TlačPoštaZväčšiZmenši

Dovolací dôvod podľa § 420 písm. f) Civilného sporového poriadku

25.5. 2021, 10:43 |  najpravo.sk

Aplikácia procesných noriem, ktorá vedie k procesnému rozhodnutiu, je vo svojej podstate na strane jednej nemeritórnym právnym posúdením, no na strane druhej je aj procesným postupom tak, ako ho predpokladá § 420 písm. f) Civilného sporového poriadku. Preto je ústavne neudržateľný právny názor, podľa ktorého je z prieskumu podľa § 420 písm. f) Civilného sporového poriadku vylúčený prieskum takým rozhodnutí, ktoré namietajú nesprávne právne posúdenie procesných noriem. Práve naopak, § 420 písm. f) Civilného sporového poriadku je priestorom ochrany tých základných práv, do ktorých bolo zasiahnuté rôznymi nesprávnymi procesnými postupmi a rozhodnutiami.

(nález Ústavého súdu SR z 15. apríla 2021, sp. zn. III. ÚS 225/2020-36, zdroj: ustavnysud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk)

Z odôvodnenia:

I.

1. Sťažovateľka sa ústavnou sťažnosťou doručenou ústavnému súdu 30. júla 2019 domáha vyslovenia porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len ,,dohovor“) uznesením najvyššieho súdu o jej dovolaní, ktoré žiada zrušiť a vec vrátiť najvyššiemu súdu na ďalšie konanie.

II.

2. Sťažovateľka je žalovanou v konaní na okresnom súde, pričom uznesením okresného súdu z 13. apríla 2016 bola jej vzájomná žaloba z 27. augusta 2012 odmietnutá. Odmietnutou žalobou sa sťažovateľka domáhala určenia, že nájom zo zmluvy o nájme skončil 24. augusta 2010, a pre prípad, keby sa dokazovaním skončenie nájmu k tomuto dňu nepreukázalo, sa domáhala, 2 aby súd skončenie nájmu určil na 31. august 2010, 29. september 2010 alebo 16. august 2011. Podľa okresného súdu sťažovateľkou navrhované znenie alternatívneho petitu by bolo možné len v konaní o plnenie a za splnenia podmienky, že vyplýva z hmotného práva, prípadne zo zmluvného vzťahu, pričom pri určovacích žalobách žalobca musí presne určiť deň, ku ktorému požaduje určenie skončenia nájmu; alternatívne možnosti rozhodnutia nie sú prípustné.

3. Krajský súd uznesením z 26. apríla 2017 uznesenie okresného súdu potvrdil s tým, že nejde o alternatívny, ale o eventuálny petit. V danej právnej veci však o taký prípad nejde, pretože to, čo je predmetom konania, v žiadnom prípade nemôžu určiť až výsledky dokazovania. Podľa krajského súdu nemožno súhlasiť s názorom sťažovateľky, že eventuálna žaloba je vo svojej procesnoprávnej podstate spojením viacerých uplatňovaných nárokov do jednej žaloby. Sťažovateľkou uplatňovaný petit je v rozpore s požiadavkou presnosti a určitosti, ktorý nemožno považovať za eventuálny.

4. Proti uzneseniu krajského súdu podala sťažovateľka dovolanie z dôvodu podľa § 420 písm. f) Civilného sporového poriadku, keďže závery oboch súdov sú neprijateľné, pretože pokiaľ dôjde k odmietnutiu podania bez splnenia zákonných podmienok, dochádza k odopretiu spravodlivosti. Sťažovateľka v dovolaní uviedla, že z formulácie petitu jasne vyplývalo, čoho sa v konaní domáha, keď v petite navrhla čas ukončenia nájomného vzťahu zodpovedajúci jej prvému jednostrannému úkonu smerujúcemu k ukončeniu nájomného vzťahu, ako aj ďalšími neskoršími termínmi na základe jej ďalších úkonov. Podľa sťažovateľky si žalobou uplatňovala stále jeden nárok, ktorým bolo určenie skončenia nájomného vzťahu s tým, že presný dátum môže byť predmetom sporu. Právny názor krajského súdu považuje za protirečivý, pokiaľ konštatuje, že uplatnený petit nie je alternatívny ale ani eventuálny, ale súčasne nezaujíma žiadne stanovisko, ktorým by taký petit charakterizoval. Sťažovateľka poukázala na to, že súdy nevysvetlili, čo bránilo prejednaniu žaloby.

5. Dovolanie sťažovateľky bolo napadnutým uznesením najvyššieho súdu odmietnuté, pretože uznesenie krajského súdu nebolo postihnuté vadou podľa § 420 písm. f) Civilného sporového poriadku a z obsahu dovolania vyplynulo, že sťažovateľka namietala nesprávne právne posúdenie veci, ktoré nezakladá vadu konania podľa § 420 písm. f) Civilného sporového poriadku.

III.

6. Sťažovateľka nesúhlasí s názorom dovolacieho súdu, ktorého dôsledkom je odmietnutie jej vzájomnej žaloby, keďže tento procesný postup znemožňuje uskutočňovanie jej procesných práv v takej miere, že dochádza k porušeniu práva na spravodlivý proces. Uznesením najvyššieho súdu bol sťažovateľke odňatý prístup k súdu a došlo k odopretiu spravodlivosti. Argumentácia najvyššieho súdu v napadnutom rozhodnutí sa zakladá na téze, podľa ktorej nesúhlas sťažovateľky s právnym názorom krajského súdu týkajúci sa presnosti a určitosti žalobného petitu je namietaním nesprávneho právneho posúdenia veci, čo nezakladá prípustnosť a dôvodnosť dovolania podľa § 420 písm. f) Civilného sporového poriadku a ani podľa § 431 Civilného sporového poriadku. Podľa sťažovateľky vzhľadom na znenie § 420 písm. f) Civilného sporového poriadku každý záver o tom, že súd nesprávne procesne postupoval, a tým znemožnil strane uskutočňovať jej patriace procesné práva v takej miere, že tým došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces, je zo svojej podstaty právnym záverom, keďže záver o tom, či postup nižšieho súdu bol alebo nebol správny, je logicky vždy vecou právneho posúdenia.

7. Najvyšší súd ponechal rozhodnutie o ústavnej sťažnosti na ústavný súd, pričom poukázal na odôvodnenie napadnutého rozhodnutia.

IV.

8. Súčasťou základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru je aj právo na účinný prístup k súdu, ktorý poskytuje ochranu subjektívnym právam. Domáhať sa súdnej ochrany možno postupom stanoveným v procesných predpisoch a v prípade splnenia požiadaviek stanovených týmito predpismi má každý právo na to, aby bolo o jeho veci aj meritórne rozhodnuté. V prípade sťažovateľky k tomuto nedošlo a jej podanie, v ktorom sa domáhala určovacou žalobou ochrany svojho hmotného práva, bolo okresným súdom procesne odmietnuté, pričom tento postup okresného súdu bol ako správny vyhodnotený aj krajským súdom. Sťažovateľka sa ďalej svojho práva na prejednanie veci domáhala dovolaním, pričom namietla to, že napadnutým rozhodnutím krajského súdu v spojení s rozhodnutím okresného súdu došlo k nesprávnemu procesnému postupu, ktorý jej znemožnil, aby uskutočňovala procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces, čo zakladá prípustnosť dovolania podľa § 420 písm. f) Civilného sporového poriadku.

9. Na tento procesný prostriedok najvyšší súd v napadnutom rozhodnutí reagoval tak, že procesné skutočnosti, ktoré sťažovateľka namietala, sa týkajú nesprávneho právneho posúdenia, ktoré nemôže byť dovolacím dôvodom podľa § 420 písm. f) Civilného sporového poriadku. Toto právne posúdenie najvyššieho súdu je v rovine aplikovaného procesného predpisu celkom nesprávne, a preto vedie k porušeniu sťažovateľkou označených základných práv, keďže v dôsledku tohto rozhodnutia nedošlo k prejednaniu veci sťažovateľky.

10. Súdy vo svojej činnosti aplikujú normy zákonného práva, pričom na strane jednej aplikujú normy procesného práva, ktoré vedú k procesným rozhodnutiam, a na strane druhej normy hmotného práva, ktoré vedú k vecným (meritórnym) rozhodnutiam. Vo veci sťažovateľky došlo len k aplikácii noriem procesného práva, čo v konaní pred okresným a krajským súdom viedlo k odmietnutiu jej podania pre domnelé nesplnenie obsahových náležitostí jej podania. Preto treba súhlasiť s rozhodnutím dovolacieho súdu v tej časti, v ktorej uvádza, že sťažovateľka namietala nesprávne právne posúdenie rozhodnutí nižších súdov. Toto nesprávne právne posúdenie sa však netýkalo rozhodnutia o dôvodnosti žaloby sťažovateľky, ale o jej procesnej prípustnosti, pri ktorom nižšie súdy aplikovali procesné normy. Aplikácia procesných noriem, ktorá vedie k procesnému rozhodnutiu, je vo svojej podstate na strane jednej nemeritórnym právnym posúdením, no na strane druhej je aj procesným postupom tak, ako ho predpokladá § 420 písm. f) Civilného sporového poriadku. Preto je nielen z pohľadu základných práv sťažovateľky ústavne neudržateľný právny názor napadnutého rozhodnutia najvyššieho súdu, podľa ktorého je z prieskumu podľa § 420 písm. f) Civilného sporového poriadku vylúčený prieskum takým rozhodnutí, ktoré namietajú nesprávne právne posúdenie procesných noriem. Práve naopak, § 420 písm. f) Civilného sporového poriadku je priestorom ochrany tých základných práv, do ktorých bolo zasiahnuté rôznymi nesprávnymi procesnými postupmi a rozhodnutiami.

11. Napadnutým rozhodnutím najvyššieho súdu došlo k porušenia základného práva sťažovateľky na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru. Preto okrem vyslovenia porušenia jej práv bolo podľa čl. 127 ods. 2 ústavy napadnuté rozhodnutie najvyššieho súdu zrušené a vec sa mu vracia na rozhodnutie. V tomto rozhodnutí sa najvyšší súd musí vysporiadať s otázkou, či určovaciu žalobu možno formulovať eventuálnym petitom, teda žalobným návrhom, v ktorom žalobca popri primárnom návrhu formuluje pre prípad jeho zamietnutia ďalší alebo ďalšie eventuálne návrhy tak, ako tomu bolo v tomto prípade. Z ústavnoprávneho pohľadu takejto formulácii žalobného návrhu nestojí nič v ceste.

V.

12. Zistené porušenie základných práv sťažovateľky odôvodňuje to, aby jej najvyšší súd podľa § 73 ods. 3 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úplne nahradil trovy konania, ktoré jej vznikli zastúpením advokátom. Výška náhrady 538,88 eur bola určená podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“). Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna šestina priemernej mzdy za predchádzajúci polrok (§ 1 ods. 3 v spojení s § 11 ods. 3 vyhlášky). Sťažovateľka má nárok na náhradu za dva úkony právnej služby v roku 2019 (prevzatie a príprava zastúpenia a podanie sťažnosti 2 x 163,33 eur) a za jeden úkon právnej služby v roku 2020 (vyjadrenie 177 eur), čo spolu s náhradou podľa § 16 ods. 3 vyhlášky (2 x 9,80 eur a 10,62 eur) predstavuje 533,88 eur.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 407
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Účel a výška regresnej náhrady poisťovne

Regresná náhrada má plniť výchovný a nie likvidačný účel, a má zohľadniť okolnosti, za ktorých došlo k vzniku škody. Primeranosť ...

Zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu

Vyčíslenie výšky škody podľa vyhlášky č. 449/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Nesprávne označenie zmluvných strán a absolútna neplatnosť zmluvy (§ 39 OZ)

Presné a zákonu zodpovedajúce označenie zmluvných strán zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatváranej v režime zákona č. 116/1990 Zb., ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Hľadám

Právna výpomoc

Hľadám si prácu v advokátskej kancelárii vo forme výpomoci prípravy podaní, zmlúv, dokumentov, jednaní a podobne. Aktuálne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Milanová predložila návrh ústavného zákona na ochranu novinárov, zlepšiť chce aj ich prostrediehttps://www.webnoviny.sk/milanova-predlozila-navrh-ustavneho-zakona-na-ochranu-novinarov-zlepsit-chce-aj-ich-prostredie/

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) predložila na pripomienkovanie pripravovaný ...

V covidovém roce byly úspěšné peněžité tresty, řekla Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministryne-spravedlnosti-marie-benesova-statistika-justice.A210812_152632_domaci_ajez

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila výroční statistickou zprávu justice za ...

Ministerstvo spravodlivosti chce posilniť inštitút probácie a mediáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-spravodlivosti-chce-posilni/569577-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Rezort spravodlivosti projekt pilotne spustil v Žiline, kde vytvoril pozíciu špecialistu pre ...

Dlugošová: Robíme všetko pre to, aby sme začali slúžiť verejnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/dlugosova-robime-vsetko-pre-to-aby/569217-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má byť nezávislým orgánom ...

Lengvarský: Nový COVID automat prijala vláda jednohlasnehttps://www.teraz.sk/slovensko/lengvarsky-novy-covid-automat-prijala/569183-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne ...

Agrorezort pripravuje zákon na úpravu nájmu poľnohospodárskej pôdyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/mprv-pripravuje-novy-zakon-na-upravu/569266-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Zakázať by sa po novom malo dojednanie predkupného práva k pozemku v prospech nájomcu v zmluve ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 4/2021

Súkromné právo 4/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 4/2021

Právny obzor 4/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: