TlačPoštaZväčšiZmenši

Okamih doručenia elektronického podania súdu, odvolanie

19.8. 2013, 12:44 |  najpravo.sk

Pre zachovanie lehoty na podanie odvolania nie je rozhodujúci okamih odoslania e-mailu, ale okamih doručenia e-mailovej správy súdu – i keď sa tak stalo po úradných hodinách súdu. V prípade podania urobeného elektronickými prostriedkami podpísaného zaručeným elektronickým podpisom elektronická podateľňa automaticky vygeneruje potvrdenku s presným časom prijatia podania a túto elektronicky odošle odosielateľovi (uznesenie Najvyššieho súdu SR z 13. júna 2012 2 Sži 3/2012).

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. mája 2013, sp. zn. 6 Cdo 147/2013)

Z odôvodnenia:

Krajský súd v Bratislave (ďalej len „odvolací súd") označeným uznesením odmietol odvolanie vedľajšieho účastníka proti výroku rozsudku Okresného súdu Bratislava II z 13. februára 2012 č.k. 11 C 224/2011-47, ktorým bola žalovanej uložená povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 1 094,13 EUR spolu s úrokmi z omeškania 8,5 % ročne zo sumy 920,45 eura od 14. júna 2007 do zaplatenia, a zaplatiť jej aj náhradu trov konania 203,14 EUR, to všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Zároveň rozhodol o zmene výroku o náhrade trov prvostupňového konania a žalobkyni náhradu trov odvolacieho konania nepriznal. Odmietnutie odvolania odôvodnil jeho údajným oneskoreným podaním, keďže rozsudok súdu prvého stupňa prevzal právny zástupca vedľajšieho účastníka dňa 24. júla 2012 (č.l. 59), no odvolanie bolo podané elektronickými prostriedkami (podpísané zaručeným elektronickým podpisom) až dňa 13. augusta 2012, hoci lehota na podanie odvolania skončila vedľajšiemu účastníkovi 8. augusta 2012.

Proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu podal dovolanie vedľajší účastník na strane žalovanej. Žiadal, aby dovolací súd uznesenie odvolacieho súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Namietal, že odmietnutím odvolania mu bola odňatá možnosť konať pred súdom. Poukazoval na to, že tvrdenie odvolacieho súdu, že odvolanie podal až 13. augusta 2012 sa nezakladá na pravde. Uviedol, že odvolanie odoslal elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom dňa 8. augusta 2012. Túto skutočnosť doložil emailovou komunikáciou, vrátane tzv. potvrdenky o prijatí elektronického podania.

Žalobkyňa ani žalovaná sa k podanému dovolaniu písomne nevyjadrili.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) po zistení, že dovolanie bolo podané včas osobou oprávnenou na jeho podanie, preskúmal napadnuté uznesenie a dospel k záveru, že dovolanie je dôvodné.

Podľa § 236 ods. 1 O.s.p. možno dovolaním napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa.

Občiansky súdny poriadok upravuje prípustnosť dovolania proti uzneseniu odvolacieho súdu v ustanoveniach § 237 a 239.

Dovolanie proti uzneseniu odvolacieho súdu je v prvom rade prípustné (a súčasne dôvodné) vtedy, ak je konanie postihnuté vadami taxatívne uvedenými v § 237 O.s.p., ktoré spôsobujú tzv. zmätočnosť rozhodnutia odvolacieho súdu. K týmto vadám prihliada dovolací súd – ak je dovolanie podané včas a na to oprávneným subjektom – z úradnej povinnosti (§ 242 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Existenciu vád konania uvedených v ustanovení § 237 O.s.p. dovolateľ tvrdil, a to konkrétne vadu uvedenú pod písm. f/.

Podľa § 237 písm. f/ O.s.p. je dovolanie prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu, ak sa účastníkovi konania postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom.

Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie postup súdu, ktorým znemožnil účastníkovi konania realizáciu tých procesných práv, ktoré mu Občiansky súdny poriadok dáva (napr. právo zúčastniť sa pojednávania, robiť prednesy, navrhovať dôkazy a pod.). Takýmto procesným právom účastníka je i to, aby rozhodnutie súdu prvého stupňa, s ktorým nesúhlasí, bolo na základe jeho odvolania preskúmané odvolacím súdom. K odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť nielen činnosťou súdu, ktorá rozhodnutiu predchádza, ale aj samotným rozhodnutím. Takýmto rozhodnutím môže byť aj uznesenie o odmietnutí odvolania z dôvodu, že bolo podané oneskorene, ak záver odvolacieho súdu o tejto otázke nie je správny.

Z ustanovenia § 204 ods. 1 O.s.p. vyplýva, že odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Podľa § 57 ods. 1 O.s.p. do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 57 ods. 2 O.s.p.).

Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť (§ 57 ods. 3 O.s.p.).

Podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. Podanie obsahujúce návrh vo veci samej alebo návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktoré bolo urobené elektronickými prostriedkami, treba doplniť písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní; podanie, ktoré bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom, doplniť netreba. (§ 42 ods. 1 O.s.p.)

Písomná forma je zachovaná vtedy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom (§ 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka).

Orgány verejnej moci sú povinné oznámiť úradu elektronickú adresu elektronickej podateľne, na ktorej prijímajú podania vo forme elektronických dokumentov podpísané elektronickým podpisom alebo elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Zoznam elektronických adries zverejňuje úrad na svojej internetovej stránke (§ 29 ods. 1 zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise).

Ihneď po prijatí priradí elektronickému dokumentu časový údaj zodpovedajúci objektívnemu času prijatia dokumentu; technické a systémové prostriedky elektronickej podateľne zabezpečia jednoznačné a nezmeniteľné priradenie časového údaja prijatému elektronickému dokumentu a jeho ochranu pred modifikáciou alebo zničením (Príloha 1, časť I. A. c/, bod 2. vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z.z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku).

Overenie a nasledujúce prijatie elektronického dokumentu elektronická podateľňa potvrdí vydaním elektronickej potvrdenky v prípade jeho prijatia podľa časti A písm. a), a to najviac do 60 minút od zaradenia elektronického dokumentu do frontu overených prijatých dokumentov, na adresu odosielateľa prijatého elektronického dokumentu; ak nie je možné elektronickú potvrdenku doručiť, elektronická podateľňa vykoná aj ďalšie pokusy o doručenie (Príloha 1, časť I. B. bod 1. vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z.z.).

Pre zachovanie lehoty na podanie odvolania nie je rozhodujúci okamih odoslania e-mailu, ale okamih doručenia e-mailovej správy súdu – i keď sa tak stalo po úradných hodinách súdu. V prípade podania urobeného elektronickými prostriedkami podpísaného zaručeným elektronickým podpisom elektronická podateľňa automaticky vygeneruje potvrdenku s presným časom prijatia podania a túto elektronicky odošle odosielateľovi (uznesenie Najvyššieho súdu SR z 13. júna 2012 2 Sži 3/2012).

Rozsudok okresného súdu prevzal právny zástupca vedľajšieho účastníka na strane žalovanej dňa 24. júla 2012 (č.l. 59). Lehota na podanie odvolania vedľajšiemu účastníkovi skončila po uplynutí 15 dní odo dňa prevzatia napadnutého rozsudku, teda dňa 8. augusta 2012, ktorý bol posledným dňom, kedy vedľajší účastník mohol odvolanie podať.

Na internetovej stránke Národného bezpečnostného úradu (nbusr.sk) je uvedená elektronická adresa podateľne https://ezaloby.justice.sk, ktorá je určená pre podania na súdy SR (okrem vecí obchodného registra). Zo spisu dovolací súd zistil, že odvolanie bolo podané elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom do tejto, a teda správnej elektronickej podateľne v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 1 O.s.p., § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka a § 29 ods. 1 zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise.

Odvolací súd vo svojom rozhodnutí uviedol, že vedľajší účastník podal svoje odvolanie 13. augusta 2012. K tomuto zisteniu dospel na základe odtlačku pečiatky podateľne súdu prvého stupňa, na ktorej je práve tento dátum vyznačený. Tento záver je však s ohľadom na obsah spisu, najmä v súvislosti s potvrdeniami (špecifikovanými v ďalšom texte), ktoré sú pripojené k elektronickému podaniu v súdnom spise a s potvrdeniami, ktoré predložil dovolateľ, nesprávny. K odvolaniu v spise boli pripojené i tzv. Potvrdenka o prijatí (č.l. 61g) a Potvrdenka o platnosti podpisu (ov) po úplnom overení (č.l. 61h), ktoré obsahujú dátum odoslania 8. augusta 2012. Tieto skutočnosti preukazujú, že práve v tento deň (a teda včas) bolo podané odvolanie podpísané zaručeným elektronickým podpisom, a zo systému elektronickej podateľne boli vygenerované i spomínané potvrdenia. Tieto potvrdenia by mali zodpovedať elektronickej potvrdenke podľa citovanej prílohy vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z.z. Odvolací súd na tieto skutočnosti vôbec neprihliadol a ani sa s nimi nijako nevysporiadal. Nesprávne odmietol odvolanie, hoci na to neboli splnené podmienky. Nesprávnym rozhodnutím o odmietnutí odvolania odňal vedľajšiemu účastníkovi možnosť konať pred súdom. Konanie pred odvolacím súdom tak bolo postihnuté vadou vyplývajúcou z ustanovenia § 237 písm. f/ O.s.p.

So zreteľom na uvedené Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 243b ods. 1 O.s.p. uznesenie odvolacieho súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Toto rozhodnutie prijal senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pomerom hlasov 3 : 0.

Zdroj: nssr.gov.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1083
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Dvojstupňové odôvodnenie rozhodnutia podľa Správneho poriadku

Z odôvodnenia musí byť zrejmé, ktoré námietky účastníka považuje za nesprávne a z akého dôvodu a ktoré skutočnosti považuje za ...

JUDIKATÚRA: Evidencia práce vedená zamestnávateľom

Podľa názoru Najvyššieho správneho súdu, z evidencie pracovného času zamestnancov musí byť zrejmé, kedy si jednotliví zamestnanci čerpali ...

JUDIKATÚAR: Povinnosti vlastníka nepovolenej stavby a stavebného úradu

Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 88a stavebného zákona upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho povinnosti a jednak ...

JUDIKATÚRA: Nevyhotovenie rozsudku ako trváce disciplinárne previnenie

Disciplinárne previnenie spočívajúce v nevyhotovení rozsudku v určenej lehote je trváce disciplinárne previnenie, ktoré spočíva vo ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 4/2023

Súkromné právo 4/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 4/2023

Právny obzor 4/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 3/2023

Súkromné právo 3/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2023

Zo súdnej praxe 3/2023

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2023

Právny obzor 3/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 2/2023

Súkromné právo 2/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: