TlačPoštaZväčšiZmenši

Verejnosť dobrovoľnej dražby

8.4. 2015, 19:37 |  najpravo.sk

Ak ide o nehnuteľnosť určenú na bývanie, záujemcami budú spravidla osoby, pre ktoré je geografická poloha nehnuteľnosti rozhodujúca, pričom sa dá predpokladať, že záujem o takúto nehnuteľnosť v určitej lokalite prejavia zväčša osoby bývajúce (pracujúce) v jej okolí. V danom prípade obec, v ktorej sa nachádzajú dražené nehnuteľnosti, je od obce, v ktorej sa konala sporná dražba, najkratšou dopravnou trasou vzdialená 329 km (z časového hľadiska predstavuje takmer štyri hodiny). Takéto určenie miesta dražby – z hľadiska požiadavky, aby miesto dražby bolo určené tak, aby nebola obmedzená možnosť účasti na dražbe – nemožno považovať za zodpovedajúce ustanoveniu § 11 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. preto je potrebné dať za pravdu odvolaciemu súdu aj v tom, že došlo k porušeniu uvedeného ustanovenia.

(rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 24. októbra 2013 sp. zn. 4 Cdo 100/2012)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Prešov rozsudkom z 3. februára 2011 č.k. 8 C 318/2008-195 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal určenia neplatnosti dobrovoľnej dražby konanej dňa X. žalovaným 1/ ako dražobníkom a zároveň záložným veriteľom – navrhovateľom dražby, ktorej predmetom boli nehnuteľnosti v katastrálnom území X. vedené na liste vlastníctva ako neskolaudovaná stavba rodinného domu súpisné č. X a pozemok – parcela č. X – zastavané plochy a nádvoria vo výmere X m2. Rozhodnutie odôvodnil tým, že dobrovoľná dražba prebehla v súlade so zákonom. Z vykonaného dokazovania mal preukázané, že záložné právo existovalo a keďže žalobca nepredložil do začatia dražby doklady preukazujúce zaplatenie zabezpečenej pohľadávky a neboli splnené podmienky na upustenie od dražby v zmysle § 19 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách (ďalej len „zákon č. 527/2002 Z.z.“), záložný veriteľ oprávnene pokračoval v dražbe a vykonal ju. Podanie pôvodného záložného veriteľa o zániku predmetného záložného práva, ktoré adresoval správe katastra, považoval za zmätočné a právne irelevantné. K tvrdeniam žalobcu, podľa ktorých dražba prebehla bez účasti verejnosti, súd prvého stupňa uviedol, že do dražobnej miestnosti mal možnosť ktokoľvek vstúpiť, toto právo ale okrem účastníkov konania nikto iný nevyužil. K uzamknutiu dražobnej miestnosti došlo len v záujme zabezpečenia riadneho priebehu dražby, najmä preto, lebo manželka žalobcu porušovala § 11 ods. 6 zákona č. 527/2002 Z.z. Z týchto dôvodov súd prvého stupňa uzavrel, že dražba prebehla v súlade so zákonom. O trovách konania rozhodol podľa § 150 O.s.p.

Na odvolanie účastníkov konania Krajský súd v Prešove rozsudkom z 22. novembra 2011 sp. zn. 6 Co 108/2011 rozsudok súdu prvého stupňa zmenil určiac, že predmetná dražba je neplatná; rozhodol tiež o trovách konania. Pri právnom posúdení veci aplikoval § 7 ods. 3, § 11 ods. 7, 6, § 19 ods. 1 písm. b/, § 21 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z.z. a tiež príslušné ustanovenia zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (ďalej len „zákon č. 162/1995“). Vychádzal zo zistenia, že žalovaný 1/ v čase výkonu dražby nebol záložným veriteľom, lebo záložné právo bolo na základe žiadosti pôvodného veriteľa vymazané. Znemožnením účasti verejnosti na dražbe bol porušený § 11 ods. 7 zákona č. 527/2002 Z.z. Podľa názoru odvolacieho súdu je nevyhnutné, aby dražba bola prístupná počas celého jej priebehu, teda od jej otvorenia až do udelenia príklepu, pričom verejnosť musí mať možnosť kedykoľvek v tomto časovom rozpätí na ňu prichádzať a z nej odchádzať. Za ďalší dôvod neplatnosti dražby považoval odvolací súd porušenie § 11 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z., ku ktorému došlo tým, že za miesto konania dražby bola určená vzdialená obec. Toto určenie sťažilo účasť dražiteľov z oblasti, v ktorej sa účasť dala očakávať a tým obmedzilo účasť na dražbe; to malo nepochybne vplyv aj na dosiahnutý výťažok z dražby. Na dražbe sa okrem žalovaných 2/ a 3/ nikto iný nezúčastnil. O náhrade trov konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 v spojení s § 224 ods. 1 a 2 O.s.p.

Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podal dovolanie žalovaný 1/. Ako dovolací dôvod uviedol nesprávne právne posúdenie veci (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.). Mal za to, že k výmazu záložného práva došlo na návrh neoprávnenej osoby; takýto výmaz záložného práva nemožno pripísať na jeho ťarchu. Za nesprávne považoval dovolateľ aj závery odvolacieho súdu o (ne)verejnosti dražby a stanovení miesta konania dražby.

Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) po zistení, že dovolanie podal včas účastník konania (§ 240 ods. 1 O.s.p.), zastúpený advokátom (§ 241 ods. 1 O.s.p.) proti rozhodnutiu, ktoré možno napadnúť týmto opravným prostriedkom (§ 238 ods. 1 O.s.p.), preskúmal rozsudok odvolacieho súdu v rozsahu podľa § 242 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 1 O.s.p.) a dospel k záveru, že dovolanie žalovaného 1/ nie je dôvodné.

V zmysle § 241 ods. 2 O.s.p. môže byť dovolanie podané iba z dôvodov, že a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 237 O.s.p., b/ konanie je postihnuté inou vadou, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, c/ rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci. Dovolací súd je viazaný nielen rozsahom dovolania, ale i v dovolaní uplatnenými dôvodmi.

Vzhľadom na zákonnú povinnosť (§ 242 ods. 1 veta druhá O.s.p.) najvyšší súd skúmal, či v konaní nedošlo k procesným vadám uvedeným v § 237 O.s.p. alebo k tzv. iným vadám majúcim za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Existencia procesných vád tejto povahy nevyšla v dovolacom konaní najavo.

Dovolateľ namieta, že rozsudok odvolacieho súdu spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.). Právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. O nesprávne právne posúdenie veci ide vtedy, ak súd nepoužil správny právny predpis alebo ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale interpretoval alebo zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery.

Podľa § 2 písm. a/ citovaného zákona na účely tohto zákona sa rozumie dražbou verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby, alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie. Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. navrhovateľom dražby je vlastník predmetu dražby, osoba, ktorá vykonáva záložné právo (ďalej len „záložný veriteľ“) alebo iná osoba, ktorá je oprávnená navrhnúť vykonanie dražby podľa osobitného zákona. Podľa § 11 ods. 1 citovaného zákona miesto, dátum a čas začatia dražby musia byť určené dražobníkom po dohode s navrhovateľom dražby tak, aby nebola obmedzená možnosť účasti na dražbe. Podľa § 7 veta prvá a druhá dražba je prístupná verejnosti. Na dražbe môže byť prítomná každá osoba, ktorá zaplatila vstupné. Podľa § 16 ods. 1 veta pred bodkočiarkou zák. č. 527/2002 Z.z. dražbu je možné vykonať len na základe písomnej zmluvy o vykonaní dražby, ktorú uzavrie navrhovateľ dražby s dražobníkom. Podľa § 19 ods. 1 písm. b/ citovaného zákona dražobník je povinný upustiť od dražby najneskôr do jej začatia, ak je dražobníkovi preukázané vykonateľným rozhodnutím, že navrhovateľ dražby nie je oprávnený navrhnúť vykonanie dražby. Podľa § 21 ods. 2 veta prvá zákona č. 527/2002 Z.z. v prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby.

K namietanej nesprávnosti právneho posúdenia veci v otázke zapísania záložného práva na liste vlastníctva v čase vykonania dražby najvyšší súd uvádza, že zásada hodnovernosti (zásada materiálnej publicity) je jednou zo zásad právnej úpravy katastra nehnuteľností, ktorej cieľom je zabezpečiť čo najväčšiu istotu v právnych vzťahoch k nehnuteľnostiam. Táto zásada je vyjadrená v § 70 zákona č. 162/1995 Z.z. V prejednávane veci bolo vykonaným dokazovaním preukázané, že záložné právo k predmetným nehnuteľnostiam, na základe ktorého žalovaný 1/ realizoval dobrovoľnú dražbu 25. júla 2008, bolo vymazané príslušnou správou katastra k 23. júlu 2008.

Pokiaľ dovolateľ namietal nesprávnosť právneho posúdenia veci odvolacím súdom v otázke (ne)verejnosti spornej dražby, dovolací súd zdôrazňuje, že dražba je verejné konanie (§ 2 písm. a/ zákona č. 527/2002 Z.z.), preto musí byť prístupná nielen všetkým potenciálnym záujemcom o draženie (účastníkom dražby), ale aj ostatnej verejnosti (§ 11 ods. 7 zákona č. 527/2002 Z.z.). Potreba umožniť prístup k dražbe čo najširšiemu okruhu osôb vyplýva jednak zo samotného cieľa dražby – prevod vlastníckeho práva, predpoklad dosiahnutia ktorého narastá so zvyšujúcim sa počtom účastníkov dražby, ale i z potreby priebeh dražby určitým spôsobom kontrolovať. Prístup verejnosti do dražobnej miestnosti pred i počas konania dražby (t.j. od otvorenia až do udelenia príklepu licitátorom) nemá byť fyzicky obmedzený tak, aby pre vstup do miestnosti bolo potrebné vyvinúť určité úsilie, či prekonať prekážky, ktoré by boli spôsobilé odradiť od vstupu do dražobnej miestnosti osoby majúce záujem zúčastniť sa dražby. Dovolací súd preto zhodne s názorom odvolacieho súdu považoval uzamknutie vstupných dverí do dražobnej miestnosti (bez ohľadu na to, či sa o vstup do dražobnej miestnosti niekto pokúšal alebo nie) za postup dražobníka odporujúci § 11 ods. 7 zákona č. 527/2002 Z.z.

Odvolací súd neplatnosť dražby posudzoval aj z hľadiska (ne)splnenia zákonných predpokladov uvedených v § 11 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. Dovolací súd zdôrazňuje, že úspešnosť dobrovoľnej dražby vzhľadom na cieľ, ktorý sa ňou sleduje (§ 2 písm. a/ zákona č. 527/2002 Z.z.), je závislá od podmienok, za akých je vykonávaná. Jednou z týchto podmienok je aj dostatočná informovanosť čo najširšieho okruhu osôb o jej konaní, a tiež vhodne určené miesto, dátum a čas tak, aby sa dražby mohli zúčastniť všetci potenciálni záujemcovia o draženie, rovnako ako verejnosť. Miesto, dátum a čas určuje dražobník po dohode s navrhovateľom dražby, ak je navrhovateľ dražby zároveň dražobníkom, dohoda nie je potrebná a nahrádza ju jednostranný úkon dražobníka, ktorý nemá formálny charakter. Určenie uvedených podstatných podmienok konania dražby je v takýchto prípadoch v rukách jedinej osoby, ktorá pri ich určovaní nie je obmedzená. O to dôslednejšie je potom potrebné trvať na požiadavke primeranosti a vhodnosti ich určenia. Záujem o predmet dražby bude vždy závisieť od reálnej možnosti spoločenského využitia dražby. Ako správne zdôraznil odvolací súd, ak ide o nehnuteľnosť určenú na bývanie, záujemcami budú spravidla osoby, pre ktoré je geografická poloha nehnuteľnosti rozhodujúca, pričom sa dá predpokladať, že záujem o takúto nehnuteľnosť v určitej lokalite prejavia zväčša osoby bývajúce (pracujúce) v jej okolí. V danom prípade obec, v ktorej sa nachádzajú dražené nehnuteľnosti, je od obce, v ktorej sa konala sporná dražba, najkratšou dopravnou trasou vzdialená 329 km (z časového hľadiska predstavuje takmer štyri hodiny). Takéto určenie miesta dražby – z hľadiska požiadavky, aby miesto dražby bolo určené tak, aby nebola obmedzená možnosť účasti na dražbe – nemožno považovať za zodpovedajúce ustanoveniu § 11 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. preto je potrebné dať za pravdu odvolaciemu súdu aj v tom, že došlo k porušeniu uvedeného ustanovenia. - www.najpravo.sk --

Z týchto dôvodov dovolací súd uzavrel, že dovolateľ neopodstatnene namieta, že napadnuté rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.). Vzhľadom na to, že neboli zistené vady konania uvedené v § 237 O.s.p. a v § 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p., najvyšší súd dovolanie žalovaného 1/ podľa § 243b ods. 1 O.s.p. zamietol.

Zdroj: Zbierka stanovísk NS a súdov SR
Tvorba právnej vety: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 497
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Pasívna vecná legitimácia v spore o vydanie bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzieho pozemku

V prípade užívania cudzieho pozemku bez právneho titulu umiestnením stavby na ňom je pasívne vecne legitimovaným skutočný vlastník stavby ...

Nútené procesné spoločenstvo v konaní, že vec patrí do dedičstva (§ 78 ods. 1 CSP)

V konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, možno považovať za ustálený záver, že až do vyporiadania dedičstva ...

CSP: Absencia odvolacích dôvodov; prípustnosť odstránenia vady odvolania z vlastnej iniciatívy odvolateľa

Treba rozlišovať medzi dopĺňaním odvolacích dôvodov v zmysle § 365 ods. 3 C. s. p. a dopĺňaním odvolania o chýbajúce náležitosti v ...

Dôvody pre prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti (§ 39 ods. 2 CSP)

Ak žalovaný, ktorý žije v obvode iného, ako miestne príslušného súdu navrhne prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti a samotný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ďalšími kandidátmi na ústavných sudcov sú L. Duľa a Z. Pitoňákováhttp://www.teraz.sk/slovensko/dalsimi-kandidatmi-na-ustavnych-su/413616-clanok.html

Poslanci parlamentu majú kandidátov na ústavných sudcov voliť na nasledujúcej schôdzi, ktorá ...

Členovia senátu NS SR odmietajú zasahovanie Marian K. do rozhodovaniahttp://www.teraz.sk/slovensko/clenovia-senatu-ns-sr-odmietaju-zasah/413534-clanok.html

Predsedníčka senátu NS SR Jana Zemková zdôraznila, že Mariana K. nepozná a nemá žiadnu ...

Ministerstvo zdravotníctva nepredloží stratifikáciu ako ústavný zákonhttp://www.teraz.sk/slovensko/mz-sr-nepredlozi-stratifikaciu-ako-u/413392-clanok.html

Ministerstvo zdravotníctva SR nepredloží stratifikáciu nemocníc ako ústavný zákon.

Slovensko bude v Benátskej komisii zastupovať Jana Baricováhttps://domov.sme.sk/c/22192116/za-slovensko-bude-v-benatskej-komisii-jana-baricova.html

Zhodne ju navrhli Gábor Gál aj Ivan Fiačan.

Iniciatíva Za otvorenú justíciu si pripomenula 10. výročie od vydania vyhlásenia Päť viethttps://www.webnoviny.sk/iniciativa-za-otvorenu-justiciu-si-pripomenula-10-vyrocie-od-vydania-vyhlasenia-pat-viet/

Iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) si pripomenula desať rokov od vydania vyhlásenia známeho ...

Sudcom by pomohla jasnejšia komunikácia o podstate ich prácehttps://domov.sme.sk/c/22191306/sudnictvo-justicia-iniciativa-za-otvorenu-justiciu.html

Iniciatíva Za otvorenú justíciu poukazuje na lacnú kritiku súdnictva zo strany politikov.

Nové časopisy

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 3/2019

Zo súdnej praxe 3/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: