Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava

Judikatúra

⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Odôvodnenie odmietnutia nahradenia väzby

Odmietnutie nahradenia väzby s poukazom na abstraktné formulačné konštrukcie bez dostatočného previazania na skutkové okolnosti vykazujú takú mieru všeobecnosti, neadresnosti a hypotetickosti, že by mohli byť základom obmedzenia osobnej slobody neurčitého okruhu obvinených osôb.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Európsky zatykač: Dôvod odmietnutia založený na najlepšom záujme dieťaťa

Odovzdanie vyžiadanej osoby nemožno odmietnuť len z toho dôvodu, že ide o matku maloletých detí. Takéto odovzdanie možno výnimočne odmietnuť len v prípade systémových alebo všeobecných nedostatkov vo vydávajúcom členskom štáte a ak existuje riziko porušenia základných práv dotknutých osôb.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Zmena členov senátu po pridelení veci

Je akceptovateľné a udržateľné také prerozdelenie už pridelenej veci, že vec bude pridelená novému senátu toho istého všeobecného súdu, ktorého členom je sudca, ktorému vec bola pôvodne pridelená ako sudcovi spravodajcovi, avšak ostatní členovia nového senátu sa zmenili v súlade s rozvrhom práce.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Určenie vlastníckeho práva a stret dvoch základných práv

Pri strete dvoch základných práv musí všeobecný súd najprv rozpoznať, ktoré základné práva strán sú v hre, a potom s prihliadnutím na všetky rozhodné okolnosti veci musí rozhodnúť tak, aby, pokiaľ to je možné, zostalo zachované z oboch základných práv čo najviac.
3. Január 2024Občianske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Náhrada trov konania medzi žalovanými

Ak žalovaný za žiadnych okolností nebude v sporovom konaní v kontradiktórnom postavení voči druhému žalovanému, potom je zrejmé, že nemožno urobiť ani ten záver, že je jeden žalovaný úspešný voči druhému žalovanému. Úspech vo veci sa bude vždy posudzovať len vo vzťahu žalobca – žalovaný.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Podmienenie zaplatenia ceny diela odsúhlasením súpisu prác

Strany dohodou môžu modifikovať § 548 ods. 1 OBZ, v ktorej je upravená všeobecná zásada vzniku nároku na cenu diela jeho vykonaním tak, že sa dohodnú na tom, že vznik nároku bude závisieť od odsúhlasenia súpisu prác, ktorý zhotoviteľ predloží objednávateľovi na schválenie.
27. December 2023Obchodné právo

Uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku, rozpor s verejným poriadkom

I. Pokiaľ bolo aplikované právo cudzieho štátu, ktoré určitý právny vzťah (v danom prípade ručiteľský záväzok) upravuje inak ako tuzemské právo, nepôsobí táto okolnosť sama o sebe v pomeroch Slovenskej republiky účinky, ktoré by v zmysle zákona o rozhodcovskom konaní predstavovali rozpor s verejným poriadkom takého stupňa, ktorý by porušoval základné princípy slovenského právneho poriadku. II. Majetkové cudzie rozhodnutie sa uzná tak, že slovenský súd vydá poverenie na vykonanie exekúcie.

JUDIKATÚRA: Vylúčenie sudcu musí byť výnimočné a podložené závažnými dôvodmi

Najvyšší správny súd sa vo svojom rozhodnutí zaoberal otázkou, za akých okolnosti je možné vylúčiť sudcu z prejednávania a rozhodovania vo veci.
21. December 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Extrémne prieťahy v konaní

Ako dlho môže trvať súdne konanie? Ústavný súd rozhodol o extrémnych prieťahoch v konaní, ktoré ani po 29 rokoch nie je skončené. Podľa ústavného súdu, celkové trvanie konania na všetkých stupňoch všeobecných súdov viac ako 29 rokov je z ústavnoprávneho hľadiska netolerovateľné.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Dôvod na odpustenie zmeškania lehoty

Ospravedlniteľnosť dôvodu zmeškania lehoty sa vždy posudzuje so zreteľom na konkrétne okolnosti prípadu, pričom je potrebné hodnotiť subjektívnu stránku, či účastník nemohol prekážku predvídať, prípadne ju odvrátiť.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Zastavenie tzv. starej exekúcie

Na skončenie exekúcie podľa Exekučného poriadku sa vyžaduje uznesenie súdu o jej zastavení. Exekúcia sa teda nezastavuje priamo vznikom dôvodu na zastavenie, teda zo zákona, ako to je podľa ZoUNEK, ale až rozhodnutím súdu.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Vydanie majetku tomu, kto sa postaral o pohreb poručiteľa

Ustanovenie § 188 obsahuje dve skutkové podstaty, keď môže dedičský súd (notár ako súdny komisár) vydať majetok tomu, kto sa postaral o pohreb poručiteľa, a konanie o dedičstve zastaviť. Obe skutkové podstaty sú alternatívne. Postačí, ak je splnená jedna z nich.
14. December 2023Občianske právo

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: