Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
Predplatné
Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
TlačPoštaZväčšiZmenši

Nadobudnutie vlastníckeho práva na základe právneho úkonu postihnutého vadou zakladajúcou jeho relatívnu neplatnosť

najpravo.sk • 4.2. 2013, 11:03

Ak by relatívna neplatnosť právneho úkonu mala mať za následok absolútnu neplatnosť právneho úkonu, ktorým účastník relatívne neplatného právneho úkonu do dovolania sa relatívnej neplatnosti oprávnenou osobou previedol svoje vlastnícke právo (nadobudnuté na základe právneho úkonu postihnutého vadou zakladajúcou relatívnu neplatnosť) na tretiu osobu (odlišnú od účastníkov relatívne neplatného právneho úkonu), potom by ochrana právnej istoty tretích osôb, zaručená v ustanovení § 40a veta prvá Obč. zákonníka slovami „právny úkon sa považuje za platný", minula svoj účel. Prakticky by sa totiž nemohla uplatniť.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 20. decembra 2011, sp. zn. 6 Cdo 221/2010)

Z odôvodnenia:

Žalobou podanou na Okresnom súde Banská Bystrica dňa 16. januára 2009 sa žalobcovia domáhali určenia, že sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností pre kat. úz. Banská Bystrica na liste vlastníctva č. X. ako rodinný dom súpisné číslo X. a pozemky parcely registra „C" č. X. – zastavané plochy a nádvoria vo výmere X. m2, č. X. – záhrady vo výmere X. m2 a č. X. – záhrady vo výmere X. m2 (ďalej len „označené nehnuteľnosti" alebo „nehnuteľnosti"), a to žalobca 1/ v 6/8 spoluvlastníckeho podielu a žalobcovia 2/ a 3/ každý v 1/8 spoluvlastníckeho podielu. V žalobe uviedli, že

pôvodne boli spoluvlastníkmi označených nehnuteľností v uvedených podieloch, no kúpnou zmluvou z 20.11.2006 žalobcovia 2/ a 3/ predali svoje spoluvlastnícke podiely žalobcovi 1/. Rozsudkom Okresného súdu Banská Bystrica z 30. septembra 2008 sp. zn. 7 C 15/2008 bola určená neplatnosť tejto kúpnej zmluvy z dôvodu absencie súhlasu manželky žalobcu 1/ s týmto právnym úkonom. V dôsledku toho sa stala neplatnou aj zmluva o zabezpečovacom prevode práva z 1.3.2007, ktorou žalobca 1/ previedol do vlastníctva obchodnej spoločnosti L. s.r.o. pozemok parcela č. X., a zmluva o zabezpečovacom prevode práva z 13.3.2007, ktorou previedol do vlastníctva žalovanej rodinný dom súp. č. X. a pozemky parcela č. X. a X.. Žalobca 1/ totiž v čase uzavretia týchto zmlúv nebol výlučným vlastníkom nehnuteľností, aj keď sa za takého považoval. Z rovnakého dôvodu, t. j. pre nedostatok vlastníctva na strane prevodcu, sa stala neplatnou aj kúpna zmluva z 10.10.2007, ktorou obchodná spoločnosť L. s.r.o. predala žalovanej pozemok parcela č. X..

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1103

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: