Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
Predplatné
Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
TlačPoštaZväčšiZmenši

Dôvodová správa k zákonu č. 134/2023 Z. z.

najpravo.sk • 10.4. 2024, 20:11

A.Všeobecná časť

Skupina poslancov predkladá návrh zákona o poskytovaní dotácií na podporu obnovy historických železničných koľajových vozidiel (ďalej len ,,návrh zákona“) ako iniciatívny materiál.

Predmetom živého záujmu verejnosti a súčasne i efektívnym nástrojom popularizácie železničnej dopravy v celej Európe sú čoraz viac jazdy historických vlakov a regionálne expozície železničných múzeí. Prirodzeným ťažiskom tejto aktivity je kolekcia historických železničných vozidiel, udržiavaných v prevádzkyschopnom, alebo aspoň vystavovateľnom stave. V rokoch 1983 – 2006 zabezpečovalo komplexnú múzejnú starostlivosť o reprezentatívny výber historických železničných vozidiel v SR Železničné múzeum SR, štátom registrované múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSR. To však bolo nútené v dôsledku nedostatočného financovania svojej činnosti po druhom delení železničného sektoru v roku 2005 prenechať starostlivosť o väčšinu svojich prevádzkyschopných historických železničných vozidiel spolupracujúcim občianskym združeniam a neziskovým organizáciám. Tie v súčasnosti zabezpečujú prevádzku, údržbu a čiastočne i statickú prezentáciu väčšiny na Slovensku zachovávaných historických železničných vozidiel (zverených i svojich vlastných) vlastnou nehonorovanou činnosťou, len s použitím nimi vyprodukovaných tržieb. Hoci sa tento úsporný model v uplynulých pätnástich rokoch v zásade osvedčil, určitú medzeru v jeho trvalej udržateľnosti preukazuje v ostatnom čase potreba vykonávať na predmetných vozidlách finančne náročné úkony ťažšej údržby. Vyplniť túto medzeru možno vytvorením mechanizmu doplnkového dofinancovania predmetnej činnosti formou účelovej dotácie, čo je aj predmetom predloženého návrhu. Tento návrh vychádza z osvedčenej praxe, uplatňovanej už od roku 2014 v susednej ČR (aktuálne program č. 127 67 MD ČR „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2021-2023“).

Podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dotácie poskytujú len na základe osobitného zákona v rozsahu, spôsobom a za podmienok ním ustanovených alebo ustanovených podrobnejšie iným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na jeho vykonanie; tým nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona. Poskytovateľ dotácie môže ustanovené podmienky podrobnejšie určiť, prípadne môže určiť ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí maximálna hospodárnosť a efektívnosť použitia dotácie.

Cieľom návrhu zákona je podpora trvalej udržateľnosti zbierky historických koľajových vozidiel, udržiavaných občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami pre účely popularizácie koľajovej dopravy v SR, a to formou poskytnutia dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy Slovenskej republiky na prezentačné projekty, vyžadujúce obnovu historických koľajových vozidiel do dobového vystavovateľného alebo prevádzkyschopného stavu, alebo na ich udržanie v ňom.

Predkladaný návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a nemá vplyv na životné, ani podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a ani vplyvy verejnej správy pre občana.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi prepismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj s právne záväznými aktmi Európskej únie.

 

B. Osobitná časť

K § 1

Vymedzuje sa predmet úpravy zákona, na základe ktorého bude možné poskytovať finančné prostriedky z rozpočtu ministerstva.

K § 2

Na účely navrhovaného zákona sa vymedzujú základné pojmy, ktoré sa používajú v nasledujúcich ustanoveniach zákona.

K § 3

Ustanovenie vymedzuje účel poskytovania dotácií, ktorým je podpora dodávateľsky vykonanej obnovy historických koľajových vozidiel do dobového vystavovateľného alebo prevádzkyschopného stavu, alebo na ich udržanie v ňom. Dotácia bude udeľovaná na prezentačné projekty, vyžadujúce pre svoju realizáciu obnovu vonkajšieho vzhľadu, pojazdu, skrine, vnútorných inštalácií, interiéru alebo pohonného reťazca historických koľajových vozidiel.

K § 4

V odseku 1 sa určuje okruh subjektov, ktoré môžu byť žiadateľom o poskytnutie dotácie.

V odseku 2 sa upravujú podmienky, za ktorých možno poskytnúť dotáciu podľa tohto zákona pri splnení podmienok ustanovených zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odsek 3 upravuje ďalšie podmienky poskytovania dotácií podľa tohto zákona.

V odseku 4 sa ustanovujú oblasti, na ktoré nemožno poskytnúť ani použiť dotáciu.

K § 5

Dotácia sa bude poskytovať na základe žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorú žiadateľ predloží spolu s prílohami na základe výzvy zverejnenej na webovom sídle ministerstva v termíne, v rozsahu a spôsobom, ktoré určí ministerstvo vo výzve.

V príslušnom rozpočtovom roku zverejňuje ministerstvo výzvy podľa ich účelu, a to v závislosti od schváleného rozpočtu ministerstva na dotácie. Poslednú výzvu môže ministerstvo zverejniť 30. septembra príslušného rozpočtového roka.

V odseku 3 sa ustanovujú doklady, ktoré sú potrebné na posúdenie žiadosti o poskytnutie dotácie na prezentačný projekt s použitím historického koľajového vozidla a bez ktorých sa nebude môcť rozhodnúť o poskytnutí dotácie.

Odsek 4 upravuje oprávnenie ministerstva neprihliadať na žiadosť, ktorá nespĺňa predpísané náležitosti, a ktorej nedostatky nebudú odstránené ani v dodatočnej lehote určenej vo výzve ministerstva. Rovnako sa nebude prihliadať na žiadosť, ktorá bola predložená po termíne určenom ministerstvom vo výzve.

K § 6

Upravuje sa spôsob vyhodnocovania žiadostí, ktoré vykonáva nezávislá komisia.

K § 7

Ustanovenie upravuje poskytnutie dotácie na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorú uzatvorí ministerstvo so žiadateľom, ktorému je po vyhodnotení žiadosti schválená dotácia.

K § 8

Ustanovuje sa rozsah informácií, ktoré ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle.

K § 9

Ustanovuje sa povinnosť ministerstva vykonávať finančnú kontrolu dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti, účelnosti a podmienok použitia dotácie a kontrolu dodržiavania podmienok určených v zmluve o poskytnutí dotácie.

K § 10

Ustanovenie upravuje skutočnosti, že na poskytovanie, používanie a zúčtovanie dotácií sa vzťahuje tento zákon a osobitný predpis; poskytnutie dotácie nie je právne nárokovateľné a týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.

K § 11

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. mája 2023.

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 31
PoUtStŠtPiSoNe
: