TlačPoštaZväčšiZmenši

Námietka nedodržania postupu doručenia

17.3. 2011, 18:03 |  najpravo.sk

Adresát písomnosti je charakterizovaný svojím menom a priezviskom, ako aj správnou adresou pre doručovanie.

Porušenie predpisov o doručovaní má závažné procesnoprávne účinky. Doklad o doručení písomnosti súdu, tzv. doručenka, má povahu verejnej listiny. Ustanovenie § 45 ods. 2 O. s. p. upravuje vyvrátiteľnú právnu domnienku o pravdivosti doručenky. Ak účastník konania spochybňuje správnosť údajov uvedených na doručenke (namieta, že ustanovený postup doručenia nebol dodržaný), je povinný o tom súdu predložiť dôkazy a týmto spôsobom preukázať svoje tvrdenie.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. 7. 2010, sp. zn. 4 Obdo 23/2010)

Z odôvodnenia:

Prvostupňový súd rozsudkom č. k. 5Cb/186/2008-67 zo dňa 16. apríla 2009 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 4 552,87 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 14,25% ročne od 3. septembra 2008 do zaplatenia do 60 dní od právoplatnosti rozsudku. Ďalej žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi trovy konania vo výške 273,05 eur a trovy právneho zastúpenia vo výške 728,50 eur do 30 dní od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšnej časti súd žalobu zamietol.

Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že medzi žalobcom a žalovaným bola uzavretá zmluva o sprostredkovaní poistenia pre pozíciu obchodný zástupca, na základe ktorej žalovaný ako obchodný zástupca uzatvoril v mene žalobcu ako zastúpeného poistné zmluvy s produktom životné poistenie s tretími osobami. Súčasťou uvedenej zmluvy boli aj provízne podmienky, z ktorých z článku V – provízia okrem iného vyplýva, že obchodný zástupca súhlasil s tým, že časť provízie môže byť poukazovaná do garančného fondu vo výške a za podmienok stanovených internou normou zastúpeného a že úhrada dlhu sa bude vykonávať započítaním oproti peňažným prostriedkom garančného fondu, ktoré je možné použiť iba po dobu trvania vzťahu obchodného zastúpenia a po dobu dvoch rokov, bezprostredne nasledujúcich po skončení tohto vzťahu. Ďalej sa dohodli, že v prípade odstúpenia od poistnej zmluvy, alebo ak je zmluva zrušená v priebehu prvého roka, prípadne pokiaľ nie je poistné plnenie zaplatené za celý prvý rok od dátumu počiatku poistenia alebo od dátumu zmeny poistného, vráti obchodný zástupca celú získateľskú províziu a zároveň z bodu 3.2 týchto podmienok vyplýva, že obchodný zástupca vracia 100% získateľskej provízie, ak je poistka s jednorazovým poistným zrušená v priebehu prvého roka trvania poistenia. Z priloženého zoznamu uzatvorených poistných zmlúv žalovaným vyplýva, že tieto boli uzatvorené v priebehu obdobia od 15. decembra 2005 do 29. januára 2006 na produkt životné poistenie s tretími osobami celkovo 30 zmlúv a k zrušeniu poistných zmlúv došlo z dôvodu neplatenia plného poistného za celý prvý rok od dátumu počiatku poistenia alebo z dôvodu odstúpenia zo strany poistenca, t. j. v období od 23. mája 2007 do 7. októbra 2007. Súd zistil, že nastali tak podmienky zakladúce nárok žalobcu na vrátenie storno získateľskej provízie, ktorú si žalobca podľa schváleného výpočtu a započítaní úhrady v zmysle článku V bodu 4/ zmluvy z garančného fondu vo výške 944,20 Sk uplatnil voči žalovanému v celkovej sume 137 159,80 Sk po prepočítaní na menu euro vo výške 4 552,87 Eur, ktorú žalovaný doposiaľ neuhradil. Neuhradením žalovanej istiny v lehote jej splatnosti sa žalovaný zároveň dostal s jej úhradou do omeškania, počnúc dňom 3. septembra 2008 (dňom nasledujúcim po doručení platobného rozkazu spolu so žalobou a prílohami), súd preto priznal žalobcovi úrok z meškania vo výške 14,25% z dlžnej sumy vychádzajúci z úrokovej sadzby platnej k 01. 01. 2008, v zmysle ustanovenia § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka.

V časti, v ktorej sa žalobca domáhal zaplatenia úroku z omeškania vo výške 14,25% už od 22. decembra 2007 z dlžnej sumy súd žalobu zamietol, keďže nemal hodnoverným spôsobom preukázané, že by žalobca žalovaného vyzýval na úhradu žalovanej sumy. O trovách konania súd rozhodol v zmysle ustanovenia § 142 ods. 3 O. s. p.

Na odvolanie žalovaného proti prvostupňovému rozsudku odvolací súd uznesením č. k. 13 Cob/191/2009-100 zo dňa 20. januára 2010 odvolanie žalovaného odmietol z dôvodu oneskorenia jeho podania. Z odôvodnenia vyplýva, že z výpisu zo živnostenského registra žalovaného súd zistil, že má žalovaný pozastavenú podnikateľskú činnosť od 15. júna 2007 do 31. decembra 2010 a miestom podnikania žalovaného bolo A. 476/20. Podľa potvrdenia Mestského úradu T. zo 16. decembra 2009 je žalovaný prihlásený na trvalý pobyt na adrese A. 851 od 10. septembra 2008. Rozsudok okresného súdu bol doručovaný žalovanému na adresu A. 20/476, na ktorej adrese sa žalovaný zdržiaval s odkazom na výzvu krajského súdu z 25. novembra 2009, a to aj v čase od 18. mája 2009 do 8. júna 2009, čo potvrdil v oznámení z 19. decembra 2009 aj právny zástupca žalovaného. Vzhľadom k uvedenému mal preto krajský súd za preukázané, že pri doručovaní rozsudku okresného súdu spôsobom vyplývajúcim z obálky na č. l. 70 spisu sa v čase jeho doručovania žalovaný na adrese doručenia zdržiaval, preto bolo aplikované ust. § 47 ods. 2 O. s. p. v znení k dátumu doručovania, a to k dátumu 18. mája 2009. Z dôvodu, že žalovaný má pozastavenú činnosť ako podnikateľský subjekt od 15. júna 2007 do 31. decembra 2010, pri doručovaní rozsudku okresného súdu v mesiaci máj 2009 nebolo možné aplikovať ust. § 48 ods. 3 O. s. p., ale ust. § 47 ods. 2 O. s. p.

V zmysle obálky na č. l. 70 spisu, ktorá preukazuje doručovanie napadnutého rozsudku okresného súdu, z jej obsahu vyplynulo, že prvý pokus o doručenie bol vykonaný 18. mája 2009, opakované doručenie 19. mája 2009 a k uloženiu zásielky došlo dňa 19. mája 2009. Súd zistil, že zásielka sa vrátila okresnému súdu dňa 9. júna 2009, ktorý súd považoval za deň doručenia rozsudku okresného súdu. Lehota 15 dní na podanie odvolania začala plynúť 10. júna 2009 a jej posledný deň pripadol na 24. júna 2009. Žalovaný odvolanie podal až 14. júla 2009, a teda po uplynutí zákonnej odvolacej lehoty. Súd neprihliadal na duplicitné, následné doručenie rozsudku okresného súdu žalovanému v zmysle doručenky na č. l. 69 spisu, a to dňa 30. júna 2009, kedy žalovaný aj fyzicky prevzal rozsudok opäť z tej istej adresy doručenia, teda A. 20/476. Pokiaľ už zákonne relevantným spôsobom došlo k doručeniu rozsudku okresného súdu žalovanému dňa 9. júna 2009, tak následné duplicitné doručovanie rozsudku bolo nadbytočné a nenieslo so sebou dôsledok doručenia rozsudku okresného súdu, až od ktorého dátumu 30. júna 2009 by mala začať plynúť odvolacia lehota 15 dní. Preto odvolací súd podané odvolanie odmietol z dôvodu jeho oneskoreného podania.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu podal žalovaný dovolanie v zákonom stanovenej lehote podľa ust. § 240 ods. 1 O. s. p., s poukazom na ust. § 237 písm. f/ O. s. p.

Uviedol, že rozhodnutie odvolacieho súdu je vecne nesprávne, keď získané dôkazy nevyhodnotil správne a dospel k nesprávnym skutkovým a právnym záverom. Odvolací súd prijal záver, že žalovaný v čase od 18. mája 2009 do 8. júna 2009 sa zdržiaval v mieste, kde sa doručovala zásielka. Žalovaný tvrdí, že od 10. septembra 2008 je prihlásený na trvalý pobyt na adrese A. 851. Na doručovanej obálke zo dňa 18. mája 2009 bola nesprávne uvedená adresa doručovania – A. 20/476. Táto adresa je zjavne nesprávna a nezodpovedá z pohľadu presnosti označenia jeho trvalého bydliska ani jeho novej a ani predošlej adrese trvalého pobytu. V zápisnici pred Okresným súdom Námestovo zo dňa 16. apríla 2009 je výslovne uvedená jeho presná adresa – A. 851. Napriek tomu nedošlo ani zo strany žalobcu a ani zo strany súdu k oprave označenia jeho správnej adresy a k doručovaniu súdnych písomností na jeho presnú adresu – A 851.. Poukázal na skutočnosť, že na obálke na č. l. 70 súdneho spisu je uvedená adresa A. 20/476. Všetky tieto nepresnosti vyvolávajú zrejmý záver, že takto nepresná adresa nemusela byť ani pre poštovú doručovateľku jednoznačná, a teda s určitosťou upovedomenie o následnom doručení tejto súdnej zásielky zo dňa 18. mája 2009 prenechala na inej adrese, ako na riadnej adrese jeho bydliska. Avšak o takto doručenej zásielke sa žalovaný nemohol dozvedieť. Poukazuje na to, že účinky fikcie doručenia v zmysle ust. § 47 ods. 2 O. s. p. možno spájať len pri tých zásielkach, na ktorých je uvádzaná riadna adresa prijímateľa, podľa jeho zápisu v príslušnej evidencii. Preto žalovaný navrhol, aby dovolací súd napadnuté uznesenie odvolacieho súdu zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie.

Najvyšší súd ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O. s. p.) skúmal najskôr, či dovolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré možno napadnúť týmto opravným prostriedkom, pretože podľa § 236 ods. 1 O. s. p., dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, len pokiaľ to zákon pripúšťa. Podmienky prípustnosti dovolania, smerujúceho proti uzneseniu odvolacieho súdu, sú upravené v § 237 a § 239 O. s. p.

Podľa ust. § 242 ods. 1 O.s. p. dovolací súd preskúma rozhodnutie odvolacieho súdu v rozsahu, v ktorom bol jeho výrok napadnutý. Ak nejde o vady uvedené v § 237 O. s. p., neprihliada na vady konania, ktoré neboli uplatnené v dovolaní, ibaže tieto vady mali za následok nesprávne rozhodnutie vo veci.

Žalovaný namietal odňatie možnosti konať pred súdom, najmä tým, že nebolo správne doručené rozhodnutie prvostupňového súdu. Vo svojom písomnom podaní presne opísal skutočný stav veci, ktorý už uviedol aj v zápisnici prvostupňového súdu zo dňa 16. apríla 2009, kde je uvedená jeho presná adresa – A. 851. I napriek tomu konajúci súd doručoval predmetnú zásielku na adresu A. 20/476, čo zjavne nie je identická s adresou trvalého pobytu žalovaného.

Podľa ust. § 47 ods. 2 O. s. p., ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že mu zásielku príde doručiť znovu v deň a hodinu uvedenú v oznámení. Ak zostane i nový pokus o doručenie bezvýsledným, uloží doručovateľ písomnosť na pošte alebo na orgáne obce a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, považuje sa deň, keď bola zásielka vrátená súdu, za deň doručenia, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

Pričom adresát písomnosti je charakterizovaný svojím menom a priezviskom, ako aj správnou adresou pre doručovanie, čo však v predmetnom prípade bolo opomenuté.

Porušenie predpisov o doručovaní má závažné procesnoprávne účinky. Doklad o doručení písomnosti súdu, tzv. doručenka, má povahu verejnej listiny. Ustanovenie § 45 ods. 2 O. s. p. upravuje vyvrátiteľnú právnu domnienku o pravdivosti doručenky. Ak účastník konania spochybňuje správnosť údajov uvedených na doručenke (namieta, že ustanovený postup doručenia nebol dodržaný), je povinný o tom súdu predložiť dôkazy a týmto spôsobom preukázať svoje tvrdenie.

Dovolací súd dospel k záveru, že vykonané doručenie dňa 18. mája 2009 na adresu A. 20/476 a jeho opakované doručenie v zmysle ust. § 47 ods. 2 O. s. p. dňa 9. júna 2009, kedy sa súdu vrátila nedoručená zásielka, nemohlo mať následky tzv. fikcie doručenia, nakoľko nebol splnený základný atribút, a to presná adresa adresáta, a to A. 851.

Odvolací súd mal prihliadať na opakované doručovanie rozsudku okresného súdu žalovanému, ktoré bolo vykonané v súlade s ust. § 45 ods. 1 O. s. p. (viď. doručenka na č. l. 69), ku ktorému došlo dňa 30. júna 2009. Od 1. júla 2009 začala plynúť pätnásťdňová odvolacia lehota. Žalovaný podal odvolanie prostredníctvom poštového úradu dňa 14. júla 2009, t. j. v zákonnej odvolacej lehote.

Dovolací súd poznamenáva, že právny zástupca žalovaného podaním zo dňa 28. decembra 2009 potvrdil, že adresa trvalého pobytu žalovaného je A. 851 a na tejto adrese sa aj zdržiaval v čase od 10. septembra 2008, ako aj v čase od 18. mája 2009 do 8. júna 2009. Preto konštatovanie súdu na strane 2 napadnutého uznesenia, že právny zástupca žalovaného potvrdil uvedeným podaním, že sa adresát v rozhodnom období zdržiaval na adrese A. 20/476, nemá právnu oporu v predloženom dôkaze.

Na základe uvedených dôvodov dovolací súd podľa ustanovenia § 243b ods. 1, 2 O. s. p. uznesenie odvolacieho súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie vychádzajúc z toho, že prípustnosť dovolania vo veci je daná podľa ustanovenia § 237 písm. f/ O. s. p.

Odvolací súd právnym názorom dovolacieho súdu je viazaný. O trovách dovolacieho konania rozhodne odvolací súd v novom konaní (§ 243d ods. 1 O. s. p.). 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1459
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
pomoc

Vie mi niekdo poôcť ako sa hľadá, pracuje s najprávo.sk témy, otázky odpovede sledovanie tém

 
adolfkratky | 26.07.2011 14:54
 
RE: pomoc

Podľa toho, čo hľadáte, skúste napísať na facebookovú stránku, čo potrebujete alebo na tejto stránke dole do "Napíšte nám", možno vám niekto poradí z redakcie. Alebo napíšte hore do vyhľadávacieho okna, čo hľadáte, napr.: "kúpna zmluva" a vyhodí vám z celej stránky príspevky na tú tému, ktorými sa potom prelúskate.

 
mea culpa | 28.07.2011 08:08

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Pasívna vecná legitimácia v spore o vydanie bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzieho pozemku

V prípade užívania cudzieho pozemku bez právneho titulu umiestnením stavby na ňom je pasívne vecne legitimovaným skutočný vlastník stavby ...

Nútené procesné spoločenstvo v konaní, že vec patrí do dedičstva (§ 78 ods. 1 CSP)

V konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, možno považovať za ustálený záver, že až do vyporiadania dedičstva ...

CSP: Absencia odvolacích dôvodov; prípustnosť odstránenia vady odvolania z vlastnej iniciatívy odvolateľa

Treba rozlišovať medzi dopĺňaním odvolacích dôvodov v zmysle § 365 ods. 3 C. s. p. a dopĺňaním odvolania o chýbajúce náležitosti v ...

Dôvody pre prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti (§ 39 ods. 2 CSP)

Ak žalovaný, ktorý žije v obvode iného, ako miestne príslušného súdu navrhne prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti a samotný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ministerstvo zdravotníctva nepredloží stratifikáciu ako ústavný zákonhttp://www.teraz.sk/slovensko/mz-sr-nepredlozi-stratifikaciu-ako-u/413392-clanok.html

Ministerstvo zdravotníctva SR nepredloží stratifikáciu nemocníc ako ústavný zákon.

Slovensko bude v Benátskej komisii zastupovať Jana Baricováhttps://domov.sme.sk/c/22192116/za-slovensko-bude-v-benatskej-komisii-jana-baricova.html

Zhodne ju navrhli Gábor Gál aj Ivan Fiačan.

Iniciatíva Za otvorenú justíciu si pripomenula 10. výročie od vydania vyhlásenia Päť viethttps://www.webnoviny.sk/iniciativa-za-otvorenu-justiciu-si-pripomenula-10-vyrocie-od-vydania-vyhlasenia-pat-viet/

Iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) si pripomenula desať rokov od vydania vyhlásenia známeho ...

Sudcom by pomohla jasnejšia komunikácia o podstate ich prácehttps://domov.sme.sk/c/22191306/sudnictvo-justicia-iniciativa-za-otvorenu-justiciu.html

Iniciatíva Za otvorenú justíciu poukazuje na lacnú kritiku súdnictva zo strany politikov.

Čižnár považuje výzvy politikov za snahu o ovplyvňovanie prokuratúryhttp://www.teraz.sk/slovensko/ciznar-povazuje-vyzvy-politikov-za/413096-clanok.html

Ak má podľa neho politik poznatky o porušovaní zákona zo strany prokurátorov, tak je nielen ...

V histórii SR neprepustili na slobodu ani jedného doživotne odsúdenéhhttp://www.teraz.sk/slovensko/v-historii-sr-neprepustili-na-slobodu-a/413136-clanok.html

Aktuálne je vo výkone trestu odňatia slobody 57 osôb odsúdených na doživotie.

Nové časopisy

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 3/2019

Zo súdnej praxe 3/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: