Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

JUDIKATÚRA: Spočívanie plynutia premlčacej lehoty v konaní na nepríslušnom rozhodcovskom súde

8.12. 2023, 20:28 |  Ondrej Randiak

Právna veta

Bolo by v rozpore s právnou istotou nastolenou stranami uzavretou zmluvou, aby veriteľ neplatnosť rozhodcovskej doložky predpokladal a konal v protiklade s ňou tak, že by si právo zo zmluvy uplatnil na súde. Záver, že dojednaný a dovtedy, čo sa týka právomoci, nespochybnený rozhodcovský súd, nie je iným príslušným orgánom podľa § 112 Občianskeho zákonníka, by nevyhnutne viedol nielen k tomu, že by veriteľ musel konať neracionálnym spôsobom, ale aj k popretiu zmyslu § 112 Občianskeho zákonníka, ktorého účelom je ochrana oprávnenej osoby pred plynutím premlčacej doby v prípade riadneho uplatnenia nároku v konaní, ktoré neviedlo k jeho právoplatnému priznaniu alebo ku skutočnému vymoženiu.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť