Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Obsahové náležitosti závetu, dátum podpísania závetu

3.11. 2012, 16:11 |  najpravo.sk

Z ustanovenia § 476 ods. 2 Občianskeho zákonníka ani z iného zákonného ustanovenia nevyplývajú žiadne pravidlá pre umiestnenie a technický spôsob uvedenia dňa, mesiaca a roku podpísania záveru na listine obsahujúcej túto poslednú vôľu poručiteľa. Právna teória a súdna prax ustálili iba to, že na konci závetu musí byť podpis, pretože sa ním dovršuje obsah závetu. Inak je tomu ale s dátumom podpísania závetu, ktorého význam je celkom odlišný od podpísania závetu. Uvedením dňa, mesiaca a roku, kedy bol závet podpísaný, sa nedovršujú obsahové náležitosti závetu; dátum pripojený k závetu vypovedá o tom, kedy bol závet poručiteľom podpísaný a dovŕšený a umožňuje tak jeho odlíšenie od skoršie urobeného závetu, ktorý sa neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, zrušuje (§ 480 ods. 1 O.s.p.). Uvedenie dňa, mesiaca a roku podpísania závetu iným spôsobom (technikou) než je vyhotovený závet, by mohlo mať význam pre jeho platnosť iba vtedy, ak by tu boli pochybnosti, či ide o dátum, kedy bol závet podpísaný alebo dátum iný.

 

(uznesenie Najvyššieho súdu, sp. zn. 5 Cdo 264/2007, zo dňa 25. novembra 2008)

Z odôvodnenia: 

 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť