TlačPoštaZväčšiZmenši

Povinnosť súdu zaoberať sa dôvodmi pre zastavenie exekúcie, príloha notárskej zápisnice

11.3. 2011, 18:36 |  najpravo.sk

Platí, že pri námietkach sa uplatňuje tzv. koncentračná zásada (vyjadrená povinnosťou namietať všetko, čo by mohlo brániť exekúcii už v rámci zákonnej 14-dňovej lehoty určenej na námietky proti exekúcii), to však nič nemení na tom, že v každom štádiu exekučného konania je súd povinný zaoberať sa tým, či tu nie je nejaká prekážka, pre ktorú by exekúcia ďalej prebiehať nemala, pretože opak by mohol byť v rozpore s platným právom.

Ak súčasťou exekučného titulu predstavovaného notárskou zápisnicou je aj zmluva, na ktorú sa zápisnica odvoláva, nemôže byť žiadnej pochybnosti o tom, že tu skúmaniu súladnosti so zákonom podlieha aj takáto zmluva. Exekučný súd pritom nie je pri skúmaní súladu so zákonom odkázaný na tzv. sporové konanie, pretože aj na exekučný súd dopadá tá časť úpravy procesného práva, podľa ktorej je súd viazaný len určitými rozhodnutiami a inak je oprávnený si otázky prejednateľné inými orgánmi posúdiť sám.

(uznesenie Krajského súdu Trnava zo dňa 29. mája 2009, č. k. 10CoE/12/2009-79)

Z odôvodnenia:

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa (jeho vyššia súdna úradníčka) na návrh povinných vyhlásil exekúciu vedenú súdnou exekútorkou JUDr. S. M. pod sp. zn. 12Er 504/2005, EX 1283/2005 za neprípustnú a takúto exekúciu zastavil. Toto rozhodnutie odôvodnil právne ust. §§ 52 – 54 a § 517 ods. 2 O. z. (Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení), čl. 3 ods. 1 a 2 a bodom 1 písm. e/ prílohy smernice Rady č. 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, § 23a zákona o ochrane spotrebiteľa (zákona č. 634/1992 Zb.), § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z., príslušnými ustanoveniami zmluvy účastníkov o úvere (čl. 6 bod 6.1., čl. 10 body 10.1 a 10.2 zmluvy z 3. decembra 2004) a § 41 ods. 2 písm. c/, § 57 ods. 1 písm. g/ a ods. 2 a § 58 ods. 1 E. p. (zákona č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnení, teda exekučného poriadku), vecne potom záverom, podľa ktorého notárska zápisnica predstavujúca v tejto veci exekučný titul mala za neoddeliteľnú súčasť aj zmluvu účastníkov o úvere, ktorá však obsahovala viacero neprijateľných (a teda neplatných) podmienok týkajúcich sa ustanovení o zabezpečení záväzkov exekučne vymáhaných (výslovne dojednania o zmluvnej pokute a úroku z omeškania), pričom už dojednané plnenia jednotlivých strán sporu (aj zmluvy) boli v hrubom nepomere a ten len zvýraznila (potvrdila) oprávnená aj realizáciou zabezpečovacieho prevodu práva predajom nehnuteľností povinných (slúžiacich na zabezpečenie záväzku) pod cenu (za sumu 200.000 niekdajších Sk). Spoločné rozhodnutie o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o jej zastavení odôvodnil ustálenou súdnou praxou a rozporom prípadného opaku s hospodárnosťou a účelom exekučného konania.

Proti tomuto uzneseniu podala včas odvolanie oprávnená a navrhla ho zrušiť (zrejme zmeniť a návrh na zastavenie exekúcie pre jej neprípustnosť zamietnuť) a to predovšetkým s námietkami nedostatku právomoci súdu, nesprávneho právneho posúdenia veci a tiež zaťaženia konania tzv. inou vadou, pretože 1. súd nebol oprávnený konať o námietkach povinných proti exekúcii, ak tieto neboli podané v zákonom ustanovenej lehote 14 dní ale doručené exekútorke až s odstupom bezmála 2 a pol roka po doručení upovedomenia (súdom prvého stupňa uplatnený postup tak bol v rozpore so zásadou právnej istoty účastníkov konania), 2. exekučné konanie v prejednávanej veci spĺňa všetky podmienky ustanovené exekučným poriadkom a tzv. exekučný súd bol príslušným len na rozhodovanie „ohľadom" exekučného konania (teda len o výklade procesnoprávnych noriem a nie aj hmotnoprávnych predpisov, ktoré navyše v čase vzniku spochybňovaného právneho úkonu ani neboli účinnými /?/) a 3. posúdením otázky neplatnosti právneho úkonu tzv. exekučným súdom (hoci takúto otázku by mohol – za riadneho chodu vecí posudzovať v konaní zahájiteľnom len na návrh niektorého z účastníkov zmluvy Okresný súd Bratislava I) došlo aj k porušeniu ústavne zaručeného práva na zákonného sudcu.

Povinní navrhli napadnuté uznesenie potvrdiť v podstate pre stotožnenie sa s jeho dôvodmi a zotrvanie na názore, podľa ktorého uzavretím zmluvy s oprávnenou v skutočnosti utrpeli oni.

Odvolací súd prejednal podľa § 251 ods. 4, § 212 ods. 1 a § 214 ods. 2 O. s. p. (zákona č. 99/1963 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení, teda Občianskeho súdneho poriadku) v medziach odvolania oprávnenej celú vec (vyhlásenia exekúcie za neprípustnú a jej zastavenia) a to bez pojednávania (pretože nešlo o žiaden zákonom ustanovený prípad potreby prejednania veci na pojednávaní) a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie treba považovať za správne.

Predovšetkým sa však žiada uviesť, že odvolací nemal žiaden dôvod nestotožniť sa s argumentáciou súdu prvého stupňa, ktorú tento pojal aj do odôvodnenia napadnutého uznesenia a ktorou podporil ním zvolený spôsob rozhodnutia (teda najmä záver o tom, prečo bolo vylúčené, aby sa v exekúcii v prejednávanej veci pokračovalo i ďalej). Práve pre správnosť a argumentačnú presvedčivosť takto súdom prvého stupňa predostretých dôvodov a aj pre ich podanie pomerne vyčerpávajúcim spôsobom (tu bez ohľadu na možnosť polemiky o potrebe odvolávania sa aj na ustanovenia smernice Rady) by tak zásadne postačovalo i konštatovanie správnosti dôvodov napadnutého uznesenia odvolacím súdom a poukázanie (odvolanie sa) na ne (prvá časť ust. § 219 ods. 2 O. s. p.). Len pre úplnosť a i pre potrebu vyporiadania sa aj s tzv. odvolacími námietkami oprávnenej potom odvolací súd považuje za potrebné doplniť (§ 219 ods. 2 O. s. p. in fine) ešte nasledovné :

Podľa § 44 ods. 2 E. p. súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul. Ak súd nezistí rozpor žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu so zákonom, do 15 dní od doručenia žiadosti písomne poverí exekútora, aby vykonal exekúciu. Ak súd zistí rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu so zákonom, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesením zamietne. Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie. Podľa odseku 3 tohto ustanovenia potom ak je uznesenie, ktorým sa žiadosť zamietla, právoplatné, súd exekučné konanie aj bez návrhu zastaví, pričom proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

Podľa § 135 ods. 1 O. s. p. súd je viazaný rozhodnutím ústavného súdu o tom, či určitý právny predpis je v rozpore s ústavou, so zákonom alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná [§ 109 ods. 1 písm. b)]. Súd je tiež viazaný rozhodnutím ústavného súdu alebo Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa týkajú základných ľudských práv a slobôd. Ďalej je súd viazaný rozhodnutím príslušných orgánov o tom, že bol spáchaný trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných predpisov, a kto ich spáchal, ako aj rozhodnutím o osobnom stave, vzniku alebo zániku spoločnosti a o zápise základného imania; súd však nie je viazaný rozhodnutím v blokovom konaní. Podľa odseku 2 tohto ustanovenia inak otázky, o ktorých patrí rozhodnúť inému orgánu, môže súd posúdiť sám. Ak však bolo o takejto otázke vydané príslušným orgánom rozhodnutie, súd z neho vychádza.

Napokon podľa čl. II zákona č. 150/2004 Z. z. (teda práve tej novely O. z., ktorou do jeho znenia boli zanesené aj ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách citované aj v odôvodnení napadnutého uznesenia súdu prvého stupňa – pozn. odvolacieho súdu, tu inak por. aj čl. I bod 1 zákona) tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2004 okrem § 60, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Z ustanovení citovaných zhora odvolacím súdom vyplývala potom neopodstatnenosť všetkých námietok oprávnenej uplatnených jej odvolaním.

Predovšetkým vo vzťahu k oprávneniu tzv. exekučného súdu rozhodovať o námietkach povinného proti exekúcii síce platí, že pri námietkach sa uplatňuje tzv. koncentračná zásada (vyjadrená povinnosťou namietať všetko, čo by mohlo brániť exekúcii už v rámci zákonnej 14-dňovej lehoty určenej na námietky proti exekúcii), to však nič nemení na tom, že v každom štádiu exekučného konania je súd povinný zaoberať sa tým, či tu nie je nejaká prekážka, pre ktorú by exekúcia ďalej prebiehať nemala, pretože opak by mohol byť v rozpore s platným právom. Uvedené platí tým skôr, ak súd zásadne nie je viazaný ani označením podania účastníkom konania, ale len jeho obsahom (tu por. § 41 ods. 2 O. s. p.). Ani ustanovenie § 57 ods. 1 písm. g/ E. p. použité súdom prvého stupňa nemožno aplikovať izolovane, ale jeho pôsobenie treba vidieť aj v kontexte so zhora citovaným ustanovením § 44 ods. 2 a 3 rovnakého zákona. Ak potom exekučný súd má prvú povinnosť pred prípadným vydaním poverenia preskúmať žiadosť o udelenie poverenia, návrh na vykonanie exekúcie a tiež exekučný titul z hľadiska ich súladu so zákonom a prípadný nesúlad u ktorejkoľvek z takýchto troch listín (resp. aj viacerých než jednej či dokonca všetkých) „odmeniť" zamietnutím žiadosti o poverenie; je celkom zrejmé, že podľa rovnakých zásad treba postupovať aj pri zaoberaní sa otázkou, či v už prebiehajúcej exekúcii (teda v takej, kde už došlo k vydaniu poverenia) neexistuje prekážka, pre ktorú správne poverenie ani nemalo byť vydané (a pre ktorú je tak exekúcia neprípustná). Ak súčasťou exekučného titulu predstavovaného notárskou zápisnicou je aj zmluva, na ktorú sa zápisnica odvoláva, nemôže byť žiadnej pochybnosti o tom, že tu skúmaniu súladnosti so zákonom podlieha aj takáto zmluva (inak bez ohľadu na to, že zmluva spadá do režimu súkromnoprávnej sféry jej účastníkov a z hľadiska niekdajšieho členenia na právo procesné a hmotné do oblasti práva hmotného). Exekučný súd pritom nie je pri skúmaní súladu so zákonom odkázaný na tzv. sporové konanie (ktoré by mal takto iniciovať a na jeho prípadný výsledok aj vyčkať, resp. pri nezačatí takéhoto konania pokračovať bez ďalšieho v exekúcii), pretože aj na exekučný súd (sprostredkovane cez ustanovenie § 251 ods. 4 O. s. p.) dopadá tá časť úpravy procesného práva, podľa ktorej je súd viazaný len určitými rozhodnutiami a inak je oprávnený si otázky prejednateľné inými orgánmi (rozumej aj inými súdmi) posúdiť sám (samozrejme s tou výhradou, že ak už o príslušnej otázke bolo vydané rozhodnutie, je tu povinnosť súdu inak oprávneného si otázku vyriešiť ako predbežnú z vydaného rozhodnutia vychádzať). Práve preto nemôže obstáť námietka odňatím veci zákonnému sudcovi, nakoľko o jej dôvodnosť by mohlo ísť len v prípade odmietnutia tzv. exekučného súdu vychádzať z už vydaného rozhodnutia o príslušnej otázke (teda za predpokladu existencie takého rozhodnutia snaha vyriešiť si spornú otázku inak, než ako už bola vyriešená na to povolaným orgánom). Napokon k otázke neúčinnosti súdom prvého stupňa použitej úpravy je zjavné, že i tu sa oprávnená mýli, keď novelizácia O. z. o spotrebiteľských zmluvách nadobudla účinnosť už 1. apríla 2004 a k uzavretiu zmluvy účastníkov pojatej aj do notárskej zápisnice (slúžiacej tu ako exekučný titul) došlo až 3. decembra rovnakého roka.

Za opísanej situácie preto ani námietky oprávnenej z jej odvolania nemohli nič zmeniť na vecnej správnosti napadnutého uznesenia a toto preto odvolací súd podľa § 251 ods. 4 a § 219 ods. 1 a 2 O. s. p. potvrdil.

K procesnej stránke veci a to konkrétne k súdom prvého stupňa výslovne naznačenej možnosti diskusie o správnosti rozhodnutia o oboch otázkach (o vyhlásení neprípustnosti exekúcie aj o jej zastavení) jedným rozhodnutím potom odvolací súd podotýka, že okresným súdom zvolený postup treba považovať za súladný aj s platnou úpravou exekučného práva (nielen teda s hľadiskom hospodárnosti konania). Tu totiž navzdory možnosti navodenia (doslovným znením ustanovenia § 57 ods. 1 písm. g/ E. p.) dojmu, že by tu v čase rozhodovania o zastavení exekúcie už malo existovať skoršie rozhodnutie o jej vyhlásení za neprípustnú treba logickým i systematickým výkladom použiteľných ustanovení zákona dospieť k záveru o opaku (teda o správnosti rozhodovania o oboch otázkach naraz). Úprava rozhodovania pred vydaním poverenia a po jeho vydaní totiž vykazuje podstatnú odchýlku spočívajúcu v tom, že kým dvojfázový proces rozhodovania podľa § 44 E. p. predpokladá odvolanie len proti uzneseniu o zamietnutí žiadosti o poverenie (1. fáza) s následným výslovným vylúčením takejto možnosti proti naň nadväzujúcemu uzneseniu o zastavení exekúcie (2. fáza); úprava rozhodovania v rámci už prebiehajúcej exekúcie (podľa § 57 a nasl. E. p.) už výslovne hovorí len o odvolaní proti uzneseniu o zastavení exekúcie. Takáto úprava by však práve pri samostatnom rozhodovaní o vyhlásení neprípustnosti exekúcie a o jej následnom zastavení bola samoúčelnou, ak by účastník (spravidla oprávnený) nemal možnosť brojiť proti záveru o dôvode neprípustnosti exekúcie, naopak by však mohol spochybňovať správnosť záveru o zastavení exekúcie (hoci by tu šlo o stav viazanosti exekučného súdu jeho prvším rozhodnutím a teda aj o prípad nemožnosti rozhodnúť inak).

O trovách odvolacieho konania potom odvolací súd nerozhodoval, pretože tu nedostatok rozhodnutia súdu prvého stupňa (o trovách konania či exekúcie) bol spojený s povinnosťou súdu prvého stupňa rozhodnúť aj o trovách odvolacieho konania (§ 251 ods. 4 a § 224 ods. 4 O. s. p.). 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1593
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Účel a výška regresnej náhrady poisťovne

Regresná náhrada má plniť výchovný a nie likvidačný účel, a má zohľadniť okolnosti, za ktorých došlo k vzniku škody. Primeranosť ...

Zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu

Vyčíslenie výšky škody podľa vyhlášky č. 449/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Nesprávne označenie zmluvných strán a absolútna neplatnosť zmluvy (§ 39 OZ)

Presné a zákonu zodpovedajúce označenie zmluvných strán zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatváranej v režime zákona č. 116/1990 Zb., ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Právnik

Zaujímajú ťa súčasné témy a trendy v oblasti súdnictva a spravodlivosti? Rád či rada analyzuješ komplexné problémy, ...

Hľadám

Právna výpomoc

Hľadám si prácu v advokátskej kancelárii vo forme výpomoci prípravy podaní, zmlúv, dokumentov, jednaní a podobne. Aktuálne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Milanová predložila návrh ústavného zákona na ochranu novinárov, zlepšiť chce aj ich prostrediehttps://www.webnoviny.sk/milanova-predlozila-navrh-ustavneho-zakona-na-ochranu-novinarov-zlepsit-chce-aj-ich-prostredie/

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) predložila na pripomienkovanie pripravovaný ...

V covidovém roce byly úspěšné peněžité tresty, řekla Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministryne-spravedlnosti-marie-benesova-statistika-justice.A210812_152632_domaci_ajez

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila výroční statistickou zprávu justice za ...

Ministerstvo spravodlivosti chce posilniť inštitút probácie a mediáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-spravodlivosti-chce-posilni/569577-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Rezort spravodlivosti projekt pilotne spustil v Žiline, kde vytvoril pozíciu špecialistu pre ...

Dlugošová: Robíme všetko pre to, aby sme začali slúžiť verejnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/dlugosova-robime-vsetko-pre-to-aby/569217-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má byť nezávislým orgánom ...

Lengvarský: Nový COVID automat prijala vláda jednohlasnehttps://www.teraz.sk/slovensko/lengvarsky-novy-covid-automat-prijala/569183-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne ...

Agrorezort pripravuje zákon na úpravu nájmu poľnohospodárskej pôdyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/mprv-pripravuje-novy-zakon-na-upravu/569266-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Zakázať by sa po novom malo dojednanie predkupného práva k pozemku v prospech nájomcu v zmluve ...

Nové časopisy

Právny obzor 4/2021

Právny obzor 4/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

DE IURE 1/2021

DE IURE 1/2021

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

DE IURE 1-2/2020

DE IURE 1-2/2020

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

PoUtStŠtPiSoNe
: