TlačPoštaZväčšiZmenši

Zmysel práva na súdnu ochranu

23.2. 2011, 21:52 |  najpravo.sk

Zmyslom práva na súdnu ochranu je umožniť každému reálny prístup k súdu a tomu zodpovedajúcu povinnosť súdu o veci konať. Ak osoba (právnická alebo fyzická) splní predpoklady ustanovené zákonom, súd jej musí umožniť stať sa účastníkom konania so všetkými procesnými oprávneniami, ale aj povinnosťami, ktoré z tohto postavenia vyplývajú (viď nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky z 23. augusta 2001 II. ÚS 14/2001 a z 13. novembra 2002 II. ÚS 132/02).

Právo na súdnu ochranu, okrem Ústavy Slovenskej republiky (čl. 46 ods. 1), Listiny základných práv a slobôd (čl. 36 ods. 1) a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (čl. 6 ods. 1), zabezpečujú a vykonávajú aj jednotlivé ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku (napr. § 41 O.s.p., §123 O.s.p., § 115 O.s.p. a pod.). Obsahom práva na súdnu ochranu v rámci spravodlivého procesu je i právo účastníka, aby sa jeho vec, ak to zákon pripúšťa, prejednala v dvojinštančnom konaní.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Cdo 168/2008 zo dňa 30. novembra 2009)

Z rozhodnutia:

Okresný súd Nové Zámky rozsudkom z 6. marca 2007č.k. 9 C 184/2004-251 určil, že odstúpenie od zmluvy zo dňa 10.5.2004 zaslané žalovanými 1/, 2/ Správe katastra N. Z. s dátumom zaevidovania 11.6.2004, ktorou odstúpili od kúpnej zmluvy uzavretej 14.12.2003 ohľadne nehnuteľnosti vedenej v Správe katastra N. Z. zapísanej na LV č. X. katastrálne územie S., rodinný dom so súpisným č. X. (nadstavby) na parcele č. X. v podiele X. k celku žalovanou 1/ a X. k celku žalovanou 2/ a žalovanou 1/ ako vlastníčkou nehnuteľnosti vedených v Správe katastra N. Z. zapísaných na LV č. X. v katastrálnom území S., parcelné č. X., zastavané plochy a nádvoria o výmere X. m2, parcelné č. X. záhrady o výmere X. m2 v podiele X. je neplatné. Vyslovil, že žalované 1/, 2/ sú povinné zaplatiť k rukám právneho zástupcu žalobkyne titulom náhrady trov konania sumu 60 378,- Sk do 3 dní po právoplatnosti rozsudku. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že nikto nespochybňuje právo účastníkov odstúpiť od zmluvy, avšak tento úkon je možný len zo zákonných dôvodov. V danom prípade sa nepreukázalo, že by žalobkyňa nebola vyplatila celú kúpnu cenu žalovaným, naopak v kúpnej zmluve je uvedené, že kúpnu cenu žalobkyňa zaplatila celú žalovaným po podpise kúpnej zmluvy na Notárskom úrade JUDr. G. D. dňa 4.12.2003. Odstúpenie od zmluvy je jednostranným právnym úkonom adresovaným druhej zmluvnej strane, ktorým sa ruší zmluvný záväzkový vzťah. Uvedený právny úkon nadobudne účinnosť okamihom, kedy dôjde do dispozičnej sféry druhého subjektu. Jeho účinnosť nie je podmienená súhlasom druhého účastníka, ani rozhodnutím súdu. Odstúpiť možno iba od zmluvy, ak je v zákone určené alebo účastníkmi dohodnuté. Okrem prípadov zákonom stanovených možno od zmluvy odstúpiť vtedy, ak to bolo subjektmi dohodnuté, či už pri uzavretí zmluvy alebo dodatočne. V danom prípade ani jeden z týchto dôvodov nebol preukázaný a preto mal súd za to, že návrh je dôvodný a ide o neplatné odstúpenie od zmluvy.

Na odvolanie žalovanej 1/ Krajský súd v Nitre rozsudkom z 15. januára 2008 č.k. 6 Co 192/2007-278 zmenil napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa a návrh žalobkyne zamietol. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že v predmetnej veci odstúpenie od zmluvy zo dňa 10.5.2004, ktoré žalobkyňa označila ako predmet konania a o ktorom súd prvého stupňa rozhodol, nespĺňa náležitosti odstúpenia od zmluvy v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, pretože nie je adresované a doručené žalobkyni ako účastníčke zmluvy. Adresované bolo ako návrh (žiadosť) o zastavenie konania o vklad Správe katastra N. Z., preto nemá voči žalobkyni účinky odstúpenia od zmluvy. Je potrebné teda konštatovať, že odstúpenie od zmluvy zo dňa 10.5.2004 neexistuje. Predmet konania tak ako bol určený žalobkyňou neexistuje, preto súd prvého stupňa nemal o čom konať. Odvolací súd sa vzhľadom k tomu, meritom veci, t.j. posúdením platnosti odstúpenia od zmluvy už nezaoberal, neskúmal ho, pretože predmetom konania bolo neexistujúce odstúpenie od zmluvy zo dňa 10.5.2004 a nie existujúce odstúpenie od zmluvy zo dňa 14.4.2004. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne nesprávny podľa § 220 ods. 1 O.s.p. zmenil tak, že návrh zamietol.

Rozsudok odvolacieho súdu napadla dovolaním žalobkyňa, ktoré odôvodnila tým, že uvedené rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.). Uviedla, že vo svojom návrhu podanom na Okresný súd Nové Zámky dňa 7.10.2004 pôvodne navrhovala, aby súd určil, že odstúpenie od zmluvy zo dňa 14.4.2004 je neplatné. Keďže v priebehu konania na súde boli do spisového materiálu zabezpečené aj ďalšie listinné dôkazy, z uvedeného dôvodu požiadala súd o zmenu petitu návrhu. Pritom vychádzala z písomnosti nachádzajúcich sa v spisovom materiáli na Správe katastra N. Z. pod č. V., pričom na základe uvedených písomností vychádzala z toho, že až odstúpením od zmluvy zo dňa 10.5.2004, ktoré už boli u oboch účastníčok s úradne overenými podpismi došlo k splneniu formálnych podmienok odstúpenia. Z odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu vyplýva, že žalovaná 2/ od kúpnej zmluvy vlastne nikdy neodstúpila. Pokiaľ odvolací súd došiel k takémuto záveru, mal rozsudok prvostupňového súdu zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie a rozhodnutie, nakoľko v opačnom prípade sa jedná o arbitrárne rozhodnutie odvolacieho súdu. Navrhla rozsudok odvolacieho súdu zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie.

Žalované 1/, 2/ vo svojom vyjadrení navrhli dovolanie žalobkyne zamietnuť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) po zistení, že dovolanie podala včas účastníčka konania (§ 240 ods. 1 O.s.p.) zastúpená advokátom (§ 241 ods. 1 O.s.p.) proti rozhodnutiu, ktoré možno napadnúť týmto opravným prostriedkom (§ 238 ods. 1 O.s.p.), bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 1 O.s.p.) preskúmal napadnutý rozsudok odvolacieho súdu v rozsahu podľa § 242 ods. 1 O.s.p. a dospel k záveru, že dovolanie je dôvodné.

V prejednávanej veci súd prvého stupňa dospel k záveru, že návrh je dôvodný a ide o neplatné odstúpenie od zmluvy.

Odvolací súd založil svoj zmeňujúci rozsudok v porovnaní so súdom prvého stupňa na právnom názore odlišnom od právneho názoru súdu prvého stupňa, keď vychádzal z toho, že predmet konania tak, ako bol určený žalobkyňou neexistuje, preto súd prvého stupňa nemal o čom konať. Vzhľadom k tomu meritom veci, t.j. posúdením platnosti odstúpenia od zmluvy sa už nezaoberal, neskúmal ho, pretože predmetom konania bolo neexistujúce odstúpenie od zmluvy zo dňa 10.5.2004 a nie existujúce odstúpenie od zmluvy zo dňa 14.4.2004.

Dovolací súd je toho názoru, že toto konanie odvolacieho súdu, z ktorého vzišlo dovolaním napadnuté rozhodnutie, neprebehlo podľa zásad spravodlivého procesu.

Z ustanovenia čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky vyplýva, že každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov, v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom.

Podľa § 1 O.s.p. Občiansky súdny poriadok upravuje postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov, ako aj výchova na zachovávanie zákonov, na čestné plnenie povinností a na úctu k právam iných osôb.

Zmyslom práva na súdnu ochranu je umožniť každému reálny prístup k súdu a tomu zodpovedajúcu povinnosť súdu o veci konať. Ak osoba (právnická alebo fyzická) splní predpoklady ustanovené zákonom, súd jej musí umožniť stať sa účastníkom konania so všetkými procesnými oprávneniami, ale aj povinnosťami, ktoré z tohto postavenia vyplývajú (viď nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky z 23. augusta 2001 II. ÚS 14/2001 a z 13. novembra 2002 II. ÚS 132/02).

Právo na súdnu ochranu, okrem Ústavy Slovenskej republiky (čl. 46 ods. 1), Listiny základných práv a slobôd (čl. 36 ods. 1) a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (čl. 6 ods. 1), zabezpečujú a vykonávajú aj jednotlivé ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku (napr. § 41 O.s.p., §123 O.s.p., § 115 O.s.p. a pod.). Obsahom práva na súdnu ochranu v rámci spravodlivého procesu je i právo účastníka, aby sa jeho vec, ak to zákon pripúšťa, prejednala v dvojinštančnom konaní.

Podľa dovolacieho súdu odvolací súd svojim vyššie uvedeným postupom porušil právo žalobkyne na spravodlivý proces, pretože tým, že svoje rozhodnutie „nečakane" založil na iných právnych záveroch než súd prvého stupňa, v skutočnosti odňal žalobkyni právo namietať správnosť jeho právneho názoru na inštančne vyššom súde. K novým právnym záverom odvolacieho súdu sa žalobkyňa nemala možnosť vyjadriť, prípadne predložiť nové dôkazy, ktoré z hľadiska doterajších právnych záverov súdu prvého stupňa, sa nejavili významné. Ak odvolací súd dospel k iným právnym záverom pri posúdení zisteného skutkového stavu súdom prvého stupňa, mal správne rozhodnutie prvostupňového súdu zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie. K požiadavke dôsledného rešpektovania ústavného princípu dvojinštančnosti občianskeho súdneho konania odvolací súd mohol učiniť zadosť iba kasačným rozhodnutím. Tým, že odvolací súd tak nepostupoval, znemožnil žalobkyni realizáciu jej procesných práv, lebo jej odoprel možnosť prieskumu správnosti nových, prípadne z pohľadu súdu prvého stupňa dosiaľ bezvýznamných, avšak z hľadiska právneho posúdenia veci odvolacím súdom, rozhodujúcich skutkových zistení. Svojim postupom teda žalobkyni odňal možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. Táto vada je tak závažnou procesnou vadou, že rozhodnutie vydané v takomto konaní, nemôže byť považované za správne.

Najvyšší súd Slovenskej republiky preto rozsudok odvolacieho súdu podľa § 243b ods. 1 O.s.p. zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Hoci posudzovať skutkové a na ne nadväzujúce právne závery odvolacieho súdu je zatiaľ predčasné, dovolací súd dáva odvolaciemu súdu na zváženie prehodnotiť jeho úvahy, podľa ktorých odstúpenie od zmluvy musí byť adresované a doručované žalobkyni ako účastníčke zmluvy, keď je zrejmé, že uvedený právny úkon nadobudne účinnosť okamihom, kedy dôjde do dispozičnej sféry druhého subjektu. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 762
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Mazák: Nezávislosť súdnictva je na historicky najnižšom hodnoteníhttps://www.teraz.sk/slovensko/mazak-nezavislost-sudnictva-je-na-h/480038-clanok.html

Nelichotivý výsledok a posledné miesto vo vnímaní nezávislosti by mali podľa Mazáka ...

Právnu pomoc počas pandémie potrebovali ľudia najmä pre stratu zamestnania či bývaniahttps://www.webnoviny.sk/pravnu-pomoc-pocas-pandemie-potrebovali-ludia-najma-pre-stratu-zamestnania-ci-byvania/

Počas pandémie koronavírusu potrebovali ľudia najčastejšie právnu pomoc v súvislosti so ...

Nominovať do súdnej rady zo strany ústavných činiteľov len nesudcov, je podľa právnika dobrý krokhttps://www.webnoviny.sk/nominovat-do-sudnej-rady-zo-strany-ustavnych-cinitelov-len-nesudcov-je-podla-pravnika-dobry-krok/

Nominovať do Súdnej rady SR zo strany najvyšších ústavných činiteľov len nesudcov, je ...

Via Iuris chce prísnejšie kritériá na šéfa prokuratúryhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-chce-prisnejsie-kriteria-n/479888-clanok.html

Najvhodnejším kandidátom je pre Via Iuris prokurátor, bývalý prokurátor alebo sudca.

Matovičova vláda má v pláne viac ako 300 zákonov a nariadení, počet sa môže zmeniťhttps://www.webnoviny.sk/matovicova-vlada-ma-v-plane-viac-ako-300-zakonov-a-nariadeni-pocet-sa-moze-zmenit/

Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) v rámcovom pláne legislatívnych úloh na roky 2021 až 2023 ...

O post ústavného sudcu sa uchádza deväť kandidátovhttps://www.teraz.sk/slovensko/o-post-ustavneho-sudcu-sa-uchadza-dev/479808-clanok.html

O post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR sa uchádzajú deviati kandidáti.

Nové časopisy

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: