Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Nemožnosť využiť moderačné právo pri určení zmluvnej pokuty za neprijateľnú zmluvnú podmienku

3.11. 2012, 16:21 |  najpravo.sk

Súd prvého stupňa vecne správne posúdil ustanovenia predmetnej zmluvy týkajúce sa zmluvnej pokuty za neprijateľné zmluvné podmienky, teda ich určil za absolútne neplatné podľa ustanovenia § 53 ods. 4 písm. k/ OZ, keď vecne správne vyhodnotil otázku neprimeranosti dojednanej zmluvnej pokuty vzhľadom na výšku a význam zabezpečenej povinnosti.

Pokiaľ ide o ostatné odvolacie dôvody navrhovateľa v napadnutej časti týkajúcej sa zmluvnej pokuty, odvolací súd poukazuje na to, že súd prvého stupňa nemohol postupovať podľa ustanovenia § 545a OZ účinného od 1.1.2008, s poukazom na osobitnú úpravu spotrebiteľských zmlúv, keď súd prvého stupňa považoval zmluvné dojednanie o zmluvnej pokute za neprijateľnú podmienku, ktoré dojednanie zmluvnej pokuty je potom ako také absolútne neplatné podľa § 53 ods.5 OZ. Moderácia tohto zmluvného dojednania potom nie je možná.

(rozsudok Krajského súdu v Nitre z 29. 4. 2010, sp. zn. 8Co/76/2010)

Z odôvodnenia:

Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Hušekovej a členov senátu JUDr. Jarmily Pogranovej a JUDr. Vladimíra Novotného v právnej veci navrhovateľa: G. C., a.s., K., H. XX, . IČO: XXXXXXXX, . zastúpený advokátom JUDr. R. P., so sídlom K., U. X, . proti odporkyni: M. H., nar. XX.XX.XXXX, . bytom T., M. B. č. XXXX/XX, . o zaplatenie 385, 18 eur istiny s príslušenstvom, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Topoľčany č. k. 4C/237/2009-43 zo dňa 15.1.2010 v zamietajúcej časti a v časti náhrady trov konania, a o odvolaní odporkyne v časti splatnosti prisúdenej istiny s prísl., takto


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť