Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

Dôvodová správa k zákonu č. 211/2021 Z. z.

najpravo.sk • 14.4. 2022, 15:15

Dôvodová správa

 

  1. A.  Všeobecná časť

 

Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „vládny návrh zákona“). Vládny návrh zákona sa predkladá v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024, v ktorom sa vláda Slovenskej republiky zaviazala zlepšiť prístup k spravodlivosti a taktiež sa zaviazala realizovať analýzu rekodifikácie občianskeho procesného práva a podľa potreby navrhnúť zmeny právnej úpravy.

Platná a účinná právna úprava v zákone č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o upomínacom konaní“) a v zákone č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Civilný sporový poriadok“) obsahuje povinnosť vecne odôvodniť odpor proti platobnému rozkazu. Ak žalovaný uplatnený nárok spochybňuje, musí sa podľa súčasnej právnej úpravy brániť podaním odporu s vecným odôvodnením. Vecné odôvodnenie odporu spočíva predovšetkým v uvedení argumentov, ktoré závažným spôsobom spochybňujú žalobcom uplatnený nárok, v pripojení listín na ktoré sa odvoláva a  označení dôkazov, ktorými sa majú preukázať tvrdenia žalovaného. Pokiaľ odpor nie je vecne odôvodnený, súd v súvislosti s absenciou vecného odôvodnenia nevyzýva žalovaného na doplnenie, resp. opravu odporu. Požiadavka vecného odôvodnenia odporu môže spôsobovať pre spotrebiteľov ťažkosti (napríklad potreba v relatívne krátkom čase vyhľadať právnu pomoc). Môže nastať prípad, kedy si spotrebiteľ vyhotoví odpor na základe svojich osobných znalostí práva, v dôsledku čoho môže byť odpor súdom odmietnutý ako nedostatočne odôvodnený, čo môže znamenať automatickú prehru v spore, nakoľko platobný rozkaz, ktorý súd odmietol má účinky právoplatného rozsudku (je exekučným titulom).

Cieľom vládneho návrhu zákona je tak prehodnotenie právnej úpravy upomínacieho konania podľa zákona o upomínacom konaní a  konania o platobnom rozkaze podľa Civilného sporového poriadku v súvislosti s povinnosťou súdu prihliadať na  postavenie žalovaného ako spotrebiteľa pri vecnom odôvodnení odporu a v dôsledku uvedeného posudzovať vecné odôvodnenie odporu miernejšie. Súd posudzuje vecné odôvodnenie odporu miernejšie vo vzťahu k odmietnutiu odporu.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že upomínacie konanie a konanie o platobnom rozkaze podľa Civilného sporového poriadku sú skrátené konania, v ktorých rozhodnutie vydáva predovšetkým vyšší súdny úradník, návrhom zákona sa má zároveň zabezpečiť posúdenie a právny názor sudcu vo veciach v ktorých sa predpokladá posúdenie spotrebiteľskej zmluvy alebo zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou s ohľadom na existenciu neprijateľných zmluvných podmienok, ktoré ešte neboli posudzované v už právoplatne skončenom konaní.

 

Právnou úpravou sa má zabezpečiť kontrola neprijateľnosti zmluvných podmienok, ktoré doposiaľ neboli posudzované v súdnom konaní sudcom, tak aby sa zabránilo ich súvislému uplatňovaniu a zároveň sa má zlepšiť prístup k spravodlivosti pre spotrebiteľov.

 

Legislatívna aktivita sa realizuje na základe výhrad Európskej komisie týkajúcich sa súladu vnútroštátnej právnej úpravy s judikatúrou Súdneho dvora EÚ v spotrebiteľských veciach (EUP(2020)9731).

 

Vládnym návrhom zákona sa ďalej zjednocuje právna úprava procesného postupu v upomínacom konaní podľa zákona o upomínacom konaní a v konaní o platobnom rozkaze podľa Civilného sporového poriadku pri určení procesnoprávnej skutočnosti, ktorou nastáva zrušenie platobného rozkazu.

Vládny návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, vplyvy na životné prostredie, na služby pre občana, na informatizáciu spoločnosti ani podnikateľské vplyvy. Možno očakávať pozitívne sociálne vplyvy.

Vládny návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. 

Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a je v súlade s právom Európskej únie.

 

B. Osobitná časť

 

 

Čl. I

 

 

K bodu 1 (§ 12 ods. 3)

 

            Upomínacie konanie je zrýchleným konaním, predmetom ktorého by mali byť najmä nesporné nároky. Spornosť nároku vyjadruje žalovaný podaním odporu, ktorý podľa súčasnej právnej úpravy musí byť vecne odôvodnený. V prípade podania odporu bez vecného odôvodnenia v zákonom stanovenej lehote má platobný rozkaz účinky právoplatného rozsudku (je exekučným titulom). Pokiaľ odpor nie je vecne odôvodnený, súd v súvislosti s absenciou vecného odôvodnenia nevyzýva žalovaného na doplnenie, resp. opravu odporu. Požiadavka vecného odôvodnenia odporu môže spôsobovať pre spotrebiteľov ťažkosti (napríklad potreba v relatívne krátkom čase vyhľadať právnu pomoc). Novou právnou úpravou sa zavádza povinnosť súdu v prípade ak sa uplatňuje nárok vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy prihliadať na  postavenie žalovaného ako spotrebiteľa pri vecnom odôvodnení odporu a vecné odôvodnenie odporu podaného spotrebiteľom posudzovať miernejšie. Súd posudzuje vecné odôvodnenie odporu miernejšie vo vzťahu k odmietnutiu odporu.

 

 

K bodu 2 (§ 15 ods. 6)

 

            Vzhľadom na  právnu úpravu oprávnenia vyššieho súdneho úradníka vykonávať úkony súdu v civilnom procese obsiahnutú v zákone č. 549/2003 Z. z o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov, sa vypúšťa osobitná právna úprava pre upomínacie konanie.

 

 

 

Čl. II

 

 

K bodu 1 (§ 267 ods. 3)

 

            Konanie o platobnom rozkaze podľa Civilného sporového poriadku je zrýchleným konaním, predmetom ktorého by mali byť najmä nesporné nároky. Spornosť nároku vyjadruje žalovaný podaním odporu, ktorý podľa súčasnej právnej úpravy musí byť vecne odôvodnený. V prípade podania odporu bez vecného odôvodnenia v zákonom stanovenej lehote má platobný rozkaz účinky právoplatného rozsudku (je exekučným titulom). Pokiaľ odpor nie je vecne odôvodnený, súd v súvislosti s absenciou vecného odôvodnenia nevyzýva žalovaného na doplnenie, resp. opravu odporu. Požiadavka vecného odôvodnenia odporu môže spôsobovať pre spotrebiteľov ťažkosti (napríklad potreba v relatívne krátkom čase vyhľadať právnu pomoc). Novou právnou úpravou sa zavádza povinnosťou súdu v prípade nároku vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy prihliadať na postavenie žalovaného ako spotrebiteľa pri vecnom odôvodnení odporu a  vecné odôvodnenie odporu podaného spotrebiteľom posudzovať miernejšie. Súd posudzuje vecné odôvodnenie odporu miernejšie vo vzťahu k odmietnutiu odporu.

 

 

K bodu 2 (§ 267 ods. 4)

 

            Navrhovanou zmenou ustanovenia sa zjednocuje právna úprava procesného postupu v upomínacom konaní podľa zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov a v konaní o platobnom rozkaze podľa Civilného sporového poriadku pri určení procesnoprávnej skutočnosti, ktorou nastáva zrušenie platobného rozkazu. Platobný rozkaz sa zrušuje podaním odporu ex lege (to neplatí ak bol odpor odmietnutý), súd nevydáva osobitné uznesenie o zrušení platobného rozkazu.

 

 

K bodu 3 (§ 267 ods. 5)

 

            V dôsledku zmeny právnej úpravy, ktorej účelom je zjednotenie procesného postupu v upomínacom konaní podľa zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov a v konaní o platobnom rozkaze podľa Civilného sporového poriadku je nevyhnutná zmena uvedeného ustanovenia týkajúca sa vypustenia právnej úpravy doručovania uznesenia o zrušení platobného rozkazu.

 

 

K bodu 4 (§ 471b)

 

            Všetky konania o platobnom rozkaze začaté pred dňom účinnosti novej právnej úpravy v ktorých súd vydal uznesenie o zrušení platobného rozkazu sa dokončia podľa doterajšej právnej úpravy, účinnej do 30. júna 2021.

 

 

 

Čl. III

 

 

K bodu 1 [§ 5 ods. 1 písm. a)]

 

            Právna úprava nadväzuje na zmenu v konaní o platobnom rozkaze podľa Civilného sporového poriadku v dôsledku ktorej sa platobný rozkaz zrušuje už podaním odporu, ak odpor nebol odmietnutý (vypustenie uznesenia o zrušení platobného rozkazu).

 

 

K bodu 2 (§ 5 ods. 3)

 

            V prípade upomínacieho konania a konania o platobnom rozkaze podľa  Civilného sporového poriadku ide o skrátené konania, v ktorých rozhodnutie vydáva predovšetkým vyšší súdny úradník. Navrhovanou právnou úpravou sa má zabezpečiť posúdenie a právny názor sudcu v spotrebiteľských veciach, ktoré predpokladajú posúdenie spotrebiteľskej zmluvy alebo zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré ešte neboli posudzované v už právoplatne skončenom konaní tak, aby sa zabránilo súvislému uplatňovaniu neprijateľných zmluvných podmienok.  Vyšší súdny úradník je posúdením zo strany sudcu viazaný. Zároveň sa upravuje povinnosť sudcu určeného rozvrhom práce vykonávať kontrolu nad plnením týchto povinností zo strany vyššieho súdneho úradníka.

 

 

 

Čl. IV

(Účinnosť)

 

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. júla 2021 a to s ohľadom na dĺžku legislatívneho procesu.

 

 

V Bratislave, 24. februára 2021

 

 

 

 

Igor Matovič v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Mária Kolíková v. r.

ministerka spravodlivosti

Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 271
PoUtStŠtPiSoNe
: