TlačPoštaZväčšiZmenši

366/2020 Z. z.

3.1. 2021, 17:23 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

Všeobecná časť

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) na základe úlohy B.21. z uznesenia vlády SR č. 491/2019.

 

Prípravu a osvedčovanie námorníkov upravuje na medzinárodnej úrovni Medzinárodný dohovor Medzinárodnej námornej organizácie o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov z roku 1978 v znení zmien (ďalej len „dohovor STCW“). V roku 2015 boli prijaté zmeny dohovoru STCW týkajúce sa požiadaviek na prípravu a kvalifikáciu námorníkov pracujúcich na palube lodí, na ktoré sa vzťahuje Medzinárodný kódex bezpečnosti pre lode používajúce plyny alebo iné palivá s nízkou teplotou vzplanutia (ďalej len „kódex IGF“).            V roku 2016 boli prijaté zmeny dohovoru STCW v súvislosti s prípravou a kvalifikáciou námorníkov pracujúcich na palube osobných lodí a na palube lodí plaviacich sa v polárnych vodách. Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (ďalej len „smernica 2008/106/ES“) sa dohovor STCW začleňuje do práva Európskej únie. Signatármi dohovoru STCW sú všetky členské štáty a harmonizované vykonávanie ich medzinárodných záväzkov sa má preto dosiahnuť prostredníctvom zosúladenia pravidiel Európskej únie v oblasti prípravy a osvedčovania námorníkov s dohovorom STCW. Viaceré ustanovenia smernice 2008/106/ES sa zmenili tak, aby odzrkadľovali najnovšie zmeny dohovoru STCW, pokiaľ ide o prípravu a kvalifikáciu námorníkov pracujúcich na palube lodí, na ktoré sa vzťahuje kódex IGF, na palube osobných lodí a na palube lodí plaviacich sa v polárnych vodách.

Smernica 2008/106/ES bola transponovaná do zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov a do vykonávacieho predpisu k tomuto zákonu (výnos MDVRR SR č. 05358/2014/C421-SCLVD/67299-M, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky). Cieľom bolo upraviť minimálnu úroveň prípravy námorníkov, aby bola zabezpečená dostatočná úroveň vedomostí a skúseností v námornom sektore a zabrániť podvodným konaniam spojených s vydávaním osvedčení o spôsobilosti a prijať opatrenia na ich postihovanie.

 

Ochranu životného prostredia pred negatívnymi účinkami vypúšťania odpadu z lodí upravuje na medzinárodnej úrovni Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí (ďalej len „dohovor MARPOL“), ktorý ustanovuje všeobecný zákaz vypúšťania odpadu z lodí do mora, ale upravujú sa aj podmienky, za ktorých sa určité typy odpadu môžu vypúšťať do morského prostredia. V dohovore MARPOL sa od zmluvných strán vyžaduje, aby v prístavoch zabezpečili poskytovanie primeraných zberných zariadení.

Európska únia presadzuje vykonávanie častí dohovoru MARPOL smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu (ďalej len „smernica 2000/59/ES“), ktorej cieľom je zosúladiť záujmy bezproblémovej prevádzky námornej dopravy s ochranou morského prostredia. Dohovor MARPOL s prílohami bol predmetom významných zmien, na základe ktorých sa zaviedli prísnejšie normy a zákazy vypúšťania odpadu z lodí do mora.

Podľa hodnotenia v rámci Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti smernica 2000/59/ES prispieva k zvyšovaniu objemu odpadu vykladaného v prístavných zberných zariadeniach okrem iného zabezpečovaním, že lode prispievajú na náklady uvedených zariadení bez ohľadu na to, či skutočne využívajú uvedené zariadenia, ako taká je užitočná pri znižovaní vypúšťania odpadu do mora a nie je v plnej miere efektívna z dôvodu nesúladu s rámcom dohovoru MARPOL, čím dochádzalo k zbytočnému administratívnemu zaťaženiu prístavov a používateľov prístavov. Z tohto dôvodu sa pristúpilo k zrušeniu smernice 2000/59/ES a k schváleniu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/883 zo 17. apríla 2019 o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa mení smernica 2010/65/EÚ a zrušuje smernica 2000/59/ES.

Smernica 2000/59/ES bola transponovaná do nariadenia vlády SR č. 66/2007 Z. z. o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu v znení neskorších predpisov.

 

Predkladaným návrhom zákona sa harmonizuje vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti prípravy a osvedčovania členov lodnej posádky a uľahčenia pohybu členov lodnej posádky v rámci Európskej únie, čím sa okrem iného pomáha zatraktívniť námornú dopravu pre budúce generácie a tým predísť nedostatku kvalifikovaných pracovníkov v európskom námornom sektore a to transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1159 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov a zrušuje smernica 2005/45/ES o vzájomnom uznávaní osvedčení námorníkov vydávaných v členských štátoch.

Vzhľadom na zníženie počtu aproximačných nariadení vlády SR v právnom poriadku SR sa nariadenie vlády SR č. 66/2007 Z. z. o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu zrušuje a smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/883 zo 17. apríla 2019 o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa mení smernica 2010/65/ES a zrušuje smernica 2000/59/ES, ktorej cieľom je ochrana morského prostredia pred negatívnymi účinkami vypúšťania odpadu z lodí a upraviť zníženie znečistenia morí a pobrežných oblastí spôsobeného vypúšťaním odpadu a zvyškov nákladu z lodí zvýšením dostupnosti a používania primeraných zberných zariadení v prístavoch a zdokonalením vynucovacieho režimu sa transponuje predkladaným návrhom zákona.

Taktiež sa dopĺňa právna úprava týkajúca sa vykonávania Dohovoru o  práci v námornej doprave, 2006 (MLC).

 

Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyv na služby verejnej správy pre občana ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

 

Návrh zákona je v súlade s ústavou, s ústavnými zákonmi a nálezmi ústavného súdu, s inými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná (Dohovoru o  práci v námornej doprave, 2006, Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori, Medzinárodný dohovor o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978) a s právom Európskej únie.

 

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

 

Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, ktorého výsledky sú uvedené v samostatnej prílohe.

 

Navrhuje sa dátum účinnosti 28. júna 2021 v súlade s čl. 24 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/883 zo 17. apríla 2019 o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa mení smernica 2010/65/ES a zrušuje smernica 2000/59/ES.

 

 

Osobitná časť

 

Čl. I

 

K bodu 1

Legislatívno-technická úprava odkazu na transpozičnú prílohu.

 

K bodu 2

Legislatívno-technická úprava týkajúca sa zavedenia legislatívnej skratky.

 

K bodu 3

V súlade so smernicou EP a Rady (EÚ) 2019/1159 sa dopĺňajú ďalšie účely, na ktoré námorný úrad poskytuje Európskej komisii každoročne informácie o preukaze odbornej spôsobilosti alebo potvrdení preukazu odbornej spôsobilosti a o potvrdení o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydaného iným štátom podľa prílohy č. 2 zákona č. 435/2000 Z. z.

 

K bodom 4 a 6

V súlade s normou A1.4 – Nábor a umiestňovanie Dohovoru o  práci v námornej doprave, 2006 (MLC) sa ustanovuje kompetencia MDV SR vydávať osvedčenie na poskytovanie sprostredkovania zamestnania členovi lodnej posádky okrem inej osoby na základe žiadosti doplnenej prílohami, ktorými žiadateľ preukazuje, že počas tohto sprostredkovania zamestnania spĺňa požiadavky vyplývajúce z uvedeného dohovoru. Taktiež sa ustanovuje kompetencia MDV SR kontrolovať osobu, ktorej takéto osvedčenie vydal a v prípade, že táto osoba poruší podmienky poskytovania sprostredkovania alebo neumožní vykonanie kontroly, možnosť MDV SR odňať takéto osvedčenia.

Vzhľadom na to, že Slovenská republika je vnútrozemský štát, ktorý nevykonáva prístavné inšpekcie námorných lodí, MDV SR nemá možnosť vkladať, aktualizovať, či inak meniť informácie v inšpekčnej databáze, ktorú zriadila Európska komisia, ale má do tejto databázy prístup na „čítanie“.

Medzinárodná námorná organizácia vypracovala postupy a formuláre, ktoré musí MDV SR použiť, ak chce informovať prístavné orgány alebo Medzinárodnú námornú organizáciu o nedostatkoch zariadení na zber lodného odpadu.

 

K bodu 5

Legislatívno-technická úprava z dôvodu vytvorenia legislatívnej skratky.

 

K bodu 7

Rozširuje sa oblasť štátneho dozoru, ktorý vykonáva MDV SR.

 

K bodom 8 až 10

Upresňuje sa, kto patrí medzi členov lodnej posádky a vysvetľuje sa pojem iná osoba, ktorá je členom lodnej posádky, ale nemá odbornú spôsobilosť na vykonávanie činností zodpovedajúcich oprávneniu na výkon funkcie na námornej lodi, preto nie je ani súčasťou minimálneho obsadenia námornej lode z hľadiska jej bezpečnej prevádzky, môže ňou byť napr. hudobník, tanečník, animátor, fotograf.

 

K bodu 11

Vlastník námornej lode alebo ním poverené osoby ako sú prevádzkovateľ, agent, veliteľ námornej lode pred priplávaním do prístavu má ohlasovacie povinnosti, v rámci nich nahlasuje aj informácie o lodnom odpade (predbežné oznámenie o odpade) a to na formulári ustanovenom v smernici EP a Rady EÚ 2019/883, tieto informácie musia byť dostupné na palube námornej lode a nahlasujú sa do elektronického systému SafeSeaNet. Veliteľ námornej lode musí zabezpečiť vyloženie všetkého lodného odpadu do prístavného zberného zariadenia predtým než opustí prístav, ale ak sú splnené zákonom ustanovené podmienky, môže námorná loď ďalej pokračovať v plavbe do ďalšieho prístavu aj bez vyloženia lodného odpadu. Po vyložení lodného odpadu prevádzkovateľ prístavného zberného zariadenia alebo príslušný orgán prístavu, v ktorom sa odpad vyložil, vyplní potvrdenie o vyložení odpadu podľa vzoru uvedeného v smernici EP a Rady EÚ 2019/883. Informácie z tohto potvrdenia musia byť dostupné na palube lode a nahlasujú sa do elektronického systému SafeSeaNet. Náklady na prevádzku prístavných zberných zariadení na zber a spracovanie odpadu z námorných lodí uhrádza veliteľ námornej lode, ktorá prístavné zberné zariadenie použila. Systém náhrady nákladov a pravidlá sú určené príslušnými orgánmi pobrežných štátov v súlade so smernicou EP a Rady EÚ 2019/883.

 

K bodu 12

Veliteľ námornej lode, dôstojníci a lodné mužstvo musia mať na výkon pracovnej činnosti na námornej lodi, okrem námornej jachty, platný preukaz odbornej spôsobilosti alebo preukaz spôsobilosti. Dopĺňa sa forma preukazu.

 

K bodu 13

Spresňuje sa povinnosť člena lodnej posádky preukazovať odbornú spôsobilosť na námornej lodi a to tak pred nalodením ako aj počas nalodenia originálom platného preukazu odbornej spôsobilosti alebo preukazu spôsobilosti.

 

K bodom 14

Upresňuje sa spôsob uznania preukazu odbornej spôsobilosti alebo preukazu spôsobilosti vydaného iným členským štátom veliteľovi námornej lode alebo dôstojníkovi.

 

K bodu 15

MDV SR môže uznať preukaz odbornej spôsobilosti alebo preukaz spôsobilosti, ktorý vydal tretí štát len, ak bol tento tretí štát Európskou komisiou uznaný za štát, ktorý spĺňa požiadavky podľa Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978.  Upresňuje sa spôsob a podmienky, na základe ktorých môže MDV SR žiadať Európsku komisiu o uznanie tretieho štátu.

 

K bodu 16

Upresňuje sa ustanovenie týkajúce sa preukazov odbornej spôsobilosti, potvrdení preukazov odbornej spôsobilosti a preukazov spôsobilosti vydaných  pred 1. januárom 2017.

 

K bodu 17

Ustanovujú sa podmienky, kedy môže člen lodnej posádky pracovať na námornej lodi napriek tomu, že mu MDV SR ešte nevydalo potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti.

 

K bodom 18 a 21

Preukaz spôsobilosti alebo písomné potvrdenie o splnení požiadaviek Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 vydané iným členským štátom a lekárske potvrdenie vydané iným členským štátom je MDV SR akceptované, nie je potrebné ich uznávať. Ak ministerstvo neakceptuje preukaz spôsobilosti, písomné potvrdenie alebo lekárske potvrdenie, musí vydať rozhodnutie, proti ktorému je  možné podať opravný prostriedok alebo sťažnosť proti nečinnosti ministerstva.

 

K bodom 19, 20, 29, 30

Legislatívno-technická úprava z dôvodu zosúladenia vnútorných odkazov v súvislosti s vkladaním nových odsekov do § 41.

 

K bodom 22 a 23

Ustanovenia sa zosúlaďujú s normou A2.1 štvrtým bodom Dohovoru o  práci v námornej doprave, 2006.

 

K bodu 24

Legislatívno-technická úprava z dôvodu zosúladenia používania pojmu „členovia lodnej posádky“.

 

K bodu 25 a 26

Upresňuje sa platnosť registračného listu rekreačného plavidla v súlade s platnosťou medzinárodného osvedčenia rekreačného plavidla. Ustanovuje sa kto a za akých podmienok môže navrhnúť výmaz alebo vymazať rekreačné plavidlo z registra rekreačných plavidiel a povinnosť vlastníka alebo prevádzkovateľa rekreačného plavidla vrátiť registračný list po výmaze rekreačného plavidla z registra rekreačných plavidiel, ktorý výmazom rekreačného plavidla stráca platnosť. 

 

K bodom 27 a 28

V súvislosti so zavedením pojmu iná osoba na námornej lodi v § 23 a z dôvodu odlíšenia od inej osoby na rekreačnom plavidle sa pojem iná osoba na rekreačnom plavidle nahrádza pojmom ďalšia osoba na rekreačnom plavidle.

 

K bodu 31

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/883 zrušuje smernicu 2000/59/ES, ktorá bola transponovaná do nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 Z. z. o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 Z. z. sa ruší, preto sa mení znenie poznámky pod čiarou.

 

K bodom 32 až 34

Dopĺňajú sa ďalšie doklady, kedy sa žiadateľovi nevydáva rozhodnutie, ale priamo doklad, ak sa v plnom rozsahu vyhovuje žiadosti. Tieto doklady ministerstvo vydáva výlučne v listinnej podobe.

 

K bodu 35

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 Z. z. o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu.

 

K bodu 36

Z transpozičnej prílohy sa vypúšťajú neúčinné právne akty Európskej únie a to smernica 96/98/ES, smernica 1999/35/ES, smernica 2001/25/ES a smernica 2005/45/ES, ktorá sa smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1159 zrušuje a smernica 2000/59/ES, ktorá sa zrušuje smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/883.

 

K bodu 37 a 38

Dopĺňajú sa do transpozičnej prílohy smernice, ktoré sa transponujú do návrhu zákona.

 

K bodu 39

Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zavedením legislatívnej skratky v bode 2.

 

Čl. II

Ustanovuje sa účinnosť zákona v súlade s dátumom transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/883.

 

 

 

Bratislava 16. septembra 2020

 

 

Igor Matovič v. r.

 

 

 

 Andrej Doležal v. r.

 

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 279
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIAKTÚRA: Doktrína nepreskúmateľnosti rozhodnutia podľa ESĽP

Najvyšší správny súd sa vo svojej rozhodovacej činnosti zaoberal otázkou zákonného limitu doktríny nepreskúmateľnosti rozhodnutia ...

JUDIKATÚRA: Medzinárodná výmena informácií v daňovom konaní a prerušenie daňovej kontroly

Najvyšší správny súd SR sa venoval otázke, aký vplyv má prekročenie lehoty na poskytnutie informácii v rámci MVI vo vzťahu k prerušeniu ...

JUDIKATÚRA: Požiadavky Dohovoru na odôvodnenie súdneho rozhodnutia

Podľa právneho názoru NSS SR, súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky a všetky námietky účastníkov konania, je však povinný jasne a ...

JUDIKATÚRA: Nelegálna práca cudzinca ako dôvod na jeho vyhostenie

Najvyšší správny súd SR sa zaoberal otázkou, či nelegálna práca predstavuje iný spôsob porušenia všeobecne záväzného predpisu a je ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 2/2023

Súkromné právo 2/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2023

Právny obzor 2/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Zo súdnej praxe 2/2023

Zo súdnej praxe 2/2023

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 2/2023

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2023

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 1/2023

Súkromné právo 1/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2022

Súkromné právo 6/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: