Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Odporovateľnosť uznesenia o schválení zmieru

23.5. 2020, 14:32 |  najpravo.sk

Je ústavne akceptovateľný právny záver, že dohode o vyporiadaní BSM schválenej súdnym zmierom, možno úspešne odporovať, nakoľko sa táto dohoda považuje za hmotnoprávny úkon a navyše ide o dvojstranný právny úkon.

(nález Ústavného súdu SR z 28. januára 2020, sp. zn. I. ÚS 260/2019, zdroj: ustavnysud.sk; tvorba analytickej právnej vety: ustavnysud.sk)

Z odôvodnenia:

1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. I. ÚS 60/2019-9 z 11. júna 2019 prijal podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť , ,  (ďalej aj „sťažovateľ“), z 23. apríla 2019, ktorou namietal porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 2 Cdo 141/2017 z 30. augusta 2018 (ďalej len „uznesenie najvyššieho súdu“ alebo „napadnuté rozhodnutie“).

2. Z obsahu ústavnej sťažnosti a jej príloh vyplýva, že sťažovateľ vystupuje v postavení žalobcu v konaní o určenie neúčinnosti (odporovateľnosti) dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) uzatvorenej medzi  (žalovanou) a jej manželom, ktorá bola schválená uznesením Okresného súdu Žilina (ďalej len „okresný súd“) ako súdom schválený zmier. 2


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť