TlačPoštaZväčšiZmenši

Procesné zavinenie na zastavení exekúcie z dôodu straty účinnosti exekučného titulu

16.3. 2011, 18:28 |  najpravo.sk

Pokiaľ oprávnený podal včas návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia, resp. na vykonanie exekúcie, neprichádza do úvahy jeho procesné zavinenie na zastavení exekúcie z dôvodu straty účinnosti exekučného titulu v dôsledku uplynutia prekluzívnej lehoty, určenej na jeho vykonanie. Oprávnený totiž postup súdu vo vykonávacom konaní, resp. postup súdneho exekútora v exekučnom konaní, ako i dĺžku trvania tohto postupu, teda aj prípadné vykonanie exekučného titulu do straty jeho účinnosti v priebehu konania, nemohol ovplyvniť. Okrem toho súd by bol povinný exekúciu zastaviť i z úradnej moci, ak by zistil stratu účinnosti exekučného titulu v priebehu konania.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. 7. 2010, sp. zn. 2 M Cdo 10/2009)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Bratislava I uznesením z 25. januára 2008, č.k. 3 Er 979/2006-8, exekúciu vedenú na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 3 Er 979/2006 zastavil. Oprávnenému uložil povinnosť uhradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 7 900,- Sk do 3 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že súdny exekútor dňa 18. januára 2008 doručil súdu podnet na zastavenie exekúcie podľa ust. § 57 ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku. Súdny exekútor si vyčíslil náhradu trov exekúcie vo výške 7 900,- Sk v súlade s vyhláškou č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov. Uviedol, že blok na pokutu nezaplatenú na mieste vydaný Okresným dopravným inšpektorátom Bratislava I, č. k. AA 543377 zo dňa 3. marca 2004, ktorý bol podkladom na vykonanie exekúcie nadobudol právoplatnosť dňa 3. marca 2004 a vykonateľnosť dňa 18. marca 2004. Súd s poukazom na § 57 ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku exekúciu zastavil a v zmysle § 203 ods. 1 a 2 Exekučného poriadku rozhodol o trovách exekúcie.

Krajský súd v Bratislave na odvolanie oprávneného v časti výroku o trovách exekučného konania uznesením z 8. októbra 2008, sp. zn. 16 CoE 82/2008 prvostupňové rozhodnutie v napadnutej časti potvrdil a povinnému náhradu trov odvolacieho konania nepriznal. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že v danom prípade došlo k zastaveniu exekúcie z dôvodu uplynutia trojročnej prekluzívnej lehoty na vykonanie exekúcie. Zastavenie exekúcie povinný procesne nezavinil a preto mu nemožno uložiť nahradiť trovy exekúcie. Podľa názoru odvolacieho súdu správne postupoval súd prvého stupňa, keď na náhradu trov exekúcie zaviazal oprávneného, i keď oprávnený taktiež zastavenie exekúcie nezavinil.

Proti tomuto uzneseniu podal mimoriadne dovolanie generálny prokurátor Slovenskej republiky na základe podnetu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave vo výroku o trovách konania. Uviedol, že súd môže uložiť oprávnenému uhradiť nevyhnutné trovy exekúcie v zmysle § 203 ods. 1, 2 Exekučného poriadku len v prípade, ak dôjde k zastaveniu exekúcie jeho zavinením, alebo ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Predmetné zákonné ustanovenie upravuje výnimku zo zásady, v zmysle ktorej náklady za výkon exekučnej činnosti uhrádza povinný. Použitie tohto ustanovenia (§ 203 ods. 1 a 2) prichádza do úvahy iba v prípade splnenia zákonných predpokladov, a to, že exekučné konanie bolo zastavené zavinením oprávneného a existuje príčinná súvislosť medzi zavinením oprávneného a zastavením exekúcie, alebo ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Tieto predpoklady splnené neboli. Pod „zavinením" oprávneného v zmysle predmetného ustanovenia zákona sa rozumie také porušenie procesných predpisov zo strany oprávneného, ktoré má za následok buď neodôvodnený vznik trov exekúcie, alebo také jeho konanie, ktoré by spôsobilo zastavenie exekúcie. Pokiaľ oprávnený podal včas návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia, resp. na vykonanie exekúcie, neprichádza do úvahy jeho procesné zavinenie na zastavení exekúcie z dôvodu straty účinnosti exekučného titulu v dôsledku uplynutia prekluzívnej lehoty určenej na jeho vykonanie. Nedostatok majetku povinného na úhradu trov exekúcie musí byť v exekučnom konaní preukázaný. V uvedenej exekučnej veci však existenciu majetku na strane povinného na uhradenie trov exekúcie súdny exekútor neskúmal. Súdy oboch stupňov vec nesprávne právne posúdili, čím naplnili dovolací dôvod podľa § 243f ods. 1 písm. c) O.s.p. Konanie pred oboma súdmi bolo postihnuté aj inou vadou spočívajúcou v tom, že odvolací súd i súd prvého stupňa považovali za oprávneného Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, hoci toto sa oprávneným procesne nikdy nestalo, keď vystupovalo len ako orgán konajúci v mene oprávnenej Slovenskej republiky. V dôsledku skutočnosti, že súdy oboch stupňov uvedený nedostatok v priebehu konania neodstránili, naplnilo dovolací dôvod podľa § 243f ods. 1 písm. b) O.s.p.

Účastníci konania sa k mimoriadnemu dovolaniu generálneho prokurátora Slovenskej republiky nevyjadrili.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 3 O.s.p.) po zistení, že boli splnené podmienky na podanie mimoriadneho dovolania podľa ust. § 243e ods. 1, 2 O.s.p., ktoré bolo podané v lehote podľa ust. § 243g O.s.p., preskúmal dovolaním napadnuté rozhodnutie bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 1 O.s.p.) a dospel k záveru, že mimoriadne dovolanie je dôvodné.

Dovolací súd zo spisu zistil, že blok na pokutu nezaplatenú na mieste vydaný Okresným dopravným inšpektorátom Bratislava I, č.k. AA 543377 zo dňa 3. marca 2004, ktorý bol podkladom na vykonanie exekúcie nadobudol právoplatnosť dňa 3. marca 2004 a vykonateľnosť dňa 18. marca 2004. Návrh na vykonanie exekúcie bol podaný na Exekútorskom úrade Bratislava II, Bc. V. U. 26. mája 2006, t.j. ešte pre časom straty účinnosti exekučného titulu. Dňa 2. júna 2006 bol Bc. V. U. poverený vykonaním exekúcie.

Podľa § 203 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie.V zmysle § 203 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený.

Po preskúmaní veci dovolací súd dospel k záveru, pokiaľ oprávnený podal včas návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia, resp. na vykonanie exekúcie, neprichádza do úvahy jeho procesné zavinenie na zastavení exekúcie z dôvodu straty účinnosti exekučného titulu v dôsledku uplynutia prekluzívnej lehoty, určenej na jeho vykonanie. Oprávnený totiž postup súdu vo vykonávacom konaní, resp. postup súdneho exekútora v exekučnom konaní, ako i dĺžku trvania tohto postupu, teda aj prípadné vykonanie exekučného titulu do straty jeho účinnosti v priebehu konania, nemohol ovplyvniť. Okrem toho súd by bol povinný exekúciu zastaviť i z úradnej moci, ak by zistil stratu účinnosti exekučného titulu v priebehu konania. Rovnako ani neskúmal, či majetok povinného ne/stačí na úhradu trov exekúcie. Súdy oboch stupňov teda nesprávne aplikovali ustanovenia § 203 ods. 1 a 2 Exekučného poriadku a trovy exekúcie uložili zaplatiť oprávnenému. Ust. § 203 ods. 1 a 2 Exekučného poriadku predstavuje výnimku zo zásady, že náklady za výkon exekučnej činnosti uhrádza povinný.

Nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav, na skutkové zistenie. O nesprávne právne posúdenie veci ide vtedy, ak súd posúdil vec podľa právnej normy, ktorá na zistený skutkový stav nedopadá, alebo právnu normu síce správne určenú, nesprávne vyložil, prípadne ju na daný skutkový stav nesprávne aplikoval.

Dovolací súd sa stotožnil s názorom generálneho prokurátora Slovenskej republiky, že použitie ustanovenia § 203 ods. 1 a 2 prichádza do úvahy iba v prípade splnenia zákonných predpokladov, a to, že exekučné konanie bolo zastavené zavinením oprávneného a existuje príčinná súvislosť medzi zavinením oprávneného a zastavením exekúcie, alebo ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Tieto predpoklady splnené neboli.

Konanie pred oboma súdmi bolo postihnuté aj inou vadou spočívajúcou v tom, že odvolací súd i súd prvého stupňa považovali za oprávneného Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, hoci toto sa oprávneným procesne nikdy nestalo, keď v konaní vystupuje len ako orgán konajúci v mene oprávnenej Slovenskej republiky. Na tejto skutočnosti nemôže nič zmeniť prípadné nesprávne označenie krajského riaditeľstva ako oprávneného v návrhu na vykonanie exekúcie.

Z návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia nie je však úplne zrejmé, či ako oprávnený je označená Slovenská republika, za ktorú koná Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, nakoľko v návrhu ako oprávnený vystupuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave a v poslednej vete je poukázané na oslobodenie od platenia súdnych poplatkov. V zmysle § 4 ods. 2 písm. a) Zákona o súdnych poplatkoch od poplatku sú oslobodení Slovenská republika, štátne rozpočtové organizácie, štátne účelové fondy, 3aa) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, Národný úrad práce a Sociálna poisťovňa.

Vzhľadom na uvedené, rozhodnutia oboch súdov teda boli vydané v konaní postihnutom inou vadou, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci (§ 243f ods. 1 písm. b) a c) O.s.p.).

S ohľadom na túto skutočnosť Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave v napadnutej časti o trovách exekučného konania zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie (§ 243b ods. 2 a 3 O.s.p.) s tým, že právny názor vyslovený v tomto rozhodnutí je preň záväzný. V novom rozhodnutí rozhodne aj o trovách dovolacieho konania. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1132
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Konanie vo veciach obchodného registra, prejudiciálne posudzovanie platnosti listín

I. V konaniach vo veciach obchodného registra nie je registrový súd oprávnený prejudiciálne posudzovať otázku neplatnosti uznesenia valného ...

Podmienky prípustnosti dovolania podľa § 421 ods. 1 CSP; otázka „zásadného právneho významu“

Je nepochybné, že aktuálne znenie § 421 ods. 1 CSP nevyžaduje ako podmienku prípustnosti dovolania, aby právna otázka, ktorá je predmetom ...

Účinnosť doručenia do elektronickej schránky advokáta

Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Umožnenie zo strany daňových orgánov uniesť dôkazné bremeno

Svedecká výpoveď štatutárneho zástupcu dodávateľa o tom, že sa nijako nepričinil o dodanie deklarovaného tovaru žalobcovi, nemusí ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Agrorezort pripravuje nový veterinárny zákonhttps://www.teraz.sk/slovensko/mprv-pripravuje-novy-veterinarny-zako/567678-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Následky množiteľského biznisu znášajú aj útulky.

Kresák: Novela volebného zákona nie je v súlade s ústavouhttps://www.teraz.sk/slovensko/p-kresak-novela-volebneho-zakona-ni/567665-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva nie je v súlade s Ústavou SR.

SP zníži či zastaví exekučné zrážky viac než 30.000 dôchodcomhttps://www.teraz.sk/ekonomika/sp-znizi-ci-zastavi-exekucne-zra/567647-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Sociálna poisťovňa (SP) po zmene životného minima zníži alebo zastaví exekučné zrážky ...

Na nového člena súdnej rady kandiduje sudca Krajského súdu v Košiciach Ľuboš Kunayhttps://www.webnoviny.sk/na-noveho-clena-sudnej-rady-kandiduje-sudca-krajskeho-sudu-v-kosiciach-lubos-kunay/

Súdna rada SR eviduje jeden návrh na člena súdnej rady, a to predsedu senátu Krajského súdu v ...

Začal fungovať Najvyšší správny súd SR, zatiaľ so 16 sudcamihttps://www.teraz.sk/slovensko/zacal-fungovat-najvyssi-spravny-s/567103-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=undefined

Prechádzajú naň aj niektoré kompetencie Ústavného súdu SR. Hierarchicky má postavenie ako ...

Počet pracovných sporov stúpol v roku 2020 o viac ako štvrtinuhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-pocet-pracovnych-sporov-stupol-v/567109-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Vyplýva to zo správy Analytického centra Ministerstva spravodlivosti SR k vývoju na súdoch ...

Nové časopisy

DE IURE 1/2021

DE IURE 1/2021

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

DE IURE 1-2/2020

DE IURE 1-2/2020

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 3/2021

Súkromné právo 3/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 5/2021

Justičná revue 5/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: