Sobota, 18. máj 2024 | meniny má Viola , zajtra Gertrúda
Predplatné
Sobota, 18. máj 2024 | meniny má Viola , zajtra Gertrúda

Obchodné právo

JUDIKATÚRA: Vplyv transformácie spoločnosti na európsku spoločnosť na podiel odborových zväzov v dozornej rade

Súdny dvor EÚ potvrdil ochranu účasti odborových zväzov v dozornej rade aj v prípade transformácie spoločnosti založenej podľa vnútroštátneho práva na európsku spoločnosť.
18. Október 2022Obchodné spoločnosti

Platnosť uznania záväzku aj v prípade uznania neexistujúceho záväzku

Uznanie záväzku nemôže byť neplatné z toho dôvodu, že by bol eventuálne uznaný neexistujúci záväzok. Ak bol uznaný neexistujúci záväzok, je potom na dlžníkovi, aby preukázal neexistenciu tohto uznaného záväzku, inak bude nútený záväzok splniť.
25. Apríl 2012Uznanie záväzku

JUDIKATÚRA: Prílišný formalizmus pri posudzovaní splnenia podmienok obligatórneho zastúpenia

Je nutné, aby správna žaloba bola podpísaná členom s vysokoškolským právnickým vzdelaním druhého stupňa? Podľa názoru Najvyššieho správneho súdu SR ide o prílišný formalizmus.
5. September 2022Obchodné právo

Platnosť uznania záväzku aj v prípade uznania neexistujúcej pohľadávky

V niektorých prípadoch zákon nerobí existenciu pohľadávky podmienkou (predpokladom) právneho úkonu, ktorý sa k nej vzťahuje. Tak tomu je aj v prípade neexistencie uznaného dlhu (záväzku), ktorá nerobí právny úkon uznania dlhu (záväzku) neplatným, nakoľko v dôsledku konštrukcie vyvrátiteľnej právnej domnienky (§ 558 OZ, § 323 OBZ) spočíva dôkazné bremeno ohľadom neexistencie dlhu na dlžníkovi. V opačnom prípade, teda ak by platilo, že nemožno platne uznať nedlh, by účinky uznania dlhu vôbec nenastali (vrátane uplatnenia vyvrátiteľnej právnej domnienky), čo by znamenalo, že dôkazné bremeno ohľadom neexistencie dlhu by nikdy neniesol dlžník, naopak veriteľ by musel vždy, dovolávajúc sa uznania dlhu, preukazovať existenciu uznaného dlhu ako podmienku platnosti uznania dlhu a teda aj ako predpoklad k uplatneniu jeho účinkov.
25. Apríl 2012Uznanie záväzku

JUDIKATÚRA: Ochrana dôverného zaobchádzania v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor vo svojom rozsudku spresňuje rozsah a uplatniteľnosť zákazu, vzťahujúceho sa na verejných obstarávateľov, zverejniť informácie, ktoré im oznamujú záujemcovia a uchádzači v rámci postupov verejného obstarávania.
21. November 2022Obchodné právo

Dôkazné bremeno dlžníka v prípade uznania záväzku čiastočným plnením

Ustanovenie § 407 ods. 3 OBZ spája s čiastočným plnením záväzku (poskytnutým za takých okolností, že možno v konkrétnom prípade usudzovať na to, že jeho poskytnutím dlžník uznáva aj zvyšok záväzku) vznik vyvrátiteľnej domnienky trvania zvyšku záväzku v dobe jeho uznania (ak nešlo o záväzok premlčaný). Ak uznanie dlhu založilo vyvrátiteľnú domnienku, podľa ktorej sa má za to, že záväzok v dobe uznania trval, potom v konaní, v ktorom sa veriteľ (žalobca) domáha splnenia tohoto záväzku, spočíva dôkazné bremeno ohľadom neexistencie záväzku na dlžníkovi (žalovanom). Na uplatniteľnosti tohoto záveru potom nič nemení ani skutočnosť, že predmetom konania nie je splnenie hlavného záväzku, ktorý bol uznaný, ale splnenie záväzku na úhradu zmluvnej pokuty, ktorou bolo riadne splnenie hlavného záväzku zabezpečené. Pozitívne riešenie otázky, či účastník konania uniesol dôkazné bremeno ohľadom neexistencie záväzku alebo nie, nemôže byť založené na samotnom popretí skutočnosti, o ktorej existencii platí vyvrátiteľná domnienka (napríklad v tvrdení žalovaného, že tovar mu nebol riadne odovzdaný a žalobca nepredložil dôkaz na vyvrátenie tohoto tvrdenia), nakoľko akceptácia takéhoto názoru by vo svojej podstate popierala zmysel inštitútu vyvrátiteľnej domnienky.
25. Apríl 2012Uznanie záväzku

JUDIKATÚRA: Odpor podpísaný len jedným z konateľov konajúcich spoločne

Ústavný súd SR vyslovil nálezom porušenie práv sťažovateľky, ktorej odpor bol odmietnutý z toho dôvodu, že nebol podpísaný druhým konateľom, spolu s ktorým musia konať v mene spoločnosti spoločne.
21. November 2022Obchodné právo

Čiastočná úhrada faktúry a uznanie záväzku

Zaplatenie ceny tovaru čiastočným zaplatením faktúry nemožno bez ďalšieho považovať za uznanie zvyšku záväzku a správnosti faktúr z hľadiska stanovenia ich splatnosti.
25. Apríl 2012Uznanie záväzku

JUDIKATÚRA: Prístup k informáciám o konečných užívateľoch výhod podnikateľských subjektov

Môže akákoľvek osoba pristupovať k údajom konečných užívateľov výhod podnikateľských subjektov? Súdny dvor sa vyjadril k otázke, či je prístup k informáciám konečných užívateľov výhod v neobmedzenom rozsahu.
1. December 2022Obchodné právo

Pasivita dlžníka ako uznanie záväzku, nevrátenie faktúry

Nevrátenie faktúr či nevyjadrenie sa k žalobe nemožno považovať za uznanie záväzku podľa § 323 ods. 2 OBZ.
25. Apríl 2012Uznanie záväzku

JUDIKATÚRA: Oddlženie a náhrada škody spôsobená Sociálnej poisťovni

Najvyšší správny súd sa v rozhodovanej veci venoval otázke nedotknuteľnosti pohľadávok v konkurznom konaní a viazanosti Sociálnej poisťovne rozsudkom súdu v trestnom konaní.
7. December 2022Obchodné právo

JUDIKATÚRA: Mlčanlivosť advokáta a povinnosť oznámiť cezhraničné potenciálne agresívne daňové plánovanie klienta

Všetci sprostredkovatelia zapojení do cezhraničného potenciálne agresívneho daňového plánovania sú povinní oznámiť tieto opatrenia príslušným daňovým orgánom. Vzťahuje sa táto povinnosť aj na advokátov? Súdny dvor rozhodol v prípade žaloby dvoch profesijných združení advokátov.
8. December 2022Obchodné právo

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: