Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

najpravo.sk • 22.8. 2021, 14:12

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy prítomná v procese, ktorým sudca interpretuje a aplikuje právo ako hodnotový činiteľ. Pre hľadanie práva je vždy nevyhnutné vychádzať z individuálnych okolností každého jednotlivého prípadu, ktoré sú založené na skutkových zisteniach. Mnohé prípady a ich špecifické okolnosti môžu byť komplikované a netypické, čo však nezbavuje súdy z povinnosti urobiť všetko pre spravodlivé riešenie sporu.

II. V ustanovení § 143 OZ sú v závislosti od povahy nadobúdacieho úkonu určené veci, ktoré sú vyňaté z bezpodielového spoluvlastníctva napriek tomu, že boli nadobudnuté za trvania manželstva. Sú nimi veci získané darom, dedením a vydaním v rámci predpisov o reštitúcii majetku len jednému z manželov. Ak jeden z manželov nadobudol do svojho vlastníctva majetok s povinnosťou vyplatiť dedičské podiely iných dedičov a tieto podiely boli za trvania manželstva zaplatené zo spoločných prostriedkov oboch manželov, predstavujú takto vyplatené podiely náklady vynaložené zo spoločného majetku na majetok jedného z manželov.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. februára 2021, sp. zn. 5Cdo/205/2018, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk)

Z odôvodnenia:

1.1. Žalobkyňa sa žalobou doručenou súdu prvej inštancie dňa 18. júna 2010 domáhala, aby súd určil, že právne úkony: - darovacia zmluva zo dňa 20. júna 2008, uzatvorená medzi pôvodne žalovaným, t. č. neb. N. F.I. a žalovanou 3/ Y. F., o prevode nehnuteľností v kat. úz. C., parcela č. XXX zastavané plochy a nádvoria o výmere 688 m2 a parcela č. XXX záhrady o výmere 1671 m2, ktoré sú zapísané na LV č. XXX a ktorej vklad Správou katastra Košice - okolie bol povolený dňa 18. júla 2008, - darovacia zmluva spísaná formou notárskej zápisnice pod číslom N56/2010, NZ5954/2010 dňa 23. februára 2010, uzatvorená medzi pôvodne žalovaným 1/ a žalovanou 3/ o prevode nehnuteľností v kat. úz. C. stavba so súpisným číslom XXX na pozemku s parcelným číslom XXX zastavené plochy a nádvoria, ktorej vklad bol povolený do katastra nehnuteľností pod č. V381/2010 dňa 12.3.2010, sú neplatné.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 828
PoUtStŠtPiSoNe
: