Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Súbežné uplatnenie nároku na úrok z omeškania a zmluvnú pokutu

3.11. 2012, 16:15 |  najpravo.sk

Žiaden právny predpis, vrátane zákonných ustanovení upravujúcich spotrebiteľské zmluvy, súbežné uplatnenie nároku na úrok z omeškania a zmluvnú pokutu za porušenie zmluvného záväzku omeškaním splnenia peňažného záväzku nevylučuje (nakoľko každé omeškanie splnenia peňažného dlhu je zo zákona sankcionované úrokom z omeškania, ustanovenia o možnosti dojednania zmluvnej pokuty by v tejto súvislosti stratili zmysel).

(rozsudok Krajského súdu Trnava z 10. 11. 2009, sp. zn. 21Cob/40/2009)

Z rozhodnutia:

Žalobca sa v konaní domáhal voči žalovanému zaplatenia 9.922, - Sk s príslušenstvom - 0, 1 % denným úrokom z omeškania ako plnenia zo zmluvy o revolvingovom úvere č. 1019850229 zo dňa 23.1.2003, povinnosti vyplývajúce z ktorej žalovaný porušil tým, že splátky úveru neuhrádzal včas a riadne v dohodnutých mesačných intervaloch. Poukazoval na to, že žalovaná suma zahŕňa istinu vo výške 9.722, - Sk a zmluvnú pokutu (súčet všetkých sankčných poplatkov vo výške 2.000, - Sk). Súčasne žiadal zaviazať žalovaného k povinnosti zaplatiť mu zmluvnú pokutu vo výške 1.944, 50 Sk (20 % z istiny 9.722, - Sk).

Okresný súd v Galante rozsudkom zo dňa 5.11.2008 žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 9.722, - Sk s 0, 1 % denným úrokom z omeškania od 11.9.2007 do zaplatenia a na trovách konania 4.282, 44 Sk, všetko do troch dní (v rozhodnutí doručovanom účastníkom konania zjavne nesprávne uviedol úrok z omeškania zo sumy 19.722, - Sk od 11.9. do zaplatenia a trovy konania vo výške 34.282, 44 Sk). Vo zvyšku súd návrh zamietol.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť