TlačPoštaZväčšiZmenši

Započítanie

26.2. 2011, 18:41 |  najpravo.sk

V zmysle ustanovenia § 580 Občianskeho zákonníka započítanie je spôsobom zániku navzájom sa kryjúcich pohľadávok veriteľa a dlžníka. Zánik nastáva okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie a boli splnené všetky podmienky na to potrebné. Podmienkou započítania je, že ide o dva záväzky medzi tými istými subjektmi, keď je veriteľ jednej pohľadávky súčasne dlžníkom druhej pohľadávky, a dlžník naopak (vzájomnosť pohľadávok). Plnenie musí byť rovnakého druhu a pohľadávky musia byť spôsobilé na započítanie. Pritom k započítaniu nedochádza automaticky, len čo sa pohľadávky stretli. Vyžaduje sa na to právny úkon niektorého z účastníkov záväzkového právneho vzťahu. Musí ísť o prejav adresovaný druhému účastníkovi, z ktorého je zrejmé, ktorá pohľadávka a v akom rozsahu sa uplatňuje na započítanie proti pohľadávke veriteľa. Na započítanie, ako jednostranný právny úkon, sa nevyžaduje súhlas druhého účastníka, pretože ho možno vykonať aj proti jeho vôli. Započítací prejav možno uplatniť po tom, keď sa pohľadávky stretli, a to od okamihu splatnosti pohľadávky, ktorá sa stala splatnou ako posledná. Vtedy dôjde k zániku pohľadávok v dôsledku započítania, a to v rozsahu, a akom sa navzájom kryjú. Ak je niektorá z nich vyššia, zaniká len do výšky započítavanej protipohľadávky. 

(uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 M Cdo 11/2008 zo dňa 26. mája 2010)

Z rozhodnutia:

Okresný súd Bratislava II uznesením z 26. novembra 2007 č.k. 39 Er 5914/2006-70 námietky povinného zo dňa 24. januára 2007 proti exekúcii vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. 39 Er 5914/2006 u súdneho exekútora JUDr. M. F., J., pod sp.zn. EX X. zamietol. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že po preskúmaní námietok povinného proti upovedomeniu o začatí exekúcie dospel k záveru, že neobsahujú ani jeden zo zákonných dôvodov uvedených v § 50 zákona č. 233/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Toto uznesenie okresného súdu na podnet povinného napadol mimoriadnym dovolaním generálny prokurátor Slovenskej republiky. Navrhol dovolaciemu súdu, aby napadnuté rozhodnutie okresného súdu zmenil tak, že námietkam povinného proti exekúcii vyhovie. Podľa právneho názoru generálneho prokurátora napadnuté rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci (§ 243f ods. 1 písm.c/ O.s.p.), keď napriek tomu, že boli splnené podmienky pre vydanie uznesenia o vyhovení námietkam povinného a následné zastavenie exekúcie, okresný súd námietky povinného zamietol. Mal za to, že právny záver okresného súdu, podľa ktorého nebolo možné započítať pohľadávku povinného voči oprávnenému vo výške 1 027 616,-- Sk s príslušenstvom v časti proti pohľadávke oprávneného vo výške 110 612,-- Sk, nakoľko pohľadávka povinného nie je splatná, je nesprávny a v rozpore so zákonom. Poukázal na to, že skutočnosť, že pohľadávka povinného bola predmetom súdneho sporu neznamená, že nebola v čase započítania splatná; v tom čase nebola iba judikovaná. Z listinných dôkazov nachádzajúcich sa v súdnom spise vyplýva, že splatnosť pohľadávky povinného voči oprávnenému nastala dňom 17. novembra 2000 a počnúc 18. novembrom 2000 bol oprávnený v omeškaní s plnením záväzku. Exekučný titul vznikol dňom vyhlásenia rozsudku Okresným súdom Košice II z 31. marca 2004 č.k. 15 C 910/00-187. Povinný si voči oprávnenému započítal pohľadávku jednostranným právnym úkonom – listom zo 6. júla 2004 doručeným oprávnenému 8. júla 2004, voči úrokom z omeškania zo svojej pohľadávky voči oprávnenému, ktorej sa domáhal v súdnom konaní vedenom na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 31 Cb 240/02, v časti vo výške 110 612,-- Sk. Oprávnený započítanie pohľadávky v tomto konaní nerozporoval a súd konanie v časti, v ktorej bola pohľadávka započítaná, zastavil. Všetky zákonné predpoklady započítania pohľadávky vyplývajúce z § 580 Občianskeho zákonníka boli splnené. Z toho vyplýva, že v čase začatia exekúcie spísaním návrhu na vykonanie exekúcie oprávneným u súdneho exekútora, t.j. dňa 11. septembra 2006, už pohľadávka oprávneného neexistovala.

Oprávnený vo vyjadrení navrhol mimoriadne dovolanie zamietnuť. Poukázal na to, že jeho pohľadávka vo výške 110 612,-- Sk priznaná exekučným titulom – rozsudkom Okresného súdu Košice II z 31. marca 2004 č.k. 15 C 910/00-187 v čase začatia exekúcie existovala. Poprel skutočnosť, aby započítaná pohľadávka povinného vo výške 110 612,-- Sk proti pohľadávke oprávneného vymáhanej v predmetnej exekučnej veci bola spôsobilá na započítanie. Započítaná pohľadávka povinného, ako aj samotná istina, z ktorej bola započítaná pohľadávka povinného vypočítaná, boli v čase jej započítania, t.j. 8. júla 2004, sporné a viedlo sa o nich súdne konanie pred Okresným súdom Košice II pod sp.zn. 31 Cb 240/02. Z toho, že povinný vzal v uvedenom konaní čiastočne návrh na začatie konania vo výške 110 612,– Sk späť z dôvodu započítania pohľadávky, nemožno vyvodiť, že započítanie spornej pohľadávky listom zo dňa 6. júla 2004 bolo uskutočnené v zmysle ustanovenia § 580 Občianskeho zákonníka. Išlo o jeho dispozičné právo s návrhom na začatie konania. Povinný sa k mimoriadnemu dovolaniu nevyjadril.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd rozhodujúci o mimoriadnom dovolaní (§ 10a ods. 3 O.s.p.) po zistení, že tento opravný prostriedok podal včas (§ 243g O.s.p.) generálny prokurátor Slovenskej republiky (§ 243e ods. 1 O.s.p.), bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243i ods. 2 O.s.p. v spojení s § 243a ods. 3 O.s.p.) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu podľa § 243i ods. 2 O.s.p. v spojení s § 242 ods. 1 O.s.p. a dospel k záveru, že mimoriadne dovolanie bolo podané dôvodne.

Mimoriadne dovolanie ako dovolací dôvod uvádza, že napadnuté uznesenie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci (§ 243f ods. 1 písm.c/ O.s.p.). Právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávne právne posúdenie je chybnou aplikáciou práva na zistený skutkový stav; dochádza k nej vtedy, ak súd nepoužil správny právny predpis alebo ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale interpretoval alebo ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery.

Podľa § 50 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Exekučný poriadok") povinný môže vzniesť u exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. To isté platí, ak sa namieta, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule. Námietky musia byť odôvodnené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne. Ak po podaní námietok exekútor upustil od vykonania exekúcie (§ 46) o námietkach netreba rozhodnúť.

Proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, je prípustné odvolanie. Ak je rozhodnutie, ktorým sa námietkam vyhovelo, právoplatné, súd exekúciu zastaví. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie (§ 50 ods. 4, 5 Exekučného poriadku).

Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie (§ 580 Občianskeho zákonníka).

V zmysle cit. ustanovenia § 580 Občianskeho zákonníka započítanie je spôsobom zániku navzájom sa kryjúcich pohľadávok veriteľa a dlžníka. Zánik nastáva okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie a boli splnené všetky podmienky na to potrebné. Podmienkou započítania je, že ide o dva záväzky medzi tými istými subjektmi, keď je veriteľ jednej pohľadávky súčasne dlžníkom druhej pohľadávky, a dlžník naopak (vzájomnosť pohľadávok). Plnenie musí byť rovnakého druhu a pohľadávky musia byť spôsobilé na započítanie. Pritom k započítaniu nedochádza automaticky, len čo sa pohľadávky stretli. Vyžaduje sa na to právny úkon niektorého z účastníkov záväzkového právneho vzťahu. Musí ísť o prejav adresovaný druhému účastníkovi, z ktorého je zrejmé, ktorá pohľadávka a v akom rozsahu sa uplatňuje na započítanie proti pohľadávke veriteľa. Na započítanie, ako jednostranný právny úkon, sa nevyžaduje súhlas druhého účastníka, pretože ho možno vykonať aj proti jeho vôli. Započítací prejav možno uplatniť po tom, keď sa pohľadávky stretli, a to od okamihu splatnosti pohľadávky, ktorá sa stala splatnou ako posledná. Vtedy dôjde k zániku pohľadávok v dôsledku započítania, a to v rozsahu, a akom sa navzájom kryjú. Ak je niektorá z nich vyššia, zaniká len do výšky započítavanej protipohľadávky.

V danej veci je z obsahu spisu zrejmé, že podkladom exekúcie bol exekučný titul – rozsudok Okresného súdu Košice II z 31. marca 2004 č.k. 15 C 910/00-187, ktorým okresný súd zamietol žalobu povinného a zaviazal ho zaplatiť oprávnenému na účet jeho právneho zástupcu trovy konania v sume 110 612,-- Sk do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Dňa 12. januára 2007 bolo povinnému doručené upovedomenie o začatí exekúcie. Proti exekúcii podal včas povinný námietky, v ktorých (okrem iného) uviedol, že voči oprávnenému si listom zo 6. júla 2004 doručeným oprávnenému 8. júla 2004 jednostranne započítal svoju pohľadávku na úroky z omeškania vo výške 17,6 % ročne z istiny 1 027 616,-- Sk, ktorá mu vznikla titulom bezdôvodného obohatenia a ktorej sa domáha v súdnom konaní vedenom na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 31 Cb 240/02, v časti vo výške 110 612,-- Sk, proti pohľadávke žalovaného na náhradu trov konania vo výške 110 612,-- Sk, vyplývajúcej z vyššie uvedeného exekučného titulu. V konaní vedenom na Okresnom súde Košice II oprávnený nielenže potvrdil prijatie (doručenie) predmetnej započítacej námietky, ktorú nespochybnil, ale naviac sám sa snažil započítať svoj nárok voči povinnému na náhradu trov konania vo výške 110 612,-- Sk proti pohľadávke povinného uplatnenej z titulu bezdôvodného obohatenia, čím de facto oprávnený potvrdil splatnosť vzájomnej pohľadávky povinného (minimálne) v rozsahu 110 612,-- Sk. Zákonné podmienky započítania v zmysle cit. ustanovenia § 580 Občianskeho zákonníka tak boli nesporne splnené.

Z uvedených dôvodov bolo preto potrebné pri preskúmaní námietok povinného proti exekúcii vychádzať z toho, že v dôsledku platného započítania pohľadávky povinného jednostranným právnym úkonom ešte v roku 2004 proti pohľadávke oprávneného vymáhanej v tomto exekučnom konaní, došlo k jej zániku, t.j. že, ako je správne uvedené v mimoriadnom dovolaní, v čase začatia exekúcie spísaním návrhu na vykonanie exekúcie oprávneným u súdneho exekútora 11. septembra 2006 už pohľadávka oprávneného neexistovala. Pokiaľ teda napriek uvedenému okresný súd námietky povinného proti exekúcii zamietol, jeho rozhodnutie nie je vecne správne; je založené na nesprávnom právnom posúdení veci. Generálny prokurátor Slovenskej republiky preto dôvodne podal mimoriadne dovolanie podľa § 243e ods. 1 O.s.p. v spojení § 243f ods. 1 písm.c/ O.s.p., keďže to vyžadovala ochrana práv a zákonom chránených záujmov účastníka konania a túto nebolo možné dosiahnuť inými právnymi prostriedkami.

Na základe uvedeného Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil napadnuté uznesenie a vec vrátil Okresnému súdu Bratislava II na ďalšie konanie (§ 243i ods. 2 O.s.p. v spojení s § 243b ods. 2, 3 O.s.p.), v ktorom bude právny názor dovolacieho súdu vyslovený v tomto rozhodnutí pre tento súd záväzný.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1960
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Strata účinnosti úpravy obsiahnutej v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Úprava obsiahnutá v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa ...

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Právnik

Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou kreatívneho tímu, v ktorom budete mať možnosť svojimi výstupmi  podporiť ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Generálny prokurátor má byť podľa prezidentky spomedzi prokurátorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-sa-zhoduje-s-nazorom-ze-k/469968-clanok.html

Novelu zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku Národnej rady SR predložili do parlamentu ...

Ústavný súd zastavil konanie v prípade telekomunikačného zákonahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-zastavil-konanie-v-pripade-zmeneny/469954-clanok.html

Súd konanie o súlade právnych predpisov zastaví, ak preskúmavaný právny predpis stratí ...

Kolíková: Je aj na Praženkovej, či z funkcie šéfky Súdnej rady odídehttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-je-aj-na-l-prazenkovej/469939-clanok.html

Ministerka si nemyslí, že predsedom Súdnej rady by mal byť nevyhnutne sudca.

V máji sa vzdalo funkcie osem sudcovhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-maji-sa-vzdalo-funkcie-osem-sudcov/469937-clanok.html

Počas mesiaca o tom doručili oznámenia prezidentke SR Zuzane Čaputovej.

Až tři roky vězení. Bartošek navrhuje trestat používání nacistických symbolůhttps://www.denik.cz/z_domova/az-tri-roky-vezeni-bartosek-navrhuje-trestat-pouzivani-nacistickych-symbolu-20200527.html

Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek chce v souvislosti s kauzou kalendáře s portréty ...

Čaputová: Generálna prokuratúra potrebuje zmenyhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-generalna-prokuratura-pot/469743-clanok.html

Generálna prokuratúra SR potrebuje zmeny. Mala by sa po nich stať otvorenou, transparentnou, ...

Nové časopisy

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Právny obzor 1/2020

Právny obzor 1/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: