TlačPoštaZväčšiZmenši

Dôvodová správa k zákonu č. 53/2023 Z. z.

5.4. 2023, 16:59 |  najpravo.sk

A. Všeobecná časť

Návrh zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá na základe plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022.

Akreditáciu ako systém posudzovania zhody vytvorený na odstránenie technických prekážok obchodu a podporu požadovanej úrovne kvality výrobkov, služieb a ochrany spotrebiteľa majú všetky vyspelé krajiny upravenú osobitnými právnymi predpismi. Akreditácia sa tak uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie, platnými technickými normami, medzinárodnými normami, európskymi normami a dokumentmi európskych organizácií alebo medzinárodných organizácií združujúcich akreditačné orgány.

Návrhom zákona sa zabezpečuje implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008) v platnom znení. Zabezpečuje sa úprava akreditácie v podmienkach Slovenskej republiky tak, aby odrážala aktuálny stav, ako aj zmeny, ktoré priniesla aplikačná prax pri uplatňovaní súčasne platného zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 505/2009 Z. z.“). Návrh zákona zároveň reaguje na trend vývoja v oblasti poskytovania akreditačných služieb na Slovensku a poskytuje oproti doterajšiemu stavu ucelenejšiu a prehľadnejšiu právnu úpravu zohľadňujúcu dynamický vývoj v oblasti akreditácie.

Nová právna úprava vychádza z potreby upraviť najmä pôsobnosť riadiacich orgánov Slovenskej národnej akreditačnej služby (ďalej len „SNAS“) – riaditeľ, dozorná rada a akreditačná rada, ako aj z potreby vytvorenia fondu investícií a rozvoja. SNAS ako verejnoprávna inštitúcia musí hospodáriť na neziskovom základe a poskytovať služby odplatne, čo je v súlade s princípmi európskeho akreditačné systému. Návrhom zákona sa tiež precizuje úprava rezervného fondu, správneho konania o akreditácii, ukladania pokút a dochádza k zmene samotnej štruktúry právneho predpisu. Ďalej dochádza napríklad k úprave ustanovení týkajúcich sa žiadosti o akreditačnú službu a jej podávania prostredníctvom informačného systému SNAS. Spresňujú sa ustanovenia týkajúce sa dokumentov vydávaných SNAS. Z dôvodu, že Slovenská republika je členským štátom Európskej únie a má povinnosť byť členom európskych a medzinárodných organizácií združujúcich akreditačné orgány v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody je vhodné, aby štát znášal náklady spojené s členskými poplatkami a účasťou Slovenskej republiky v týchto organizáciách. Aktívnou účasťou v týchto inštitúciách sa zvyšuje uznávanie SNAS na európskej a medzinárodnej úrovni. Priamo zo zákona je tento príspevok štátu prísne limitovaný, aby nemohol byť použitý na iné ako vyššie uvedené účely.

Návrh zákona má pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

K § 1

Vymedzuje sa predmet zákona pozitívnym spôsobom. Tento zákon upravuje pôsobnosť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody, postavenie, pôsobnosť, orgány, hospodárenie a financovanie Slovenskej národnej akreditačnej služby (ďalej len „SNAS“), rezervný fond a fond investícií a rozvoja, akreditáciu orgánov posudzovania zhody a poskytovanie služieb Slovenskou národnou akreditačnou službou, práva a  povinnosti akreditovanej osoby, kontrolu dodržiavania tohto zákona a iné správne delikty.

Definície pojmov akreditácia, orgán posudzovania zhody a akreditačný orgán v zákone nie sú obsiahnuté, je tu však odkaz na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008) v platnom znení (ďalej len „nariadenie (ES) č. 765/2008“), ktoré definuje tieto pojmy. Podľa čl. 2 ods. 10 nariadenia (ES) č.  765/2008 sa akreditáciou rozumie potvrdenie vnútroštátneho akreditačného orgánu o tom, že orgán posudzovania zhody spĺňa požiadavky vykonávať špecifické činnosti posudzovania zhody stanovené harmonizovanými normami a v prípade potreby akékoľvek dodatočné požiadavky vrátane tých, ktoré sú stanovené v príslušných sektorových systémoch. V zmysle čl. 2 ods. 10 nariadenia (ES) č.  765/2008, orgánom posudzovania zhody je subjekt vykonávajúci činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania (certifikácie) a inšpekcie.

Akreditačné služby poskytuje akreditačný orgán, pričom jediným akreditačným orgánom Slovenskej republiky je SNAS. Požiadavka jediného národného akreditačného orgánu vyplýva z nariadenia (ES) č. 765/2008. Právna úprava zahŕňa tak činnosť na strane akreditačného orgánu, ako aj činnosť akreditovaných osôb, ktorá súvisí s akreditáciou podľa tohto zákona.

K § 2

Odsek 1

Pojednáva o kompetenciách úradu ako ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť akreditácie orgánov posudzovania zhody, v ktorého kompetencii, výkon kontroly dodržiavania tohto zákona, výkon kontroly v zmysle zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, ukladanie pokút za správne delikty ustanovené týmto zákonom a vyhlasovanie výberového konania na funkciu riaditeľa SNAS (ďalej len „riaditeľ“) v zmysle § 7.

Odsek 2

Vymedzuje kompetencie predsedu úradu, v zmysle ktorých vymenúva a odvoláva riaditeľa, schvaľuje odmenu riaditeľovi na základe návrhu dozornej rady, poveruje osobu na zastupovanie riaditeľa podľa § 6 ods. 15, vymenúva a odvoláva členov dozornej rady.

K § 3

17

Odseky 1 až 6

SNAS bola zriadená zákonom č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 505/2009 Z. z.“). V zmysle prechodných ustanovení zákona SNAS podľa zákona č. 505/2009  Z. z. je SNAS podľa tohto zákona. SNAS je verejnoprávna inštitúcia a zároveň právnická osoba, ktorej sídlom je Bratislava. Čl. 2 odsek 11 nariadenia (ES) č.  765/2008 definuje vnútroštátny akreditačný orgán ako jediný orgán v členskom štáte, ktorý vykonáva akreditáciu na základe právomoci, ktorú mu udelil štát. Nariadenie (ES) č. 765/2008 ustanovuje povinnosť členskému štátu vymenovať jeden vnútroštátny akreditačný orgán a táto povinnosť sa napĺňa práve ustanovením SNAS týmto zákonom ako vnútroštátneho akreditačného orgánu v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody podľa nariadenia (ES) č 765/2008 v Slovenskej republike. Inej osobe ako SNAS je týmto zákonom zakázané  vystupovať ako vnútroštátny akreditačný orgán Slovenskej republiky v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody. Za porušenie tohto zákazu úrad uloží pokutu vo výške od 1000 eur do 100 000 eur. SNAS je oprávnená používať skrátené označenie SNAS pre účely zastupovania Slovenskej republiky v európskej organizácii alebo medzinárodnej organizácii združujúcej akreditačné orgány a pri výkone svojej činnosti používa úradnú pečiatku a logo, ktorých vzory sú uvedené v prílohách zákona. SNAS pri výkone svojej činnosti používa aj kombinované značky, ktoré sa skladajú z loga SNAS a značky príslušnej európskej organizácie alebo medzinárodnej organizácie združujúcej akreditačné orgány, ktorá udelila SNAS povolenie používať jej značku. Vzory kombinovaných značiek sú vyobrazené v dokumentoch podľa odseku 7 písm.  n).

Odsek 7

Vymedzuje pôsobnosť vnútroštátneho akreditačného orgánu Slovenskej republiky – SNAS, ktorého ťažisko spočíva v odplatnom poskytovaní akreditačných služieb na neziskovom základe. V bode 14 úvodného recitálu nariadenia (ES) č. 765/2008 sa uvádza: „Keďže cieľom vnútroštátnych akreditačných orgánov nie je čo najvyšší zisk alebo jeho prerozdeľovanie, môžu poskytovať služby za odplatu alebo mať príjem. Prípadný príjmový prebytok z týchto služieb možno použiť na investovanie do ďalšieho rozvoja ich činnosti, pokiaľ je to v súlade s ich  hlavnou činnosťou.“ Akreditačné služby sa poskytujú v rámci osobitného správneho konania, ktorým je podľa povahy konkrétneho prípadu konanie o akreditácii, konanie o pozastavení akreditácie, konanie o zmene akreditácie, konanie o reakreditácii, a konanie o zrušení akreditácie. Mimo správneho konania sa poskytujú iné služby, ktorými sú predbežne posudzovanie, mimoriadne posudzovanie a dohľad. Poskytovanie akreditačných služieb a iných služieb SNAS (ďalej len „akreditačné služby“) je odplatné.

Podľa OZNÁMENIA KOMISIE Modrá príručka na vykonávanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa výrobkov 2022 (2022/C 247/01) má byť akreditácia sebestačnou činnosťou, ktorá sa má zároveň vykonávať na neziskovom základe. Znamená to, že cieľom vnútroštátnych akreditačných orgánov nie je čo najvyšší zisk alebo jeho prerozdeľovanie. Môžu poskytovať svoje služby za platby alebo dosahovať príjem, ale prípadný príjmový prebytok sa musí investovať do ďalšieho rozvoja akreditačných činností, ak zodpovedajú všeobecným úlohám akreditačných orgánov. Hlavný cieľ akreditácie nie je zameraný na dosiahnutie zisku, ale na plnenie úloh vo verejnom záujme. Pravidelné nadmerné príjmy by mohli byť signálom, že existuje potenciál na zníženie sadzieb účtovaných za akreditáciu, a podporiť aj menšie orgány posudzovania zhody, aby požiadali o akreditáciu. Vzhľadom na význam, ktorý nariadenie (ES) č. 765/2008 pripisuje neziskovej povahe akreditácie, sa v odôvodnení 14

18

objasňuje, že akreditácia nie je určená na vytváranie ziskov vlastníkom ani členom. V prípade, že by sa však vytvárali nejaké zisky, situáciu možno napraviť znížením cien alebo sa môžu príjmy využiť na ďalší rozvoj akreditácie, aby sa zabránilo konfliktu s neziskovou zásadou nariadenia (ES) č. 765/2008. Možno odôvodnene očakávať, že akékoľvek nadmerné príjmy generované akreditačným orgánom by sa mohli využiť aj na podporu účasti akreditačného orgánu pri akreditačných činnostiach v európskej, medzinárodnej alebo verejnej sfére. Bez ohľadu na právnu štruktúru vnútroštátneho akreditačného orgánu by, preto nemalo dochádzať k pravidelným presunom nadmerných príjmov vlastníkom alebo členom vnútroštátneho akreditačného orgánu či už verejným, alebo súkromným. Používanie akreditácie ako ďalšej formy príjmov pre štát by následne vyvolalo vážne pochybnosti o jej súlade so zámermi nariadenia (ES) č. 765/2008 týkajúcimi sa neziskovej povahy akreditácie.  Z rovnakých dôvodov sa musí akreditácia stanoviť ako činnosť, ktorá sa jasne odlišuje od akýchkoľvek činností posudzovania zhody. Vnútroštátny akreditačný orgán, preto nesmie ponúkať ani poskytovať činnosti alebo služby, ktoré ponúka, alebo poskytuje orgán posudzovania zhody. Rovnako nesmie poskytovať poradenské služby, vlastniť podiel ani mať iné finančné záujmy v orgáne posudzovania zhody alebo súťažiť s orgánmi posudzovania zhody, aby sa zamedzilo akémukoľvek konfliktu záujmov.

Ďalej ustanovuje ďalšie kompetencie a úlohy, ktoré má SNAS plniť podľa tohto zákona alebo podľa nariadenia (ES) č. 765/2008.

Do kompetencie SNAS patrí aj zastupovanie Slovenskej republiky v európskych a medzinárodných organizáciách združujúcich akreditačné orgány v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody, ktorých je členom, a zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z tohto členstva. Medzi vyššie spomínané európske a medzinárodné organizácie patria:

•Európska spolupráca na akreditáciu (European co-operation for Accreditation)

•Medzinárodná spolupráca na akreditáciu laboratórií (International Laboratory Accreditation Co-operation)

•Medzinárodné akreditačné fórum (International Accreditation Forum)

•Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development)

•Fórum akreditačných a licenčných orgánov (Forum of Accreditation and Licensing Bodies)

Odsek 8

Podľa čl. 11 nariadenia (ES) č. 765/2008 „Vnútroštátne akreditačné orgány, ktoré preukážu zhodu s kritériami stanovenými v príslušnej harmonizovanej norme, odkaz na ktorú bol uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie, prostredníctvom úspešného podstúpenia vzájomného hodnotenia podľa článku 10, sa pokladajú za orgány spĺňajúce požiadavky stanovené v článku 8“. V nadväznosti na uvedené ustanovenie sú v odseku 8 ustanovené podmienky pre Slovenskú republiku.

SNAS plní požiadavky príslušnej harmonizovanej technickej normy EN ISO/IEC 17011:2017, ktorá je zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie (2018/C 209/02):

•(2018/C 209/02) -

Oznámenie Komisie

 v rámci implementácie nariadenia Európskeho

parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č.  768/2008/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného

19

právneho predpisu Únie),

•Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ)

2019/1729

 z 15. októbra 2019

o harmonizovanej norme na účely posudzovania zhody navrhnutej na podporu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 a (ES) č. 1221/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES a aktov Únie zahŕňajúcich referenčné ustanovenia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES,

Preskúmanie plnenia požiadaviek príslušnej harmonizovanej technickej normy STN EN ISO/IEC 17011 je predmetom vzájomného hodnotenia, ktorým sa v zmysle čl. 2 ods. 16 nariadenia (ES) č. 765/2008 rozumie hodnotiaci postup vnútroštátneho akreditačného orgánu inými vnútroštátnymi akreditačnými orgánmi, prebiehajúci podľa požiadaviek čl. 2 ods. 16 nariadenia (ES) č.765/2008 tohto nariadenia (ES) č. 765/2008 a prípadne dodatočných sektorových technických špecifikácií. Predmetom posúdenia počas vzájomného hodnotenia je aj časť dokumentov podľa odseku 7 písm. n), ktorými sa preukazuje plnenie požiadaviek podľa harmonizovanej technickej normy EN ISO/IEC 17011.

 K § 4

     Ustanovuje orgány SNAS, ktorými sú riaditeľ, dozorná rada a akreditačná rada.

K § 5

Vymedzuje postavenie riaditeľa ako štatutárneho orgánu, ktorý riadi činnosť SNAS a koná v jej mene. Ďalej sa vymedzujú najdôležitejšie oprávnenia a úlohy riaditeľa. Pokiaľ rozhodovanie o určitej otázke nepatrí do pôsobnosti dozornej rady, zo zákona je zverené do pôsobnosti štatutárneho orgánu.

K § 6

Odsek 1

Riaditeľa vymenúva do funkcie a odvoláva z funkcie predseda úradu ako štatutárny orgán ústredného orgánu štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí oblasť akreditácie orgánov posudzovania zhody. Predseda úradu vymenúva riaditeľa na základe výsledkov výberového konania, pričom ustanovenie do funkcie sa má uskutočniť bezodkladne, najneskôr do 60 dní od zverejnenia výsledkov výberového konania v tlači a na internetovej stránke úradu.

Odsek 2

Časovo obmedzené 5 ročné funkčné obdobie riaditeľa predstavuje štandardnú úpravu zohľadňujúcu požiadavku dostatočnej stability riadenej inštitúcie a transparentnosti jej činnosti, vzhľadom na nevyhnutnosť zmeny obsadenia štatutárneho orgánu po uplynutí ustanoveného času. Z dôvodu jednoznačnosti výkladu sa ustanovuje začiatok plynutia funkčného obdobia.

Odsek 3

Predpoklady na výkon funkcie riaditeľa SNAS sú štátne občianstvo Slovenskej republiky, splnenie predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme (spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonnosť), vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, najmenej päťročná prax v oblasti riadenia a v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody. Oblasť

20

akreditácie orgánov posudzovania zhody je najširší pojem pre oblasť spoločenských vzťahov, ktorú upravuje tento zákon. Tento pojem zahŕňa činnosť na strane akreditačného orgánu, činnosť akreditovaných osôb, ktorá súvisí s akreditáciou podľa tohto zákona, a taktiež, aj výkon akýchkoľvek činností súvisiacich s akreditáciou.

Odsek  4

Nezlučiteľnosť funkcie riaditeľa je jedným zo zákonných ustanovení, ktoré majú vytvoriť predpoklady pre transparentné a nestranné pôsobenie SNAS. V bode 15 úvodného recitálu nariadenia (ES) č. 765/2008 sa uvádza: „Členské štáty by nemali mať viac ako jeden vnútroštátny akreditačný orgán a mali by zabezpečiť, aby takýto orgán mal takú organizačnú štruktúru, ktorou sa zabezpečí objektívnosť a nestrannosť jeho činnosti. Tieto vnútroštátne akreditačné orgány by mali fungovať nezávisle od obchodných činností posudzovania zhody.“ Požiadavka zabráneniu konfliktu záujmov a požiadavka objektivity a nestrannosti činnosti akreditačného orgánu je obsiahnutá tiež v čl. 8 nariadenia (ES) č.  765/2008.

 

Odsek 5

Ustanovuje sa písomná informačná povinnosť riaditeľa voči predsedovi úradu vo vzťahu k zákonom určeným činnostiam blízkej osoby riaditeľa. V zmysle § 116 Občianskeho zákonníka „Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.“

Odsek 6

V prípade preukázania skutočností podľa odseku 5 písm. b) až f), musí byť riaditeľ vylúčený z konania ex offo. Pre účely vylúčenia riaditeľa nie je potrebné dokazovať predpojatosť, postačuje objektívne osvedčenie pochybnosti o jeho nepredpojatosti. SNAS musí mať mechanizmus vylúčenia riaditeľa z konaní ustanovený vo svojich vnútorných predpisoch.

Odsek 7

Zavádza sa povinnosť riaditeľa pre prípad, že v čase vymenovania do funkcie vykonáva funkciu, činnosť alebo zamestnanie alebo má majetkovú účasť alebo hlasovacie práva podľa odseku 4, je povinný bez zbytočného odkladu skončiť výkon takejto funkcie, činnosti alebo zamestnania, takúto majetkovú účasť a disponovanie takýmito hlasovacími právami.

Odsek 8

Ustanovuje povinnosť riaditeľa doručiť predsedovi úradu písomné čestné vyhlásenie,  v ktorom uvedie, že spĺňa podmienky nezlučiteľnosti funkcie podľa odseku 4 a neporušuje obmedzenie podľa odseku 9 písm. b). Je povinný tak  urobiť bezodkladne najneskôr do 15 pracovných dní po svojom vymenovaní. Nesplnenie tejto povinnosti je  dôvodom na odvolanie z funkcie.

Odsek 9

Ustanovujú sa obmedzenia pre riaditeľa smerujúce k zamedzeniu vzniku konfliktu záujmov pri výkone tejto funkcie. V zmysle týchto obmedzení riaditeľ nesmie vo vlastnom

21

mene ani na vlastný účet uzatvárať alebo sprostredkúvať obchody, ktoré súvisia s činnosťou Slovenskej národnej akreditačnej služby, vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech a poskytovať orgánu posudzovania zhody, ktorý požiada o predbežné posudzovanie alebo o akreditáciu alebo akreditovanej osobe priamu alebo sprostredkovanú poradenskú alebo odbornú službu alebo pomoc za odplatu alebo inú protihodnotu. Za porušenie predmetných obmedzení úrad uloží riaditeľovi pokutu.

Odsek 10

Ustanovenie zakotvuje povinnosť zachovania mlčanlivosti riaditeľa o informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojej funkcie. Uvedená povinnosť sa na riaditeľa vzťahuje aj po skončení výkonu jeho funkcie.

Odseky 11, 12 a 13

Ustanovujú výšku mzdy, výšku možných odmien a odstupného pre riaditeľa. Zákonná úprava týchto otázok vytvára určitú mieru istoty a predvídateľnosti príjmových pomerov štatutárneho orgánu SNAS, čo predstavuje jeden z ďalších predpokladov na naplnenie požiadavky nestrannosti výkonu jeho činnosti. Návrh vychádza z požiadavky primeraného finančného ohodnotenia funkcie štatutárneho orgánu, ktorý koná v mene jediného vnútroštátneho orgánu v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody, ktorý disponuje verejnou mocou, a ktorý má právne postavenie verejnoprávnej inštitúcie.

Odsek 14

Zakotvuje subsidiárne použitie zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“), pokiaľ ide o pracovnoprávne vzťahy riaditeľa neupravené týmto zákonom. Ak právna úprava nie je obsiahnutá ani v zákone č. 552/2003 Z. z., prichádza podľa uvedeného zákona do úvahy použitie relevantných ustanovení Zákonníka práce.

Odsek 15

Riaditeľ pre prípad svojej neprítomnosti písomne určí svojho zástupcu zo zamestnancov SNAS na obdobie maximálne dvoch kalendárnych mesiacov. Pre prípad dlhšej nepretržitej neprítomnosti riaditeľa ako sú dva kalendárne mesiace alebo v prípade odvolania riaditeľa plní jeho úlohy do času kedy riaditeľ opätovne začne vykonávať svoju funkciu alebo do vymenovania nového riaditeľa v plnom rozsahu zamestnanec SNAS poverený predsedom úradu, najdlhšie však po dobu šiestich kalendárnych mesiacov. Takto poverená osoba predsedom úradu musí spĺňať požiadavky podľa odsekov 3 písm. a) a b), 4 a 5. Ustanovenie poverenej osoby predstavuje jedno z opatrení, ktoré majú predchádzať paralyzácii činnosti SNAS z dôvodov neprítomnosti riaditeľa alebo skončenia výkonu funkcie riaditeľa.

Odsek 16

Ustanovujú sa taxatívne dôvody odvolania riaditeľa.

Odsek 17

22

Ustanovujú sa fakultatívne dôvody odvolania riaditeľa.

Odsek 18

Zákonné dôvody zániku funkcie riaditeľa predstavujú štandardnú právnu úpravu v Slovenskej republike.

 

K § 7

Odsek 1

Upravuje sa výberové konanie na riaditeľa, ktoré vyhlasuje úrad ako ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí oblasť akreditácie orgánov posudzovania zhody. Výberové konanie sa vyhlasuje v tlači a na internetovej stránke úradu a vyhlásenie obsahuje požadované údaje pre podanie žiadosti o účasť na výberovom konaní.

Odsek 2

Ustanovuje sa, kedy musí byť vyhlásené výberové konanie. V prípade, ak sa končí výkon funkcie riaditeľa, vyhlási úrad najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia riaditeľa výberové konanie, a ak sa výkon funkcie riaditeľa skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, vyhlási úrad výberové konanie do 30 dní od skončenia výkonu funkcie riaditeľa.

Odsek 3

Zakotvuje subsidiárne použitie zákona č. 552/2003 Z. z., pokiaľ sa jedná o náležitosti výberového konania na funkciu riaditeľa neupravené týmto zákonom.

K § 8

Odsek 1

Dozorná rada je dozorným a kontrolným orgánom SNAS v oblasti hospodárenia, nakladania s majetkom a využívania finančných prostriedkov.

Odsek 2

Ustanovuje pôsobnosť dozornej rady.

K § 9

Odsek 1

Ustanovuje počet členov dozornej rady. Ako optimálny počet sa navrhuje 5, aby bol kontrolný orgán na jednej strane dostatočne pluralitný a na druhej strane funkčný a flexibilný.

Odsek 2

Vymedzuje zastúpenie v dozornej rade. Účasť zástupcu Ministerstva financií

23

Slovenskej republiky v dozornej rade spolu s účasťou zástupcov úradu a zástupcov SNAS vytvára väčšiu pluralitu názorového a záujmového zastúpenia v dozornej rade a s tým súvisiacu väčšiu mieru transparentnosti činnosti dozornej rady a dôveryhodnosti jej výstupov.

Odsek 3

Spôsob ustanovenia člena dozornej rady do funkcie je vymenovanie predsedom úradu, a to na základe návrhu subjektu, ktorého má do dozornej rady nominovať. Ohľadom vymenovania a odvolávania členov dozornej rady má predseda úradu písomnú informačnú povinnosť voči SNAS.

Odsek 4

Obdobne ako pri funkcii riaditeľa sa ustanovuje dĺžka funkčného obdobia a začatie plynutia funkčného obdobia člena dozornej rady.

Odsek 5

Ustanovuje predpoklady výkonu funkcie člena dozornej rady. Ide o základné požiadavky ako spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonnosť. Vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, vysokoškolské ekonomické vzdelanie druhého stupňa alebo desaťročná prax v ekonomickej oblasti sa ako požiadavka navrhuje vzhľadom na kontrolnú pôsobnosť dozornej rady v oblasti hospodárenia, nakladania s majetkom a financiami. Člen dozornej rady musí taktiež spĺňať podmienku výkonu funkcie člena dozornej rady podľa odseku 7.

Odsek 6

Ustanovuje nezlučiteľnosť funkcie člena dozornej rady, ako predpoklad objektívnej činnosti tohto kontrolného orgánu.

Odsek 7

Stanovuje sa požiadavka na funkciu člena dozornej rady, ktorú nemôže vykonávať osoba, ktorej blízka osoba vykonáva funkciu riaditeľa.

Odsek 8

Obdobne sa ako pri funkcii riaditeľa ustanovuje písomná informačná povinnosť člena dozornej rady voči predsedovi úradu vo vzťahu k zákonom určeným činnostiam blízkej osoby člena dozornej rady. V zmysle § 116 Občianskeho zákonníka „Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.“

Odsek 9

Ukladá členovi dozornej rady povinnosť bezodkladne písomne oznámiť predsedovi úradu, že nespĺňa podmienku výkonu funkcie člena dozornej rady podľa odseku 7.

24

Odsek 10

Obdobne ako pri funkcii riaditeľa sa zavádza povinnosť aj pre člena dozornej rady. Ak člen dozornej rady v čase vymenovania do funkcie vykonáva funkciu, činnosť alebo zamestnanie alebo má majetkovú účasť alebo hlasovacie práva podľa odseku 6, je povinný bez zbytočného odkladu skončiť výkon takejto funkcie, činnosti alebo zamestnania, takúto majetkovú účasť a disponovanie takýmito hlasovacími právami.

Odsek 11

Ustanovuje povinnosť člena dozornej rady doručiť predsedovi úradu písomné čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie, že spĺňa podmienky nezlučiteľnosti funkcie podľa odseku 6. Musí tak urobiť bezodkladne najneskôr do 15 pracovných dní od vymenovania do funkcie. Nesplnenie tejto povinnosti je dôvodom na odvolanie z funkcie.

Odsek 12

Ustanovujú sa obmedzenia pre člena dozornej rady obdobne ako pre riaditeľa smerujúce k zamedzeniu vzniku konfliktu záujmov pri výkone tejto funkcie. V zmysle týchto obmedzení člen dozornej rady nesmie vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzatvárať alebo sprostredkúvať obchody, ktoré súvisia s činnosťou SNAS, ako aj poskytovať orgánu posudzovania zhody, ktorý požiada o predbežné posudzovanie alebo o akreditáciu alebo akreditovanej osobe priamu alebo sprostredkovanú poradenskú alebo odbornú službu alebo pomoc za odplatu alebo inú protihodnotu. Za porušenie predmetných obmedzení úrad uloží členovi dozornej rady pokutu.

Odlišne od funkcie riaditeľa sa na člena dozornej rady nevzťahuje obmedzenie týkajúce sa výkonu funkcie v politickej strane alebo v politickom hnutí a vystupovania v ich mene alebo pôsobenia v ich prospech.

Odsek 13

Ustanovenie zakotvuje povinnosť zachovania mlčanlivosti člena dozornej rady o informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojej funkcie. Predmetná povinnosť sa na člena dozornej rady vzťahuje aj po skončení výkonu jeho funkcie. Povinnosť mlčanlivosti člena dozornej rady sa neuplatňuje voči orgánu, ktorý navrhol jeho vymenovanie za člena dozornej rady.

Odsek 14

Ustanovuje dôvody na odvolanie z funkcie člena dozornej rady, pričom zohľadňuje skutočnosť, že v dozornej rade pôsobia nominanti určených subjektov, a preto predseda úradu je povinný odvolať z funkcie člena dozornej rady, ak ho o to požiada subjekt, ktorý člena do funkcie navrhol a ktorého záujmy má člen dozornej rady zastupovať.

Odsek 15

Ustanovuje sa fakultatívny dôvod odvolania člena dozornej rady predsedom úradu, ktorým je porušenie povinnosti člena dozornej rady bezodkladne písomne oznámiť predsedovi úradu, že jeho blízka osoba vykonáva funkciu riaditeľa.

25

Odsek 16

Ustanovuje dôvody zániku výkonu funkcie člena dozornej rady. Pri vzdaní sa funkcie je odlišne upravený okamih zániku funkcie, ktorý nastáva už doručením písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi úradu. Ak bude v oznámení uvedený neskorší dátum vzdania sa funkcie, výkon funkcie zaniká uplynutím dňa, ktorý bude uvedený v oznámení.

Odsek 17

Riešená je otázka nároku člena dozornej rady na pracovné voľno s náhradou mzdy. Výkon funkcie člena dozornej rady sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.

Odsek 18

SNAS uhrádza členom dozornej rady preukázané výdavky v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Ustanovuje sa nezastupiteľnosť členstva, nakoľko ide o kolektívny orgán. Na člena dozornej rady sa kladie požiadavka na výkon funkcie s odbornou starostlivosťou, nestrannosť a zdržanie sa konania, ktorým by uprednostnil osobný záujem pred verejným záujmom. Zakotvuje oprávnenie členov dozornej rady nahliadať do písomností a iných dokladov účtovnej, ekonomickej, finančnej a právnej povahy, ktoré súvisia s hospodárením SNAS, s nakladaním s majetkom SNAS a využívaním finančných prostriedkov v súlade so zákonom. Spolu s oprávnením vyžadovať potrebné informácie od riaditeľa a zamestnancov SNAS ide o základné nástroje na realizáciu kontrolnej pôsobnosti dozornej rady. Riaditeľ má povinnosť vypracovať podklady požadované dozornou radou pre výkon jej činnosti.

Odseky 19 a 20

Riešia otázku bezúhonnosti člena dozornej rady. Zavádza sa povinnosť pre člena dozornej rady bezodkladne oznámiť úradu stratu bezúhonnosti.

K § 10

Odsek 1

Podľa § 8 ods. 2 písm. a) deviateho bodu dozorná rada schvaľuje štatutárny rokovací poriadok dozornej rady a podľa § 8 ods. 2 písm. g) dozorná rada volí a odvoláva predsedu dozornej rady a podpredsedu dozornej rady zo svojich členov.

Zasadnutia dozornej rady zvoláva jej predseda alebo podpredseda. Rovnako zasadnutia dozornej rady riadi jej predseda alebo podpredseda. Predseda dozornej rady zvoláva zasadnutia buď z vlastnej iniciatívy podľa potreby alebo na základe písomného návrhu člena dozornej rady alebo riaditeľa s pravidelnosťou najmenej raz za kalendárny polrok.

Odsek 2

Ustanovuje sa neverejnosť zasadnutia dozornej rady. Riaditeľ má právo zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady, ak s tým dozorná rada súhlasí. Ak dozorná rada riaditeľa o účasť požiada, je jeho povinnosťou sa zasadnutia zúčastniť. Ak to dozorná rada považuje za potrebné,

26

môže na zasadnutie prizvať aj ďalšie osoby.

Odsek 3

Ustanovuje sa kvórum pre uznášaniaschopnosť dozornej rady na nadpolovičnú väčšinu jej členov (teda minimálne traja členovia). Dozorná rada rozhoduje formou uznesení a na prijatie rozhodnutia (uznesenia) sa ustanovuje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov dozornej rady (minimálne traja členovia).

Odsek 4

Ustanovuje sa, že podrobnosti o forme a spôsobe rokovania dozornej rady upravuje štatút dozornej rady a rokovací poriadok dozornej rady, ktoré sú zverejnené na webovom sídle SNAS.

K § 11

Odsek 1

Zriaďuje sa akreditačná rada, ako poradný orgán riaditeľa. Zriadením akreditačnej rady je zároveň splnená požiadavka čl. 4 ods. 11 nariadenia (ES) č. 765/2008. Zásadná zmena nastala v tom, že Slovenská akreditačná rada upravená zákonom č. 505/2009 Z. z. bola poradným orgánom predsedu úradu. V tomto zákone je akreditačná rada poradný orgán riaditeľa. Súčasne však mal riaditeľ SNAS svoj poradný orgán, ktorým bol Horizontálny akreditačný výbor. Z dôvodu, že členmi Slovenskej akreditačnej rady a  Horizontálneho akreditačného výboru boli podobní zástupcovia rôznych organizácií zachováva sa jeden poradný orgán, a to akreditačná rada. Úrad môže na rokovanie akreditačnej rady predložiť návrhy koncepcie štátnej politiky v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody, čím sa zabezpečí aj kontinuita predmetu činnosti Slovenskej akreditačnej rady. Akreditačná rada má za cieľ na strategickej úrovni podieľať sa na tvorbe koncepcie štátnej politiky v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody  a podporovať riadne fungovanie akreditačného systému v Slovenskej republike v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) 765/2008.

Odsek 2

Členov akreditačnej rady vymenúva a odvoláva riaditeľ. Neustanovuje sa konkrétny počet členov akreditačnej rady, ale len maximálny počet členov, ktorých môže byť 19.Členmi akreditačnej rady sú nominovaní zástupcovia orgánov štátnej správy, nezávislí odborníci v oblasti akreditácie, zástupcovia akreditovaných osôb nominovaní združeniami zástupcov zamestnávateľov a zástupcovia zákazníkov akreditovaných osôb nominovaní združeniami zástupcov zamestnávateľov. Zastúpenie jednotlivých zainteresovaných strán v akreditačnej rade musí byť vyvážené.

Odsek 3

Zákon upravuje len postavenie a pôsobnosť akreditačnej rady, podrobnosti o jej zložení, fungovaní a úlohách upraví štatút a rokovací poriadok, ktorý vydá SNAS.

Úlohou akreditačnej rady je dohliadať na činnosť SNAS tak, aby bola zabezpečená

27

nestrannosť a objektivita jeho výkonov, koncepčne sa podieľať na vývoji a zachovávaní princípov a hlavných politík akreditačného systému v Slovenskej republike. Akreditačná rada pri svojej činnosti uplatňuje princíp nezávislosti, nestrannosti a transparentnosti v zmysle dokumentov príslušných medzinárodných organizácií združujúcich akreditačné orgány. Akreditačná rada aktívne napomáha k uznaniu SNAS na národnej úrovni a na medzinárodnej úrovni.

Odsek 4

Zákon ustanovuje, že funkcia člena akreditačnej rady je čestnou funkciou.

K § 12

Odsek 1

SNAS vykonáva svoju činnosť odplatne. Za akreditačné služby SNAS, o ktoré žiada žiadateľ o akreditačnú službu alebo akreditovaná osoba je povinnosť platiť úhrady, čo je v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 765/2008, ktoré v bode 14 uvádza: „Keďže cieľom vnútroštátnych akreditačných orgánov nie je čo najvyšší zisk alebo jeho prerozdeľovanie, môže poskytovať služby za platbu alebo mať príjem.“

Ťažisko pôsobnosti SNAS spočíva v odplatnom poskytovaní akreditačných služieb na neziskovom základe. V bode 14 úvodného recitálu nariadenia (ES) č. 765/2008 sa uvádza: „Keďže cieľom vnútroštátnych akreditačných orgánov nie je čo najvyšší zisk alebo jeho prerozdeľovanie, môžu poskytovať služby za odplatu alebo mať príjem. Prípadný príjmový prebytok z týchto služieb možno použiť na investovanie do ďalšieho rozvoja ich činnosti, pokiaľ je to v súlade s ich  hlavnou činnosťou.“ Akreditačné služby sa poskytujú v rámci osobitného správneho konania, ktorým je podľa povahy konkrétneho prípadu konanie o akreditácii, konanie o reakreditácii, konanie o zmene akreditácie,  konanie o pozastavení akreditácie a konanie o zrušení akreditácie. Mimo správneho konania sa poskytujú iné služby, ktorými sú predbežne posudzovanie, mimoriadne posudzovanie a dohľad. Poskytovanie akreditačných služieb a iných služieb SNAS (ďalej len „akreditačné služby“) je odplatné.

Podľa OZNÁMENIA KOMISIE Modrá príručka na vykonávanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa výrobkov 2022 (2022/C 247/01) má byť akreditácia sebestačnou činnosťou, ktorá sa má zároveň vykonávať na neziskovom základe. Znamená to, že cieľom vnútroštátnych akreditačných orgánov nie je čo najvyšší zisk alebo jeho prerozdeľovanie. Môžu poskytovať svoje služby za platby alebo dosahovať príjem, ale prípadný príjmový prebytok sa musí investovať do ďalšieho rozvoja akreditačných činností, ak zodpovedajú všeobecným úlohám akreditačných orgánov. Hlavný cieľ akreditácie nie je zameraný na dosiahnutie zisku, ale na plnenie úloh vo verejnom záujme. Pravidelné nadmerné príjmy by mohli byť signálom, že existuje potenciál na zníženie sadzieb účtovaných za akreditáciu, a podporiť aj menšie orgány posudzovania zhody, aby požiadali o akreditáciu. Vzhľadom na význam, ktorý nariadenie (ES) č. 765/2008 pripisuje neziskovej povahe akreditácie, sa v odôvodnení 14 objasňuje, že akreditácia nie je určená na vytváranie ziskov vlastníkom ani členom. V prípade, že by sa však vytvárali nejaké zisky, situáciu možno napraviť znížením cien alebo sa môžu príjmy využiť na ďalší rozvoj akreditácie, aby sa zabránilo konfliktu s neziskovou zásadou nariadenia (ES) č. 765/2008. Možno odôvodnene očakávať, že akékoľvek nadmerné príjmy generované akreditačným orgánom by sa mohli využiť aj na podporu účasti akreditačného orgánu pri akreditačných činnostiach v európskej, medzinárodnej alebo verejnej sfére.

28

Bez ohľadu na právnu štruktúru vnútroštátneho akreditačného orgánu by preto nemalo dochádzať k pravidelným presunom nadmerných príjmov vlastníkom alebo členom vnútroštátneho akreditačného orgánu, či už verejným alebo súkromným. Používanie akreditácie ako ďalšej formy príjmov pre štát by následne vyvolalo vážne pochybnosti o jej súlade so zámermi nariadenia (ES) č. 765/2008 týkajúcimi sa neziskovej povahy akreditácie. Z rovnakých dôvodov sa musí akreditácia stanoviť ako činnosť, ktorá sa jasne odlišuje od akýchkoľvek činností posudzovania zhody. Vnútroštátny akreditačný orgán preto nesmie ponúkať ani poskytovať činnosti alebo služby, ktoré ponúka alebo poskytuje orgán posudzovania zhody. Rovnako nesmie poskytovať poradenské služby, vlastniť podiel ani mať iné finančné záujmy v orgáne posudzovania zhody alebo súťažiť s orgánmi posudzovania zhody, aby sa zamedzilo akémukoľvek konfliktu záujmov.

Odsek 2

V cenníku sú ustanovené zásady určenia výšky úhrady za podanie žiadosť, úkony pri poskytovaní akreditačných služieb, ročnú úhradu za udržiavanie akreditácie a iné reálne vynaložené náklady SNAS, ak také vzniknú pri poskytovaní služieb. Stanovuje sa, že výška ročnej úhrady za udržiavanie akreditácie sa nemôže zvýšiť počas platnosti rozhodnutia o akreditácii.

Odseky 3 a 4

Stanovuje sa, že výška úhrady podľa odseku 2 je vypočítaná verejne prístupným spôsobom uvedeným v cenníku, ktorý je zverejnený na webovom sídle SNAS. Pri výpočte výšky úhrady podľa odseku 2 sa zohľadňuje veľkosť rozsahu udelenej akreditácie.

Odsek 5

Ustanovuje sa povinnosť žiadateľa o akreditačnú službu alebo akreditovanej osoby uhradiť riadne a včas úhradu za poskytované akreditačné služby.

Odsek 6

Úhrada za poskytované akreditačné služby je uhrádzaná za podmienok, ktoré určuje SNAS. Ak žiadateľ o akreditačnú službu alebo akreditovaná osoba neuhradí úhradu za poskytované akreditačné služby za určených podmienok, je povinný zaplatiť SNAS úrok z omeškania vo výške ustanovenej pre občianskoprávne vzťahy.

K § 13

Odsek 1

Finančné prostriedky sú vedené na účtoch v Štátnej pokladnici, čím sa zabezpečí ich ochrana proti výkonu rozhodnutia odpísaním z účtu v banke.

Odsek 2

SNAS môže používať finančné prostriedky len v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

29

predpisov) a pritom zachovávať maximálnu efektívnosť a hospodárnosť.

Odsek 3

Vymenúva demonštratívne príjmy SNAS.

Odsek 4

Zavádza sa že, príjmom SNAS môže byť aj príspevok zo štátneho rozpočtu na úhradu členstva a účasti Slovenskej republiky v európskych organizáciách a medzinárodných organizáciách združujúcich akreditačné orgány, ako aj možnosť, aby príjmom SNAS bol aj príspevok na zabezpečenie akreditácie v nových oblastiach alebo iných nesamofinancovateľných činností, ktorých výkon vyplýva z nariadenia (ES) č. 765/2008.

Odsek 5

Vymenúva demonštratívne výdavky SNAS.

K § 14

Odsek 1

Vymedzuje sa hospodárenie SNAS so svojim majetkom na neziskovom základe v súlade s čl. 4 ods. 7 nariadenia (ES) č. 765/2008, pričom je povinná zachovávať hospodárnosť a efektívnosť jeho použitia. Ukladá sa povinnosť SNAS užívať majetok na plnenie povinností ustanovených týmto zákonom, udržiavať majetok v riadnom stave, chrániť ho pred poškodením, stratou, zničením a využívať právne prostriedky na ochranu majetku.

Odsek 2

Na nakladanie s majetkom sa vzťahuje zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č.  464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Odsek 3

Ukladá povinnosť SNAS neposkytovať úvery alebo pôžičky, neuzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve, nevystavovať, neakceptovať alebo prijímať zmenky ani vstupovať do úverových, pôžičkových alebo iných vzťahov ako ručiteľ. Rovnako nesmie prenajať nehnuteľnú vec na neurčitý čas a zabezpečovať svoje záväzky zriadením záložného práva.

Odsek 4

SNAS hospodári podľa rozpočtu, ktorý zostavuje riaditeľ a schvaľuje dozorná rada.

Odsek 5

Zriaďuje sa rezervný fond a fond investícií a rozvoja.

30

K § 15

Odsek 1

Ustanovuje výšku rezervného fondu, ktorá má predstavovať maximálne 50 % ročných nákladov SNAS. Ročné náklady sú náklady za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Stanovená výška rezervného fondu pokrýva približne 100 % ročných mzdových nákladov SNAS a spolu s predajom hmotného majetku SNAS predstavuje dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie záväzkov SNAS v prípade, ak by došlo k likvidácii SNAS.

Odsek 2

Stanovuje sa povinnosť SNAS do 30. apríla príslušného kalendárneho roka doplniť rezervný fond do požadovanej výšky, t. j. maximálne 50 % ročných nákladov SNAS za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie z kladného výsledku hospodárenia vykázaného v riadnej účtovnej závierke schválenej dozornou radou a overenej audítorom za rok, za predpokladu, že v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahla kladný výsledok hospodárenia.

Odsek 3

Zostatok z kladného výsledku hospodárenia vykázaného v riadnej účtovnej závierke schválenej dozornou radou a overenej audítorom za rok, v ktorom sa dosiahne kladný výsledok hospodárenia, ktorý ostane po doplnení rezervného fondu sa vkladá do fondu investícií a rozvoja.

Odsek 4

Stanovuje účel a možnosť použitia rezervného fondu. Z rezervného fondu sa môžu čerpať prostriedky na úhradu straty z činnosti SNAS, len za podmienky, že rezervný fond je naplnený na 50 % ročných nákladov SNAS za predchádzajúce účtovné obdobie. Iné čerpanie na úhradu straty z činnosti SNAS sa môže vykonať len počas krízovej situácie, ktorú definuje § 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Rezervný fond sa používa aj na úhradu krytia nákladov na likvidáciu, odmenu likvidátora a likvidačný zostatok pri zrušení SNAS s likvidáciou.

K § 16

Ustanovuje sa povinnosť pre SNAS vytvoriť fond investícií a rozvoja, ktorý sa tvorí zo zostatku  kladného výsledku hospodárenia. Odsek 2 taxatívne vymedzuje použitie prostriedkov fondu, o ktorom rozhoduje na návrh riaditeľa dozorná rada. Rozdiel medzi použitím prostriedkov rezervného fondu a fondu investícií a rozvoja naznačujú už samotné názvy. Účelom rezervného fondu je predovšetkým preklenutie nepriaznivého obdobia z hľadiska príjmov SNAS, teda úhrada prípadných strát z činnosti SNAS. Finančné prostriedky z rezervného fondu sa použijú aj v prípade, ak dôjde k zrušeniu SNAS s likvidáciou na úhradu krytia likvidačného zostatku, nákladov na likvidáciu, odmenu likvidátora. Účelom fondu investícií a rozvoja je najmä zlepšovanie a skvalitňovanie poskytovaných služieb, ktoré sa zabezpečí rozvojom SNAS a investovaním do technológií a majetku. Aplikačná prax ukázala potrebu vytvorenia fondu investícií a rozvoja, najmä z dôvodu obstarania informačného systému SNAS, ktorý predstavuje značnú a opakovanú finančnú investíciu

31

z prostriedkov SNAS pravidelne každých 7 až 10 rokov, ako aj potrebu investovania do rekonštrukcie a zveľaďovania priestorov SNAS.

K § 17

Ustanovuje sa výkon kontroly, ktorú vykonáva úrad, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody. Úrad kontroluje dodržiavanie tohto zákona a je tiež orgánom, ktorý vypracúva koncepciu štátnej politiky v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody. Úrad však v súlade s nariadením (ES) č. 765/2008 nezasahuje do samotnej rozhodovacej činnosti SNAS. Osoby poverené predsedom úradu na výkon kontroly sú povinné zachovávať mlčanlivosť o informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly, ktorá trvá aj po ukončení ich pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu s úradom. Osoby poverené predsedom úradu na výkon kontroly nemajú povinnosť mlčanlivosti voči predsedovi úradu. Ustanovujú sa povinnosti SNAS vo vzťahu k výkonu kontroly zo strany úradu umožniť úradom povereným osobám vstup do priestorov, predkladať doklady a poskytovať potrebnú súčinnosť a informácie, bez ktorých by výkon dohľadu nebol realizovateľný.

K § 18

Predbežné posudzovanie je iná služba SNAS, o ktorú môže orgán posudzovania zhody požiadať na základe vlastného rozhodnutia alebo na základe odporúčania SNAS. Cieľom predbežného posudzovania je rámcovo posúdiť plnenie akreditačných požiadaviek podľa príslušných technických noriem a predpisov v danej oblasti a akreditačnej schéme  a súvisiacich metodických smerniciach na akreditáciu, a tak preveriť stav pripravenosti žiadateľa o akreditáciu. Základnou podmienkou vykonania predbežného posudzovania je podanie žiadosti o predbežné posúdenie, na ktorú sa primerane vzťahuje § 20. Žiadateľ,  u ktorého bude vykonané predbežné posúdenie, poskytne SNAS požadované dokumenty potrebné na posúdenie plnenia akreditačných požiadaviek. SNAS počas posudzovania neposkytuje konzultácie a poradenstvo, ako prípadné zistené nedostatky riešiť a odstrániť. SNAS o výsledku predbežného posudzovania vyhotoví záznam z predbežného posudzovania, v ktorom uvedie zistené nedostatky v plnení akreditačných požiadaviek, ak sú zistené, ktoré nie sú pre žiadateľa záväzné. Zistenia slúžia žiadateľovi na to, aby mohol odstrániť prípadné problémy, ktoré by mu bránili získať akreditáciu. Po skončení predbežného posudzovania sa žiadateľ môže rozhodnúť, či bude v procese udelenia akreditácie pokračovať, alebo nie. Záznam z predbežného posudzovania nie je pri prípadnom rozhodovaní o akreditácii záväzný pre SNAS. Akreditačný orgán musí mať jasné pravidlá na vykonávanie predbežných posudzovaní a musí venovať náležitú pozornosť tomu, aby sa vyhol poradenstvu.

K § 19

Upravuje akreditáciu, o ktorú môže SNAS požiadať orgán posudzovania zhody, ktorý nie je akreditovanou osobou v príslušnej oblasti akreditácie. Oblasť akreditácie je daná príslušnou akreditačnou normou (napr. STN EN ISO/IEC 17020: 2012, STN EN ISO/IEC 17021-1: 2018, STN EN ISO/IEC 17024: 2013, STN EN ISO/IEC 17025: 2018, STN EN ISO/IEC 17065: 2013). Rozsahom akreditácie sa rozumie rozsah vykonávaných akreditačných činností v rámci príslušnej akreditačnej oblasti.

Ak orgán posudzovania zhody spĺňa akreditačné požiadavky a všetky ostatné

32

požiadavky stanovené týmto zákonom, SNAS vydá rozhodnutie o akreditácii a osvedčenie o akreditácii, na základe ktorého sa orgán posudzovania zhody stáva akreditovanou osobou.

V odseku 3 sa zavádza zákaz vystupovať ako akreditovaná osoba a uplatňovať práva podľa § 37 ods. 1 bez právoplatného rozhodnutia o akreditácii alebo uplatňovať práva podľa § 37 ods. 1 v oblasti alebo rozsahu, ktoré nie sú predmetom právoplatného rozhodnutia o akreditácii. Tomu kto poruší zákaz úrad uloží pokutu vo výške od 1 000 eur do 50 000 eur.

K § 20

Ustanovujú sa náležitosti žiadosti o akreditačnú službu, ktoré musí obsahovať žiadosť.

Prílohy k žiadosti tvoria písomné dokumenty, ktoré sú potrebné na overenie a pravidelné sledovanie plnenia príslušných akreditačných požiadaviek. Žiadosť o poskytnutie akreditačnej služby sa podáva prostredníctvom informačného systému SNAS v štátnom jazyku, alebo v jazyku, ktorý určí SNAS v informačnom systéme.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, SNAS vyzve žiadateľa do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti, aby odstránil nedostatky v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. Ak sú na to závažné dôvody, môže SNAS na návrh žiadateľa lehotu predĺžiť. SNAS môže postupovať vyššie uvedeným postupom aj opakovane. Za závažné dôvody sa môže považovať napríklad potreba doručenia písomných dokumentov, ktoré sú potrebné na overenie a pravidelné sledovanie plnenia príslušných akreditačných požiadaviek, ktoré majú tvoriť prílohu k žiadosti a žiadateľ ich nemá vyhotovené alebo má žiadateľ iné objektívne dôvody (choroba), pre ktoré nie je možné, aby odstránil nedostatky v určenej lehote.

K § 21

 

Stanovuje akreditačné požiadavky pre orgány posudzovania zhody. Akreditačné požiadavky predstavujú súbor požiadaviek, ktoré vyplývajú z harmonizovaných technických noriem, ktoré sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, technických noriem, technických predpisov z oblasti posudzovania zhody alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov a iných normatívnych dokumentov určujúcich podmienky činnosti orgánu posudzovania zhody.

Harmonizované technické normy k nariadeniu (ES) č. 765/2008 sú zverejnené napríklad v Úradnom vestníku Európskej únie:

•Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ)

2020/1835

 z 3. decembra 2020

o  harmonizovaných normách akreditácie a posudzovania zhody,

•(2018/C 209/02) -

Oznámenie Komisie

 v rámci implementácie nariadenia Európskeho

parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č.  768/2008/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie),

•(2018/C 092/04) -

Oznámenie Komisie

 v rámci implementácie nariadenia Európskeho

parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č.  768/2008/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie),

•(2017/C 298/03) -

Oznámenie Komisie

 v rámci implementácie nariadenia Európskeho

parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady

33

č.  768/2008/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie).

Prehľad všetkých harmonizovaných noriem k nariadeniu (ES) č. 765/2008 je možné nájsť na webovom sídle Európskej komisie

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-

 

 

market/european-standards/harmonised-standards/new-legislative-framework-and-eco-

 

 

management-audit-scheme_en

.

Prehľad technických predpisov z oblasti posudzovania zhody je zverejnený na webovom sídle úradu

https://www.unms.sk/stranka/92/technicke-predpisy-z-oblasti-

 

 

posudzovania-zhody/

.

Za iné normatívne dokumenty určujúce podmienky činnosti orgánu posudzovania zhody sa považujú aj dokumenty vydávané príslušnými európskymi organizáciami a medzinárodnými organizáciami združujúcimi akreditačné orgány v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody, ktorých je SNAS členom.

K § 22

 

Odsek 1

Zveruje SNAS výkon posudzovania plnenia akreditačných požiadaviek pri akreditácii, reakreditácii, zmene akreditácie, pozastavení akreditácie, zrušení akreditácie. Z dôvodu neúčelnosti sa posudzovanie plnenia akreditačných požiadaviek nevykonáva pri pozastavení akreditácie a zrušení akreditácie, na základe žiadosti akreditovanej osoby. Účelom posudzovania je posúdiť plnenie akreditačných požiadaviek orgánu posudzovania zhody a potvrdiť jeho spôsobilosť vykonávať tie činnosti, o ktoré žiada, alebo ktoré sú predmetom posudzovania. Posudzovanie plnenia akreditačných požiadaviek je proces založený na požiadavkách technických noriem alebo iných normatívnych dokumentov, ktorý vykonáva akreditačný orgán na stanovenie kompetentnosti orgánu posudzovania zhody v definovanom rozsahu akreditácie.

Odsek 2

Ukladá povinnosť SNAS vymenovať posudzovaciu skupinu, ktorú tvoria zamestnanci SNAS alebo aj experti. Zásady činnosti posudzovacej skupiny sú zverejnené na webovom sídle SNAS v dokumentoch podľa § 3 ods. 8.

Odsek 3

Predstavuje demonštratívny výpočet techník posudzovania plnenia akreditačných požiadaviek, ktoré pri svojej činnosti používa SNAS. Technikou posudzovania sa rozumie metóda použitá akreditačným orgánom na vykonanie posudzovania plnenia akreditačných požiadaviek.

Odsek 4

Ustanovuje sa, že podrobnosti o technikách posudzovania sú stanovené v dokumentoch podľa § 3 ods. 8.

34

Odsek 5

Pri svedeckom posudzovaní sa posudzuje súlad vykonávanej činnosti s dokumentovaným postupom, sleduje sa profesionalita výkonu činnosti a ak je to možné, hodnotí sa aj správnosť dosahovaných výsledkov. Pokiaľ sa činnosti vykonávajú mimo stálych priestorov (odber vzoriek, merania u zákazníka, mobilné laboratórium, audity u zákazníka, inšpekcie atď.), predvedenie sa vykoná na miestach výkonu týchto činností. Svedecké posúdenie môže byť vykonané súčasne s posúdením na mieste alebo samostatne. Rozsah a charakter svedeckého posudzovania sa vykonáva podľa rozsahu akreditačnej služby, počtu a zložitosti skupín akreditovaných oblastí, zohľadňujúc objem, organizačné zmeny a ďalšie relevantné faktory. Svedeckému posudzovaniu podlieha celý rozsah akreditácie. Svedecké posudzovanie celého rozsahu akreditácie by sa malo, podľa možnosti, uskutočniť v rámci akreditačného cyklu. Akreditačný cyklus sa začína dňom právoplatnosti rozhodnutia o akreditácii alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o reakreditácii a nesmie byť dlhší ako 5 rokov. Ak je rozsah činností veľmi široký, pristupuje sa k tzv. vzorkovaniu (výberu) činností. Žiadateľ o akreditačnú službu alebo akreditovaná osoba je povinná zabezpečiť, aby bolo možné vykonať svedecké posudzovanie, ak je to potrebné vstup do priestorov, kde sa výrobok navrhuje, výrobných priestorov, priestorov na výkon posudzovania zhody, priestorov na výkon skúšok a skladovacích priestorov výrobcu.

Odsek 6

Posudzovanie plnenia akreditačných požiadaviek sa vykonáva podľa dokumentov podľa § 3 ods. 8.

Odsek 7

Upravuje práva žiadateľa o akreditačnú službu a akreditovanej osoby, ktorými sú právo vyjadrovať sa k nestrannosti a nezaujatosti členov posudzovacej skupiny a právo na získanie bezplatných informácií o dokumentoch SNAS a medzinárodných organizácií združujúcich akreditačné orgány, podľa ktorých sa vykonáva posudzovanie plnenia akreditačných požiadaviek.

Po akceptovaní žiadosti dostane žiadateľ o akreditačnú službu alebo akreditovaná osoba notifikáciu, ktorá mu sprístupní v informačnom systéme SNAS „Návrh posudzovacej skupiny“ (ďalej len „návrh“) a vyžiada v určenej lehote stanovisko žiadateľa k zloženiu posudzovacej skupiny. Členmi posudzovacej skupiny sú spravidla: vedúci posudzovateľ a/alebo posudzovateľ/lia a/alebo expert/ti, pričom ich počet je navrhnutý tak, aby mohli byť odborne posúdené všetky činnosti uvedené v žiadosti. Okrem menovaných môžu byť členmi posudzovacej skupiny aj pozorovateľ vedúceho posudzovateľ a/alebo posudzovateľa, asistent vedúceho posudzovateľ a/alebo posudzovateľa, pracovník SNAS poverený monitorovaním alebo interným auditom, tlmočník, prípadne iné osoby (napr. člen evaluačného tímu Európskej spolupráce na akreditáciu a pod.). Žiadateľ o akreditačnú službu alebo akreditovaná osoba vyjadrí svoje stanovisko ku každému členovi posudzovacej skupiny priamo v informačnom systéme SNAS. Prípadné oprávnené námietky voči niektorej z osôb (napr. konflikt záujmu člena posudzovacej skupiny s posudzovaným subjektom) sa musí vyjadriť v elektronickom formulári. V prípade opodstatnených námietok musí SNAS toto stanovisko zohľadniť a urobiť nový návrh.

35

Odsek 8

Posudzovanie plnenia akreditačných požiadaviek vykonáva posudzovacia skupina, ktorá je pri výkone posudzovania akreditačných požiadaviek oprávnená v súčinnosti so žiadateľom o akreditačnú službu alebo s akreditovanou osobou na nevyhnutný čas vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov žiadateľa o akreditačnú službu alebo akreditovanej osoby, ak bezprostredne súvisia s predmetom posudzovania a vyžadovať od žiadateľa o akreditačnú službu alebo akreditovanej osoby a ich zamestnancov, aby mu  v určenej lehote poskytli dokumenty, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie vrátane technických nosičov údajov potrebných na výkon posudzovania a súčinnosť.

Odsek 9

Ak posudzovacia skupina zistí nezhodu v plnení akreditačných požiadaviek, SNAS vyzve žiadateľa o akreditačnú službu alebo akreditovanú osobu, aby odstránila nezhodu v plnení akreditačných požiadaviek v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. SNAS môže na návrh žiadateľa o akreditačnú službu alebo akreditovanej osoby lehotu predĺžiť, ak sú na to závažné dôvody, ktorými sú napríklad choroba príslušného zamestnanca, veľké množstvo nezhôd v plnení akreditačných požiadaviek a žiadateľ o akreditačnú službu alebo akreditovaná osoba zistila, že nemá dostatočné kapacity, aby v určenej lehote odstránila všetky nedostatky.

Odsek 10

Žiadateľ o akreditačnú službu alebo akreditovaná osoba je povinný na výzvu SNAS v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní predložiť dokumenty, ktoré sú potrebné na posúdenie plnenia akreditačných požiadaviek. SNAS môže na návrh žiadateľa o akreditačnú službu alebo akreditovanej osoby lehotu predĺžiť.

K § 23

 

Odsek 1

Ustanovujú sa fakultatívne dôvody prerušenia konania.

Odsek 2

Ďalším fakultatívnym dôvodom prerušenia konania je návrh účastníka konania, ktorý tak môže urobiť zo závažných dôvodov, ktorými sú napríklad veľké množstvo nezhôd v plnení akreditačných požiadaviek a žiadateľ o akreditačnú službu alebo akreditovaná osoba zistila, že nemá dostatočné kapacity, aby v určenej lehote odstránila všetky nedostatky. V takom prípade sa konanie preruší najviac na 90 dní.

Odsek 3

V konaní sa pokračuje, len čo pominuli dôvody, pre ktoré sa konanie prerušilo. V prípade, ak bolo konanie o zmene akreditácie, pozastavení akreditácie alebo o zrušení akreditácie, ktoré bolo začaté z vlastného podnetu SNAS prerušené z dôvodu, že SNAS vyzvala akreditovanú osobu na predloženie dokumentov, ktoré sú potrebné na posúdenie plnenia akreditačných požiadaviek a akreditovaná osoba nepredložila požadované dokumenty, SNAS pokračuje v konaní dňom nasledujúcim po dni uplynutia určenej lehoty.

36

K § 24

Ustanovujú sa taxatívne dôvody zastavenia konania.

K § 25

Odsek 1

Stanovujú sa lehoty na vydanie rozhodnutia SNAS o akreditačných službách.

Odsek  2

 

Stanovuje sa začiatok plynutia lehoty na vydanie rozhodnutia o akreditačnej službe.

Odsek 3

 Do lehoty na vydanie rozhodnutia o akreditačnej službe sa nepočíta čas, na ktorý bolo konanie prerušené.

Odsek 4

Rozhodnutie o akreditačnej službe vychádza z hodnotenia vykonaného hodnotiacou komisiou, ktorá svoje závery sformuluje ako odporúčanie hodnotiacej komisie. Členmi hodnotiacej komisie sú zamestnanci SNAS alebo aj experti z oblasti, v ktorej sa posudzuje splnenie podmienok na vydanie rozhodnutia o akreditačnej službe.

 

Odsek 5

Postavenie, pôsobnosť a zásady činnosti hodnotiacej komisie bude upravovať štatút a rokovací poriadok zverejnený na webovom sídle SNAS.

Odsek 6

Odporúčanie hodnotiacej komisie vychádza z výsledkov predložených posudzovacou skupinou, ktorá vykonáva úkony – posudzovanie. Požiadavka dvojstupňovosti posudzovania a hodnotenia vychádza z požiadaviek záväzných pre členov organizácií združujúcich akreditačné orgány, preto bol systém v zákone nastavený kompatibilne s medzinárodnými požiadavkami, ktoré musí SNAS plniť, aby výsledky jeho činnosti boli aj medzinárodne akceptované a plnohodnotne rešpektované. Posudzovacia skupina je rovnako zložená zo zamestnancov SNAS alebo z  expertov, avšak takých, ktorí nie sú v tej istej veci členmi hodnotiacej komisie.

K § 26

Ustanovuje podmienky vydania rozhodnutia o akreditácii. V prípade, ak v konaní o akreditácii SNAS zistí, že žiadateľ o akreditáciu nespĺňa ustanovené požiadavky v rozsahu podanej žiadosti, žiadateľ má právo v určenej lehote odstrániť nedostatky, doplniť dokumenty alebo splniť ustanovené požiadavky. Právoplatnosťou tohto rozhodnutia sa žiadateľ o akreditáciu stáva akreditovanou osobou a vznikajú mu práva a povinnosti podľa § 36.

37

Ak SNAS v konaní zistí, že nie sú splnené podmienky na vydanie rozhodnutia o akreditácii teda, že žiadateľ o akreditáciu nespĺňa akreditačné požiadavky, SNAS vydá rozhodnutie o neudelení akreditácie, pričom žiadateľ o akreditáciu je povinný uhradiť náklady posudzovania plnenia akreditačných požiadaviek, v prípade, ak bolo vykonané. Žiadateľ môže podať novú žiadosť o akreditáciu najskôr po uplynutí dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania alebo po uplynutí dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o neudelení akreditácie.

Odsek 3 stanovuje osobitnú úpravu náležitostí rozhodnutia o akreditácii zohľadňujúcu špecifiká konania. Spolu s odsekom 4 sa vytvára možnosť uviesť podrobnú špecifikáciu rozsahu akreditácie v prílohe rozhodnutia o akreditácii, nakoľko ide mnohokrát o niekoľkostranové texty. Rozhodnutie o akreditácii je platné päť rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o akreditácii, ak v rozhodnutí o akreditácii nie je uvedený kratší čas platnosti a taktiež aj ak dokument, ktorý určuje akreditačné požiadavky podľa § 21 alebo pravidlá medzinárodných organizácií združujúcich akreditačné orgány neustanovujú inak. SNAS na základe právoplatného rozhodnutia o akreditácii vydá akreditovanej osobe osvedčenie o akreditácii.

K § 27

Osvedčenie o akreditácii je stručnejším dokumentom ako samotné rozhodnutie a má charakter verejnej listiny a jeho náležitosti sú stanovené v odseku 2. Rozsah akreditácie je uvedený v prílohe osvedčenia o akreditácii. SNAS vydáva osvedčenie o akreditácii na základe právoplatného rozhodnutia o akreditácii. Medzinárodné normy a aj samotné nariadenie (ES) č. 765/2008 používajú pojem osvedčenie o akreditácii. Súčasne udelenie alebo neudelenie akreditácie je autoritatívnym rozhodnutím orgánu verejnej moci. Po udelení akreditácie je akreditovaná osoba povinná plniť akreditačné požiadavky. SNAS ako orgán verejnej moci rozhoduje v právom upravenom postupe, pre ktorý je navrhnutý režim správneho konania so subsidiárnym použitím správneho poriadku. Výsledkom činnosti SNAS je individuálny správny akt – rozhodnutie. Osvedčenie nadväzuje na rozhodnutie, je potvrdením skutočnosti, o ktorej sa už rozhodlo a teda samotné nemá charakter rozhodnutia podľa správneho poriadku. Platnosť osvedčenia o akreditácii zaniká zrušením príslušného rozhodnutia o akreditácii alebo zánikom akreditácie.

K § 28

Akreditovaná osoba môže požiadať o reakreditáciu na základe žiadosti podanej najneskôr štyri mesiace pred skončením platnosti rozhodnutia o akreditácii. Reakreditácia znamená v podstate predĺženie akreditácie na ďalšie obdobie, pričom by mali byť vytvorené predpoklady na kontinuálne pôsobenie právneho subjektu ako akreditovanej osoby. To znamená, že ak akreditovaná osoba naďalej spĺňa ustanovené požiadavky, v konaní o reakreditácii sa jej vydá nové rozhodnutie o akreditácii, ktoré kontinuálne nadviaže na predchádzajúce rozhodnutie o akreditácii. Takéto rozhodnutie nahrádza a zrušuje pôvodné rozhodnutie o akreditácii v plnom rozsahu. Ak SNAS zistí, že akreditovaná osoba nespĺňa ustanovené požiadavky alebo, že nie je predpoklad o ich plnení v ďalšom období, rozhodne o neudelení akreditácie, pričom pôvodné rozhodnutie o akreditácii ostáva naďalej v platnosti do uplynutia času jeho platnosti.

Vlastný proces reakreditácie je rovnaký ako pri akreditácii s tým rozdielom, že sa môžu brať do úvahy výsledky z predchádzajúcich posudzovaní počas posledného akreditačného

38

cyklu. Počas platnosti akreditácie je v príslušnej oblasti akreditácie možné podať výhradne žiadosť o reakreditáciu. Ak má akreditovaná osoba zároveň záujem o rozšírenie rozsahu akreditácie v rámci reakreditácie, podá si dve samostatné žiadosti – jednu žiadosť o  reakreditáciu a druhú žiadosť o rozšírenie akreditácie.

K § 29

SNAS môže na základe žiadosti akreditovanej osoby zmeniť akreditáciu rozšírením oblasti akreditácie alebo rozsahu akreditácie, zúžením oblasti akreditácie alebo rozsahu akreditácie a zmenou údajov týkajúcich sa akreditovanej osoby.

Pri rozšírení oblasti akreditácie alebo rozsahu udelenej akreditácie musí SNAS preskúmať, či akreditovaná osoba spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom a akreditačné požiadavky v oblasti akreditácie alebo rozsahu akreditácie, pre ktoré sa žiada o rozšírenie akreditácie. Ak SNAS zistí, že akreditovaná osoba nespĺňa ustanovené požiadavky v oblasti akreditácie alebo rozsahu akreditácie, o ktorú žiada, rozhodne o neudelení akreditácie v rozšírenej oblasti akreditácie alebo rozsahu akreditácie, pričom pôvodné rozhodnutie o akreditácii ostáva naďalej v platnosti.

Ak nastane dôvod na zrušenie akreditácie, ktorý sa týka iba časti udelenej akreditácie SNAS pristúpi k jej zmene aj bez návrhu. Zúženie oblasti akreditácie alebo rozsahu akreditácie udelenej akreditácie na základe žiadosti akreditovanej osoby sa vykoná bez preskúmania plnenia akreditačných požiadaviek. SNAS vydá nové rozhodnutie o udelení akreditácie. Týmto novým rozhodnutím zároveň zruší pôvodné rozhodnutie o udelení akreditácie (výrok o zrušení je časťou výroku nového rozhodnutia), čím je zabezpečená kontinuita akreditácie a akreditovaná osoba disponuje vždy len jedným právoplatným rozhodnutím o akreditácii. Keďže obdobná úprava vydania nového rozhodnutia o udelení akreditácie, ktorým sa zároveň zruší pôvodné rozhodnutie je aj pri oznamovaní zmien týkajúcich sa udelenej akreditácie, rozširovaní oblasti akreditácie či rozsahu akreditácie a reakreditácii, znižuje sa počet typov rozhodnutí, ktoré sú výsledkom konania o akreditácii, čo umožňuje väčšiu prehľadnosť v udelených akreditáciách z pohľadu evidencie, jednoduchšiu kontrolu akreditovaných osôb a transparentnosť pri odvolávaní sa na akreditáciu a preukazovaní akreditácie.

Akreditovaná osoba je povinná oznamovať SNAS významné zmeny týkajúce sa udelenej akreditácie. Na základe takéhoto oznámenia, alebo ak sa o zmenách SNAS dozvie iným spôsobom (na základe vlastného zistenia), SNAS posúdi plnenie požiadaviek ustanovených týmto zákonom a akreditačných požiadaviek akreditovanou osobou v rozsahu v závislosti od charakteru konkrétnych zmien a rozhodne o udelení akreditácie, pričom v novom rozhodnutí zohľadní zmeny, alebo ak zistí, že akreditovaná osoba v dôsledku zmien neplní požiadavky ustanovené týmto zákonom alebo akreditačné požiadavky rozhodne o pozastavení alebo zrušení akreditácie v závislosti od charakteru a závažnosti nedostatkov v plnení požiadaviek.

K § 30

Odsek 1

SNAS rozhodne o pozastavení akreditácie v rozsahu udelenej akreditácie alebo jej časti, a to najviac na 180 dní, pričom lehota nesmie presiahnuť čas platnosti rozhodnutia o akreditácii, ak akreditovaná osoba neodstráni v určenej lehote nezhody v plnení akreditačných požiadaviek

39

podľa § 22 ods. 9, neplní povinnosť akreditovanej osoby podľa

§

36 ods. 2 písm. b), c), e) alebo písm. g), dočasne nemôže vykonávať činnosť, ktorá je predmetom akreditácie, alebo o to požiada. Základnou povinnosťou akreditovanej osoby je plniť počas platnosti akreditácie požiadavky ustanovené týmto zákonom alebo akreditačné požiadavky. Ak SNAS v rámci svojej činnosti zistí neplnenie týchto požiadaviek, neuplatňujú sa sankcie v podobe peňažných pokút (okrem prípadu opakovaného porušenia povinnosti podľa § 36 ods. 2 písm. f)), ale podľa povahy a závažnosti porušenia povinností (požiadaviek) SNAS pozastaví akreditáciu, alebo udelenú akreditáciu zruší. Ak sa dôvody pozastavenia alebo zrušenia akreditácie týkajú len niektorej oblasti akreditácie alebo rozsahu akreditácie, SNAS zúži akreditovanej osobe oblasť akreditácie alebo rozsah udelenej akreditácie. Z dôvodu právnej istoty akreditovaných osôb a transparentnosti systému akreditácie sú dôvody zrušenia či pozastavenia akreditácie (rovnako ako aj dôvody zániku akreditácie v § 32) uvedené taxatívne. Ustanovuje sa maximálne obdobie pozastavenia akreditácie na 180 dní a to z dôvodu, že pozastavenie akreditácie má byť len dočasné. Z hľadiska istoty a stability právnych vzťahov nie je žiaduce, aby stav „pozastavenia akreditácie“ trval neprimerane dlho. Na druhej strane je vytvorený dostatočný časový priestor a možnosť pre každého, kto má záujem plniť akreditačné požiadavky, aby mohol získať akreditáciu. V prípade, ak sa akreditovaná osoba domnieva, že spĺňa ustanovené požiadavky, môže požiadať o zrušenie pozastavenia akreditácie, o čom rozhodne SNAS.

Odsek 2

SNAS v rozhodnutí o pozastavení akreditácie, okrem prípadu, ak o pozastavenie akreditácie požiada akreditovaná osoba, uloží akreditovanej osobe povinnosť odstrániť zistené nedostatky v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní a dlhšia ako 120 dní. SNAS môže vykonať mimoriadne posudzovanie za účelom overenia, či sú zistené nedostatky odstránené.

Odsek 3

Stanovuje sa, že v čase platnosti rozhodnutia o pozastavení akreditácie má akreditovaná osoba zakázané vystupovať ako akreditovaná osoba v oblasti alebo v rozsahu určenom v rozhodnutí o pozastavení akreditácie, prijímať nové žiadosti na výkon tejto činnosti ako akreditovaná osoba v oblasti alebo v rozsahu určenom v rozhodnutí o pozastavení akreditácie a uplatňovať práva podľa § 36 ods. 1. Tomu kto poruší tento zákaz úrad uloží pokutu vo výške od 1 000 eur do 50 000 eur.

Odsek 4

Bezodkladne po tom, ako pominul dôvod na vydanie rozhodnutia o pozastavení akreditácie, SNAS zruší rozhodnutie o pozastavení akreditácie.

K § 31

Ustanovuje taxatívne dôvody na zrušenie akreditácie.

SNAS rozhodne o zrušení akreditácie, ak akreditovaná osoba neodstráni zistené nedostatky podľa § 30 ods. 2. Pod pojmom nedostatky sú zahrnuté všetky skutočnosti uvedené v § 30 ods. 1 písm. a) až c), ktorými sú nezhody v plnení akreditačných požiadaviek podľa § 22 ods. 9, neplnenie povinností akreditovanej osoby podľa § 36 ods. 2 písm. b), c), e) alebo písm. g), alebo ak akreditovaná osoba z nejakého dôvodu nemôže vykonávať činnosť, ktorá  je predmetom akreditácie.

40

Plnenie všetkých akreditačných požiadaviek, ktoré sa na akreditovanú osobu vzťahujú je jednou z hlavných povinností akreditovanej osoby podľa § 36 ods. 2 písm. a).

SNAS rozhodne o zrušení akreditácie aj v prípade, ak akreditovaná osoba opakovane počas platnosti rozhodnutia o akreditácii poruší povinnosť podľa § 36 ods. 2 písm. b) alebo písm. c).

SNAS rozhodne o zrušení akreditácie aj v prípade, ak je preukázané podvodné správanie akreditovanej osoby, alebo ak akreditovaná osoba zámerne poskytne nepravdivé informácie alebo neposkytne všetky informácie, ktoré majú vplyv na plnenie akreditačnej požiadavky. Za podvodné správanie môže byť považované v odôvodnených prípadoch, aj porušenie povinnosti podľa tohto zákona, napríklad zákazu podľa § 19 ods. 3 „uplatňovať práva podľa § 36 ods. 1 v oblasti alebo rozsahu, ktoré nie sú predmetom právoplatného rozhodnutia o akreditácii“ a najmä v prípadoch, ak akreditovaná osoba opakovane porušuje uvedený zákaz aj po upozornení a uložení pokuty podľa § 37 ods. 2.

Akreditovaná osoba môže požiadať o zrušenie akreditácie na základe žiadosti. V tomto prípade nie je potrebné skúmať dôvody, pre ktoré akreditovaná osoba už nemá záujem o toto postavenie a preto SNAS rozhodne na základe žiadosti aj bez preukázania dôvodu, pre ktorý sa žiada o zrušenie akreditácie.

K § 32

Uvádza dôvody zániku akreditácie zo zákona, ktoré sú spojené s takými skutočnosťami ako uplynutie platnosti akreditácii, zrušenie akreditácie, zánik akreditovanej osoby bez právneho nástupcu, či vstup akreditovanej osoby do likvidácie. Dôvody sú uvedené taxatívne.

K § 33

Proti rozhodnutiu SNAS má žiadateľ o akreditačnú službu alebo akreditovaná osoba právo sa odvolať. O odvolaní rozhoduje v rámci autoremedúry SNAS, ak mu v plnom rozsahu nevyhovie, rozhoduje riaditeľ na základe návrhu ním ustanovenej odvolacej komisie. Ide o obdobnú úpravu ako rozhodovanie o rozklade proti rozhodnutiu prvostupňového správneho orgánu, ktorým je ústredný orgán štátnej správy, ktorú obsahuje správny poriadok. Členom odvolacej komisie nemôže byť ten, kto bol v tej istej veci členom posudzovacej skupiny alebo hodnotiacej komisie alebo ten u koho je pochybnosť o jeho nezaujatosti. Rozhodnutie o odvolaní je konečné a nie je možné sa voči nemu znovu odvolať. Odvolanie proti rozhodnutiu zmene akreditácie zúžením oblasti akreditácie alebo rozsahu akreditácie, rozhodnutiu o pozastavení akreditácie a rozhodnutiu o zrušení akreditácie nemá odkladný účinok. Proti rozhodnutiu o zrušení pozastavenia akreditácie nie je možné podať odvolanie.

K § 34

Stanovuje sa demonštratívny výpočet dôvodov, na základe ktorých môže SNAS vykonať mimoriadne posudzovanie. Mimoriadne posudzovanie sa vykoná vždy po dohode  s akreditovanou osobou. V prípade sťažnosti alebo iného podania na akreditovanú osobu sa mimoriadne posudzovanie vykonáva operatívne, ak je to opodstatnené, v čo najkratšom čase od doručenia sťažnosti alebo iného podania na akreditovanú osobu, v príslušnom rozsahu akreditácie a v oblasti akreditácie, na ktorú bola vznesená sťažnosť alebo iné podanie. Pri mimoriadnom posudzovaní v prípade zistenia zmien v akreditovanej osobe, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť akreditovanej osoby plniť akreditačné požiadavky sa posudzovanie prednostne zameriava na oblasť, v ktorej nastali zmeny, ktoré môžu ovplyvniť plnenie akreditačných požiadaviek. V prípade potreby môže SNAS rozsah posudzovania operatívne rozšíriť. Náklady vynaložené SNAS za mimoriadne posudzovanie znáša akreditovaná osoba  a určujú sa podľa platného cenníka. V prípade sťažnosti alebo iného podania na akreditovanú osobu znáša náklady na mimoriadne posudzovanie akreditovaná osoba len v prípade opodstatneného podnetu alebo sťažnosti. Mimoriadne posudzovanie sa vykonáva podľa dokumentov podľa § 3 ods. 8 a pri jeho výkone sa postupuje podľa § 22.

K § 35

Ustanovuje SNAS na výkon dohľadu, ktorý sa uskutočňuje ex offo. Akreditovaná osoba trvale podlieha dohľadu počas platnosti rozhodnutia o akreditácii. Účelom dohľadu je posúdiť, či akreditovaná osoba naďalej plní akreditačné požiadavky a potvrdiť pokračovanie akreditácie. Dohľad je plánovaný a vykonáva sa najmenej dvakrát počas akreditačného cyklu, ak akreditačné požiadavky neustanovujú inak, a to na základe programu posudzovaní, ktorý pozostáva z jednotlivých dohľadov. Posudzovanie plnenia akreditačných požiadaviek sa rozdelí počas dohľadov tak, aby počas platnosti rozhodnutia o akreditácii boli posúdené všetky akreditačné požiadavky. Postup posudzovania pri dohľade je obdobný ako pri akreditácii s tým rozdielom, že plnenie akreditačných požiadaviek sa spravidla preskúmava v rozsahu, ktorý je stanovený SNAS. Ak má akreditovaná osoba viacero pracovísk alebo miest výkonu činnosti, je potrebné počas akreditačného cyklu vykonať posudzovanie plnenia akreditačných požiadaviek na každom mieste prípadne pracovisku. Za pracoviská sa považujú všetky miesta, na ktorých sa vykonáva jedna alebo viac činností. Pri dohľade sa posudzujú všetky relevantné požiadavky technickej normy a všetky odborné činnosti akreditovanej osoby vykonávané na konkrétnom pracovisku, resp. mieste výkonu činnosti akreditovanej osoby. Dohľad sa vykonáva podľa dokumentov podľa § 3 ods. 8 a pri jeho výkone sa postupuje podľa § 22. Dohľad nie je reakreditácia.

K § 36

Odsek 1

Vymenúva práva akreditovanej osoby, ktorými sú právo mať pridelené identifikačné číslo akreditovanej osoby, ako aj  právo zúčastňovať sa na aktivitách organizovaných SNAS.

Odsek 2

Vymenúva povinnosti akreditovanej osoby.

Počas platnosti akreditácie je povinnosťou akreditovanej osoby plniť požiadavky ustanovené zákonom a akreditačné požiadavky pre tú oblasť akreditácie a ten rozsah, v ktorých jej akreditácia bola udelená. Neplnenie tejto povinnosti nie je sankcionované finančnou pokutou, ale následkom môže byť rozhodnutie SNAS o zrušení, pozastavení alebo zúžení rozsahu akreditácie alebo oblasti akreditácie. Rozhodnutie SNAS bude závisieť od rozsahu nedostatkov, resp. neplnenia akreditačných požiadaviek, pričom závažnosť nedostatkov zistí pri dohľade.

Predpokladom posúdenia skutkového stavu a následného rozhodnutia o udelení akreditácie alebo rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o akreditáciu alebo vykonania dohľadu je súčinnosť zo strany akreditovanej osoby v podobe umožnenia vstupu do priestorov a prístupu k technickým zariadeniam, informáciám, dokumentom, záznamom alebo potrebným vysvetleniam. Súčinnosť žiadateľa vyplýva už z charakteru konania a nie je možné ani potrebné ju ustanovovať ako zákonnú povinnosť. Akreditácia je dobrovoľný inštitút, preto pokiaľ niekto má záujem akreditáciu získať, konanie zo svojej podstaty predpokladá súčinnosť žiadateľa, navyše v správnom konaní je účastník povinný spolupracovať so správnym orgánom podľa ustanovení správneho poriadku. Úprava vstupu do priestorov je potrebná pre bezproblémový výkon dohľadu.

Akreditovaná osoba je povinná uplatňovať svoju akreditáciu len v oblasti akreditácie a rozsahu akreditácie, v ktorej jej bola udelená. Ak by vystupovala ako akreditovaná osoba v oblasti akreditácie alebo v rozsahu akreditácie, v ktorých jej akreditácia udelená nebola, dopúšťala by správneho deliktu.

Akreditácia, aj z dôvodu, že sa vykonáva nezávisle a nestranne, sa považuje za hlavný faktor dôveryhodnosti a správnosti výsledkov činnosti akreditovaného subjektu. Akreditovaná osoba by mala poskytovať všetkým zúčastneným dôveru, že skúšaný predmet, kalibrovaný prístroj, certifikovaný systém manažérstva a pod. spĺňa určené požiadavky. Je preto nevyhnutné, aby akreditovaná osoba bola nestranná a bola chápaná ako nestranná. Aby sa získala a udržala dôvera, je podstatné, aby sa rozhodnutia akreditovanej osoby zakladali na objektívnom dôkaze o zhode a jej rozhodnutia neboli ovplyvnené ďalšími záujmami alebo ďalšími stranami. Akreditovaná osoba musí zamedziť konfliktu záujmov a zabezpečovať objektivitu svojich činností. Pri zvažovaní prvku nestrannosti sa berú do úvahy: objektívnosť, nezávislosť, neprítomnosť konfliktu záujmov, rozvaha, neprítomnosť predpojatosti, neutralita, čestnosť, otvorenosť myslenia, rovnosť prístupu, a vyváženosť.

Akreditovaná osoba má aj informačnú povinnosť vo vzťahu k SNAS. Akreditovaná osoba je povinná bezodkladne informovať SNAS o každej zmene organizačnej zložky, ktorá má vykonávať činnosť akreditovanej osoby, miesta výkonu činnosti akreditovanej osoby, organizácie, riadenia a odbornosti zamestnancov (napr. zmena organizačnej štruktúry, zásadné zmeny vedúcich odborných pracovníkov), základnej politiky (vonkajšia alebo vnútorná koncepcia fungovania spoločnosti), oblasti akreditácie a rozsahu akreditácie (napr. potreba zúženia alebo rozšírenia predmetu akreditácie) a ostatných skutočností, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť akreditovanej osoby plniť akreditačné požiadavky (napr. zmena priestorov, zmena technického, prístrojového vybavenia). Akreditovaná osoba, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej údaje sa zapisujú do Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci je povinná bezodkladne informovať SNAS o každej zmene údaja o obchodnom mene a mieste podnikania akreditovanej osoby, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa alebo obchodného mena a sídla akreditovanej osoby, ak ide o právnickú osobu a zmene identifikačného čísla organizácie. SNAS vyhodnotí vplyv týchto zmien na akreditovanú činnosť.

Medzi povinnosti akreditovanej osoby patrí aj povinnosť používať odkazy na udelenú akreditáciu a povinnosť používať akreditačnú značku SNAS na svojich dokumentoch a v obchodných vzťahoch všeobecne.

Akreditovaná má právo aj povinnosť používať akreditačnú značku SNAS a používať odkazy na udelenú akreditáciu Uvedené vyplýva z dokumentov ustanovujúcich akreditačné požiadavky.

K § 37

 

Vymedzujú sa skutkové podstaty a sankcie za správne delikty v rozmedzí 100 eur až 100 000 eur, ktoré ukladá úrad. Cieľom týchto ustanovení je efektívne vymáhanie povinností ustanovených týmto zákonom.

 K § 38

Stanovuje, na ktoré ustanovenia zákona sa nepožije správny poriadok. Správny poriadok sa nevzťahuje na výkon kontroly (§ 17), predbežné posudzovanie (§ 18), posudzovanie plnenia akreditačných požiadaviek (§ 22), mimoriadne posudzovanie (§ 34) a dohľad (§ 35).

K § 39

Odsek 1

SNAS bola zriadená zákonom č. 505/2009 Z. z. V zmysle prechodných ustanovení zákona SNAS podľa zákona č. 505/2009  Z. z. je SNAS podľa tohto zákona. SNAS je verejnoprávnou inštitúciou a jej sídlom je Bratislava.

Odsek 2

Riaditeľ vymenovaný do funkcie podľa zákona č. 505/2009  Z. z. je riaditeľom podľa tohto zákona. Jeho funkčné obdobie sa končí uplynutím piatich rokov odo dňa, keď bol vymenovaný do funkcie riaditeľa.

Odsek 3

Člen dozornej rady vymenovaný do funkcie podľa zákona č. 505/2009  Z. z. je členom dozornej rady podľa tohto zákona. Jeho funkčné obdobie sa končí uplynutím piatich rokov odo dňa, keď bol vymenovaný do funkcie člena dozornej rady.

Odsek 4

Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom SNAS zostávajú týmto zákonom naďalej zachované.

Odsek 5

Konania, ktoré boli začaté a neskončili sa vydaním osvedčenia alebo iným spôsobom do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa doterajších predpisov – podľa zákona č. 505/2009  Z. z. V prípade, ak je to pre osobu zodpovednú zo spáchania správneho deliktu priaznivejšie pri ukladaní pokuty za porušenie doterajšieho zákon – zákon č. 505/2009  Z. z. sa použije tento zákon.

Odsek 6

Rozhodnutie o akreditácii, rozhodnutie o pozastavení akreditácie a rozhodnutie o zrušení akreditácie vydané podľa zákona č. 505/2009  Z. z. sú rozhodnutím o akreditácii, rozhodnutím o pozastavení akreditácie a rozhodnutím o zrušení akreditácie podľa tohto zákona. Rozhodnutie o akreditácii, rozhodnutie o pozastavení akreditácie a rozhodnutie o zrušení akreditácie vydané SNAS pred 1. aprílom 2023 zostávajú v platnosti do uplynutia ich platnosti.

Odsek 7

Osvedčenie o akreditácii vydané podľa zákona č. 505/2009  Z. z. je osvedčením o akreditácii podľa tohto zákona. Čas platnosti osvedčení je pritom uvedený na každom osvedčení o akreditácii, ktoré SNAS vydal podľa zákona č. 505/2009  Z. z.

Odsek 8

Ak výška rezervného fondu k 30. aprílu 2023 presahuje 50 % ročných nákladov SNAS za účtovné obdobie k 31. decembru 2022, tak zostatok nad 50 % ročných nákladov SNAS za účtovné obdobie k 31. decembru 2022 sa presunie do fondu investícií a rozvoja. Ak výška rezervného fondu k 30. aprílu 2023 nepresahuje 50 % ročných nákladov SNAS za účtovné obdobie k 31. decembru 2022, tak sa rezervný fond doplní z kladného výsledku hospodárenia SNAS, ak taký vznikne. Ak po doplnení rezervného fondu na 50 % ročných nákladov SNAS ostatne zostatok z výsledku kladného hospodárenia SNAS, vloží sa do fondu investícií a rozvoja.

K § 40

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 365/2019 Z. z.

K § 41

Návrh zákona nadobúda účinnosť 1. apríla 2023.

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 51
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Dvojstupňové odôvodnenie rozhodnutia podľa Správneho poriadku

Z odôvodnenia musí byť zrejmé, ktoré námietky účastníka považuje za nesprávne a z akého dôvodu a ktoré skutočnosti považuje za ...

JUDIKATÚRA: Evidencia práce vedená zamestnávateľom

Podľa názoru Najvyššieho správneho súdu, z evidencie pracovného času zamestnancov musí byť zrejmé, kedy si jednotliví zamestnanci čerpali ...

JUDIKATÚAR: Povinnosti vlastníka nepovolenej stavby a stavebného úradu

Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 88a stavebného zákona upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho povinnosti a jednak ...

JUDIKATÚRA: Nevyhotovenie rozsudku ako trváce disciplinárne previnenie

Disciplinárne previnenie spočívajúce v nevyhotovení rozsudku v určenej lehote je trváce disciplinárne previnenie, ktoré spočíva vo ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 4/2023

Súkromné právo 4/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 4/2023

Právny obzor 4/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 3/2023

Súkromné právo 3/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2023

Zo súdnej praxe 3/2023

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2023

Právny obzor 3/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 2/2023

Súkromné právo 2/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: