TlačPoštaZväčšiZmenši

Neprípustnosť obnovy konania vo veciach rozhodovania o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov

6.11. 2012, 19:35 |  najpravo.sk

Obnova konania vo veciach rozhodovania o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov podľa druhej hlavy piatej časti O. s. p., nie je prípustná v zmysle § 246c veta druhá O. s. p., keď jej prípustnosť nie je v druhej hlave piatej časti O. s. p. upravená.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 16. októbra 2012, sp. zn. 8 Sžo/44/2011)

Z odôvodnenia:

Krajský súd v Bratislave napadnutým uznesením s poukazom na § 246c ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej v texte uznesenia len „O. s. p.") zastavil konanie o návrhu, ktorým sa navrhovateľ domáhal obnovy konania vedeného na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 2S 164/2006, keď dospel k záveru, že obnova konania vo veciach rozhodovania proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov podľa druhej hlavy piatej časti O. s. p. nie je prípustná.

Proti predmetnému uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľ domáhajúc sa povolenia obnovy konania, alternatívne zrušenia napadnutého uznesenia a vrátenia veci krajskému súdu na ďalšie konanie.

Uviedol, že výklad a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov krajským súdom bolo v rozpore s Ústavou SR a čl. 6 ods. 1 Dohovoru – právom na spravodlivý proces.

Obnova konania je upravená v štvrtej časti O. s. p. Ako mimoriadny opravný prostriedok nie je síce upravená v piatej časti O. s. p., čo neznamená, že nie je prípustná podľa štvrtej časti O. s. p., podľa § 246c, ktorý odkazuje na štvrtú časť O. s. p. Je nepochybné, že skutok, pre ktorý bol navrhovateľ prepustený zo služobného pomeru sa nikdy nestal, a preto bolo trestné stíhanie zastavené. Nemôže byť na ujmu navrhovateľa, že rozhodnutie o zastavení trestného stíhania nemohol využiť v konaní pred Krajským súdom v Bratislave. Bolo by v rozpore so zásadami spravodlivosti, ak by súd neprihliadal na konečné rozhodnutie v trestnom konaní a nepovolil obnovu konania.

K podanému odvolaniu sa vyjadril odporca tak, že navrhol napadnuté uznesenie ako vecne správne potvrdiť.

Uviedol, že proti rozhodnutiu súdu, či už riadny alebo mimoriadny, je prípustný iba v prípade, ak je to výslovne upravené v piatej časti O. s. p. Obnova konania v právoplatne skončenom súdnom konaní vedenom na Krajskom súde v Bratislave č. k. 2S 164/2006 nie je prípustná.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1 vety prvej O. s. p.) preskúmal napadnuté rozhodnutie krajského súdu ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Rozhodol bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1 vety prvej O. s. p.

Podľa § 246c ods. 1 vety prvej O. s. p., pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v tejto časti, sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona. Opravný prostriedok je prípustný, len ak je to ustanovené v tejto časti. Proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky opravný prostriedok nie je prípustný.

Navrhovateľ sa domáhal obnovy konania podľa § 228 ods. 1 písm. a/, b/ a e/ O. s. p., keďže trestné konanie pre skutok, ktorý bol podstatou jeho prepustenia zo služobného pomeru, bolo zastavené z dôvodu, že skutok sa nestal.

Právna úprava Správneho súdnictva je obsiahnutá v piatej časti O. s. p. a k ostatným častiam O. s. p. má povahu lex specialis, kde ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti O. s. p. sa v zmysle § 246c ods. 1 vety prvej O. s. p. použijú primerane. § 246c ods. 1 veta druhá O. s. p. zároveň upravuje prípustnosť opravných prostriedkov (či už riadnych alebo mimoriadnych) v jednotlivých typoch konaní vo veciach správneho súdnictva, pričom opravný prostriedok v správnom súdnictve je prípustný len vtedy, ak je to ustanovené v piatej časti Občianskeho súdneho poriadku.

Ak by zákonodarca mal v úmysle v správnom súdnictve pripustiť použitie mimoriadnych opravných prostriedkov, takúto možnosť by zakotvil v piatej časti O. s. p. Tento postup je možno odôvodniť tým, že správny súd preskúmava zákonnosť rozhodnutí, ktoré boli vydané v rámci administratívneho postupu (v prípade konaní o žalobách sa musí jednať o rozhodnutie právoplatné, spravidla vydané správnym orgánom druhého stupňa až po využití prípustných opravných prostriedkov) v rámci kontroly sústavy orgánov verejnej správy.

Primeranosť použitia ustanovení štvrtej časti O. s. p. je potrebné aplikovať v súvislosti s procesným postupom súdu pri konaní o opravnom prostriedku (odvolaní), ktorého prípustnosť výslovne vyplýva z piatej časti O. s. p, keďže odvolacie konanie nie je v piatej časti O. s .p. komplexne upravené.

Najvyšší súd konštatuje, že obnova konania vo veciach rozhodovania o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov podľa druhej hlavy piatej časti O. s. p., nie je prípustná v zmysle § 246c veta druhá O. s. p., keď jej prípustnosť nie je v druhej hlave piatej časti O. s. p. upravená. Vzhľadom na to, že zákon tento mimoriadny opravný prostriedok nepripúšťa, procesný postup súdu prvého stupňa, keď zastavil konanie, bol vecne správny.

Pokiaľ navrhovateľ namietal porušenie práva na spravodlivý proces, je potrebné uviesť, že právo na spravodlivý proces samo osebe negarantuje žiaden opravný prostriedok v civilných veciach.

O náhrade trov odvolacieho konania súd rozhodol podľa § 246c ods. 1 O. s. p v spojení s § 224 ods. 1 O. s. p. tak, že účastníkom právo na ich náhradu nepriznal, keď navrhovateľ v odvolacom konaní úspešný nebol a § 250k ods. 1 O. s. p. priznanie náhrady trov konania inému účastníkovi než úspešnému navrhovateľovi neumožňuje. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 606
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Strata účinnosti úpravy obsiahnutej v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Úprava obsiahnutá v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa ...

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

SaS a OĽaNO: Koalícia nie je dohodnutá na mene generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/koalicia-nie-je-dohodnuta-na-mene-gene/471272-clanok.html

Baránik považuje naznačovanie účelovosti novely za neoprávnené.

Šikuta chce pre sudcov Najvyšieho súdu viac asistentovhttps://www.teraz.sk/slovensko/sikuta-chce-pre-sudcov-viac-asistentov/471253-clanok.html

Kancelárie by sa nemali dostávať za trest alebo odmenu, tvrdí predseda NS SR Ján Šikuta.

Vyšetrovanie trestných činov trvá dlho, trvdí Aliancia Fair-playhttps://www.teraz.sk/slovensko/vysetrovanie-trestnych-cinov-trva-zb/471150-clanok.html

Aliancia Fair-play upozorňuje na prieťahy pri vyšetrovaní trestných činov.

GP SR zaznamenala nárast počtu trestných konaní domáceho násiliahttps://www.teraz.sk/slovensko/gp-sr-zaznamenala-narast-poctu-trestn/471091-clanok.html

Za štyri mesiace tohto roka sa počet trestných konaní oproti minulému roku za rovnaké obdobie ...

Trnku disciplinárne stíhajú pre video s Kočnerom aj pre prepustenie Majskéhohttps://www.webnoviny.sk/trnku-disciplinarne-stihaju-pre-video-s-kocnerom-aj-pre-prepustenie-majskeho/

Video s podnikateľom Marianom K. ako aj prepustenie podnikateľa Jozefa Majského z väzby sú ...

Generálna prokuratúra funguje ako veľmi uzavretý orgán a jej transparentnosť je biedna, tvrdí TIShttps://www.webnoviny.sk/generalna-prokuratura-funguje-ako-velmi-uzavrety-organ-a-jej-transparentnost-je-biedna-konstatuje-tis/

Transparentnosť Generálnej prokuratúry SR je biedna, o jej činnosti je veľmi málo ...

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: