Nedeľa, 3. marec 2024 | meniny má Bohumil/Bohumila , zajtra Kazimír
Predplatné
Nedeľa, 3. marec 2024 | meniny má Bohumil/Bohumila , zajtra Kazimír
TlačPoštaZväčšiZmenši

106/2020 Z. z.

najpravo.sk • 10.5. 2020, 17:19

Dôvodová správa a spoločná správa výborov NRSR

 

 

  1. Všeobecná časť

 

Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

 

Návrh zákona bol vypracovaný ako iniciatívny materiál.

 

Cieľom zákona je umožniť Súdnej rade Slovenskej republiky vykonávať zasadnutie aj s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku a zároveň zaviesť mechanizmus, ktorý zabezpečí riadne fungovanie Súdnej rade Slovenskej republiky v čase, kedy nie je obsadená funkcia jej predsedu a podpredsedu.

 

Dátum účinnosti návrhu zákona sa z dôvody potreby jeho čo najskoršej účinnosti navrhuje dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

 

Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, vplyvy na životné prostredie a na služby pre občana. Možno očakávať pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, pozitívne sociálne vplyvy a pozitívne vplyv na informatizáciu spoločnosti.

 

Návrh zákona nebol predmetom pripomienkového konania, a to podľa § 27 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože je pripravovaný s cieľom reagovať na mimoriadnu situáciu, resp. na vyhlásený núdzový stavy v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19.

 

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

 

Návrh zákona vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila na svojom rokovaní dňa 28. apríla 2020.

 

 


 

  1. Osobitná časť

 

K Čl. I

 

K bodu 1

 

Vzhľadom na to, že v súčasnosti zákonná úprava rieši zastupovanie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky v čase keď jeho funkcia a funkcia podpredsedu nie je obsadená, tak sa navrhuje túto otázku explicitne vyriešiť v návrhu zákona, a to zaužívaným spôsobom, kedy vykonávanie povinností predsedu súdnej rady dočasne prevezme vekom najstarší člen Súdnej rady Slovenskej republiky. Doterajšia úprava tento mechanizmus upravovala len pre situáciu, kedy predseda a podpredseda nie sú prítomní na zasadnutí súdnej rady, t.j. situáciu, kedy sú vo funkcii, ale fyzicky sa nezdržiavajú v mieste zasadnutia súdnej rady.

 

K bodu 2

 

Po vzore právnej úpravy uvedenej v § 1a druhá veta zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov sa navrhuje, aby aj Súdna rada Slovenskej republiky mohla vykonávať svoje zasadnutia aj s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku, čo zodpovedá aj súčasnej situácii v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou Covid-19, ale aj úrovne a stavu rozvoja informačných technológií. 

 

K Čl. II

 

Dátum účinnosti návrhu zákona sa z dôvody potreby jeho čo najskoršej účinnosti navrhuje dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

 

V Bratislave, 28. apríla 2020

 

 

 

Igor Matovič, v.r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

Mária Kolíková, v.r.

ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky

 

 

S p r á v a

 

Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 76)  v druhom čítaní

 

 

            Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o  rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov správu o výsledku prerokovania vládneho n

 

 

I.

 

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 98 z 29. apríla 2020 rozhodla, že prerokuje návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

 

                        Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 100 z 29. apríla 2020 pridelila vládny návrh  zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 76) na  prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní ihneď.

 

II.

 

            Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).

 

III.

 

 

Vládny návrh  zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 76) Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval a odporúčal ho Národnej rade Slovenskej republiky uznesením č. 31 z 30. apríla 2020 schváliť. 

 

 

IV.

 

 

            Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplýva tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh:

V čl. I bod 2 znie:

„2. V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zasadnutia súdnej rady môžu v čase mimoriadnej situácie4aa) alebo núdzového stavu4ab) prebiehať aj s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku; zvukový záznam zo zasadnutia súdnej rady sa po skončení zasadnutia sprístupní komukoľvek.“.

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 4aa a 4ab znejú:

„4aa)  § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

4ab) Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.“.“.

 

            Cieľom pozmeňujúceho návrhu je obmedzenie možnosti vykonať zasadnutie súdnej rady s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku len na čas, kedy je vyhlásená mimoriadna situácia alebo núdzový stav. Koncepčne ide o rovnakú úpravu akú parlament schválil v § 5 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s tým, že spresnenia vo vzťahu k zverejneniu záznamu na webovom sídle súdnej rady a jeho sprístupnení verejnosti sú rovnaké ako pri rokovaní orgánov samosprávy počas krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19.

 

 

Ústavnoprávny výbor NR SR

                                                                       Gestorský výbor odporúča schváliť.

 

 

V.

 

            Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a  dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 76) schváliť v znení pozmeňujúceho a  doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto správe.

 

 

                        Správa Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v druhom čítaní (tlač 76a) bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 32 z 30. apríla 2020.

 

 

 

 

Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu Alojza Baránika, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výboru.

 

 

 

                                                                                                                Milan Vetrák v. r.

                                                           predseda Ústavnoprávneho výboru

                                                                                              Národnej rady Slovenskej republiky

 

 

 

Bratislava 30. apríla 2020

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 412

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: