TlačPoštaZväčšiZmenši

310/2019 Z. z.

3.11. 2019, 13:24 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

A.Všeobecná časť

 

Návrhom zákona o fonde na podporu športu sa napĺňa programové vyhlásenie vlády. Podľa programového vyhlásenia vlády na roky 2016-2020, vláda „zriadi verejnoprávny Fond na podporu športu (podľa vzoru Fondu na podporu umenia) ako nástroj na centralizáciu zdrojov a kontrolu financovania športu na centrálnej úrovni (rezortné strediská, národné športové projekty vlády/ministerstva školstva, dotácie ministerstiev/vlády určené na športovú činnosť, príspevky na športový poukaz, stredné športové školy, odvody z lotérií a podobne)“. Predložený návrh zákona kopíruje v zmysle programového vyhlásenia vzor fondu na podporu umenia, so zohľadnením niektorých špecifík športu ako oblasti, ktorej význam je zdôraznený nielen existenciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ale i vytvorením osobitnej pozície štátneho tajomníka pre šport.

 

Cieľom predkladaného návrhu zákona je vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie Slovenskej republiky, športu pre všetkých a športu zdravotne znevýhodnených.

 

Zriadenie Fondu na podporu športu je ďalším krokom, ktorý významným spôsobom reflektuje na autonómiu v športe.

 

Cieľom návrhu novelizácie zákona o športe je spresnenie a upravenie ustanovení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Medzi významné časti návrhu patrí úprava bezúhonnosti športových odborníkov, názvu a symboliky Slovenského olympijského a športového výboru, vzdelávania v oblasti boja proti dopingu, postupu pri dočasnom pozastavení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov a pri strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,  zákonmi, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.

 

Návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona v roku 2019 predpokladá mimoriadny príspevok ministerstvaškolstva na zabezpečenie prevádzky fondu vo výške 200 000 eur. Následne návrh zákona predpokladá, že ministerstvo školstva poskytne fondu každoročne príspevok najmenej vo výške 20 000 000 eur. Návrh zákona nemá priame sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, na informatizáciu spoločnosti, na životné prostredie, na služby verejnej správy pre občana a ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Osobitná časť

 

K Čl. I.

 

K § 1

 

Ustanovenie vymedzuje predmet právnej úpravy tak, že sa týmto zákonom zriaďuje Fond na podporu športu (ďalej len “fond”) ako právnická osoba na podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie Slovenskej republiky, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých. Fond je zriadený zákonom s postavením verejnoprávnej inštitúcie.

 

            Fond predstavuje nástroj na podporu a stimuláciu športu a vytvára podporné mechanizmy na cielený a efektívny rozvoj športu ako všeobecne prospešného segmentu spoločnosti.

 

Sídlo fondu sa navrhuje zriadiť v hlavnom meste Slovenskej republiky.

 

K § 2

 

Navrhované ustanovenie vymedzuje  hlavné činnosti fondu. Medzi hlavné činnosti fondu bude patriť najmä vytváranie materiálnych podmienok na podporu a rozvoj športu prostredníctvom financovania projektov podpory športu v prioritizovaných oblastiach podľa aktuálnych potrieb schvaľovaných správnou radou ako štatutárnym orgánom fondu. Realizované projekty budú následne fondom monitorované.

 

Ostatné základné činnosti fondu budú zahŕňať propagáciu športu, spoluprácu s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti športu, kontrolu plnenia zmluvných záväzkov, vymáhania pohľadávok ako aj uskutočňovanie podpornej činnosti pre športovú verejnosť vo forme vzdelávacích aktivít a metodicko-poradenskej činnosti v oblasti športu.

 

K § 3

 

Štruktúra fondu sleduje zaužívané organizačné zabezpečenie fungovania osobitných fondov v Slovenskej republike, rozlišujúc funkcie a pôsobnosti správnej rady a dozornej rady. Organizačná štruktúra vytvára optimálne podmienky na efektívne a transparentné riadenie fondu.

 

K § 4

 

Najvyšším, výkonným a štatutárny orgánom fondu je správna rada, ktorá riadi činnosť fondu a koná v jeho mene. Správna rada ako kolektívny orgán fondu rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu, ak nie sú zverené do pôsobnosti dozornej rady.

 

V mene fondu je oprávnený konať predseda správnej rady, ktorého v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený člen správnej rady.

 

Správna rada schvaľuje základné dokumenty fondu ako je štatút fondu, organizačný poriadok fondu, rokovací poriadok správnej rady.

 

Medzi ďalšie dokumenty schvaľované správnou patria krátkodobé a strednodobé ciele fondu, ktoré nadväzujú na strategické zámery a dlhodobé koncepcie rozvoja športu v Slovenskej republike.

 

Správna rada schvaľuje zásady poskytovania finančných prostriedkov a priority projektov ako aj schvaľuje zásady, spôsob a kritéria hodnotenia predkladaných žiadostí o podporu športu.

 

Na posudzovanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu, správna rada rozhoduje o zriadení odborných komisií. Následne vymenúva o odvoláva členov odborných komisií. Odborné komisie sa riadia schváleným rokovacím poriadkom správnou radou.

 

Predseda správnej rady predkladá na schválenie správnej rady rozpočet fondu na príslušné rozpočtové obdobie, zmeny rozpočtu fondu počas príslušného rozpočtového obdobia, účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom.

 

K § 5 - 7

 

Správna rada sa skladá z predsedu správnej rady a ôsmich členov správnej rady menovaných vládou Slovenskej republiky.

 

Spôsob vytvorenia a zloženia správnej rady zabezpečuje vyvážené rozhodovanie o smerovaní činnosti fondu a o rozpočtovaní jeho zdrojov za kooperácie zástupcov športovej obce, zástupcov štátu, zástupcu Združenia miest a obcí Slovenska a zástupcov Slovenského futbalového zväzu a Slovenského zväzu ľadového hokeja. Zložením a počtom členov správnej rady je zabezpečená účasť zástupcov všetkých oblastí pôsobiacich v oblasti športu. Navrhované zloženie správnej rady utvára priestor pre transparentný verejný a odborný dozor nad praktickou realizáciou činnosti fondu, ako aj hospodárneho a efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami.

 

Ustanovujú sa obligatórne náležitosti pre výkon funkcie člena správnej rady. Člen správnej rady musí spĺňať nasledovné podmienky pre výkon funkcie a to je občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom v Slovenskej republike, má spôsobilosť na právne úkony, je bezúhonný a má najmenej trojročnú riadiacu prax v oblasti športu alebo najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti športu.

 

Z dôvodu predchádzania konfliktu záujmov a v záujme objektívneho výkonu funkcie sa taxatívnym spôsobom upravuje nezlučiteľnosť funkcie člena správnej rady s vymedzenými funkciami a povolaniami. V prípade vzniknutej nezlučiteľnosti funkcií má člen správnej rady bezodkladne písomne informovať predsedu správnej rady. Funkcia člena správnej rady je nezastupiteľná verejná funkcia a pre zabezpečenie jej odbornej činnosti a zvýšenie zodpovednosti jej rozhodovania je upravené aj finančné ohodnotenie výkonu funkcie člena správnej rady vo výške troch štvrtín priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

 

Funkčné obdobie člena správnej rady je 5 rokov, pričom zákon vymedzuje momenty skončenia členstva v správnej rade a súčasne taxatívne vymedzuje dôvody odvolania z funkcie.

 

V nadväznosti na postavenie a kompetencie sú upravené aj základné pravidlá a rozhodovanie správnej rady.

 

K § 8 - 10

 

Navrhované ustanovenia vymedzujú postavenie, právomoci, úlohy a pôsobenie kontrolného orgánu fondu - dozornú rada. Zriadenie tohto orgánu vychádza z potreby zákonom zabezpečiť vytvorenie a pôsobenia takéhoto orgánu, a to s dôrazom na efektívne, hospodárne, účinné a účelné vynakladanie finančných prostriedkov ako aj na nakladanie s majetkom fondu.

 

Dozorná rada sa skladá z predsedu dozornej rady a štyroch členov dozornej rady, z ktorých jeden člen je vymenovaný na návrh Slovenského paralympijského výboru a jeden člen na návrh Slovenského olympijského a športového výboru.

 

Predsedu dozornej rady a členov dozornej rady menuje a odvoláva minister školstva.

 

Zákon taxatívne vymedzuje podmienky, ktoré musí spĺňať každý člen dozornej rady. Nezlučiteľnosť výkonu funkcie v dozornej rade je rovnaký ako v prípade nezlučiteľnosti v správnej rade a súčasne člen dozornej rady nesmie byť členom správnej rady ani odbornej komisie.  V prípade, ak nastane konflikt záujmov člena dozornej rady, je ustanovená povinnosť o tejto skutočnosti informovať predsedu správnej rady.

 

Funkčné obdobie člena dozornej rady je 6 rokov.

 

Za výkon činnosti člena dozornej rady sa navrhuje mesačná odmena vo výške najviac jednej polovice priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

 

K § 11

 

Na zabezpečenie organizačného, personálneho, administratívneho a technického zabezpečenia činnosti fondu sa zriaďuje kancelária.

 

Kancelária zabezpečuje administratívnu a technickú podporu odborným komisiám a preskúmava úplnosť predkladaných žiadostí, ktoré následne predkladá odborným komisiám. Súčasne zabezpečuje zákonné zverejňovanie údajov fondu podľa zákona o športe.

 

Podrobnosti o činnosti kancelárie upravuje organizačný poriadok kancelárie, ktorý schvaľuje správna rada.

 

K § 12 a 13

 

Za účelom posúdenia žiadostí fond zriaďuje odborné komisie podľa zamerania účelu podpory a rozvoja športu.

 

Medzi hlavné činnosti odborných komisií patrí predkladanie priorít podpory projektov v oblasti svojho pôsobenia na príslušný kalendárny rok, spolupráca pri príprave výziev, posudzovanie žiadostí, poskytovanie odporúčaní projektov správnej rade.

 

Odborné komisie sa skladajú z jedného člena správnej rady a dvoch členov odbornej komisie, ktorých vymenúva a odvoláva správna rada.

 

Zákon taxatívne definuje podmienky, ktoré musí spĺňať člen odbornej komisie ako aj nezlučiteľnosť výkonu funkcie s funkciou predsedu správnej rady a člena dozornej rady.

 

Funkčné obdobie člena odbornej komisie je 5 rokov.

 

Činnosť odborných komisií sa riadi štatútom fondu a rokovacím poriadkom, ktoré schvaľuje správna rada. 

 

K § 14

 

V rámci všeobecných ustanovení k členstvu v orgánoch fondu a v odborných komisiách sa upravuje povinnosť členov konať nestranne a zdržať sa akéhokoľvek uprednostňovania osobného záujmu pred verejným záujmom.

 

Členstvo v orgánoch fondu a odborných komisiách je nezastupiteľné a všetci členovia sú v pracovnoprávnom vzťahu k fondu, na ktorý sa vzťahuje Zákonník práce.

 

 

K § 15

 

Navrhovaná úprava predstavuje rámcovú úpravu poskytovania finančných prostriedkov fondom. Fond poskytuje finančné prostriedky prostredníctvom príspevku na projekt a príspevkom na športový poukaz.

 

Na poskytnutie príspevku na projekt nevzniká právny nárok.

 

Navrhovaná právna úprava obsahuje vymedzenie výzvy na predkladanie žiadostí o podporu projektu, ktorá sa zverejňuje najmenej jeden mesiac pred termínom na doručenie žiadostí a zverejňuje sa na webovom sídle fondu a v informačnom systéme športu.

 

O poskytnutí príspevku rozhoduje správna rada fondu do 60 dní odo dňa doručenej úplnej žiadosti na základe odporúčania odbornej komisie. Správna rada rozhoduje aj o neposkytnutí príspevku. V prípade, ak správna rada rozhodne inak, ako bolo odporúčanie odbornej komisie, svoje rozhodnutie musí odôvodniť.

 

Rozhodnutie správnej rady sa zverejňuje na webovom sídle fondu a v informačnom systéme športu.

 

Ustanovenie ďalej definuje základné princípy použitia poskytnutých finančných prostriedkov fondov, ako aj skutočnosti, ktoré sú dôvodom na vrátenie poskytnutého príspevku.

 

 

K § 16

 

Definícia oprávneného žiadateľa o poskytnutie príspevku nadväzuje na osoby v športe definované v zákone o športe.

 

Žiadateľom o dotáciu môže byť športovec, športový odborník, športová organizácia alebo obec.

 

Oprávneným žiadateľom môže byť iba osoba, ktorá má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 66 a 67 zákona o športe. Ďalšie podmienky, ktoré musia splniť žiadatelia je bezúhonnosť, uhradenie administratívneho poplatku a splnenie si povinností vyplývajúcich zo zmlúv z predchádzajúcich rozpočtových rokov.

 

Zároveň sú definované osoby, ktoré nemôžu byť oprávnenými žiadateľmi. 

 

K § 17

 

Navrhované ustanovenie definuje proces predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku ako aj jej povinné prílohy.

 

Po doručení žiadostí o poskytnutie príspevku, kancelária fondu overí, či bola podaná oprávneným žiadateľom, formálnu správnosť žiadosti a jej úplnosť podľa výzvy.

 

V prípade, ak žiadosť obsahuje nedostatky. kancelária vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní. Pokiaľ žiadateľ výzvy nevyhovie, kancelária žiadosť vyradí, o čom následne zašle informáciu žiadateľovi.

 

Úplnú a overenú žiadosť o poskytnutie príspevku kancelária postúpi odbornej komisii.

 

Odborná komisia posúdi úplnosť rozpočtu projektu a súlad žiadosti so schválenými zásadami poskytovania finančných prostriedkov správnou radou. Ak odborná komisia zistí nesúlad žiadosti so schválenými zásadami, neodporučí správnej rade poskytnutie príspevku na projekt.

 

Vyhodnotené žiadosti o poskytnutie príspevku na projekt predloží odborná komisia správnej rade s ich písomným hodnotením.

 

K § 18

 

Ustanovenie zavádza osobitný administratívny poplatok za konanie fondu pri spracovaní žiadosti, ktorý predstavuje úhradu nákladov fondu spojených s administráciou a vyhodnocovaním žiadostí.

 

Administratívne poplatky platené a vyberané podľa tohto zákona sú príjmom fondu.

 

 

K § 19

 

Ustanovenie špecifikuje zákonné náležitosti zmluvy o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu (ďalej len “zmluva”). V záujme právnej istoty zmluvných strán ako aj zabezpečenia kontrolných a sankčných mechanizmov v prípade porušenia zmluvných povinností, zmluva musí mať písomnú formu.

 

K § 20

 

Na základe disponibilných zdrojov môže fond poskytnúť príspevok na športový poukaz na základe schváleného projektu správnou radou. Účelom príspevku na športový poukaz je podpora športu mládeže, ktorou sú športovci do 23 rokov veku.

 

Žiadateľov schválených projektov na účelom podpory mládeže, fond zapíše do zoznamu poskytovateľov športových poukazov, ktorý je zverejnený na webovom sídle fondu a v informačnom systéme športu.

 

Fond poskytne príspevok na športový poukaz poskytovateľom športových poukazov na základe písomnej zmluvy o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu.

 

Hodnotu športového poukazu a poskytovanie príspevku športového poukazu schváli správna rada v zásadách poskytovania finančných prostriedkov a priorít projektov.

 

Správna rada môže rozhodnúť, že pomernú časť hodnoty športového poukazu uhrádza zákonný zástupca alebo plnoletá fyzická osoba, ktorá športový poukaz využíva.

 

K § 21

 

Navrhované ustanovenia definujú financovanie fondu a zásady hospodárenia a nakladania s majetkom fondu.

 

Hlavným zdrojom financovania fondu predstavujú príspevky zo štátneho rozpočtu, úroky z vkladov v bankách, zmluvné sankcie, administratívne poplatky, dary, dobrovoľné príspevky a iné príjmy. Finančné prostriedky fondu sa vedú na samostatnom účte v Štátnej pokladnici.

 

Výdavky fondu na vlastnú prevádzku najviac vo výške 5% fond uhrádza zo svojich príjmov, ktorými sú príspevky zo štátneho rozpočtu . Zvyšnú časť príspevku zo štátneho rozpočtu, fond má povinnosť použiť na financovanie podpory a rozvoja športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie Slovenskej republiky, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých.

 

V záujme transparentnosti hospodárenia sa fondu ukladá povinnosť mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom a po schválení správnou radou musia byť zverejnené v registri účtovných závierok.

 

K § 22

 

Ustanovenia vymedzujú príspevky zo štátneho rozpočtu, ktoré budú fondu poskytované z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva. Zo štátneho rozpočtu poskytuje ministerstvo školstva na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte príspevok do fondu minimálne vo výške 20 000 000 eur.

 

Ministerstvo školstva poskytne fondu príspevok na základe zmluvy o poskytnutí príspevku.

 

K § 23

 

Upravuje sa účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov, ktoré je fond oprávnený spracúvať, tak aby spracúvanie osobných údajov fondov bolo v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Ustanovenie ďalej upravuje definíciu bezúhonnosť v zmysle tohto zákona ako aj jej preukazovanie.

 

K § 24

 

Spoločné ustanovenie rieši vzťah konaní podľa tohto zákona a správneho konania podľa osobitného predpisu tak, že konanie podľa tohto zákona t.j. konanie o poskytnutí príspevku, na ktorý nie je právny nárok. nie je správnym konaním.

 

Podľa všeobecného predpisu o správnom konaní postupuje fond pri doručovaní písomností.

 

K § 25

 

Prechodnými ustanoveniami sa definuje použitie finančných prostriedkov fondu na vlastnú prevádzku a na poskytovanie príspevkov. Z dôvodu, že fond bude prevádzkyschopný v roku 2020. Na zabezpečenie prípravných činností a výdavkov na zriadenie fondu v roku 2019, poskytne ministerstvo školstva finančné prostriedky vo výške 200 000 eur.

 

Ďalej prechodné ustanovenia upravujú termíny vymenovania členov správnej rady a dozornej rady, prvé zasadnutie správnej rady, vymenovanie členov odborných komisií, schválenie štatútu fondu a zverejnenie prvej výzvy.

 

 

K Čl. II.

 

K bodu 1

 

Slová „Slovenský olympijský výbor“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Slovenský olympijský a športový výbor“ v príslušnom tvare z dôvodu interne prijatej zmeny vnútorných predpisov a názvu tejto športovej organizácie vzhľadom na vznik strešnej organizácie slovenského športového hnutia.

 

 

K bodu 2, 3, 4,  (§ 7 ods. 2 písm. a))

 

Navrhuje sa sprísnenie definície vyžadovanej bezúhonnosti športového odborníka. V športovej praxi nie je možné jednoznačne rozlíšiť športových odborníkov, ktorí sa venujú mládeži a ktorí sa venujú dospelým športovcom. Podľa navrhovanej úpravy sa za bezúhonného športového odborníka nebude považovať osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za zločin, t.j. za akýkoľvek úmyselný trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby vyššou ako 5 rokov do času, kým mu nebude odsúdenie zahladené.

 

K bodu 5 (§ 7 ods. 2 písm. d))

 

Navrhuje sa sprísniť definícia bezúhonnosti, ak ide o kontrolóra športovej organizácie a člena štatutárneho orgánu športovej organizácie.

 

K bodu 6 (§ 8 ods. 6 písm. c))

 

Významnou súčasťou boja proti dopingu v športe je prevencia a edukácia. Význam prevencie a edukácie je zdôraznený aj odporúčaním Rady Európy 2/2016. Edukácia a prevencia v oblasti boja proti dopingu v športe má pozitívny dopad na odmietavý postoj športovcov k dopingu. Vzdelávanie je potrebné nielen na úrovni športových reprezentantom a vrcholových športovcov, ale už od úrovne mládežníckeho športu – tým možno budovať odmietavý postoj všetkých športovcov k dopingu a používaniu zakázaných látok.

 

K bodu 7 (§ 9 ods. 4 písm. a)) a k bodu 8 (§ 9 ods. 4 písm. b))

 

Navrhujeme zvýšiť limit príjmov z verejných prostriedkov a všetkých príjmov športovej organizácie na povinnosť vykonania auditu ročnej účtovnej závierky. Výdavky na overenie účtovnej závierky a výročnej správy športovej organizácie sú neúmerne zaťažujúcou povinnosťou subjektu, ktoré napríklad národný športový zväz hradí z limitovaných prostriedkov správu a prevádzku podľa § 69 ods. 6 zákona o športe. Pre porovnanie uvádzame limity pre povinný audit pre obchodné spoločnosti uvedené v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (i) celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3, (ii) čistý obrat presiahol 2 000 000 eur, (iii) priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30, pričom obchodná spoločnosť musí presiahnuť aspoň dve spomínané kritériá.

 

Súčasne stanovené hodnoty sú neúmerne nízke voči limitom pre obchodné spoločnosti. Čo sa týka národných športových zväzov, v roku 2018 zo 71 uznaných NŠZ malo 29 príspevok uznanému športu nižší ako 100.000 eur (bez povinnosti auditu). V rozmedzí 100-200 tis. eur bolo ďalších 18 národných športových zväzov, ktoré by navýšením dolnej hranice financie za audit ušetrili cca 3 000 eur za audit, čo by bolo pre zväzy prínosom pri financovaní športu ako takého.

 

K bodu 9 (§ 20 ods. 1 písm. b))

 

Navrhuje sa rozšíriť okruh osôb v športovej organizácii, ktorých výkon funkcie je nezlučiteľný s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov a služieb pre národný športových zväz alebo jeho člena o členov kontrolného orgánu.

 

K bodu 10 (§ 50 ods. 4)

 

Na základe zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) sa navrhuje vypustiť povinnú prílohu k zmluve o sponzorstve v športe - výpis z informačného systému športu o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov sponzorovaného. Tento výpis je k dispozícii vo verejne prístupnom informačnom systéme športu.

 

K bodu 11 (§ 60 ods. 1)

 

V nadväznosti na poskytovanie príspevkov na podporu športového projektu Fondom na podporu športu sa dopĺňa do úloh hlavného kontrolóra športu, vykonávanie odbornej kontrolu prijímateľov týchto príspevkov.

 

K bodu 12 (§ 65 ods. 3 písm. d)), k bodu 19 (§ 76), k bodu 22 (§ 80 ods. 1 písm. d)), k bodu 26 (§ 82 ods. 2 písm. j)

 

Navrhuje sa vypustiť zo zákona o športe poskytovanie príspevkov na športovú činnosť, ktoré sú upravené v zákone o fonde.

 

K bodu 13 (§ 67 ods. 2 písm. h), k bodu 29 (§ 95 ods. 1 písm. q))

 

 

Navrhovanou úpravou sa rozširuje okruh právnych skutočností, kedy športová organizácia ako prijímateľ verejných prostriedkov stráca spôsobilosť byť prijímateľom verejných prostriedkov a to o situáciu keď športová organizácia nezabezpečí vykonávanie športovej činnosti bezúhonným športovým odborníkom. Súčasne je toto porušenie zákona o športe považované za správny delikt.

 

K bodu 14 (§ 68 ods. 5)

 

Rozhodujúcou autoritou, ktorá posúdi váhy športových odvetví a kategórií navrhnuté národnými športovými zväzmi, sa navrhuje ustanoviť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Dôvodom je zabezpečiť čo najvyššiu mieru objektivity a eliminovať možné účelové modifikovanie a prispôsobovanie váh aktuálnym výsledkom daného športu.

 

K bodu 15 (§ 68 ods. 6)

 

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 16 (§ 69), k bodu 25 (§ 81 ods. 1 písm. f)

 

Podľa súčasného znenia zákona, národné športové zväzy majú povinnosť mať zriadený samostatný bankový účet na príjem príspevku uznanému športu a súčasne ďalší bankový účet na príjem ostatných verejných prostriedkov, čo predstavuje nielen administratívnu záťaž, ale aj odčerpanie časti finančných prostriedkov na administratívu národného športového zväzu. Navrhovanou úpravou bude vyžadované od národných športových zväzov mať jeden samostatný bankový účet, na ktorý budú poukazované verejné prostriedky z ministerstva školstva.

 

K bodu 17 (§ 69 ods. 4)

 

Zverejňovanie použitia príspevku uznanému športu je duplicitné, a to na strane národného športového zväzu ako aj na strane športovej organizácie, ktorá prijíma verejné prostriedky z príspevku uznanému športu podľa § 69 ods. 5 zákona o športe. Navrhovanou zmenou sa odstraňuje duplicitná administratívna záťaž. Národný športový zväz ako prijímateľ príspevku uznanému športu bude niesť zodpovednosť za zverejnenie použitia príspevku uznanému športu.

 

K bodu 18 (§ 69 ods. 5 písm. c))

 

Navrhuje sa znížiť minimálnu hodnotu použitia príspevku uznanému športu na účel športovej reprezentácie na 15%. Znížením stanovenej hodnoty sa národným športovým zväzom zväčší zostatok na prerozdelenie podľa vlastných potrieb.

 

 

K bodu 20 (§ 79 ods. 2 písm. e))

 

Do informačného systému športu sa dopĺňa nový modul, ktorý bude obsahovať register projektov podpory športu spravovaný Fondom na podporu športu.

 

K bodu 21 (§ 79 ods. 5)

 

Fond na podporu športu bude povinné údaje zapísať do informačného systému športu priamym vloženým alebo automatickou synchronizáciou údajov v zdrojovej evidencii.

 

K bodu 23 (§ 80 ods. 2 písm. r))

 

Novelou zákona o športe s účinnosťou od 1 .januára 2017 bola zmenená definícia aktívneho športovca. Navrhovanou úpravou sa zjednocuje evidencia potrebná pre splnenie kritéria účasti športovca na minimálne troch súťažiach.

 

K bodu 24 (§ 80 ods. 11)

 

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 27 (§ 82a)

 

Na základe údajov spracovávaných Fondom na podporu športu sa upravuje rozsah informácií zverejňovaných v registri projektov športu.

 

K bodu 28 (§ 83 ods. 4 písm. a) a ods. 5 písm. a))

 

V nadväznosti na vznik strednej športovej školy ako nový druh strednej školy s účinnosťou od 1. januára 2019 sa spresňuje dosiahnutý stupeň vzdelania, absolvovaním ktorého žiak získa odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner príslušného kvalifikačného stupňa. Stredná športová škola bude poskytovať vzdelanie nielen v študijných odboroch, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie, ale aj v študijnom odbore gymnázium, absolvovaním ktorého žiak získa úplné stredné všeobecné vzdelanie.

 

K bodu 30 (§ 95 ods. 7)

 

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 31 (§ 97 ods. 5)

 

Navrhuje sa doplniť do zoznamu osôb, ktorých správne delikty prejednáva a rozhoduje okresný úrad v sídle kraja, aj právnické osoby.

 

K bodu 32 (§ 99 ods. 3)

 

Vzhľadom na výkladové problémy a  aplikačné nejasnosti sa predmetné ustanovenie vypúšťa.

K bodu 33 (Príloha č. 1)

 

Príloha č. 1 k zákonu o športe sa mení z dôvodu internej zmeny názvu Slovenského olympijského a športového výboru a z dôvodu internej zmeny zákonom chránenej symboliky tejto športovej organizácie.

 

 

K Čl. III.

 

Navrhuje sa aby zákon nadobudol generálne účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkami vo vzťahu k niektorým ustanoveniam novely zákona o športe.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 72
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka napadla na Ústavnom súde zákon o verejnom zdravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-pre-sporne-ustanoven/502489-clanok.html

Tento krok prezidentka avizovala už pri podpise novely zákona.

Prezidentka si myslí, že Dušan K. by mal po obvinení rezignovaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-si-mysli-ze-dusan/502464-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana K. z ...

Rada prokurátorov vyjadruje znepokojenie nad konaním Dušana K.https://www.teraz.sk/slovensko/rada-prokuratorov-vyjadruje-znepokojeni/502468-clanok.html

Rada prokurátorov považuje trestné stíhanie za súčasť očistného procesu, ktorý v rámci ...

Prezidentka predĺžila výkon funkcie 6 sudcom nad 65 rokov, 14 odvolalahttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-predlzila-vykon-funkcie-6/502446-clanok.html

Súdna rada SR schválila na septembrovom zasadnutí návrh na odvolanie 82 sudcov, ktorí dosiahli ...

Zákaz vychádzania platí aj pre súdne pojednávania, ministerstvo ich odporúča zrušiť či odročiťhttps://www.webnoviny.sk/zakaz-vychadzania-plati-aj-pre-sudne-pojednavania-ministerstvo-ich-odporuca-zrusit-ci-odrocit/

Výnimka zo zákazu vychádzania a obmedzenia pohybu neplatí pre súdne pojednávania, verejné ...

Zadržanému Kováčikovi pozastavili výkon funkcie, prokurátori ho vyzvali k rezignáciihttps://www.webnoviny.sk/zadrzanemu-prokuratorovi-kovacikovi-pozastavili-vykon-funkcie-urad-si-docasne-preberie-biro/

Generálna prokuratúra SR potvrdila pozastavenie funkcie prokurátora obvinenému špeciálnemu ...

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: