TlačPoštaZväčšiZmenši

158/2020 Z. z.

2.9. 2020, 19:30 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A. Všeobecná časť

 

                Návrhom zákona sa v nadväznosti na zlepšenie situácie v oblasti dostupnosti osobných ochranných prostriedkov čiastočne uvoľňuje zákaz ich predaja, zrušuje sa dočasné pozastavenie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a vzhľadom na pozitívnu skúsenosť s možnosťou poskytovania zdravotnej starostlivosti formou elektronickej konzultácie a vzhľadom na nepredvídateľný vývoj pandemickej situácie na území Slovenskej republiky sa navrhuje, aby mohla byť zdravotná starostlivosť poskytovaná touto formou až do konca roka 2020. Ďalej sa upravujú podmienky, pri ktorých môže byť pomer úhrady zdravotnej poisťovne a doplatku poistenca za liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu zmenený a aby sa udržala stabilita systému verejného zdravotného poistenia.

 

                Návrh zákona v súlade s doložkou vybraných vplyvov bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet, pozitívne sociálne vplyvy, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu, manželstvo, rodičovstvo a rodinu ani vplyv na služby verejnej správy pre občana. Analýza vplyvov je obsiahnutá v priloženej doložke vplyvov.

 

                Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.    

 

                Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

 

                Účinnosť sa navrhuje dňom vyhlásenia vzhľadom na potrebu prijatia navrhovanej úpravy v súvislosti s chorobou COVID-19.

 

 

Dôvodová správa

 

Osobitná časť

 

 

K čl. I

 

 

K bodom 1 až 6 a 8

 

Technické úpravy v súvislosti s vydávaním povolení na prevádzkovanie epidemiologických ambulancií.

 

 

K bodu 7

 

Vzhľadom na výrazné zlepšenie epidemiologickej situácie a vzhľadom na požiadavky vzdelávacích ustanovizní sa navrhuje aby mohlo ďalšie vzdelávanie pokračovať.

 

 

K bodu 9

 

Upravuje sa ustanovenie o vylúčení niektorých povinností, ktoré z hľadiska svojho určenia nemusia epidemiologické ambulancie spĺňať.

 

 

K bodom 10 a 11

 

Navrhuje sa, aby bol držiteľ povolenia na prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti povinný dodržiavať osobitné predpisy o úhradách za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, nakoľko v súvislosti s pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19 sa významne zvýšil počet výjazdov dopravnej zdravotnej služby. Zabezpečí sa tak kontrolný a sankčný mechanizmus, ktorý zabráni, aby dopravná zdravotná služba vyberala poplatky nad rámec spoluúčasti, resp. umožní sa, aby im bolo za toto protiprávne konanie možné uložiť pokutu.

 

 

K čl. II bodu 1

 

 

Dôvodom zmeny je nejasný, zmätočný výklad pri procese rozhodovania o zrušení preskripčného obmedzenia a zrušení alebo zmene indikačného obmedzenia. Nakoľko  nové indikácie liekov sú dynamický proces súvisiaci s ukončovaním štúdii, tento nejasný výklad spôsobuje nepružnosť a zbytočné predlžovanie zaraďovania nových indikácii liekov do úhradového systému. Cieľom je dosiahnuť zníženie úhrady pri rozšírení preskripčných a indikačných obmedzení a zároveň umožniť liečbu pacientom v čo najkratšom čase. Ak v kategorizačnom zozname existuje liek s jednou indikáciou, účastník konania môže požiadať o rozšírenie indikačných obmedzení na základe najnovších štúdií už zakategorizovaného lieku, pričom ak chce požiadať o zmenu indikačného obmedzenia, musí dodržať ustanovenia § 20 zákona č. 363/2011 Z. z. To znamená, že na úkor rozšírenia indikačných obmedzení musí znížiť úhradu zdravotnej poisťovne za doposiaľ uhrádzaný liek . Úhradu zdravotnej poisťovne zníži o požadované percento (3%, 7,5% alebo 30%) podľa výšky úhrady v predchádzajúcich 12 mesiacoch, teda sa výška úhrady znižuje na základe akéhoľvek počtu mesiacov v predchádzajúcich 12 mesiacoch. Dôvodom prijatia danej legislatívnej zmeny je aktuálna COVID-19 pandémia a vznik problému s dostupnosťou a obmedzenosťou liekov na slovenskom trhu pre konečných spotrebiteľov, nejasnosti vo výške doplatkov za liečbu, čo by mohlo viesť k  prijatiu  rozhodnutí zo strany zdravotných poisťovní, ktoré by generovali neúnosné doplatky pre pacientov, dochádzalo by k obmedzovaniu zdravotnej starostlivosti v dôsledku nedostupnosti liekov a touto zmenou sa má dosiahnuť dostupnosť liekov pre pacientov počas pandémie COVID-19.

 

 

K čl. II bodom 2 a 3 a k čl. III

 

 

Navrhuje sa úprava, ktorá zabezpečí, aby verejné prostriedky, s ktorými hospodária zdravotné poisťovne, postačovali na úhradu liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a zdravotnej starostlivosti uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia a to najmä z hľadiska negatívnych ekonomických dopadov v dôsledku pandémie choroby COVID-19. Ide o jeden z nástrojov liekovej politiky na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti systému verejného zdravotného poistenia z verejných zdrojov. Uvedeným ustanovením budú držitelia registrácií nútení k prehodnocovaniu ceny liekov. Výnimka z fixného doplatku bude uplatňovaná na liek, ktorého doplatok poistenca je vyšší ako 3% z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje úhrada. Dôvodom prijatia danej legislatívnej zmeny je aktuálna COVID-19 pandémia a vznik problému s dostupnosťou a obmedzenosťou liekov na slovenskom trhu pre konečných spotrebiteľov, nejasnosti vo výške doplatkov za liečbu, čo by mohlo viesť k  prijatiu  rozhodnutí zo strany zdravotných poisťovní, ktoré by generovali neúnosné doplatky pre pacientov, dochádzalo by k obmedzovaniu zdravotnej starostlivosti v dôsledku nedostupnosti liekov, týmto prijatím bude dosiahnutá dostupnosť liekov pre pacientov počas pandémie COVID-19.

 

 

K čl. IV

 

 

Úprava v nadväznosti na zlepšenie situácie v oblasti dostupnosti osobných ochranných prostriedkov širšiemu okruhu osôb. Po nadobudnutí účinnosti zákona bude možné obchodovať s filtračnými tvárovými polmaskami FFP2 bez vydychovacieho ventilu. Táto úprava má tiež za cieľ predísť hospodárskym škodám podnikateľov, ktorí disponujú veľkými množstvami týchto ochranných prostriedkov bez možnosti ich predaja a pre osoby, ktoré sú

 

 

 

 

najviac ohrozené ochorením COVID-19 sa pôvodným zákazom predaja podarilo zabezpečiť dostatočné množstvo ochranných tvárových filtrov.

 

 

K čl. V

 

Navrhuje sa dátum nadobudnutia účinnosti.

 

 

V Bratislave dňa 4. júna 2020

 

 

 

 

 

 

Igor Matovič v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

 

Marek Krajčí v. r.

minister zdravotníctva

Slovenskej republiky

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 133
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA – Lehota na podanie správnej žaloby opomenutého účastníka

Najvyšší správny súd SR sa vyjadril k právnym účinkom žaloby opomenutého účastníka.

JUDIKATÚRA: Vylúčenie člena družstva, právne účinky odvolania a lehota na podanie odvolania voči vylúčeniu člena družstva

NS SR sa vyjadril k účinkom vylúčenia člena družstva a k súvisiacim otázkam (lehota na podanie odvolania a účinky odvolania).

JUDIKATÚRA – Rodinné prídavky v Rakúsku prispôsobené štátu bydliska detí sú v rozpore s právom Únie

Súdny dvor rozhodol, že sporná rakúska právna úprava, keďže prispôsobuje rodinné dávky v závislosti od štátu pobytu detí príjemcu, ...

JUDIKATÚRA – Identifikácia žalovaného prostredníctvom EVČ motorového vozidla

Je EVČ motorového vozidla dostatočným identifikačným údajom na účel označenia žalovaného v žalobe?

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 3/2022

Zo súdnej praxe 3/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 2/2022

Zo súdnej praxe 2/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2022

Právny obzor 3/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 2/2022

Súkromné právo 2/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2022

Právny obzor 2/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: