TlačPoštaZväčšiZmenši

Dohoda o urovnaní

8.2. 2013, 08:42 |  najpravo.sk

Dohodou o urovnaní v zmysle § 585 Občianskeho zákonníka si účastníci záväzkového právneho vzťahu odstraňujú spornosť alebo pochybnosť vzájomných práv a povinností tým, že ich ruší a nahradzuje ich novými, t.j. doterajší záväzok tak zaniká a je nahradený záväzkom novým, ktorý vyplýva z urovnania.

Dohoda o urovnaní je samostatným zaväzovacím dôvodom – právnym dôvodom vzniku záväzku. Po uzavretí dohody o urovnaní sa už veriteľ nemôže domáhať plnenia z pôvodného záväzku, ale len plnenia z nového záväzku z dohody o urovnaní.

Účelom urovnania v zmysle tohto ustanovenia je odstrániť spornosť alebo pochybnosť vznikajúcu napr. o tom, či boli splnené predpoklady vzniku alebo zániku určitého práva, spornosť alebo pochybnosť týkajúcu sa výšky pohľadávky, jej splatnosti a pod., pričom spornosť alebo pochybnosť môže byť skutková i právna, objektívna i subjektívna. Urovnaním môžu byť medzi účastníkmi upravené akékoľvek sporné práva, ktorými môžu disponovať. Spornosťou práva v zmysle § 585 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nemienia súdne spory, ale rozdielny názor účastníkov na otázku existencie, platnosti záväzku, jeho kauzy či obsahu (napr. v akom rozsahu má byť plnené, kedy a pod.). Stačí, že jednej zo strán sa určité právo, ktoré je súčasťou ich vzájomného právneho vzťahu javí sporným bez ohľadu na to, či spor objektívne existuje. Môže ísť o pochybnosť subjektívnej povahy, ktorej príčinou môže byť aj omyl. Podmienkou platnosti dohody o urovnaní pritom nie je existencia pôvodného (urovnávaného) právneho vzťahu medzi účastníkmi tejto dohody. Účelom urovnania je predísť ďalším nezrovnalostiam alebo sporom tým, že pôvodný záväzok, v ktorom sa sporné právo vyskytlo, sa zruší a nahradí záväzkom novým.

Urovnanie sa môže týkať len niektorých vzájomných práv a povinností, ohľadom ktorých účastníci neboli v zhode, ale tiež celého záväzku (záväzkového právneho vzťahu) alebo všetkých doterajších záväzkov medzi účastníkmi, avšak s výnimkou tých práv (a im zodpovedajúcich povinností), na ktoré niektorý z účastníkov nemohol pomýšľať v dobe, keď bola dohoda o urovnaní uzavretá. Doterajší záväzok ktorý zanikol, je tak nahradený novo dojednaným, ktorý je obsiahnutý v dohode o urovnaní. Dohoda o urovnaní je potom samostatným zaväzovacím dôvodom.

Ustanovenie § 586 ods. 1 Občianskeho zákonníka chráni urovnanie pred sankciou neplatnosti pre prípad, že pri uzatvorení dohody o urovnaní došlo k omylu v tom, čo je medzi stranami sporné, či pochybné a teda v akom rozsahu sa má urovnanie týkať doterajšieho záväzku. Omyl jednej, prípadne oboch strán pri uzatváraní dohody o urovnaní, týkajúci sa rozsahu, v akom má byť doterajší záväzok nahradený iným, nemá vplyv na platnosť dohody. Odsek 2/ tohto ustanovenia sa týka prípadov, kde strany pri urovnaní vychádzali z domnelého práva jednej strany, hoci toto právo v čase dojednania neexistovalo.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. júna 2011, sp. zn. 3 M Cdo 13/2009)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Čadca rozsudkom z 10. júna 2003 č.k. 6 C 580/2000-51 zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia 1/ a 2/ domáhali, aby súd žalovaných 1/ a 2/ zaviazal spoločne a nerozdielne zaplatiť 200 000 Sk spolu so 17,6 % úrokom z omeškania od 3. novembra 2000 až do zaplatenia. Žalobcov 1/ a 2/ zaviazal spoločne a nerozdielne zaplatiť žalovanému 1/ náhradu trov prvostupňového konania vo výške 18 328 Sk. Rozhodol tak po zistení, že žalovaný 1/ ako bezpodielový spoluvlastník nehnuteľností zapísaných na LV č. X. v kat. území S., dom č. X. a pozemok KN X., zastavaná plocha o výmere X. m² (ďalej len „nehnuteľnosti") bez súhlasu žalovanej 2/ ako bezpodielovej spoluvlastníčky uzatvoril so žalobcami 1/ a 2/ dňa 27. septembra 1999 kúpnu zmluvu, predmetom ktorej boli vyššie uvedené nehnuteľnosti a žalobcovia 1/ a 2/ uhradili žalovanému 1/ kúpnu cenu 400 000 Sk. Následne žalobcovia 1/ a 2/ 13. júna 2000 uzatvorili so žalovanou 2/ dohodu o urovnaní podľa § 585 Občianskeho zákonníka, v rámci ktorej žalovaná 2/ udelila súhlas s predajom vyššie uvedenej nehnuteľnosti a žalobcovia 1/ a 2/ sa zaviazali uhradiť jej 200 000 Sk, z ktorých žalovanej 2/ v skutočnosti uhradili len 175 000 Sk na vyrovnanie jej spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti. Súčasťou dohody o urovnaní bolo aj dojednanie o postúpení pohľadávky, podľa ktorého žalovaná 2/ postúpila svoju pohľadávku voči žalovanému 1/ vo výške 200 000 Sk z titulu nároku na polovicu kúpnej ceny nehnuteľnosti na žalobcov 1/ a 2/. Zo spisu Okresného súdu Čadca sp.zn. 5 C 8/2000 súd zistil, že pred týmto súdom prebieha konanie o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva medzi žalovanými 1/ a 2/, predmetom ktorého medzi aktívami nie je nehnuteľnosť zapísaná na LV č. X. a ani nárok na zaplatenie časti kúpnej ceny žalovanej 2/. Žalobcovia 1/ a 2/ svoj nárok na zaplatenie 175 000 Sk s prísl. vyvodzovali z postúpenej pohľadávky vo výške 200 000 Sk, ktorú pôvodne mala žalovaná 2/ voči žalovanému 1/ z titulu neuhradenia 1/2 kúpnej ceny nehnuteľnosti, ktorá je v ich v bezpodielovom spoluvlastníctve (t.j. žalovaných 1/ a 2/) a ktorú postúpila na žalobcov 1/ a 2/. Zamietnutie žaloby súd odôvodnil tým, žalovaná 2/ neplatne postúpila na žalobcov 1/ a 2/ pohľadávku vo výške 200 000 Sk, pretože k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva žalovaných ešte nedošlo a žalovaná 2/ tak nedisponuje zročnou pohľadávkou, ktorú postúpila na žalobcov. O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p.

Na odvolanie žalobcov 1/ a 2/ Krajský súd v Žiline uznesením z 3. decembra 2003 sp.zn. 6 Co 348/2003 zrušil napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa a vec mu vrátil na ďalšie konanie z dôvodu, že súd prvého stupňa sa nezaoberal otázkou, či žalovaný 1/ prijatím od žalobcov sumy 400 000 Sk a tiež aj žalovaná 2/ sumy 175 000 Sk pred vyporiadaním ich bezpodielového spoluvlastníctva nezískali bezdôvodné obohatenie.

Okresný súd Čadca ďalším rozsudkom z 20. apríla 2004 č.k. 6 C 580/2000-76 uložil žalovaným 1/ a 2/ povinnosť solidárne zaplatiť žalobcom 1/ a 2/ 175 000 Sk so 17,6 % úrokom z omeškania od 3. novembra 2000 až do zaplatenia a náhradu trov konania vo výške 46 507 Sk. Z vykonaného dokazovania mal za preukázané, že žalovaný 1/ ako bezpodielový spoluvlastník nehnuteľností uzatvoril so žalobcami 1/ a 2/ 27. septembra 1999 kúpnu zmluvu, na základe, ktorej mu uhradili kúpnu cenu 400 000 Sk. Nedostatok súhlasu žalovanej 2/ ako bezpodielovej spoluvlastníčky vyššie uvedenej nehnuteľnosti bol konvalidovaný prostredníctvom dohody o urovnaní z 13. júna 2000 uzatvorenej medzi žalobcami 1/, 2/ a žalovanou 2/, ktorou sa žalobcovia 1/ a 2/ zaviazali uhradiť jej 200 000 Sk na vyrovnanie jej spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti (žalobou sa domáhali zaplatenia 175 000 Sk s úrokom z omeškania). Súd považoval žalobu za dôvodnú, keď mal preukázané, že žalovaní 1/ a 2/ prijatím 400 000 Sk titulom kúpnej ceny za nehnuteľnosť a prijatím ďalších 175 000 Sk, prijali plnenie bez právneho dôvodu v zmysle § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka. O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol v zmysle § 142 ods. 1 O.s.p.

Krajský súd v Žiline na odvolanie žalovaného 1/ uznesením z 31. januára 2007 sp. zn. 8 Co 140/2006 napadnutý rozsudok opäť zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci, pretože na strane žalovaného 1/ nevzniklo bezdôvodné obohatenie, lebo predmetné nehnuteľnosti nadobudol od svojej matky darovacou zmluvou (nesprávne označovanou ako kúpna zmluva). Preto bol oprávnený sám predávajúci uzavrieť so žalobcami 1/ a 2/ kúpnu zmluvu 27. septembra 1999 bez súhlasu žalovanej 2/. Keďže bol výlučným vlastníkom predaných nehnuteľností a nebol účastníkom dohody o urovnaní, podľa právneho názoru odvolacieho súdu nevzniklo na jeho strane bezdôvodné obohatenie.

Okresný súd Čadca rozsudkom zo 14. júna 2007 č.k. 6 C 580/2000-183 (v poradí tretím) uložil žalovanej 2/ povinnosť zaplatiť žalobcom 1/ a 2/ 175 000 Sk so 17,6 % úrokom z omeškania od 3. novembra 2000 až do zaplatenia a trovy konania 32 775 Sk. Voči žalovanému 1/ žalobu zamietol a žalobcom 1/ a 2/ uložil povinnosť zaplatiť žalovanému 1/ 65 051,60 Sk titulom náhrady jeho trov konania. Súd prvého stupňa vychádzajúc zo záväzného právneho názoru odvolacieho súdu vysloveného v jeho predošlom zrušujúcom uznesení, že na strane žalovaného 1/ nedošlo k bezdôvodnému obohateniu, dospel k záveru, že žalovaná 2/ nadobudla sumu 175 000 Sk bez právneho dôvodu, pretože doposiaľ nebolo právoplatne rozhodnuté o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva medzi žalovanými 1/ a 2/ ako bývalými manželmi. Na strane žalovaného 1/ nebolo preukázané bezdôvodné obohatenie, preto žalobu voči nemu zamietol. O úrokoch z omeškania súd rozhodol podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka; za začiatok omeškania žalovanej 2/ s plnením peňažného dlhu, považoval okamih rozšírenia žaloby aj na žalovanú 2/. Rozhodnutie o trovách odôvodnil § 142 ods. 1 O.s.p., pričom vychádzal z názoru, že v dôsledku zamietnutia žaloby voči žalovanému 1/ mali inak v konaní úspešní žalobcovia úspech iba polovičný. O náhrade trov žalovaného 1/ rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p.

Krajský súd v Žiline na odvolanie žalobcov a žalovanej 2/ rozsudkom z 9. apríla 2008 sp. zn. 7 Co 221/2007 napadnutý rozsudok vo výrokoch vo veci samej potvrdil a v časti výrokov o náhrade trov prvostupňového konania rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Žalobcom 1/ a 2/ uložil povinnosť nahradiť žalovanému 1/ trovy odvolacieho konania v sume 14 836 Sk do 3 dní na účet advokátky JUDr. E. H.. Žalovanej 2/ uložil povinnosť nahradiť žalobcom 1/ a 2/ trovy odvolacieho konania 23 476 Sk do 3 dní na účet advokátky JUDr. M. P.. Zhodne so súdom prvého stupňa dospel k záveru, že žalovaný 1/ bol výlučným vlastníkom nehnuteľností predaných žalobcom 1/ a 2/ a pokiaľ žalovaná 2/ na základe dohody o urovnaní uzavretej so žalobcami 1/ a 2/ bez účasti žalovaného 1/ získala sumu 175 000 Sk, došlo na jej strane k bezdôvodnému obohateniu. Zrušenie výrokov o náhrade trov prvostupňového konania žalobcov 1/ a 2/ odôvodnil nesprávnym názorom súdu prvého stupňa o čiastočnom úspechu žalobcov 1/ a 2/ a pokiaľ ide o náhradu trov konania žalovaného 1/, odvolací súd poukázal na to, že žalovaného 1/ v konaní postupne zastupovali dvaja právni zástupcovia, čo však z výroku rozsudku súdu prvého stupňa nie je zrejmé. O náhrade trov odvolacieho konania súd rozhodol podľa zásady úspešnosti v konaní.

Na základe podnetu žalovanej 2/ napadol rozsudok Okresného súdu Čadca zo 14. júna 2007 č.k. 6 C 580/2000-183 vo výroku o povinnosti žalovanej 2/ zaplatiť žalobcom 1/ a 2/ 175 000 Sk so 17,6 % úrokom z omeškania od 3. novembra 2000 do zaplatenia v spojení s potvrdzujúcim výrokom rozsudku Krajského súdu v Žiline z 9. apríla 2008 sp. zn. 7 Co 221/2007 mimoriadnym dovolaním generálny prokurátor Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor"). Namietal, že v konaní došlo k inej vade uvedenej v § 243f ods. 1 písm. b/ O.s.p. a napadnuté rozhodnutia spočívajú na nesprávnom právnom posúdení veci v zmysle § 243f ods. 1 písm. c/ O.s.p. K nesprávnemu právnemu posúdeniu došlo tým, že hoci súdy uložili žalovanej 2/ povinnosť zaplatiť vyššie uvedené peňažné plnenie z dôvodu, že získala majetkový prospech bez právneho dôvodu, hoci skutočným právnym dôvodom na získanie majetkového prospechu bol záväzok žalobcov 1/ a 2/ zaplatiť žalovanej 2/ 200 000 Sk vyplývajúci z dohody o urovnaní. K naplneniu tzv. inej vady ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, došlo tým, že súdy sa vo svojich rozhodnutiach nevyporiadali s otázkou platnosti prípadne neplatnosti dohody o urovnaní a ich rozhodnutia sú pokiaľ ide o túto pre rozhodnutie podstatnú otázku, nepreskúmateľné. Z uvedených dôvodov žiadal tieto rozsudky v napadnutej časti (vo veci samej) zrušiť a vec vrátiť okresnému súdu na ďalšie konanie.

Žalobcovia 1/ a 2/ vo vyjadrení navrhli mimoriadne dovolanie ako nedôvodné zamietnuť. Žiadny z účastníkov v prvostupňovom ani odvolacom konaní nepoukazoval na dohodu o urovnaní z 13. júna 2000, ktorú uzavreli žalobcovia so žalovanou 2/ a ani na žiadne zo skutočností uvádzané v mimoriadnom dovolaní, preto je neopodstatnené poukazovať na tieto skutočnosti, keď neboli označené v prvostupňovom ani v odvolacom konaní (§ 120 ods. 4 O.s.p.). V prípade zrušenia rozsudku súdu prvého stupňa dovolacím súdom, žiadali tento zrušiť v celom rozsahu, nakoľko v zmysle § 242 ods. 2 písm. b/ O.s.p. výroky napadnutého rozsudku navzájom súvisia, ide o spoločné práva a povinnosti, preto sa musí rozhodnutie vzťahovať na všetkých účastníkov na jednej strane a z právneho predpisu vyplýva spôsob vyporiadania vzťahu medzi účastníkmi (§ 242 ods. 2 písm. c/, d/ O.s.p.).

Žalovaný 1/ sa k dovolaniu generálneho prokurátora nevyjadril.

Žalovaná 2/ sa vo svojom vyjadrení k dovolaniu stotožnila s mimoriadnym dovolaním a podľa jej názoru sa bezdôvodne obohatil žalovaný 1/; navrhla preto zrušiť rozsudky súdov prvého a druhého stupňa a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Dohodou o urovnaní uzavretou dobromyseľne boli vyporiadané vzájomné práva účastníkov, preto plnenie z tejto dohody nemôže byť jej neoprávneným obohatením. Zastávala tiež názor o nedostatku svojej pasívnej legitimácie v konaní, preto „konanie voči nej malo byť zastavené".

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd rozhodujúci o mimoriadnom dovolaní (§ 10a ods. 3 O.s.p.) po zistení, že tento opravný prostriedok podal generálny prokurátor Slovenskej republiky (§ 243e ods. 1 O.s.p.) na dovolacom súde v lehote jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia súdu (§ 243g O.s.p.) proti rozhodnutiu, ktoré môže napadnúť týmto opravným prostriedkom, preskúmal rozsudok odvolacieho súdu a súdu prvého stupňa v napadnutej časti bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243i ods. 2 O.s.p. v spojení s § 243a ods. 1 O.s.p.) v rozsahu podľa § 243i ods. 2 O.s.p. v spojení s § 242 ods. 1 O.s.p. a dospel k záveru, že rozhodnutia súdov v napadnutých častiach treba zrušiť a v súvisiacich výrokoch o trovách odvolacieho konania treba zrušiť.

V zmysle § 243f ods. 1 O.s.p. môže byť mimoriadne dovolanie podané iba z dôvodov, že a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 237 O.s.p., b/ konanie je postihnuté inou vadou, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, c/ rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci. Dovolací súd je viazaný nielen rozsahom mimoriadneho dovolania, ale i v mimoriadnom dovolaní uplatnenými dôvodmi.

Vzhľadom na zákonnú povinnosť (§ 243i ods. 2 O.s.p. v spojení s § 242 ods. 1 druhá veta O.s.p.) Najvyšší súd Slovenskej republiky skúmal, či napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu nebolo vydané v konaní postihnutom niektorou z procesných vád uvedených v § 237 O.s.p.; žiadna z týchto vád nebola v mimoriadnom dovolaní namietaná a v konaní o tomto opravnom prostriedku nevyšla najavo.

Dovolací súd ďalej skúmal, či v konaní na súdoch nižších stupňov nedošlo k tzv. inej vade konania majúcej za následok nesprávne rozhodnutie vo veci (§ 243f ods. l písm. b/ O.s.p.). Podľa právneho názoru dovolacieho súdu došlo v prejednávanej veci v konaniach na súdoch nižších stupňov k procesným nesprávnostiam (viď ďalej 1. a 2.), ktoré vykazujú znaky takej procesnej vady. O tzv. inú vadu konania ide tiež v prípade nepreskúmateľnosti rozhodnutia súdu (viď tiež R 111/1998).

Odôvodnenie rozsudku (prvostupňového aj odvolacieho) súdu musí mať náležitosti uvedené v § 157 ods. 3 O.s.p. (§ 211 O.s.p.). Musí obsahovať výklad opodstatnenosti a zákonnosti výroku rozsudku. Súd sa v odôvodnení rozsudku musí vyporiadať so všetkými rozhodujúcimi skutočnosťami; jeho myšlienkový postup musí byť dostatočne vysvetlený nielen s poukazom na výsledky vykonaného dokazovania, ale tiež s poukazom na právne závery, ktoré prijal. Zákonom požadované riadne a presvedčivé odôvodnenie písomnej formy rozhodnutia súdu je nielen formálnou požiadavkou, ktorou sa má zamedziť vydaniu obsahovo nezdôvodnených, nepresvedčivých alebo neurčitých a nezrozumiteľných rozhodnutí, ale má byť v prvom rade prameňom poznania úvah súdu tak v otázke zisťovania skutkového stavu veci, ako aj v právnom posúdení veci. Inak povedané, účelom odôvodnenia rozhodnutia je predovšetkým preukázať jeho správnosť a odôvodnenie súčasne musí byť i prostriedkom kontroly správnosti postupu súdu pri vydávaní rozhodnutí súdu, t.j. musí byť preskúmateľné.

Tieto požiadavky mimoriadnym dovolaním rozsudok Krajského súdu v Žiline z 9. apríla 2008 sp. zn. 7 Co 221/2007 v napadnutej časti v spojení s rozsudkom Okresného súdu Čadca zo 14. júna 2007 č.k. 6 C 580/2000-183 nespĺňajú. Súdy oboch stupňov v danej veci prevzatie sumy 175 000 Sk žalovanou 2/ posúdili ako bezdôvodné obohatenie, ktoré jej žalobcovia poskytli bez právneho dôvodu. Súd prvého stupňa, ktorý vychádzal zo záväzného právneho názoru odvolacieho súdu vysloveného v jeho poslednom zrušujúcim rozhodnutí z 31. januára 2007 sp. zn. 8 Co 140/2006, po vykonanom dokazovaní dospel k záveru, že žalovanej 2/ na základe dohody o urovnaní so žalobcami, ktorým vytýkala uzavretie kúpnopredajnej zmluvy iba so žalovaným 1/ bez jej súhlasu, hoci ona bola bezpodielovou spoluvlastníčkou predmetných nehnuteľností, bola vyplatená suma 175 000 Sk. Bol toho názoru, že žalovaná 2/ nadobudla uvedenú sumu bez právneho dôvodu, lebo v tom čase ešte nebolo právoplatne rozhodnuté o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva žalovaných. Odvolací súd, ktorý rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej potvrdil, t.j. vo výroku, ktorým žalovanej 2/ bola uložená povinnosť zaplatiť žalobcom 175 000 Sk a vo výroku, ktorým bola žaloba voči žalovanému 1/ zamietnutá, na rozdiel od súdu prvého stupňa vychádzal z odlišného názoru, že žalovaný 1/ uzavrel so žalobcami kúpnu zmluvu ohľadom predmetných nehnuteľností ako výlučný vlastník nehnuteľnosti, ktorú získal zmluvou od svojej matky (registrovaná bývalým Štátnym notárstvom v Čadci pod R.). Z toho dôvodu žalovaná 2/ sumu 175 000 Sk získala od žalobcov bez právneho titulu, lebo nebola bezpodielovou spoluvlastníčkou uvedených nehnuteľností.

V konaní bolo nesporne preukázané, že k vyplateniu sumy 175 000 Sk žalobcami žalovanej 2/ predchádzalo uzavretie dohody o urovnaní v zmysle § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka dňa 13. júna 2000, v ktorej žalovaná 2/ udelila dodatočne výslovný súhlas s uzatvorením kúpnej zmluvy z 27. septembra 1999 uvedenej v bode I. dohody o urovnaní (ktorú uzavrel žalovaný 1/ so žalobcami ohľadom označených nehnuteľností za dohodnutú kúpnu cenu 400 000 Sk) a v ktorej sa žalobcovia zaviazali vyplatiť žalovanej 2/ v hotovosti sumu 200 000 Sk na vyrovnanie jej spoluvlastníckeho podielu na označených nehnuteľnostiach (bod II/l dohody o urovnaní), ďalej bol v dohode uvedený spôsob zaplatenia tejto sumy. Žalovaná 2/ zároveň postúpila pohľadávku na žalobcu 1/ vo výške 200 000 Sk voči žalovanému 1/, ktorá vznikla z titulu vyplatenia 1/2 kúpnej ceny za nehnuteľnosť uvedenej v bode I. dohody o urovnaní a vzhľadom na tú skutočnosť, že žalovaný 1/ jej neodovzdal polovicu kúpnej ceny.

Pokiaľ ide o dohodu o urovnaní v zmysle § 585 Občianskeho zákonníka, touto si účastníci záväzkového právneho vzťahu odstraňujú spornosť alebo pochybnosť vzájomných práv a povinností tým, že ich ruší a nahradzuje ich novými, t.j. doterajší záväzok tak zaniká a je nahradený záväzkom novým, ktorý vyplýva z urovnania. Dohoda o urovnaní je samostatným zaväzovacím dôvodom – právnym dôvodom vzniku záväzku. Po uzavretí dohody o urovnaní sa už veriteľ nemôže domáhať plnenia z pôvodného záväzku, ale len plnenia z nového záväzku z dohody o urovnaní. Účelom urovnania v zmysle tohto ustanovenia je odstrániť spornosť alebo pochybnosť vznikajúcu napr. o tom, či boli splnené predpoklady vzniku alebo zániku určitého práva, spornosť alebo pochybnosť týkajúcu sa výšky pohľadávky, jej splatnosti a pod., pričom spornosť alebo pochybnosť môže byť skutková i právna, objektívna i subjektívna. Urovnaním môžu byť medzi účastníkmi upravené akékoľvek sporné práva, ktorými môžu disponovať. Spornosťou práva v zmysle § 585 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nemienia súdne spory, ale rozdielny názor účastníkov na otázku existencie, platnosti záväzku, jeho kauzy či obsahu (napr. v akom rozsahu má byť plnené, kedy a pod.). Stačí, že jednej zo strán sa určité právo, ktoré je súčasťou ich vzájomného právneho vzťahu javí sporným bez ohľadu na to, či spor objektívne existuje. Môže ísť o pochybnosť subjektívnej povahy, ktorej príčinou môže byť aj omyl. Podmienkou platnosti dohody o urovnaní pritom nie je existencia pôvodného (urovnávaného) právneho vzťahu medzi účastníkmi tejto dohody. Účelom urovnania je predísť ďalším nezrovnalostiam alebo sporom tým, že pôvodný záväzok, v ktorom sa sporné právo vyskytlo, sa zruší a nahradí záväzkom novým. Urovnanie sa môže týkať len niektorých vzájomných práv a povinností, ohľadom ktorých účastníci neboli v zhode, ale tiež celého záväzku (záväzkového právneho vzťahu) alebo všetkých doterajších záväzkov medzi účastníkmi, avšak s výnimkou tých práv (a im zodpovedajúcich povinností), na ktoré niektorý z účastníkov nemohol pomýšľať v dobe, keď bola dohoda o urovnaní uzavretá. Doterajší záväzok ktorý zanikol, je tak nahradený novo dojednaným, ktorý je obsiahnutý v dohode o urovnaní. Dohoda o urovnaní je potom samostatným zaväzovacím dôvodom. Ustanovenie § 586 ods. 1 Občianskeho zákonníka chráni urovnanie pred sankciou neplatnosti pre prípad, že pri uzatvorení dohody o urovnaní došlo k omylu v tom, čo je medzi stranami sporné, či pochybné a teda v akom rozsahu sa má urovnanie týkať doterajšieho záväzku. Omyl jednej, prípadne oboch strán pri uzatváraní dohody o urovnaní, týkajúci sa rozsahu, v akom má byť doterajší záväzok nahradený iným, nemá vplyv na platnosť dohody. Odsek 2/ tohto ustanovenia sa týka prípadov, kde strany pri urovnaní vychádzali z domnelého práva jednej strany, hoci toto právo v čase dojednania neexistovalo.

Súdy pri rozhodovaní vychádzali zo zhodného názoru, že na strane žalovanej 2/ vzniklo bezdôvodné obohatenie prijatím plnenia bez právneho dôvodu. Hoci v konaní bolo preukázané, že žalobcovia 1/ a 2/ uzavreli so žalovanou 2/ 13. júna 2000 dohodu o urovnaní, súd prvého stupňa dospel k záveru, že žalovaná 2/ získala prijatím sumy 175 000 od žalobcov na základe uvedenej dohody o urovnaní bezdôvodné obohatenie. Napriek prijatému záveru, súd prvého stupňa sa v odôvodnení svojho rozhodnutia nevyporiadal s otázkou (ne)platnosti tohto právneho úkonu, hoci toto posúdenie je podstatným pre právny záver, či žalovaná mala právny dôvod na prijatie plnenia od žalobcov na základe dohody o urovnaní. Uvedené pochybenie neodstránil ani odvolací súd, ktorý posúdenie otázky (ne)platnosti dohody o urovnaní tiež nepovažoval za právne významné pre posúdenie dôvodnosti uplatneného nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia (zrejme vzhľadom na zaujatý názor o výlučnom vlastníctve nehnuteľností, ktoré boli predmetom kúpnej zmluvy). Z odôvodnenia rozhodnutí súdov oboch stupňov tiež nevyplýva, ako sa vyporiadali s existenciou právoplatného rozsudku Okresného súdu Čadca z 15. novembra 1999 č.k. 6 C 984/98-54, ktorým súd na návrh terajšej žalovanej 2/ H. Š. určil, že nehnuteľnosti kat. úz. rodinný dom číslo súpisné X. s príslušenstvom a pozemok zastavaná plocha o výmere X. m2, zapísané na LV X. na základe kúpnej zmluvy R., tvorili bezpodielové spoluvlastníctvo účastníkov – v tomto konaní žalovaných 1/ a 2/. So zreteľom na uvedené rozhodnutia súdov oboch stupňov sú pre nedostatok dôvodov nepreskúmateľné a nemôžu byť považované za správne.

Pokiaľ dovolateľ namietal nesprávne právne posúdenie veci v zmysle § 243f ods. 1 písm. c/ O.s.p., dovolací súd dodáva, že dovolaním napadnutý rozsudok odvolacieho súdu v spojení s rozsudkom súdu prvého stupňa nebolo možné v dovolacom konaní podrobiť prieskumu z hľadiska správnosti zaujatých právnych záverov, lebo vzhľadom na už spomenutú tzv. inú vadu nemožno posúdiť, či súdy správne aplikovali príslušnú právnu normu na zistený skutkový stav a či z nej vyvodili správne právne závery.

Najvyšší súd Slovenskej republiky preto po zistení, že v konaní došlo k vyššie uvedenej procesnej vade konania v zmysle § 243f ods. 1 písm. b/ O.s.p., na ktorú musel vziať zreteľ, zrušil mimoriadnym dovolaním napadnuté rozhodnutia a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie (§ 243i O.s.p. v spojení s § 243b O.s.p.).

Pokiaľ ide o náhradu trov prvostupňového konania medzi žalobcami a žalovanou 2/, o tejto doposiaľ nebolo rozhodnuté, pretože Krajský súd v Žiline uznesením z 31. marca 2009 sp. zn. 7 Co 59/2009 zrušil uznesenie Okresného súdu Čadca z 15. januára 2009 č.k. 6 C 580/00-254 vo výroku, ktorým žalovaná 2/ bola zaviazaná nahradiť žalobcom 1/ a 2/ trovy konania vrátane trov právneho zastúpenia v sume 2 854,91 € (86 007 Sk) na účet právnej zástupkyne žalobcov, advokátky JUDr. M. P.. V novom rozhodnutí rozhodne súd znovu o trovách pôvodného i dovolacieho konania (§ 243i O.s.p. v spojení s § 243d ods. 1 O.s.p.).

Toto rozhodnutie prijal senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pomerom hlasov 3:0. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 762
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Šikuta: Predseda Najvyššieho súdu má zodpovednosť, ale nemá právomocihttps://www.teraz.sk/slovensko/sikuta-predseda-najvyssieho-sudu-sr/522425-clanok.html

Šikuta si uvedomuje, že zákonodarca vytvoril také právne prostredie, aby zasahovanie do ...

Organizácia B'nai B'rith Tolerancia má obavy z reorganizácie ÚŠPhttps://www.teraz.sk/slovensko/organizacia-bnai-brith-tolerancia-ma/522395-clanok.html

Humanitárna organizácia B'nai B'rith Tolerancia má obavy z pripravovanej reorganizácie Úradu ...

Súdna mapa je veľkou zmenou, Via Iuris očakáva rozsiahlu debatuhttps://www.webnoviny.sk/sudna-mapa-je-velkou-zmenou-via-iuris-ocakava-rozsiahlu-debatu/

K rozsiahlej zmene, akou je súdna mapa, zodpovedajúco patrí aj rozsiahla debata.

Prezidentka udelila milosť 47-ročnej žene odsúdenej pre spreneveruhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-udelila-milost-47-rocnej-/522338-clanok.html

Odsúdenej bol zároveň uložený trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho ...

Signatári výzvy sudcov sa ohradzujú voči vyjadreniam ministerkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/signatari-vyzvy-sudcov-a-advokatov-sa/522206-clanok.html

Kolíková považuje tvrdenia, že nekomunikuje o návrhu reformy súdnej mapy, prinajmenšom za ...

Anketa: Čo hovoria právnici na testovanie?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/575367-anketa-co-hovoria-pravnici-na-testovanie/

Od 27. januára až do 7. februára platí zákaz vychádzania.

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: