Sobota, 24. február 2024 | meniny má Matej , zajtra Frederik/Frederika
Predplatné
Sobota, 24. február 2024 | meniny má Matej , zajtra Frederik/Frederika
TlačPoštaZväčšiZmenši

126/2020 Z. z.

najpravo.sk • 2.9. 2020, 18:29

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A.           Všeobecná časť

 

                Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá ako iniciatívny materiál.

 

                Návrhom zákona sa reaguje na aplikačné problémy, ktoré sa vyskytli pri uplatňovaní zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11. marca 2020 a vyhláseného núdzového stavu uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARSCoV-2 na území Slovenskej republiky.

                Cieľom  návrhu zákona v čl. I je

1.            zefektívniť výberové konanie na obsadenie funkcie profesionálneho vojaka,

2.            zvýšiť vek dieťaťa z 10 rokov na 11 rokov na účely poskytnutia služobného voľna z dôvodu ošetrovania chorého dieťaťa alebo starostlivosti o dieťa, čím sa vek dieťaťa zosúlaďuje so všeobecnou právnou úpravou v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,

3.            umožniť prepustenie profesionálneho vojaka aj v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 z dôvodu nepodrobenia sa v súvislosti s výkonom štátnej služby vyšetreniu na zistenie prítomnosti alkoholu alebo metabolitov omamných alebo psychotropných látok v organizme, z dôvodu porušenia ustanoveného obmedzenia alebo zákazu, z dôvodu dosiahnutia vekovej hranice alebo uplynutia času, na ktorý bola profesionálnemu vojakovi povolená výnimka z vekovej hranice, z dôvodu splnenia podmienok nároku na výsluhový dôchodok alebo z dôvodu uloženia disciplinárneho opatrenia zníženia služobného platu,

4.            upraviť poskytovanie služobného voľna profesionálnemu vojakovi z dôvodu nariadenej karantény a

5.            upraviť možnosť profesionálnemu vojakovi vykonávať služobné povinnosti v inom mieste ako je jeho miesto výkonu štátnej služby. 

 

                Cieľom návrhu zákona v čl. II je

1.            odstrániť rozpor medzi zákonom č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisoch a zákonom č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods. 4 zákona č. 453/2003 Z. z. je v kompetencii generálneho riaditeľa ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny menovať a odvolávať riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí nie sú štatutárnym orgánom pretože úrady práce, sociálnych vecí a rodiny nemajú od 1. januára 2015 právnu subjektivitu, preto sa navrhuje do zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov doplniť ustanovenie, pod ktoré bude možné štátnozamestnanecký pomer riaditeľa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny subsumovať,

2.            zmeniť jednu z kvalifikačných podmienok na výkon funkcie generálneho tajomníka služobného úradu, a to tak, že doterajšia podmienka troch rokov praxe vo verejnej správe a troch rokov praxe v riadiacej funkcii sa nahrádza podmienkou piatich rokov praxe v riadiacej funkcii,

3.            vypustiť v § 24 odsek 2 čím sa služobným úradom umožní pružnejšie a rýchlejšie reagovať na potrebu zmien v ich organizačnej štruktúre vyvolanú nutnosťou prispôsobiť sa meniacemu sa vonkajšiemu prostrediu,

4.            rozšíriť výpočet právnych titulov na prijatie do dočasnej štátnej služby tak, aby sa služobným úradom umožnilo v prípade potreby na prechodný čas posilniť ich personálne kapacity, dočasná štátna služba na základe nového právneho titulu bude trvať do obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, avšak najviac šesť mesiacov, zároveň sa štátny zamestnanec prijatý do dočasnej štátnej služby podľa § 36 ods. 3 písm. e) nebude môcť prihlásiť do užšieho vnútorného výberového konania,

5.            zjednotiť právnu úpravu okamžitého skončenia štátnej služby s právnou úpravou okamžitého skončenia pracovného pomeru podľa Zákonníka práce.

 

                Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

 

                Prijatie navrhovaného zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy a nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana a vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

 

                Vzhľadom na naliehavosť navrhovaných zmien sa účinnosť navrhuje dňom vyhlásenia.

 

 

B.            Osobitná časť

 

 

Čl. I 

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

K bodom 1 a 2

                Navrhuje sa zefektívniť výberové konanie na obsadenie funkcie profesionálneho vojaka tak, aby každý občan, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 16 ods. 1 písm. a) až j), n) a o) zákona č. 281/2015 Z. z. bol pozvaný na výberové konanie najmenej sedem dní pred uskutočnením výberového konania. V rámci výberového konania, v súlade s § 19 zákona č. 281/2015 Z. z., výberová komisia posúdi najskôr psychickú spôsobilosť občana na výkon funkcie profesionálneho vojaka  a následne jeho fyzickú zdatnosť. Navrhuje sa, aby spôsobilosť vykonať previerku fyzickej zdatnosti v rozsahu podľa vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 426/2015 Z. z. o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie v znení vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 55/2020 Z. z. občan preukazoval potvrdením, ktoré mu vydá lekár, ktorý mu poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť. Ak bude občan psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný na prijatie do štátnej služby bude mu posúdená zdravotná spôsobilosť komplexným lekárskym vyšetrením v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok. Táto zmena má za cieľ odstrániť absolvovanie množstva lekárskych vyšetrení občanom a odbremeniť lekárov, ktorí občanom poskytujú zdravotnú starostlivosť vykonávať lekárske vyšetrenia v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka.

K bodu 3

                Rozširuje sa možnosť skončiť štátnu službu profesionálneho vojaka prepustením z dôvodu uloženia disciplinárneho opatrenia zníženia služobného platu o 15% v čase keď je vyhlásená mimoriadna situácia alebo v čase keď bezprostredne hrozí, že bude alebo už bola vyhlásená krízová situácia. V čase keď je vyhlásená mimoriadna situácia lebo v čase keď bezprostredne hrozí, že bude alebo už bola vyhlásená krízová situácia bude možné profesionálneho vojaka prepustiť zo štátnej služby, ak mu bolo právoplatne uložené jedno disciplinárne opatrenie zníženie služobného platu až o 15%.

 

K bodom 4 a 6

                Legislatívno-technická úprava súvisiaca s doplnením poznámok pod čiarou k odkazom 61a a 61b.

 

K bodu 5

                Vzhľadom na doplnenie § 83 ods. 5 zákona č. 281/2015 Z. z. (bod 3 návrhu zákona) sa navrhuje v konaní o prepustení profesionálneho vojaka z dôvodu uloženia disciplinárneho opatrenia zníženie služobného platu až o 15 % pokračovať aj v čase keď bezprostredne hrozí, že bude alebo už bola vyhlásená krízová situácia.

 

 

K bodu 7

Zvyšuje sa vek dieťaťa z 10 rokov na 11 rokov na účely poskytnutia služobného voľna z dôvodu ošetrovania chorého dieťaťa alebo z dôvodu starostlivosti o dieťa, ak predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie, alebo ak osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo bola prijatá do ústavnej zdravotnej starostlivosti, a preto sa nemôže o dieťa starať. Touto úpravou dochádza k zosúladeniu právnej úpravy zákona č. 281/2015 Z. z. so všeobecnou právnou úpravou v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

 

K bodu 8

                Dopĺňajú sa prechodné ustanovenia, ktorými  sa reaguje na krízovú situáciu v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19.

                V odseku 1 sa navrhuje, z dôvodu urýchlenia prijatia občana do štátnej služby profesionálneho vojaka, skrátiť lehotu na podanie žiadosti o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka z 21 dní na 7 dní. Toto opatrenie je potrebné prijať najmä z dôvodu nedostatku zdravotníckych vojenských odborností.

                V odseku 2 sa navrhuje, aby odo dňa účinnosti zákona, ak to bude v záujme služobného úradu,  začali opätovne plynúť lehoty na prepustenie profesionálneho vojaka z dôvodu dosiahnutia vekovej hranice alebo uplynutia času, na ktorý bola profesionálnemu vojakovi povolená výnimka z vekovej hranice [§ 83 ods. 1 písm. i) zákona č. 281/2015 Z. z.] alebo z dôvodu splnenia podmienok nároku na výsluhový dôchodok [§ 83 ods. 1 písm. l) zákona č. 281/2015 Z. z.]. Do lehoty na prepustenie sa navrhuje nezapočítavať doba, počas ktorej lehota na prepustenie neplynula, to znamená, že ak by zákon nadobudol účinnosť napríklad 1. mája 2020 profesionálny vojak, ktorý mal byť prepustený k 31. marcu 2020 a lehota na prepustenie prestala plynúť dňom 12. marca 2020 bude zo štátnej služby prepustený k 20. máju 2020, profesionálny vojak, ktorý mal byť prepustený k 30. aprílu 2020 a lehota mu prestala plynúť dňom 12. marca 2020 bude zo štátnej služby prepustený k 20. júnu 2020.  

                V odsekoch 3 a 4  sa ustanovuje, že služobný úrad bude môcť počas vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 konať o prepustení profesionálneho vojaka z dôvodu porušenia základnej povinnosti profesionálneho vojaka podľa § 134 ods. 1 písm. n) alebo ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z., dosiahnutia vekovej hranice alebo uplynutia času, na ktorý bola profesionálnemu vojakovi povolená výnimka z vekovej hranice podľa § 32 ods. 2 a 3 zákona č. 281/2015 Z. z., ak profesionálny vojak požiadal o prepustenie z dôvodu splnenia podmienok nároku na výsluhový dôchodok, ako aj z dôvodu uloženia disciplinárneho opatrenia zníženia služobného platu až o 15%. Prepustenie takéhoto profesionálneho vojaka musí byť v záujme služobného úradu.

                V odseku 5 sa, v nadväznosti na odseky 3 a 4, ustanovuje, že ak služobný úrad počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 rozhodne o prepustení profesionálneho vojaka z dôvodov podľa § 83 ods. 1 písm. i) a l) lehoty na prepustenie budú plynúť.

V odsekoch 6 a 7 sa navrhuje  poskytovať služobné voľno profesionálnemu vojakovi, ktorému bola v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 nariadená karanténa. Služobné voľno bude profesionálnemu vojakovi poskytovať veliteľ. Za čas takto poskytnutého služobného voľba bude profesionálnemu vojakovi patriť služobný plat.

V odseku 8 sa navrhuje, možnosť pre  veliteľa umožniť v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 profesionálnemu vojakovi vykonávať služobné povinnosti z iného miesta, ako je miesto výkonu štátnej služby za podmienky, že to povaha služobných povinností a podmienky ich vykonávania dovoľujú.

 

 

Čl. II 

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

K bodu 1

Odstraňuje sa rozpor medzi zákonom č.453/2003 Z. z. v znení neskorších predpisoch a zákonom č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 5 ods. 4 zákona č. 453/2003 Z. z. ustanovuje kompetenciu generálneho riaditeľa ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny menovať a odvolávať riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí nie sú štatutárnym orgánom pretože úrady práce, sociálnych vecí a rodiny nemajú od 1. januára 2015 právnu subjektivitu. Do zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov sa tak dopĺňa ustanovenie pod ktoré bude možné štátnozamestnanecký pomer riaditeľa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny subsumovať.

 

K bodu 2

Navrhuje sa zmena v jednej z kvalifikačných podmienok na výkon funkcie generálneho tajomníka služobného úradu, a to tak, že doterajšia podmienka troch rokov praxe vo verejnej správe a troch rokov praxe v riadiacej funkcii sa nahrádza podmienkou piatich rokov praxe v riadiacej funkcii.

 

K bodu 3

Navrhuje sa vypustiť v § 24 odsek 2 čím sa služobným úradom umožní pružnejšie a rýchlejšie reagovať na potrebu zmien v ich organizačnej štruktúre vyvolanú nutnosťou prispôsobiť sa meniacemu sa vonkajšiemu prostrediu.

 

K bodom 4 a 5

Navrhuje sa rozšíriť výpočet právnych titulov na prijatie do dočasnej štátnej služby a prijatie do dočasnej štátnej služby. Cieľom právnej úpravy je umožniť služobným úradom v prípade potreby na prechodný čas posilniť ich personálne kapacity.  Dočasná štátna služba na základe nového právneho titulu bude trvať do obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, avšak najviac  šesť mesiacov.

 

K bodu 6

Navrhuje sa v nadväznosti na navrhovanú právnu úpravu v čl. I bodoch 4 a 5 ustanoviť aby sa štátny zamestnanec prijatý do dočasnej štátnej služby podľa § 36 ods. 3 písm. e) nemohol prihlásiť do užšieho vnútorného výberového konania.

 

K bodu 7

                Navrhuje sa zjednotiť právnu úpravu okamžitého skončenia štátnej služby s právnou úpravou okamžitého skončenia pracovného pomeru podľa Zákonníka práce.

 

 

K bodu 8

                Navrhuje sa ustanoviť intertemporálnu právnu úpravu súvisiacu s navrhovanou právnou úpravou v čl. II bodoch 1. a 2.

 

K čl. III

 

Vzhľadom na naliehavosť navrhovaných zmien sa účinnosť navrhuje dňom vyhlásenia.

 

 

V Bratislave 30. apríla 2020

 

 

 

 

Igor Matovič, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

Jaroslav Naď, v. r.

minister obrany Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 335

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: