok uvedených v ustanovení § 14 ods. 3 zákona o upomínacom konaní, je potrebné pojem „postúpenie sporu“ použitý v ustanovení § 43 ods. 2 CSP vykladať extenzívne, t. j. tak, že pod postúpením sporu treba rozumieť nielen postúpenie sporu ako výsledok postupu súdu podľa ustanovenia § 43 ods. 1 CSP, ale aj ako výsledok postupu súdu podľa ustanovenia § 14 ods. 3 zákona o upomínacom konaní.

14. Preskúmaním predloženého spisového materiálu najvyšší súd zistil, že Okresný súd Banská Bystrica vydal platobný rozkaz z 19. októbra 2020 č. k. 7 Up 1738/2020-25. Žalovaná podala proti platobnému rozkazu riadne a včas odpor. Žalobca na výzvu Okresného súdu Banská Bystrica podaním (č. l. 74) navrhol pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa CSP. Okresný súd Banská Bystrica postúpil spor Okresnému súdu Bratislava II. Ďalej zistil, že zo žaloby a príloh vyplýva, že ide o individuálny pracovnoprávny spor, ktorého podkladom je Pracovná zmluva z 29. júna 2009 medzi žalobcom a žalovanou. Žalobca sa domáha zaplatenia pohľadávky vo výške 8 503,53 Eur s príslušenstvom z titulu nevyplatenej mzdy a náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku a ďalších peňažných nárokov súvisiacich so skončením jeho pracovného pomeru u žalovanej. Ide teda o individuálny pracovnoprávny spor. Vzhľadom na uvedené a s prihliadnutím na skutočnosť, že adresa sídla žalovanej je v obvode Krajského súdu v Bratislave, kauzálne príslušným súdom je v danom prípade Okresný súd Bratislava III (ustanovenie § 23 písm. a) CSP). Nesúhlas Okresného súdu Bratislava II s postúpením sporu Okresným súdom Banská Bystrica je preto dôvodný.

15. Najvyšší súd na základe uvedených dôvodov rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

16. Senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci rozhodol pomerom hlasov 3:0 (ustanovenie § 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

P o u č e n i e :

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 23
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Účel konania o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení

Účelom konania o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení nie je formálne dodržanie jednotlivých ustanovení § 252 až § ...

Zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu

Vyčíslenie výšky škody podľa vyhlášky č. 449/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom ...

Rozhodnutie o výške trov konania po vyhlásení konkurzu na majetok povinnej strany sporu

bez zovšeobecneného záveru

Zapretie otcovstva po zákroku asistovanej reprodukcie pri nezosobášených rodičoch

Asistovaná reprodukcia je vysoko špecifickým prípadom splodenia dieťaťa, ktorý prirodzene vyžaduje odklon od všeobecných podmienok zapretia ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Z 30 kandidátov na sudcov NSS uspeli deviatihttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/584614-z-30-kandidatov-na-sudcov-nss-uspeli-deviati/

V prvom kole výberového konania na sudcov Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR) uspeli ...

Ministerstvo spravodlivosti chce zmeniť dĺžku kolúznej väzby, navrhuje päťmesačnú lehotuhttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-spravodlivosti-chce-zmenit-dlzku-koluznej-vazby-navrhuje-patmesacnu-lehotu/

Rezort spravodlivosti navrhuje zavedenie päťmesačnej lehoty kolúznej väzby, teda väzby pre ...

Novým členom Súdnej rady SR je Ľudovít Bradáč, vymenovala ho vládahttps://www.webnoviny.sk/novym-clenom-sudnej-rady-je-ludovit-bradac-vymenovala-ho-vlada/

Vláda v piatok vymenovala Ľudovíta Bradáča za člena Súdnej rady SR.

Poslanci upravili exekuce. Titěrné zlepšení, je rozladěná Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-exekuce-zastaveni-dlouhodobe-bezvysledne-exekuce-teritorialita.A210416_064836_domaci_kop

Dlouholeté bezvýsledné exekuce se zřejmě budou zastavovat, schválila Poslanecká sněmovna.

Prezidentka dala zelenú novele zákona o štátnej štatistikehttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-dala-zelenu-novele-zakona/542227-clanok.html

Legislatívna úprava sa tiež zamerala na spresnenie pojmov a definícií i úpravu procesov ...

NKÚ: Zákon umožňuje pomerne širokú svojvôľu pri utajovaní zákaziekhttps://www.teraz.sk/slovensko/nku-zakon-umoznuje-pomerne-siroku/542225-clanok.html

V rámci dobrej praxe by sa tiež podľa kontrolórky malo zvažovať, či je potrebné utajiť ...

Nové časopisy

Justičná revue 2/2021

Justičná revue 2/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2021

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2021

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin slovenskej advokácie 3/2021

Bulletin slovenskej advokácie 3/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 1/2021

Justičná revue 1/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: