TlačPoštaZväčšiZmenši

Povinnosť súdu zaoberať sa dôvodmi pre zastavenie exekúcie, príloha notárskej zápisnice

11.3. 2011, 18:36 |  najpravo.sk

Platí, že pri námietkach sa uplatňuje tzv. koncentračná zásada (vyjadrená povinnosťou namietať všetko, čo by mohlo brániť exekúcii už v rámci zákonnej 14-dňovej lehoty určenej na námietky proti exekúcii), to však nič nemení na tom, že v každom štádiu exekučného konania je súd povinný zaoberať sa tým, či tu nie je nejaká prekážka, pre ktorú by exekúcia ďalej prebiehať nemala, pretože opak by mohol byť v rozpore s platným právom.

Ak súčasťou exekučného titulu predstavovaného notárskou zápisnicou je aj zmluva, na ktorú sa zápisnica odvoláva, nemôže byť žiadnej pochybnosti o tom, že tu skúmaniu súladnosti so zákonom podlieha aj takáto zmluva. Exekučný súd pritom nie je pri skúmaní súladu so zákonom odkázaný na tzv. sporové konanie, pretože aj na exekučný súd dopadá tá časť úpravy procesného práva, podľa ktorej je súd viazaný len určitými rozhodnutiami a inak je oprávnený si otázky prejednateľné inými orgánmi posúdiť sám.

(uznesenie Krajského súdu Trnava zo dňa 29. mája 2009, č. k. 10CoE/12/2009-79)

Z odôvodnenia:

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa (jeho vyššia súdna úradníčka) na návrh povinných vyhlásil exekúciu vedenú súdnou exekútorkou JUDr. S. M. pod sp. zn. 12Er 504/2005, EX 1283/2005 za neprípustnú a takúto exekúciu zastavil. Toto rozhodnutie odôvodnil právne ust. §§ 52 – 54 a § 517 ods. 2 O. z. (Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení), čl. 3 ods. 1 a 2 a bodom 1 písm. e/ prílohy smernice Rady č. 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, § 23a zákona o ochrane spotrebiteľa (zákona č. 634/1992 Zb.), § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z., príslušnými ustanoveniami zmluvy účastníkov o úvere (čl. 6 bod 6.1., čl. 10 body 10.1 a 10.2 zmluvy z 3. decembra 2004) a § 41 ods. 2 písm. c/, § 57 ods. 1 písm. g/ a ods. 2 a § 58 ods. 1 E. p. (zákona č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnení, teda exekučného poriadku), vecne potom záverom, podľa ktorého notárska zápisnica predstavujúca v tejto veci exekučný titul mala za neoddeliteľnú súčasť aj zmluvu účastníkov o úvere, ktorá však obsahovala viacero neprijateľných (a teda neplatných) podmienok týkajúcich sa ustanovení o zabezpečení záväzkov exekučne vymáhaných (výslovne dojednania o zmluvnej pokute a úroku z omeškania), pričom už dojednané plnenia jednotlivých strán sporu (aj zmluvy) boli v hrubom nepomere a ten len zvýraznila (potvrdila) oprávnená aj realizáciou zabezpečovacieho prevodu práva predajom nehnuteľností povinných (slúžiacich na zabezpečenie záväzku) pod cenu (za sumu 200.000 niekdajších Sk). Spoločné rozhodnutie o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o jej zastavení odôvodnil ustálenou súdnou praxou a rozporom prípadného opaku s hospodárnosťou a účelom exekučného konania.

Proti tomuto uzneseniu podala včas odvolanie oprávnená a navrhla ho zrušiť (zrejme zmeniť a návrh na zastavenie exekúcie pre jej neprípustnosť zamietnuť) a to predovšetkým s námietkami nedostatku právomoci súdu, nesprávneho právneho posúdenia veci a tiež zaťaženia konania tzv. inou vadou, pretože 1. súd nebol oprávnený konať o námietkach povinných proti exekúcii, ak tieto neboli podané v zákonom ustanovenej lehote 14 dní ale doručené exekútorke až s odstupom bezmála 2 a pol roka po doručení upovedomenia (súdom prvého stupňa uplatnený postup tak bol v rozpore so zásadou právnej istoty účastníkov konania), 2. exekučné konanie v prejednávanej veci spĺňa všetky podmienky ustanovené exekučným poriadkom a tzv. exekučný súd bol príslušným len na rozhodovanie „ohľadom" exekučného konania (teda len o výklade procesnoprávnych noriem a nie aj hmotnoprávnych predpisov, ktoré navyše v čase vzniku spochybňovaného právneho úkonu ani neboli účinnými /?/) a 3. posúdením otázky neplatnosti právneho úkonu tzv. exekučným súdom (hoci takúto otázku by mohol – za riadneho chodu vecí posudzovať v konaní zahájiteľnom len na návrh niektorého z účastníkov zmluvy Okresný súd Bratislava I) došlo aj k porušeniu ústavne zaručeného práva na zákonného sudcu.

Povinní navrhli napadnuté uznesenie potvrdiť v podstate pre stotožnenie sa s jeho dôvodmi a zotrvanie na názore, podľa ktorého uzavretím zmluvy s oprávnenou v skutočnosti utrpeli oni.

Odvolací súd prejednal podľa § 251 ods. 4, § 212 ods. 1 a § 214 ods. 2 O. s. p. (zákona č. 99/1963 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení, teda Občianskeho súdneho poriadku) v medziach odvolania oprávnenej celú vec (vyhlásenia exekúcie za neprípustnú a jej zastavenia) a to bez pojednávania (pretože nešlo o žiaden zákonom ustanovený prípad potreby prejednania veci na pojednávaní) a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie treba považovať za správne.

Predovšetkým sa však žiada uviesť, že odvolací nemal žiaden dôvod nestotožniť sa s argumentáciou súdu prvého stupňa, ktorú tento pojal aj do odôvodnenia napadnutého uznesenia a ktorou podporil ním zvolený spôsob rozhodnutia (teda najmä záver o tom, prečo bolo vylúčené, aby sa v exekúcii v prejednávanej veci pokračovalo i ďalej). Práve pre správnosť a argumentačnú presvedčivosť takto súdom prvého stupňa predostretých dôvodov a aj pre ich podanie pomerne vyčerpávajúcim spôsobom (tu bez ohľadu na možnosť polemiky o potrebe odvolávania sa aj na ustanovenia smernice Rady) by tak zásadne postačovalo i konštatovanie správnosti dôvodov napadnutého uznesenia odvolacím súdom a poukázanie (odvolanie sa) na ne (prvá časť ust. § 219 ods. 2 O. s. p.). Len pre úplnosť a i pre potrebu vyporiadania sa aj s tzv. odvolacími námietkami oprávnenej potom odvolací súd považuje za potrebné doplniť (§ 219 ods. 2 O. s. p. in fine) ešte nasledovné :

Podľa § 44 ods. 2 E. p. súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul. Ak súd nezistí rozpor žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu so zákonom, do 15 dní od doručenia žiadosti písomne poverí exekútora, aby vykonal exekúciu. Ak súd zistí rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu so zákonom, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesením zamietne. Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie. Podľa odseku 3 tohto ustanovenia potom ak je uznesenie, ktorým sa žiadosť zamietla, právoplatné, súd exekučné konanie aj bez návrhu zastaví, pričom proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

Podľa § 135 ods. 1 O. s. p. súd je viazaný rozhodnutím ústavného súdu o tom, či určitý právny predpis je v rozpore s ústavou, so zákonom alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná [§ 109 ods. 1 písm. b)]. Súd je tiež viazaný rozhodnutím ústavného súdu alebo Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa týkajú základných ľudských práv a slobôd. Ďalej je súd viazaný rozhodnutím príslušných orgánov o tom, že bol spáchaný trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných predpisov, a kto ich spáchal, ako aj rozhodnutím o osobnom stave, vzniku alebo zániku spoločnosti a o zápise základného imania; súd však nie je viazaný rozhodnutím v blokovom konaní. Podľa odseku 2 tohto ustanovenia inak otázky, o ktorých patrí rozhodnúť inému orgánu, môže súd posúdiť sám. Ak však bolo o takejto otázke vydané príslušným orgánom rozhodnutie, súd z neho vychádza.

Napokon podľa čl. II zákona č. 150/2004 Z. z. (teda práve tej novely O. z., ktorou do jeho znenia boli zanesené aj ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách citované aj v odôvodnení napadnutého uznesenia súdu prvého stupňa – pozn. odvolacieho súdu, tu inak por. aj čl. I bod 1 zákona) tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2004 okrem § 60, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Z ustanovení citovaných zhora odvolacím súdom vyplývala potom neopodstatnenosť všetkých námietok oprávnenej uplatnených jej odvolaním.

Predovšetkým vo vzťahu k oprávneniu tzv. exekučného súdu rozhodovať o námietkach povinného proti exekúcii síce platí, že pri námietkach sa uplatňuje tzv. koncentračná zásada (vyjadrená povinnosťou namietať všetko, čo by mohlo brániť exekúcii už v rámci zákonnej 14-dňovej lehoty určenej na námietky proti exekúcii), to však nič nemení na tom, že v každom štádiu exekučného konania je súd povinný zaoberať sa tým, či tu nie je nejaká prekážka, pre ktorú by exekúcia ďalej prebiehať nemala, pretože opak by mohol byť v rozpore s platným právom. Uvedené platí tým skôr, ak súd zásadne nie je viazaný ani označením podania účastníkom konania, ale len jeho obsahom (tu por. § 41 ods. 2 O. s. p.). Ani ustanovenie § 57 ods. 1 písm. g/ E. p. použité súdom prvého stupňa nemožno aplikovať izolovane, ale jeho pôsobenie treba vidieť aj v kontexte so zhora citovaným ustanovením § 44 ods. 2 a 3 rovnakého zákona. Ak potom exekučný súd má prvú povinnosť pred prípadným vydaním poverenia preskúmať žiadosť o udelenie poverenia, návrh na vykonanie exekúcie a tiež exekučný titul z hľadiska ich súladu so zákonom a prípadný nesúlad u ktorejkoľvek z takýchto troch listín (resp. aj viacerých než jednej či dokonca všetkých) „odmeniť" zamietnutím žiadosti o poverenie; je celkom zrejmé, že podľa rovnakých zásad treba postupovať aj pri zaoberaní sa otázkou, či v už prebiehajúcej exekúcii (teda v takej, kde už došlo k vydaniu poverenia) neexistuje prekážka, pre ktorú správne poverenie ani nemalo byť vydané (a pre ktorú je tak exekúcia neprípustná). Ak súčasťou exekučného titulu predstavovaného notárskou zápisnicou je aj zmluva, na ktorú sa zápisnica odvoláva, nemôže byť žiadnej pochybnosti o tom, že tu skúmaniu súladnosti so zákonom podlieha aj takáto zmluva (inak bez ohľadu na to, že zmluva spadá do režimu súkromnoprávnej sféry jej účastníkov a z hľadiska niekdajšieho členenia na právo procesné a hmotné do oblasti práva hmotného). Exekučný súd pritom nie je pri skúmaní súladu so zákonom odkázaný na tzv. sporové konanie (ktoré by mal takto iniciovať a na jeho prípadný výsledok aj vyčkať, resp. pri nezačatí takéhoto konania pokračovať bez ďalšieho v exekúcii), pretože aj na exekučný súd (sprostredkovane cez ustanovenie § 251 ods. 4 O. s. p.) dopadá tá časť úpravy procesného práva, podľa ktorej je súd viazaný len určitými rozhodnutiami a inak je oprávnený si otázky prejednateľné inými orgánmi (rozumej aj inými súdmi) posúdiť sám (samozrejme s tou výhradou, že ak už o príslušnej otázke bolo vydané rozhodnutie, je tu povinnosť súdu inak oprávneného si otázku vyriešiť ako predbežnú z vydaného rozhodnutia vychádzať). Práve preto nemôže obstáť námietka odňatím veci zákonnému sudcovi, nakoľko o jej dôvodnosť by mohlo ísť len v prípade odmietnutia tzv. exekučného súdu vychádzať z už vydaného rozhodnutia o príslušnej otázke (teda za predpokladu existencie takého rozhodnutia snaha vyriešiť si spornú otázku inak, než ako už bola vyriešená na to povolaným orgánom). Napokon k otázke neúčinnosti súdom prvého stupňa použitej úpravy je zjavné, že i tu sa oprávnená mýli, keď novelizácia O. z. o spotrebiteľských zmluvách nadobudla účinnosť už 1. apríla 2004 a k uzavretiu zmluvy účastníkov pojatej aj do notárskej zápisnice (slúžiacej tu ako exekučný titul) došlo až 3. decembra rovnakého roka.

Za opísanej situácie preto ani námietky oprávnenej z jej odvolania nemohli nič zmeniť na vecnej správnosti napadnutého uznesenia a toto preto odvolací súd podľa § 251 ods. 4 a § 219 ods. 1 a 2 O. s. p. potvrdil.

K procesnej stránke veci a to konkrétne k súdom prvého stupňa výslovne naznačenej možnosti diskusie o správnosti rozhodnutia o oboch otázkach (o vyhlásení neprípustnosti exekúcie aj o jej zastavení) jedným rozhodnutím potom odvolací súd podotýka, že okresným súdom zvolený postup treba považovať za súladný aj s platnou úpravou exekučného práva (nielen teda s hľadiskom hospodárnosti konania). Tu totiž navzdory možnosti navodenia (doslovným znením ustanovenia § 57 ods. 1 písm. g/ E. p.) dojmu, že by tu v čase rozhodovania o zastavení exekúcie už malo existovať skoršie rozhodnutie o jej vyhlásení za neprípustnú treba logickým i systematickým výkladom použiteľných ustanovení zákona dospieť k záveru o opaku (teda o správnosti rozhodovania o oboch otázkach naraz). Úprava rozhodovania pred vydaním poverenia a po jeho vydaní totiž vykazuje podstatnú odchýlku spočívajúcu v tom, že kým dvojfázový proces rozhodovania podľa § 44 E. p. predpokladá odvolanie len proti uzneseniu o zamietnutí žiadosti o poverenie (1. fáza) s následným výslovným vylúčením takejto možnosti proti naň nadväzujúcemu uzneseniu o zastavení exekúcie (2. fáza); úprava rozhodovania v rámci už prebiehajúcej exekúcie (podľa § 57 a nasl. E. p.) už výslovne hovorí len o odvolaní proti uzneseniu o zastavení exekúcie. Takáto úprava by však práve pri samostatnom rozhodovaní o vyhlásení neprípustnosti exekúcie a o jej následnom zastavení bola samoúčelnou, ak by účastník (spravidla oprávnený) nemal možnosť brojiť proti záveru o dôvode neprípustnosti exekúcie, naopak by však mohol spochybňovať správnosť záveru o zastavení exekúcie (hoci by tu šlo o stav viazanosti exekučného súdu jeho prvším rozhodnutím a teda aj o prípad nemožnosti rozhodnúť inak).

O trovách odvolacieho konania potom odvolací súd nerozhodoval, pretože tu nedostatok rozhodnutia súdu prvého stupňa (o trovách konania či exekúcie) bol spojený s povinnosťou súdu prvého stupňa rozhodnúť aj o trovách odvolacieho konania (§ 251 ods. 4 a § 224 ods. 4 O. s. p.). 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1523
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Nadobudnutie vlastníckeho práva na základe absolútne neplatného právneho úkonu a iné

I. Povinnou náležitosťou dovolania v prípade uplatnenia dovolacieho dôvodu podľa ustanovenia § 432 C.s.p. (namietaného nesprávneho právneho ...

Užívanie pozemných komunikácií, právomoc súdu

Otázky užívania pozemných komunikácií nemôžu prejednávať a rozhodovať súdy v občianskom súdnom konaní, ale príslušné správne ...

K povinnosti Najvyššieho súdu SR aktivovať veľký senát

bez analytickej právnej vety

Právo na zákonného sudcu a nepredloženie veci na zjednotenie právnych názorov

Mezi dílčí složky práva na zákonného soudce patří i povinnost senátu vrcholného soudu předložit věc jinému, zákonem předvídanému ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Právnik

Hľadáme skúseného uchádzača – právničku/právnika - s dobrými znalosťami a skúsenosťami s vypracovávaním právnych ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kyselica upozornil na riziká pri úprave väzby,Susko hovorí o sprísneníhttps://www.teraz.sk/slovensko/kyselica-upozornil-na-rizika-pri-uprav/556951-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bw%253BwSpr%25C3%25A1vy%253BSpr%25C3%25A1vy%253BSlovensko

Ministerka Kolíková zdôraznila potrebu citlivého prístupu pri takomto zásahu do Trestného ...

Súdna rada predložila prezidentke návrh na vymenovanie siedmich sudcovhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-predlozila-prezidentke-nav/556928-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Naposledy, konkrétne 27. mája, vymenovala prezidentka SR do funkcie desať sudcov všeobecných ...

Mandzák:Súdny dvor môže rozhodnúť o otázkach v súvislosti s amnestiamihttps://www.teraz.sk/slovensko/mandzaksudny-dvor-moze-rozhodnut/556919-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Generálna advokátka Súdneho dvora EÚ vydala vo štvrtok stanovisko v súvislosti s únosom syna ...

Súdna rada vypočula zvyšných troch uchádzačov na sudcu NSS SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-vypocula-zvysnych-troch-u/556891-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

V prvých dvoch kolách výberového konania uspelo dovedna 16 uchádzačov na sudcu NSS SR vrátane ...

Palušková: Novela zákona o obhliadkach mŕtvych nie je dobre pripravenáhttps://www.teraz.sk/slovensko/svls-novela-zakona-o-obhliadkach-mrtv/556859-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Šéfka lekárskej spoločnosti poukázala na to, že prehliadky mŕtvych sú odborne aj ľudsky ...

Advokátka Súdneho dvora EÚ vydala stanovisko k únosu M. Kováča ml.https://www.teraz.sk/slovensko/zasada-ne-bis-in-idem-nebrani-zatykac/556829-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Návrh na začatie prejudiciálneho konania o otázke, či napriek tomu bola trestnoprávna ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 4/2021

Justičná revue 4/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 2/2021

Súkromné právo 2/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2021

Justičná revue 3/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: