Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
Predplatné
Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
TlačPoštaZväčšiZmenši

Podanie správy predávajúcemu o vadách tovaru

najpravo.sk • 24.5. 2012, 19:48

Z ustanovenia § 428 Obchodného zákonníka jednoznačne vyplýva, že právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať v súdnom konaní ak kupujúci nepodá správu predávajúcemu o vadách bez zbytočného odkladu. Za takúto správu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu v súlade s citovaným ustanovením Obchodného zákonníka sa nedá považovať preposlanie faxovej správy odberateľa kupujúceho.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 26. mája 2011, sp. zn. 3 Obo 55/2010)

Z odôvodnenia:

Krajský súd v Bratislave rozsudkom č. k. 28 Cb 65/2000 zo dňa 21. 01. 2010 rozhodol tak, že žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi sumu 70 800 USD spolu s 18% úrokom z omeškania od 06. 08. 1996 do zaplatenia, náhradu trov konania vo výške 21 051,65 Eur.

V dôvodoch rozhodnutia poukázal na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 6 Obo 122/2008, ktorým bolo zrušené rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave č. k. 28 Cb 65/2000-381 zo dňa 03. 07. 2008. S poukazom na toto uznesenie konštatoval, že v novom konaní bolo prvostupňovému súdu uložené skúmať, či kupujúci včas oznámil predávajúcemu vady dodávky a najmä, či túto vadu kupujúci dôveryhodne preukázal, či dodaním tovaru s preukázanými vadami došlo k porušeniu zmluvy podstatným spôsobom, za ktorých podmienok by mohol kupujúci odstúpiť od zmluvy v rozsahu vadného plnenia podľa ustanovenia § 436 Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka s následkom zániku povinnosti zaplatiť kúpnu cenu s tým, že po doplnení dôkazov bude možné rozhodnúť o dôvodnosti nároku žalobcu na zaplatenie kúpnej ceny.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1230

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: