Štvrtok, 20. jún 2024 | meniny má Valéria , zajtra Alojz
Predplatné
Štvrtok, 20. jún 2024 | meniny má Valéria , zajtra Alojz
TlačPoštaZväčšiZmenši

Výška úrokov z omeškania v spotrebiteľských úveroch pred 15. 1. 2009

najpravo.sk • 3.11. 2012, 16:15

Pokiaľ zákonodarca s účinnosťou od 15.1.2009 novelizoval ust. § 369 ods. 1 Obč. zákonníka tak, že v prípade záväzkov vzniknutých zo spotrebiteľských zmlúv možno úroky z omeškania dohodnúť najviac do výšky ustanovenej podľa predpisov občianskeho práva, reagoval tak na úpravu ochrany spotrebiteľa, vyplývajúcu z predpisov Európskej únie, aproximovanú do slovenského právneho poriadku už skôr, v rámci ochrany spotrebiteľa v Obč. zákonníku ( § 52 a nasl.) a zákonom o spotrebiteľskom úvere, aby odstránil prípadné pochybnosti. Vychádzajúc však z právnej úpravy ochrany spotrebiteľa, platnej v čase účinnosti zmluvy, na základe ust. § 54 ods. 1 Obč. zákonníka, ktoré sa vzťahuje aj na zmluvy, majúce charakter absolútnych obchodov, aj do 15.1.2009 bolo potrebné na spotrebiteľskú zmluvu aplikovať ust. § 517 ods. 2 Obč. zákonníka, keďže táto úprava bola pre spotrebiteľa výhodnejšia.

(rozsudok Krajského súdu Žilina z 13. 10. 2010, sp. zn. 7Co/284/2010)

Z odôvodnenia:

Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Františka Dulačku a členiek senátu JUDr. Evy Malíkovej a JUDr. Kataríny Potockej, v právnej veci navrhovateľa: C. S., a.s., P. X, . B., IČO: XX. XXX. XXX, . zastúpeného JUDr. M. C., advokátom so sídlom v B., V. XX, . proti odporkyni A. C., nar. XX.X.XXXX, . trvale bytom L. M., H. XXX/X, prechodne bytom L. M., Ž. XXX/X, . v konaní o zaplatenie 71, 34 eur s príslušenstvom, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Liptovský Mikuláš, č. k. 6C/39/2010-51 zo dňa 29. júna 2010, takto

r o z h o d o l :

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2334

Nový príspevok

Chybka?

Nemá byť v právnej vete "ust. § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka"?

Luigi | 24.10.2012 12:43
PoUtStŠtPiSoNe
: