Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

Verejnosť dobrovoľnej dražby

najpravo.sk • 8.4. 2015, 19:37

Ak ide o nehnuteľnosť určenú na bývanie, záujemcami budú spravidla osoby, pre ktoré je geografická poloha nehnuteľnosti rozhodujúca, pričom sa dá predpokladať, že záujem o takúto nehnuteľnosť v určitej lokalite prejavia zväčša osoby bývajúce (pracujúce) v jej okolí. V danom prípade obec, v ktorej sa nachádzajú dražené nehnuteľnosti, je od obce, v ktorej sa konala sporná dražba, najkratšou dopravnou trasou vzdialená 329 km (z časového hľadiska predstavuje takmer štyri hodiny). Takéto určenie miesta dražby – z hľadiska požiadavky, aby miesto dražby bolo určené tak, aby nebola obmedzená možnosť účasti na dražbe – nemožno považovať za zodpovedajúce ustanoveniu § 11 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. preto je potrebné dať za pravdu odvolaciemu súdu aj v tom, že došlo k porušeniu uvedeného ustanovenia.

(rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 24. októbra 2013 sp. zn. 4 Cdo 100/2012)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Prešov rozsudkom z 3. februára 2011 č.k. 8 C 318/2008-195 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal určenia neplatnosti dobrovoľnej dražby konanej dňa X. žalovaným 1/ ako dražobníkom a zároveň záložným veriteľom – navrhovateľom dražby, ktorej predmetom boli nehnuteľnosti v katastrálnom území X. vedené na liste vlastníctva ako neskolaudovaná stavba rodinného domu súpisné č. X a pozemok – parcela č. X – zastavané plochy a nádvoria vo výmere X m2. Rozhodnutie odôvodnil tým, že dobrovoľná dražba prebehla v súlade so zákonom. Z vykonaného dokazovania mal preukázané, že záložné právo existovalo a keďže žalobca nepredložil do začatia dražby doklady preukazujúce zaplatenie zabezpečenej pohľadávky a neboli splnené podmienky na upustenie od dražby v zmysle § 19 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách (ďalej len „zákon č. 527/2002 Z.z.“), záložný veriteľ oprávnene pokračoval v dražbe a vykonal ju. Podanie pôvodného záložného veriteľa o zániku predmetného záložného práva, ktoré adresoval správe katastra, považoval za zmätočné a právne irelevantné. K tvrdeniam žalobcu, podľa ktorých dražba prebehla bez účasti verejnosti, súd prvého stupňa uviedol, že do dražobnej miestnosti mal možnosť ktokoľvek vstúpiť, toto právo ale okrem účastníkov konania nikto iný nevyužil. K uzamknutiu dražobnej miestnosti došlo len v záujme zabezpečenia riadneho priebehu dražby, najmä preto, lebo manželka žalobcu porušovala § 11 ods. 6 zákona č. 527/2002 Z.z. Z týchto dôvodov súd prvého stupňa uzavrel, že dražba prebehla v súlade so zákonom. O trovách konania rozhodol podľa § 150 O.s.p.

Na odvolanie účastníkov konania Krajský súd v Prešove rozsudkom z 22. novembra 2011 sp. zn. 6 Co 108/2011 rozsudok súdu prvého stupňa zmenil určiac, že predmetná dražba je neplatná; rozhodol tiež o trovách konania. Pri právnom posúdení veci aplikoval § 7 ods. 3, § 11 ods. 7, 6, § 19 ods. 1 písm. b/, § 21 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z.z. a tiež príslušné ustanovenia zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (ďalej len „zákon č. 162/1995“). Vychádzal zo zistenia, že žalovaný 1/ v čase výkonu dražby nebol záložným veriteľom, lebo záložné právo bolo na základe žiadosti pôvodného veriteľa vymazané. Znemožnením účasti verejnosti na dražbe bol porušený § 11 ods. 7 zákona č. 527/2002 Z.z. Podľa názoru odvolacieho súdu je nevyhnutné, aby dražba bola prístupná počas celého jej priebehu, teda od jej otvorenia až do udelenia príklepu, pričom verejnosť musí mať možnosť kedykoľvek v tomto časovom rozpätí na ňu prichádzať a z nej odchádzať. Za ďalší dôvod neplatnosti dražby považoval odvolací súd porušenie § 11 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z., ku ktorému došlo tým, že za miesto konania dražby bola určená vzdialená obec. Toto určenie sťažilo účasť dražiteľov z oblasti, v ktorej sa účasť dala očakávať a tým obmedzilo účasť na dražbe; to malo nepochybne vplyv aj na dosiahnutý výťažok z dražby. Na dražbe sa okrem žalovaných 2/ a 3/ nikto iný nezúčastnil. O náhrade trov konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 v spojení s § 224 ods. 1 a 2 O.s.p.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1674

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: