TlačPoštaZväčšiZmenši

Konanie o novoobjavenom majetku

23.6. 2015, 12:45 |  najpravo.sk

Požiadavka, aby o majetku poručiteľa, ktorý sa objaví až po právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve, prebehlo konanie o dedičstve (v odôvodnených prípadoch dokonca aj bez návrhu), je odrazom dôsledného uplatnenia princípu ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva. Svedčí o zámere, aby konaním o dedičstve prešli všetky aktívne a pasívne zložky poručiteľovho majetku. Dedič totiž nevstupuje len do práv a povinností, ktoré sú mu známe v čase konania o dedičstve, ale zásadne do všetkých práv a povinností poručiteľa, ktoré jeho smrťou nezanikli (viď § 460 Občianskeho zákonníka), i keď neboli v konaní o dedičstve zistené, a preto o nich nebolo rozhodnuté.

Zo samej podstaty konania o dodatočnom prejednaní „novo objaveného majetku“ poručiteľa (§ 175x O..s.p.) vyplýva, že po právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve môže súd prejednať ako „novo objavený“ len dosiaľ neprejednaný majetok (nepovažovaný v skoršom konaní o dedičstve za majetok poručiteľa).

Dôvodom, pre prejednanie majetku, ktorý už bol v pôvodnom konaní považovaný za dedičstvo, nemôže byť skutočnosť, že dosiaľ nedošlo k zápisu tých (spolu)vlastníckych práv dediča v katastri nehnuteľností, ktoré už nadobudol dedením. V konaní o dodatočnom prejednaní „novo objaveného majetku“ postupom podľa ustanovenia § 175x O.s.p. nemá ísť ani o prehodnotenie skutkových alebo právnych záverov skoršieho konania o dedičstve, ani o nové, odlišné rozhodnutie o tom istom. Začatím konania o dodatočnom prejednaní dedičstva sa neobnovuje „dedičská vec“ ako taká. Súd v konaní o dodatočnom prejednaní dedičstva zo skoršieho konania a jeho výsledkov vychádza a na jeho závery nadväzuje. Opätovnému prejednaniu tých istých nehnuteľností (§ 175x O.s.p.), ktoré už boli predmetom právoplatne skončeného konania o dedičstve bráni prekážka veci právoplatne rozhodnutej (§ 159 ods. 2 O.s.p.).

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. mája 2015, sp. zn. 3 Cdo 168/2014)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Topoľčany uznesením z 28. novembra 2012 č.k. 10 D 214/2009-137 určil všeobecnú a čistú hodnotu dedičstva sumou 355,30 €, ktorá je aj čistou cenou dedičstva. Potvrdil nadobudnutie dedičstva po poručiteľovi tak, že nehnuteľnosti a/ v katastrálnom území K. vedené v pozemkovoknižnej vložke č. X. ako parcela č. X. dom vo výmere X. m2, parcela č. X. dvor vo výmere X. m2 v podiele 1/1, podľa katastra nehnuteľností časť parcely č. X. usporiadaná pre iného vlastníka, nadobúdajú A. P. v podiele 1/18, M. V. v podiele 1/18, M. S. v podiele 1/12, M. P. v podiele 1/18, J. T. v podiele 1/12, H. C. v podiele 1/36, V. K. v podiele 1/36, A. B. v podiele 1/36, M. K. v podiele 1/72, J. U. v podiele 1/72, Ing. V. P. v podiele 1/6, L. Ž. v podiele 1/18, I. Ž. v podiele 1/18, O. G. v podiele 1/18, MUDr. M. Ž. v podiele 1/54, M. D. v podiele 1/24, A. V. v podiele 1/12, Ľ. Ž. v podiele 1/54, D. H. v podiele 1/24, J. Ž. v podiele 1/54, JUDr. M. M. v podiele 1/36, b/ nehnuteľnosti v katastrálnom území M. – orná pôda, trvalé trávnaté porasty na liste vlastníctva č. X. podiel 1795/10000 nadobúdajú A. P. v podiele 1795/360000, M. V. v podiele 1795/180000, M. S. v podiele 1795/120000, M. P. v podiele 1795/180000, J. T. v podiele 1795/120000, H. C. v podiele 1795/360000, V. K. v podiele 1795/360000, A. B. v podiele 1795/360000, M. K. v podiele 1795/720000, J. U. v podiele 1795/720000, Ing. V. P. v podiele 1795/60000, L. Ž. v podiele 1795/180000, I. Ž. v podiele 1795/180000, O. G. v podiele 1795/180000, MUDr. M. Ž. v podiele 1795/540000, M. D. v podiele 1795/240000, A. V. v podiel 1795/120000, Ľ. Ž. v podiele 1795/540000, D. H. v podiele 1795/240000, J. Ž. v podiele 1795/540000, JUDr. M. M. v podiele 1795/360000, c/ v katastrálnom území M. zapísané na liste vlastníctva č. X. s podielom 2303/7500 nadobúdajú A. P. v podiele 2303/270000, M. V. v podiele 2303/135000, M. S. v podiele 2303/90000, M. P. v podiele 2303/135000, J. T. v podiele 2303/90000, H. C. v podiele 2303/270000, V. K. v podiele 2303/270000, A. B. v podiele 2303/270000, M. K. v podiele 2303/540000, J. U. v podiele 2303/540000, Ing. V. P. v podiele 2303/45000, L. Ž. v podiele 2303/135000, I. Ž. v podiele 2303/135000, O. G. v podiele 2303/135000, MUDr. M. Ž. v podiele 2303/405000, M. D. v podiele 2303/180000, A. V. v podiele 2303/90000, Ľ. Ž. v podiele 2303/405000, D. H. v podiele 2303/180000, J. Ž. v podiele 2303/405000, JUDr. M. M. v podiele 2303/270000, d/ nehnuteľnosti v katastrálnom území M. vedené na liste vlastníctva č. X. s podielom 1136/10000 nadobúdajú A. P. v podiele 1136/360000, M. V. v podiele 1136/180000, M. S. v podiele 1136/120000, M. P. v podiele 1136/180000, J. T. v podiele 1136/120000, H. C. v podiele 1136/360000, V. K. v podiele 1136/360000, A. B. v podiele 1136/360000, M. K. v podiele 1136/720000, J. U. v podiele 1136/720000, Ing. V. P. v podiele 1136/60000, L. Ž. v podiele 1136/180000, I. Ž. v podiele 1136/180000, O. G. v podiele 1136/180000, MUDr. M. Ž. v podiele 1136/540000, M. D. v podiele 1136/240000, A. V. v podiele 1136/120000, Ľ. Ž. v podiele 1136/540000, D. H. v podiele 1136/240000, J. Ž. v podiele 1136/540000, JUDr. M. M. v podiele 1136/360000, e/ nehnuteľnosti v katastrálnom území M. vedené na liste vlastníctva č. X. s podielom 8747/10000 nadobúdajú A. P. v podiele 8747/360000, M. V. v podiele 8747/180000, M. S. v podiele 8747/120000, M. P. v podiele 8747/180000, J. T. v podiele 8747/120000, H. C. v podiele 8747/360000, V. K. v podiele 8747/360000, A. B. v podiele 8747/360000, M. K. v podiele 8747/720000, J. U. v podiele 8747/720000, Ing. V. P. v podiele 8747/60000, L. Ž. v podiele 8747/180000, I. Ž. v podiele 8747/180000, O. G. v podiele 8747/180000, MUDr. M. Ž. v podiele 8747/540000, M. D. v podiele 8747/240000, A. V. v podiele 8747/120000, Ľ. Ž. v podiele 8747/540000, D. H. v podiele 8747/240000, J. Ž. v podiele 8747/540000, JUDr. M. M. v podiele 8747/360000, f/ nehnuteľnosti v katastrálnom území V. – orná pôda vedená na liste vlastníctva č. X. s podielom 543897/2992500 nadobúdajú A. P. v podiele 543897/107730000, M. V. v podiele 543897/53865000, M. S. v podiele 543897/35910000, M. P. v podiele 543897/53865000, J. T. v podiele 543897/35910000, H. C. v podiele 543897/107730000, V. K. v podiele 543897/107730000, A. B. v podiele 543897/107730000, M. K. v podiele 543897/215460000, J. U. v podiele 543897/215460000, Ing. V. P. v podiele 543897/17955000, L. Ž. v podiele 543897/53865000, I. Ž. v podiele 543897/53865000, O. G. v podiele 543897/53865000, MUDr. M. Ž. v podiele 543897/161595000, M. D. v podiele 543897/71820000, A. V. v podiele 543897/35910000, Ľ. Ž. v podiele 543897/161595000, D. H. v podiele 543897/71820000, J. Ž. v podiele 543897/161595000, JUDr. M. M. v podiele 543897/107730000. V odôvodnení tohto rozhodnutia súd prvého stupňa uviedol, že dedičia Ľ. Ž. a Ing. V. P. podali návrhy na dodatočné prejednanie dedičstva po poručiteľovi, ktoré bolo pôvodne vedené na Štátnom notárstve Topoľčany pod sp. zn. D 165/60; v predmetnom konaní bol prejednaný domový majetok a poľnohospodárska pôda v M. zapísaná v pozemkovej knihe vo vložkách č. X.X.X.X.X.X.X.. „Združené“ pozemky v katastrálnom území M., V. a K. ale prejednané neboli. Na pojednávaní pred súdom prvého stupňa, ktoré sa uskutočnilo 5. novembra 2012 dedič O. G. namietal, že parcely uvedené v návrhu na dodatočné prejednanie dedičstva boli už prejedané v dedičskom konaní po poručiteľke B. P. 18. novembra 1994. Tvrdil, že na jednotlivých parcelách je skreslená výmera; výhrady mal tiež proti tomu, že dedičstvo sa prejednáva po 50 rokoch. Ostatní dedičia uviedli, že po ukončení registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len „ROEP“) v katastrálnych územiach M., V. a K. bolo zistené, že poručiteľ Š. P. bol ešte vlastníkom ďalších nehnuteľností, ktoré neboli prejedané v žiadnom dedičskom konaní po poručiteľovi. Vzhľadom na to, že medzi dedičmi nedošlo k dohode o vyporiadaní dedičstva, potvrdil súd nadobudnutie dedičstva všetkým dedičom podľa ich zákonných dedičských podielov (§ 175q ods. 1 písm. d/ O..s.p.). Súdnej komisárke, notárke JUDr. G. P., priznal odmenu (§ 140 ods. 2 O..s.p.) a podľa § 146 ods. 1 písm. a/ O.s.p. rozhodol o trovách konania.

Proti uvedenému uzneseniu podal odvolanie dedič D. H. s odôvodnením, že sa „vzdal svojho dedičského podielu v prospech“ dedičky M. D.. Žiadal napadnuté uznesenie zrušiť a rozhodnúť tak, že jeho podiel nadobudne táto dedička.

Prvostupňové uznesenie napadol odvolaním aj dedič Ing. V. P.. Uviedol, že majetok poručiteľa zapísaný v pozemkovej knihe vo vložkách č. X.X.X.X., X.X. nadobudlo v dedičskom konaní sp. zn. konaní D 165/60 rovnakým dielom sedem dedičov – päť detí, manželka a vnuk V. P., v prospech ktorého sa vzdal dedičstva jeho otec MUDr. Š. P. (šieste dieťa poručiteľa Š. P.). Po smrti manželky B. P., ktorá zomrela X., nadobudli v dedičských konaniach sp. zn. 5 D 1511/93 a 6 D 338/2007 jej podiel na nehnuteľnostiach šiesti zákonní dedičia, čím sa mal ich vlastnícky podiel zmeniť z prvotnej 1/7 na podiel 1/6. Na základe výsledkov dedičského konania po B. P. boli vytvorené ďalšie listy vlastníctva, na ktorých je vedená pôvodná pôda patriaca Š. P.. V novo vytvorených listoch vlastníctva mal byť podiel 1/7 prepísaný na ostávajúcich šiestich dedičov rovným dielom. Dedičia sa však dohodli, že hoci má byť zákonný podiel dedičov 1/6, bude podiel každého 1/18, tak by mohli byť do dedičského konania zahrnuté aj ich deti. Tento postup však nebol správny. Tým sa stalo, že jeho podiel bol znížený na 1/133 z dôvodu zvýšenia počtu dedičov. Pri uplatňovaní nároku na navrátenie vlastníctva pôdy v zmysle zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov boli do pôvodných piatich základných listov vlastníctva postupne pripisované vlastnícke podiely piatich vlastníkov, resp. ich detí do evidenčného stavu, ktorý je teraz taký, že na liste vlastníctva č. X., X., X., X., X. sú uvedení piati spoluvlastníci v podiele 1/6 a zostal na nich uvedený aj pôvodný vlastník – poručiteľ Š. P. v podiele 1/6. Ide vlastne o podiel Ing. V. P., ktorý nebol na neho prepísaný v rámci ROEP. Žiadal, aby jeho dedičský podiel bol správne stanovený.

Dedič Ing. V. P. sa vyjadril k odvolaniu dediča D. H., pričom uviedol rovnaké skutočnosti ako vo svojom odvolaní a poukázal na to, že menovaný nemôže inému „darovať“ to, čo mu nepatrí.

K obom odvolaniam sa vyjadril dedič O. G., s tým, že nemá vedomosť, že by Š. P. niečo vlastnil v uvedenom katastri, preto odmietol podpísať zápisnicu. Notárka nepostupovala správne a v uznesení o dedičstve nerozhodla o všetkých nehnuteľnostiach, ktoré mali byť predmetom konania.

Krajský súd v Nitre uznesením z 31. mája 2013 sp. zn. 5 CoD 4/2013 napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil ako vecne správne (§ 219 ods. 1 O..s.p.). V odôvodnení uviedol, že súd prvého stupňa vykonal vo veci dostatočné dokazovanie, správne zistil skutkový stav a vec správne posúdil aj po právnej stránke. Poukázal na ustanovenia § 175q ods. 1 písm. d/, § 482 ods. 1, 483 a 484 Občianskeho zákonníka a na zdôraznenie správnosti napadnutého uznesenia (§ 219 ods. 2 O..s.p.) uviedol, že medzi dedičmi nedošlo k uzatvoreniu dohody o vyporiadaní dedičstva, výlučne ktorá mohla modifikovať dôsledky vyplývajúce priamo zo zákona. Len na základe dohody o vyporiadaní dedičstva by sa teda mohol niektorý dedič „vzdať svojho podielu“ v prospech spoludediča.

Keďže k jej uzatvoreniu nedošlo, nemal súd inú možnosť – dedičstvo musel vyporiadať v zmysle § 484 veta prvá Občianskeho zákonníka a § 175q ods. 1 O..s.p. podľa zákonných dedičských podielov. Tvrdenie dediča Ing. V. P., že poručiteľov podiel 1/6 je vlastne jeho podielom, ktorý už skôr nadobudol dedením, označil odvolací súd za nepodložené obsahom spisu a skutkovými okolnosťami z neho vyplývajúcimi. Vlastníctvo poručiteľa k nehnuteľnostiam, ktoré boli v tomto konaní prejednané ako novoobjavený majetok, bolo dostatočne preukázané listami vlastníctva. Dodal, že okolnosti dedenia po poručiteľke B. P. sú v dedičskom konaní po Š. P. irelevantné.

Proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu podal dovolanie dedič Ing. V. P. s odôvodnením, že v konaní došlo k procesnej vade uvedenej v § 237 písm. e/ O.s.p., lebo išlo o vec, o ktorej už bolo právoplatne rozhodnuté. Majetok, ktorý bol prejednaný v preskúmavanej veci ako dedičstvo po poručiteľovi Š. P., nie je novo objavený majetok v zmysle § 175p ods. 2 O..s.p. Ide o majetok, ktorý dovolateľ zdedil po tomto poručiteľovi v zmysle právoplatného rozhodnutia Štátneho notárstva v Topoľčanoch z 22. augusta 1961 sp. zn. D 165/60. Tento majetok (parcely č. X., X., X., X., X., X., X., X., X., X., X., X., X., X.,X., X., X., X., X., X., X., X., X., X., X., X., X., X., X., X., X., X., X., X.) nebol síce v katastri nehnuteľností vedený ako majetok Ing. V. P., vlastnícky vzťah k nemu ale preukazuje rozhodnutie štátneho notárstva. Žiadal preto napadnuté uznesenie zrušiť a vec vrátiť odvolaciemu súdu na ďalšie konanie.

Dedičia H. C., A. B., V. K., M. K., J. U. st., J. U. ml., O. G., J. T., A.. P., M.. V., I. Ž., L. Ž. a M.. S. vyjadrili „súhlas“ s dovolaním Ing. V. P..

Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) ako súd dovolací [§ 10a ods. 1 O..s.p. (poznámka dovolacieho súdu: v ďalšom texte sa uvádza Občiansky súdny poriadok v znení pred 1. januárom 2015)] po zistení, že dovolanie podal včas účastník konania zastúpený advokátom (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.), bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 3 O..s.p.) skúmal, či dovolanie smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému ho zákon pripúšťa.

Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa (§ 236 ods. 1 O..s.p.).

Dovolanie Ing. V. P. smeruje proti uzneseniu odvolacieho súdu. Uznesenia odvolacieho súdu, proti ktorým je dovolanie prípustné, sú uvedené v § 239 ods. 1 a 2 O.s.p. Uznesenie, ktoré je v danom prípade napadnuté dovolaním, nevykazuje znaky rozhodnutí uvedených v § 239 ods. 1 a 2 O..s.p. Dovolanie Ing. V. P. preto podľa týchto ustanovení prípustné nie je.

Ing. V. P. podané dovolanie by mohlo byť procesne prípustné, len ak by v konaní na súdoch nižšieho stupňa došlo k procesnej vade konania v zmysle § 237 O..s.p. Podľa tohto ustanovenia je dovolanie prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu, ak a/ sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b/ ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, c/ účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, d/ v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e/ sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, f/ účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, g/ rozhodoval vylúčený sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát.

Procesné vady konania v zmysle § 237 písm. a/ až d/ a f/ a g/ O.s.p. neboli v dovolaní namietané a v dovolacom konaní ani nevyšli najavo.

1. Dôvodom, ktorý zakladá prípustnosť dovolania podľa § 237 písm. f/ O.s.p., je taký vadný postup súdu v občianskom súdnom konaní, ktorým súd účastníkovi odníme možnosť pred ním konať a uplatňovať procesné práva priznané mu za účelom zabezpečenia účinnej ochrany jeho práv.

V zmysle § 209a ods. 1 O.s.p. ak nejde o prípad uvedený v § 209 ods. 1 druhej vete O.s.p., doručí súd prvého stupňa bezodkladne odvolanie ostatným účastníkom, a ak odvolanie smeruje proti rozhodnutiu vo veci samej, vyzve účastníkov, aby sa k odvolaniu vyjadrili.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podali odvolanie dedičia Ing. V. P. a D. H.. K ich odvolaniam sa vyjadril dedič O. G. (viď č.l. 230 spisu a tiež prvý odsek na str. 5 dovolaním napadnutého uznesenia). Zo spisu vyplýva, že vyjadrenie O. G. k odvolaniu Ing. V. P. nebolo doručené tomuto odvolateľovi.

So zreteľom na uvedené dospel dovolací súd k záveru, že nedoručením vyjadrenia O. G. odvolateľovi bola dedičovi Ing. V. P. odňatá možnosť pred súdom konať v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. (porovnaj rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 13. januára 2015 vo veci Trančíková proti Slovenskej republike).

Výskyt niektorej z vád uvedených v § 237 O.s.p. zakladá v každom prípade prípustnosť dovolania proti rozhodnutiu vydanému v takto chybnom konaní; zároveň je ale tiež samostatným dôvodom, pre ktorý dovolací súd musí napadnuté rozhodnutie vždy zrušiť (§ 243b ods. 1 O..s.p.), lebo takéto rozhodnutie nemožno považovať za správne. Vzhľadom na to najvyšší súd napadnuté uznesenie odvolacieho súdu zrušil podľa § 243b ods. 1 O.s.p. a vec vrátil Krajskému súdu v Nitre na ďalšie konanie (§ 243b ods. 2 O.s.p.).

2. Dovolateľ namieta, že súdy rozhodli vo veci, o ktorej už bolo právoplatne rozhodnuté (§ 237 písm. e/ O.s.p.). Podľa jeho presvedčenia došlo k vade tejto povahy v dôsledku toho, že o tých istých nehnuteľnostiach, ako v preskúmavanej veci, bolo už skôr právoplatne rozhodnuté v konaní vedenom na Štátnom notárstve v Topoľčanoch sp. zn. D 165/60 (teda v „pôvodnom“ konaní o dedičstve po poručiteľovi Š. P.).

V dovolaní namietaná procesná vada – prekážka veci právoplatne rozhodnutej (§ 159 ods. 3 O..s.p. v spojení s § 167 ods. 2 O.s.p.) bráni tomu, aby bola v občianskom súdnom konaní znovu prejednaná vec, o ktorej už bolo skôr právoplatne rozhodnuté v inom občianskom súdnom konaní. o tú istú vec ide vtedy, ak v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého predmetu konania a tých istých osôb. Prekážka veci právoplatne rozhodnutej (res iudicata) patrí k podmienkam konania, ktorých nedostatok znemožňuje, aby súd v občianskom súdnom konaní rozhodol o veci samej. Ak súd zistí, že v tom – ktorom konaní ide o prekážku res iudicata, konania zastaví (§ 104 ods. 1 O.s.p.).

Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, alebo po vydaní osvedčenia o dedičstve (§ 175zca) nejaký poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh (§ 42 ods. 3 a § 79 ods. 1 a 2) vykoná o tomto majetku konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, konanie o dedičstve sa nevykoná (§ 175x ods. 1 O..s.p.). V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy, môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu (§ 175x ods. 2 O.s.p.).

Požiadavka, aby o majetku poručiteľa, ktorý sa objaví až po právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve, prebehlo konanie o dedičstve (v odôvodnených prípadoch dokonca aj bez návrhu), je odrazom dôsledného uplatnenia princípu ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva. Svedčí o zámere, aby konaním o dedičstve prešli všetky aktívne a pasívne zložky poručiteľovho majetku. Dedič totiž nevstupuje len do práv a povinností, ktoré sú mu známe v čase konania o dedičstve, ale zásadne do všetkých práv a povinností poručiteľa, ktoré jeho smrťou nezanikli (viď § 460 Občianskeho zákonníka), i keď neboli v konaní o dedičstve zistené, a preto o nich nebolo rozhodnuté.

Zo samej podstaty konania o dodatočnom prejednaní „novo objaveného majetku“ poručiteľa (§ 175x O..s.p.) vyplýva, že po právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve môže súd prejednať ako „novo objavený“ len dosiaľ neprejednaný majetok (nepovažovaný v skoršom konaní o dedičstve za majetok poručiteľa).

Dôvodom, pre prejednanie majetku, ktorý už bol v pôvodnom konaní považovaný za dedičstvo, nemôže byť skutočnosť, že dosiaľ nedošlo k zápisu tých (spolu)vlastníckych práv dediča v katastri nehnuteľností, ktoré už nadobudol dedením. V konaní o dodatočnom prejednaní „novo objaveného majetku“ postupom podľa ustanovenia § 175x O.s.p. nemá ísť ani o prehodnotenie skutkových alebo právnych záverov skoršieho konania o dedičstve, ani o nové, odlišné rozhodnutie o tom istom. Začatím konania o dodatočnom prejednaní dedičstva sa neobnovuje „dedičská vec“ ako taká. Súd v konaní o dodatočnom prejednaní dedičstva zo skoršieho konania a jeho výsledkov vychádza a na jeho závery nadväzuje. Opätovnému prejednaniu tých istých nehnuteľností (§ 175x O.s.p.), ktoré už boli predmetom právoplatne skončeného konania o dedičstve bráni prekážka veci právoplatne rozhodnutej (§ 159 ods. 2 O.s.p.).

Dedič Ing. V. v dovolaní namieta, že súdy nedostatočne posúdili výsledky identifikácie nehnuteľností, v dôsledku čoho opätovne prejednali aj nehnuteľnosti (spoluvlastnícke podiely na nich), ktoré už boli predmetom pôvodného konania o dedičstve po poručiteľovi Š. P.. Tvrdí, že ide o nehnuteľnosti v katastrálnom území M., konkrétne parcelu číslo:

1. X. zapísanú pôvodne vo vložke č. X. a v súčasnosti na liste vlastníctva č. N.,

2. X. zapísanú pôvodne vo vložke č. X. a v súčasnosti na liste vlastníctva č. A.,

3. X.X. zapísanú pôvodne vo vložke č. X. ako parcela č. X. a v súčasnosti na liste vlastníctva č. J.,

4. X.X. zapísanú pôvodne vo vložke č. X. ako parcela č. X. a v súčasnosti na liste vlastníctva č. P.,

5. X. zapísanú pôvodne vo vložke č. X. a v súčasnosti na liste vlastníctva č. R.,

6. X. zapísanú pôvodne vo vložke č. X. a v súčasnosti na liste vlastníctva č. A.,

7. X. zapísanú pôvodne vo vložke č. X. a v súčasnosti na liste vlastníctva č. V.,

8. X.X. zapísanú pôvodne vo vložke č. X. ako parcela č. X. a v súčasnosti na liste vlastníctva č. O.,

9. X.X. zapísanú pôvodne vo vložke č. X. ako parcela č. X. a v súčasnosti na liste vlastníctva č. X.,

10. X. zapísanú pôvodne vo vložke č. X. a v súčasnosti na liste vlastníctva č. X.,

11. X. zapísanú pôvodne vo vložke č. X. a v súčasnosti na liste vlastníctva č. X.,

12. X.X. zapísanú pôvodne vo vložke č. X. ako parcela č. X. a v súčasnosti na liste vlastníctva č. X.,

13. X. zapísanú pôvodne vo vložke č. X. a v súčasnosti na liste vlastníctva č. X.,

14. X. zapísanú pôvodne vo vložke č. X. a v súčasnosti na liste vlastníctva č. X.,

15. X. zapísanú pôvodne vo vložke č. X. a v súčasnosti na liste vlastníctva č. X.,

16. X. zapísanú pôvodne vo vložke č. X. a v súčasnosti na liste vlastníctva č. X.,

17. X. zapísanú pôvodne vo vložke č. X. a v súčasnosti na liste vlastníctva č. X.,

18. X. zapísanú pôvodne vo vložke č. X. a v súčasnosti na liste vlastníctva č. X.,

19. X. zapísanú pôvodne vo vložke č. X. a v súčasnosti na liste vlastníctva č. X.,

20. X.X.X. zapísanú pôvodne vo vložke č. X. ako parcela č. X. a v súčasnosti na liste vlastníctva č. X.,

21. X. zapísanú pôvodne vo vložke č. X. ako parcela č. X. a v súčasnosti na liste vlastníctva č. X.,

22. X. zapísanú pôvodne vo vložke č. X. a v súčasnosti na liste vlastníctva č. X.,

23. X.X. zapísanú pôvodne vo vložke č. X. ako parcela č. X. a v súčasnosti na liste vlastníctva č. X.,

24. X. zapísanú pôvodne vo vložke č. X. a v súčasnosti na liste vlastníctva č. X.,

25. X. zapísanú pôvodne vo vložke č. X. a v súčasnosti na liste vlastníctva č. X.,

26. X. zapísanú pôvodne vo vložke č. X. a v súčasnosti na liste vlastníctva č. X.,

27. X. zapísanú pôvodne vo vložke č. X. a v súčasnosti na liste vlastníctva č. X.,

28. X. zapísanú pôvodne vo vložke č. X. a v súčasnosti na liste vlastníctva č. X.,

29. X. zapísanú pôvodne vo vložke č. X. a v súčasnosti na liste vlastníctva č. X..

Zo spisu vyplýva, že Okresný súd Topoľčany pred vydaním rozhodnutia o dedičstve z 28. novembra 2012 č.k. 10 D 214/2009-137 mal k dispozícii uznesenie Štátneho notárstva v Topoľčanoch z 22. augusta 1961 č.k. D 165/60-29 (č.l. 2 až 4 spisu), výpisy z pozemkovej knihy (viď č.l. 25 až 35 spisu, resp. 85, 89 a 90, 114 a 115), výpisy z listov vlastníctva (viď č.l. 14 až 24 spisu, resp. 45 až 82, 92 a 93, 116 až 125) a tiež identifikáciu parciel (viď č.l. 36 až 41 spisu, resp. č.l. 87, 91 a 115 spisu).

V rozhodnutí z 28. novembra 2012 č.k. 10 D 214/2009-137 súd prvého stupňa nevysvetlil, z akého dôvodu považoval za dosiaľ neprejednané niektoré nehnuteľnosti, ktoré sú v uznesení Štátneho notárstva v Topoľčanoch z 22. augusta 1961 č.k. D 165/60-29 označené ako predmet dedičstva s tým, že ich nadobudlo sedem dedičov „v rovnakých čiastkach“ (medzi nimi aj dovolateľ).

Povahe a účelu dovolacieho konania by sa v danom prípade priečilo, keby sa najvyšší súd (pokiaľ tak už pred ním nepostupovali prvostupňový a odvolací súd) do všetkých detailov zaoberal každou jednotlivou parcelou, o ktorej dedič Ing. V. P. v dovolaní tvrdí, že bola duplicitne považovaná za predmet dedenia. Len ako príklad (teda nie úplný výpočet) preto najvyšší súd poukazuje na to, že za „novo objavený majetok“ poručiteľa Š. P. považoval súd prvého stupňa aj spoluvlastnícky podiel

a) 2303/7500 na nehnuteľnosti v katastrálnom území M. zapísanej na liste vlastníctva č. X. (viď B-LV zápis pod č. 16) ako parcela č. X., ktorá bola pôvodne evidovaná v pozemkovej knihe vo vložke č. X. a v celosti bola prejednaná v konaní o dedičstve vedenom na Štátnom notárstve v Topoľčanoch pod sp. zn. D 165/06,

b) 1795/10000 na nehnuteľnosti v katastrálnom území M. zapísanej na liste vlastníctva č. X. (viď B-LV zápis pod č. 15) ako parcela č. X., ktorá bola pôvodne evidovaná v pozemkovej knihe vo vložke č. X. a v celosti bola prejednaná v konaní o dedičstve vedenom na Štátnom notárstve v Topoľčanoch pod sp. zn. D 165/06,

c) 8747/100000 na nehnuteľnosti v katastrálnom území M. zapísanej na liste vlastníctva č. X. (viď B-LV zápis pod č. 1) ako parcela č. X., ktorá bola pôvodne evidovaná v pozemkovej knihe vo vložke č. X. a v celosti bola prejednaná v konaní o dedičstve vedenom na Štátnom notárstve v Topoľčanoch pod sp. zn. D 165/06,

d) 543897/2992500 na nehnuteľnosti v katastrálnom území V. zapísanej na liste vlastníctva č. X. (viď B-LV zápis pod č. 15) ako parcela č. X., ktorá bola pôvodne evidovaná v pozemkovej knihe vo vložke č. X. a v celosti bola prejednaná v konaní o dedičstve vedenom na Štátnom notárstve v Topoľčanoch pod sp. zn. D 165/06,

Treba zdôrazniť, že aj uznesenie vydané v zmysle § 175q ods. 1 písm. d/ O.s.p. a § 175x O.s.p. musí obsahovať náležité odôvodnenie, medziiným stručné, jasné a výstižné vysvetlenie, ktoré skutočnosti súd považoval za preukázané, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil a ako vec právne posúdil (porovnaj tiež § 157 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 167 ods. 2 O.s.p.).

Uznesenie súdu, ktoré nie je dostatočne odôvodnené a je vzhľadom na to nepreskúmateľné, je judikatúrou najvyššieho súdu (R 111/1998) považované za rozhodnutie vydané v konaní, v ktorom došlo k procesnej vade v zmysle § 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p. Na vadu tejto povahy musí dovolací súd prihliadnuť.

Najvyšší súd konštatuje, že v preskúmavanej veci nie je uznesenie súdu prvého stupňa dostatočne preskúmateľné a že ani odvolací súd predmetnú vadu neodstránil.

3. Z týchto dôvodov najvyšší súd dovolaním napadnuté uznesenie odvolacieho súdu zrušil a vec vrátil tomuto súdu na ďalšie konanie (§ 243b O..s.p.).

Ak dôjde k zrušeniu napadnutého rozhodnutia, súd, ktorého rozhodnutie bolo zrušené, koná ďalej o veci. Pritom je právny názor súdu, ktorý rozhodoval o dovolaní, záväzný.

V novom rozhodnutí rozhodne súd znova aj o trovách pôvodného konania a dovolacieho konania (§ 243d ods. 1 O..s.p.).

Toto rozhodnutie prijal senát najvyššieho súdu pomerom hlasov 3:0.

Zdroj: NS SR
Tvorba právnej vety: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 538
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Použitie profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete

V prípade použitia profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete Facebook nemožno bez ďalšieho vyvodzovať konkludentný súhlas s jej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Len za december podali na OS BA I 39.000 návrhov na obchodný registerhttps://www.teraz.sk/slovensko/jgolian-len-za-december-podali-na-os-b/479175-clanok.html

Na obchodnom úseku Okresného súdu (OS) Bratislava I je aktuálne priemerná nevybavenosť na ...

Ústavný súd nebude môcť zamietať podnety z procesných dôvodov, docieli to reforma justíciehttps://www.webnoviny.sk/ustavny-sud-nebude-moct-zamietat-podnety-z-procesnych-dovodov-docieli-to-reforma-justicie/

Pripravovaná reforma justície má za cieľ zmeniť pravidlá konania pred ústavným súdom a ...

Vysokoškolské tituly sa budú odoberať aj spätne, Gröhlingovo ministerstvo má v rukách nový zákonhttps://www.webnoviny.sk/vskolstve/vysokoskolske-tituly-sa-budu-odoberat-aj-spatne-grohlingovo-ministerstvo-ma-v-rukach-novy-zakon/

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) informuje, že jeho rezort pripravil zákon, na ...

Největší soud v zemi může vést žena. Přísná, náročná a téměř neznámáhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/mestsky-soud-v-praze-vyberove-rizeni-predseda-libor-vavra-jaroslava-pokorna-funkce-prezident-ministe.A200702_190112_domaci_iri

Za čtvrt roku se může stát Jaroslava Pokorná, předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 10, ...

O post ústavného sudcu sa uchádza aj R. Šorlhttps://www.teraz.sk/slovensko/o-post-ustavneho-sudcu-sa-uchadza-aj/479015-clanok.html

Okrem Šorla sa o post ústavného sudcu zatiaľ uchádzajú aj Stanislav Irsák, Ladislav Juszkó, ...

Smer-SD: Zákon na pomoc podnikateľom nerieši hospodárske problémyhttps://www.teraz.sk/slovensko/smer-sd-zakon-na-pomoc-podnikatelom-n/479002-clanok.html

Zákon z dielne Ministerstva hospodárstva SR, ktorý má pomôcť podnikateľskému prostrediu, je ...

Nové časopisy

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: