Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
Predplatné
Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

156/2020 Z. z.

najpravo.sk • 2.9. 2020, 19:22

Dôvodová správa

 

 

Všeobecná časť

 

            Cieľom predloženého návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, je rozšíriť finančné opatrenia na zmiernenie vplyvov koronakrízy o ďalšie opatrenie, ktorým je opatrenie v oblasti hazardných hier týkajúce sa úhrady odvodov z hazardných hier, a vyriešiť určité aplikačné problémy pri realizácii už prijatých finančných opatrení na zmiernenie následkov koronakrízy.

 

Z údajov Úradu pre reguláciu hazardných hier vyplýva, že celkovo by prevádzkovatelia hazardných hier, ktorí prevádzkujú také hazardné hry, z ktorých sa platia paušálne odvody (prevádzkujú technické zariadenia, pri ktorých sa platia odvody podľa počtu takýchto zariadení), mali za rok 2020 zaplatiť na odvodoch do štátneho rozpočtu takmer 100 mil. eur. K 30. aprílu 2020 mali povinnosť zaplatiť polovicu z tohto predpisu odvodu (cca 50 mil. eur), pričom vzhľadom na zatvorenie prevádzok skutočne uhradili len 25 mil. eur. Druhú polovicu z predpisu odvodu do štátneho rozpočtu musia zaplatiť do 31. augusta 2020. Technické zariadenia sa môžu prevádzkovať výlučne v kamenných prevádzkach, konkrétne len v herniach a v kasínach. 

 

Z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie na prevádzkovateľov hazardných hier sa preto navrhuje odklad úhrady odvodov tak, že termíny úhrady odvodov, ktorých splatnosť nastala počas obdobia pandémie do účinnosti tohto zákona (tejto novely zákona č. 67/2020 Z. z.), sa posúvajú do konca septembra 2020, a termíny úhrady odvodov, ktorých splatnosť nastane od účinnosti tohto zákona do 31. augusta 2020, sa posúvajú do konca decembra 2020. Odklad úhrady odvodov však bude umožnený všetkým prevádzkovateľom hazardných hier za komerčných podmienok, to znamená, že za obdobie odkladu budú povinní zaplatiť úrok podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb.   

 

Návrh opatrenia bol posudzovaný Protimonopolným úradom SR (PMÚ SR) ako koordinátorom štátnej pomoci z pohľadu pravidiel štátnej pomoci a minimálnej pomoci. Z oficiálneho stanoviska PMÚ SR vyplýva, že cit. „na základe uvedeného by odklad odvodu do štátneho rozpočtu mal byť umožnený za podmienok, ktoré budú zodpovedať trhovým (komerčným) podmienkam, t. j. predmetným opatrením by nemala byť poskytovaná štátna ani minimálna pomoc“.

 

Predpokladá sa, že odklad úhrady odvodov využijú len tí prevádzkovatelia hazardných hier, ktorí majú absolútny výpadok tržieb z dôvodu zatvorenia prevádzok, v ktorých sa prevádzkujú technické zariadenia (platia paušálne odvody). Prevádzkovatelia hazardných hier, ktorí prevádzkujú hazardné hry, z prevádzkovania ktorých sa platia percentuálne odvody z pohyblivého základu (väčšinou z hernej istiny), odvody doteraz zaplatili v plnej výške, avšak niektorí nie načas. V ich prípade totiž platí, že nižšia intenzita hrania hazardných hier automaticky znamená nižšiu úhradu odvodu, pričom platenie úroku navyše za obdobie odkladu by im zvyšovalo náklady.

 

Z pohľadu porovnania vplyvu odkladu odvodov na cash flow príjmov štátneho rozpočtu a príjmov rozpočtu obcí v priebehu roka 2020 (opatrením sa odkladajú tak odvody do štátneho rozpočtu ako aj odvody do rozpočtu obcí) je dôležité uviesť, že odklad odvodov sa z tohto pohľadu dotkne obcí v oveľa menšej miere ako štátneho rozpočtu, pretože druhá splátka paušálnych odvodov do rozpočtov obcí je aj podľa zákona o hazardných hrách ustanovená na koniec decembra príslušného kalendárneho roka.                  

  

Návrhom zákona sa riešia aj aplikačné problémy pri realizácii už prijatých finančných opatrení na zmiernenie následkov koronakrízy, a to úprava vymedzenia dlžníka v prípade odkladu splácania úveru malému alebo strednému podnikateľovi a zmena právnej formy záruky z bankovej záruky (§ 313 až 322 Obchodného zákonníka) na všeobecné ručenie podľa § 303 až 312 Obchodného zákonníka v prípade finančnej pomoci malým, stredným a veľkým podnikom v podobe záruk za úvery poskytované prostredníctvom komerčných bánk.             

 

Opatrenie týkajúce sa odkladu úhrady odvodov bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, pretože umožní prevádzkovateľom hazardných hier prekonať časový výpadok tržieb odložením záväzkov. Odklad odvodov nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy ani len z pohľadu cash flow na ročnej báze, pretože hraničný termín na úhradu odvodov zostáva na koniec roka 2020; samozrejme výpadok príjmov z odvodov nebude žiadny za predpokladu, že všetci prevádzkovatelia hazardných hier budú schopní uhradiť odvod v plnej výške a žiaden prevádzkovateľ hazardných hier nepodá návrh na vyhlásenie konkurzu. Prijatie zákona nebude mať vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, nebude mať sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

 

Osobitná časť

 

K čl. I

 

K bodu 1

Z dôvodu zníženia administrácie pri praktickej aplikácii záruky za úver v rámci programu tzv. veľkej úverovo-záručnej schémy pomoci je potrebné nahradiť formu bankovej záruky podľa
§ 313 až 322 Obchodného zákonníka ručením podľa § 303 až 312 Obchodného zákonníka, ktoré umožňuje, aby banka v prípade realizácie záruky (plnenia záväzku za dlžníka zo strany poskytovateľa pomoci) mohla následne vymáhať celý rozsah pohľadávky voči dlžníkovi vrátane pohľadávky poskytovateľa pomoci, pričom výťažok z vymáhania sa bude deliť proporcionálne podľa podielu prevzatého rizika tak, ako to predpokladá pripravená schéma štátnej pomoci.

 

K bodom 2 až 4 a 6

Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže pri poskytovaní odkladu splácania úverov tak na strane bánk, ako aj na strane žiadateľov, je potrebné špecifikovať podmienky na posudzovanie osôb, ktoré sa môžu kvalifikovať ako dlžník podľa ustanovení tohto zákona upravujúcich odklad splácania úverov. Precizuje sa definícia dlžníka – malého podnikateľa tak, že sa priamo v zákone navrhuje ustanoviť počet zamestnancov a finančné ukazovatele, ktoré musí dlžník splniť na umožnenie odkladu splácania úveru podľa tohto zákona. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že právnické osoby - podnikatelia, ktorí požiadali o odklad splácania úveru podľa znenia zákona č. 67/2020 Z. z. platného do účinnosti tohto zákona a odklad im nebol povolený z dôvodu, že nespĺňali definíciu dlžníka, môžu o odklad požiadať opätovne. Obmedzenie možnosti požiadať o odklad splácania toho istého úveru počas obdobia pandémie podľa § 30j ods. 1 poslednej vety sa na nich totiž nevzťahuje. Dôvodom je, že do nadobudnutia účinnosti novonavrhovanej úpravy definície dlžníka sa v ich prípade nejednalo o dlžníkov podľa tohto zákona, pričom navrhované nové vymedzenie dlžníka je širšie ako obsahuje doterajšia právna úprava.        

 

K bodu 5

Navrhuje sa v tretej časti vložiť šiestu hlavu, ktorá sa týka prijatia nového opatrenia v oblasti hazardných hier tak, ako je podrobne popísané vo všeobecnej časti dôvodovej správy. Z navrhovanej dikcie ustanovenia § 30o ods. 1 je zrejmé, že počas odkladu úhrady odvodu nebude prevádzkovateľ hazardnej hry musieť platiť úrok z omeškania podľa zákona o hazardných hrách (pretože ex lege nebude v omeškaní), za obdobie odkladu však bude povinný zaplatiť úrok podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb. Ustanovením § 30o ods. 2 sa zabezpečí, že doba presahujúca jeden mesiac, počas ktorej je prevádzkovateľ hazardnej hry v omeškaní s úhradou odvodu, a po uplynutí ktorej mu Úrad pre reguláciu hazardných hier môže siahnuť na finančnú zábezpeku podľa § 67 ods. 5 písm. f) prvého bodu zákona o hazardných hrách, sa začne počítať až od uplynutia lehôt na odklad úhrady odvodu podľa tohto zákona (tejto novely zákona č. 67/2020 Z. z.).                            

 

 

K Čl. II

 

Z dôvodu potreby urýchleného vytvorenia legislatívnych predpokladov pre riešenie aktuálnej situácie v hospodárstve sa účinnosť zákona navrhuje dňom vyhlásenia.

 

 

Schválené vládou Slovenskej republiky 4. júna 2020.

 

 

 

 

Igor Matovič, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Eduard Heger, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 343

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: