Sobota, 24. február 2024 | meniny má Matej , zajtra Frederik/Frederika
Predplatné
Sobota, 24. február 2024 | meniny má Matej , zajtra Frederik/Frederika
TlačPoštaZväčšiZmenši

42/2017 Z. z.

najpravo.sk • 18.3. 2017, 17:24

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá na základe vlastnej iniciatívy.

Návrh zákona bol v legislatívnom procese už v roku 2015 a zároveň bol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. V návrhu zákona sa nemenia technické požiadavky, a preto návrh zákona nebude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania, ale Európskej komisii sa zašle návrh zákona ako odpoveď na jej pripomienky v súlade s čl. 5 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015). Z uvedeného dôvodu sa predkladá do legislatívneho procesu návrh zákona, a nie nový zákon, ktorý má predkladateľ povinnosť predložiť v zmysle povinnosti uvedenej v uznesení vlády Slovenskej republiky do 31. augusta 2017.

Návrh zákona vychádza z požiadaviek aplikačnej praxe a jeho cieľom je upraviť v praxi nejednoznačné a ťažko vykonateľné ustanovenia, ktoré musia dodržiavať jednotlivé subjekty pôsobiace v oblasti metrológie na území Slovenskej republiky. Uvedený návrh zákona v plnej miere akceptuje požiadavky vyplývajúce z medzinárodných aj európskych dokumentov, ktoré sú kladené na meradlá, metrologické výkony, spotrebiteľsky balené výrobky a na metrológiu ako takú.

Návrhom zákona sa má dosiahnuť vyšší stupeň zosúladenia s porovnateľnými mechanizmami v iných štátoch a preventívne pôsobenie v záujme ochrany spotrebiteľov pred výrobkami alebo službami, ktoré by mohli ohroziť ich životy, zdravie, či majetok. Návrh zákona spresňuje niektoré definície týkajúce sa meradiel a špecifikáciu niektorých ustanovení týkajúcich sa overovania určených meradiel. Návrh zákona ďalej spresňuje požiadavky na spotrebiteľsky balené výrobky, niektoré požiadavky na proces autorizácie a činnosť autorizovaných a registrovaných osôb, upravuje rozsah pôsobnosti Slovenského metrologického inšpektorátu, spresňuje ustanovenia o výkone metrologického dozoru a vzťah k zahraničiu pri uvádzaní určených meradiel na trh a ich následnej metrologickej kontrole.

Návrh zákona je rozsiahly z dôvodu, že zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nebol novelizovaný od roku 2004, okrem noviel týkajúcich sa prechodu na euro a novely týkajúcej sa spotrebiteľsky balených výrobkov. V prípade vypracovania nového zákona, ktorý by nahrádzal v súčasnosti platný a účinný zákon, by predkladateľ musel vydať aj všetky súvisiace všeobecné záväzne právne predpisy, na ktorých vydanie je zákonom splnomocnený, čo by neúmerne predĺžilo dobu vypracovania návrhu nového zákona, nakoľko len všeobecne záväzné právne predpisy o meradlách a metrologickej kontrole majú rozsah vyše tisíc strán.

Návrh zákona nemá sociálny vplyv, vplyv na životné prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona má pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

 

K Čl. I

K bodu 1

Predmet právnej úpravy sa rozširuje o požiadavky na ostatné meradlá a ich metrologickú kontrolu, keďže v platnom znení zákona neboli jasne definované meradlá, ktoré nie sú určenými meradlami.

K bodu 2

Dopĺňa sa definícia pojmu kalibrácia meradla, ktorý sa používa v zákone a doteraz nebol definovaný (napr. § 9 ods. 8). Mení sa označenie ďalších písmen.

K bodu 3

Zavádza sa nový pojem „dočasná zabezpečovacia značka opravára“, ktorou je zabezpečovacia značka umožňujúca používanie určeného meradla v čase od ukončenia opravy do jeho overenia, a to najviac počas 30 dní. Túto značku prideľuje úrad rozhodnutím opravárovi registrovanému podľa § 27 zákona. Mení sa označenie ďalšieho písmena.

K bodu 4

V nadväznosti na bod 1 sa spresňuje členenie meradiel v súvislosti so zavedením novej skupiny meradiel, ktorou sú ostatné meradlá. Toto spresnenie jasne definuje meradlá, ktoré nie sú určenými meradlami.

K bodu 5

Spresnenie vzťahu odborného garanta fyzikálnej realizácie a technickej realizácie národného etalónu k tomuto etalónu. Pre zabezpečenie správnej funkcie národného etalónu nie je dôležitý vlastnícky vzťah, ktorý môže byť aj podielovým vlastníctvom viacerých subjektov. Pre zabezpečenie plnenia ustanovení tohto zákona je dôležité, kto národný etalón uchováva.

Ide o jednoznačné vymedzenie zodpovednosti za národné etalóny, a to nie len v etape vyhlásenia a zrušenia, ale i zmeny národných etalónov, ktoré doteraz v zákone neboli podchytené.

Definuje sa použitie ostatných etalónov.

Rozširuje sa splnomocňovacie ustanovenie na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu ustanovujúceho podrobnosti o vyhlasovaní, rozvoji, uchovávaní, používaní národných etalónov a dohľade nad rozvojom, uchovávaním a používaním národných etalónov.

 

Spresňuje sa úkon certifikácie referenčného materiálu. V definícii ide o nadväznosť hodnôt veličín, nie o nadväznosť referenčného materiálu, čo je látka, ktorej zloženie alebo vlastnosti sú určené s dostatočnou presnosťou, používaná na overovanie alebo kalibráciu prístrojov, vyhodnocovanie meracích metód a určovanie kvantitatívnych vlastností materiálov.

Definujú sa druhy referenčných materiálov, a to:

         certifikovaný referenčný materiál referenčný materiál, ktorého certifikáciou sa potvrdzuje, že hodnota fyzikálnej veličiny alebo viacero hodnôt fyzikálnej veličiny, ktorých je tento referenčný materiál nositeľom, sa získali postupom zabezpečujúcim nadväznosť certifikovaných hodnôt fyzikálnych veličín na medzinárodne uznávanú realizáciu jednotky fyzikálnej veličiny,

         vyhlásený certifikovaný referenčný materiál certifikovaný referenčný materiál, na ktorý úrad ustanoví požiadavky na jeho zloženie a požiadavky na hodnoty fyzikálnej veličiny alebo viacero hodnôt fyzikálnych veličín, ktorých je tento referenčný materiál nositeľom vo vzťahu k požiadavkám na meradlá, na ktorých overovanie alebo kalibráciu sa tento referenčný materiál používa, 

         ostatný referenčný materiál referenčný materiál, ktorý poskytuje základ jednotnosti a správnosti meraní v odboroch merania a meracích rozsahoch, v ktorých nie je certifikovaný referenčný materiál.

Na overovanie určených meradiel a kalibráciu ostatných meradiel podľa § 9 ods. 7 sa bude používať vyhlásený certifikovaný referenčný materiál, v prípade, ak nebude existovať vyhlásený certifikovaný referenčný materiál, bude sa môcť použiť certifikovaný referenčný materiál. Použitie minimálne certifikovaného referenčného materiálu je legitímne, keďže len tak je možné jednoznačne preukázať metrologickú nadväznosť meradiel používaných pri meraniach podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a tak zabezpečiť právnu istotu.

Rozširuje sa splnomocňovacie ustanovenie na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu o certifikácii referenčných materiálov a uznávaní referenčných materiálov, ktoré sa zrušilo novým znením § 7.

K bodu 6

Dopĺňa sa nadpis § 8 v súvislosti so zavedením novej skupiny meradiel uvedenej v bode 1, ktorou sú ostatné meradlá.

K bodu 7

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 8

Spresnenie ustanovenia, čo sa považuje za meranie súvisiace s platbami. Doplnenie, že ide o výpočet ceny.

 

K bodu 9

Dopĺňa sa ustanovenie vymedzujúce ostatné meradlá, ktoré boli zavedené v bode 1.

K bodu 10

Spresnenie ustanovenia o použití ostatného meradla používaného na meranie podľa osobitného predpisu a požadovanom preukázaní kalibrácie tohto meradla.

Objektivizujú sa podmienky na subjekty, ktoré môžu vykonať kalibráciu meradla používaného na meranie podľa osobitného predpisu. Podľa legislatívy Slovenskej republiky kalibrácia meradiel je voľná živnosť a v zákone sa ustanovuje preukázanie odbornej spôsobilosti, t. j. minimálne akreditáciou.

K bodu 11

Zrovnoprávnenie výrobcov určených meradiel z členského štátu EÚ, alebo zo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo zo štátu, ktorý má s EÚ uzavretú medzinárodnú zmluvu alebo dovozcu určeného meradla povereného výrobcom z iného štátu s domácimi výrobcami. Takýmito medzinárodnými dohodami sú napríklad Dohoda o Colnej únii medzi Tureckom a EÚ a jej vykonávacie opatrenia, na základe ktorých sa uznávajú výsledky skúšok a posudzovania zhody, pozri Rozhodnutie Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/2006 z 15. mája 2006 o vykonávaní článku 9 rozhodnutia Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/95 o vykonaní konečnej fázy colnej únie (Ú.v. EÚ L 271, 30. 9. 2006), alebo Rozhodnutie Rady a Komisie o Dohode v oblasti vedecko-technickej spolupráce (Ú.v. ES L 114, 30.4.2002) a vykonávacia Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní výsledkov posudzovaní zhody (Ú.v. ES L 114, 30.4.2002). Štáty, s ktorými Európska únia takéto dohody uzatvorené nemá, sú označované ako iné štáty.

A zavádza sa legislatívna skratka „členský štát“.

V nadväznosti na nové ustanovenie § 10 ods. 5 je nevyhnutné splnomocniť ústav oprávnením požadovať poskytnutie potrebného počtu vzoriek určeného meradla a ich uloženia ako dokladu na účely schválenia typu meradla. V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/34/ES o spoločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly (ďalej len „smernica 2009/34/ES“) sa dopĺňa možnosť uloženia modelu stupnice určeného meradla.

K bodu 12

Splnomocnenie ústavu vydať rozhodnutie o schválení typu na základe výsledkov posúdenia predloženej technickej dokumentácie, výsledkov technických skúšok vzoriek meradla a výsledkov posúdenia zhody typu meradla podľa osobitného predpisu.

Ak ústav nemôže rozhodnúť v určenej lehote, je povinný pred uplynutím lehoty na rozhodnutie upovedomiť o tom žiadateľa o schválenie typu a okrem dôvodu uviesť aj čas, o ktorý bola predĺžená lehota na rozhodnutie.

Dopĺňa sa poznámka pod čiarou ohľadom postupu posudzovania zhody, ktorým sa rozumie posúdenie zhody podľa nariadení vlády SR, ktoré sa týkajú iných ako metrologických vlastností výrobkov.

K bodu 13

Spresňuje sa možnosť používania určeného meradla po uplynutí platnosti rozhodnutia o schválení typu za podmienky splnenia ustanovených požiadaviek. Nové meradlá schváleného typu už nie je možné uvádzať na trh. Meradlá v používaní sa naďalej môžu používať, pokiaľ sa konkrétnemu meradlu nezmenili jeho metrologické vlastnosti, meradlo je v náležitom technickom stave a pri overení vyhovuje základnej metrologickej požiadavke, ktorou je požiadavka na najväčšiu dovolenú chybu. Dopĺňa sa prípad, ak požiadavka najväčšej dovolenej chyby nie je ustanovená, čo je napríklad u meradiel ionizujúceho žiarenia bežné.

K bodu 14

Spresňuje sa vymedzenie meradiel, ktoré sa považujú za meradlá schváleného typu podľa tohto zákona vo vzťahu k osobitným predpisom. Ide napríklad o meradlá uvádzané na trh podľa nariadení vlády Slovenskej republiky k zákonu č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu), ak bola použitá ako súčasť postupu posudzovania zhody „skúška typu“ alebo bol vydaný „certifikát návrhu“ a o záznamové zariadenia v cestnej doprave (§ 3 zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave). Mení sa označenie ďalšieho odseku.

K bodu 15

Zosúladenie so smernicou 2009/34/ES. V prípade, ak sa vydáva rozhodnutie o schválení typu Európskych spoločenstiev s obmedzením, čo je v prípade meradiel nových konštrukcii a meradiel s využitím najnovších technológii, na ktoré nie sú ustanovené kompletné požiadavky, musí štát, ktorý takéto rozhodnutie vydáva svoje rozhodnutie prerokovať s orgánmi ostatných členských štátov, čo sú národné metrologické autority alebo národné metrologické inštitúty. Vzhľadom na to, že v súčasnej dobe nie je platná žiadna osobitná smernica pre meradlá pod smernicou 2009/34/ES, nie je možné takéto rozhodnutie vydať. Toto ustanovenie však musí ostať v právnom poriadku Slovenskej republiky, keďže predstavuje transpozíciu smernice 2009/34/ES. 

K bodu 16

Spresňuje sa spôsob, akým môže úrad zakázať uvádzanie meradiel na trh a to svojim rozhodnutím.

 

 

K bodu 17

Spresňuje sa prípad, ak meradlo nepodlieha schváleniu typu. V tom prípade v rámci overenia meradla sa vykonajú skúšky meradla a subjekt vykonávajúci overenie potvrdí alebo nepotvrdí zhodu meradla s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami na meradlo, ktoré sú ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise. V prípade, ak meradlo nevyhovie technickým požiadavkám alebo metrologickým požiadavkám, subjekt vykonávajúci overenie vydá zamietací list pre predmetné meradlo.

Zavádza sa možnosť využiť na účely overenia výsledky skúšok vykonaných zahraničným subjektom za podmienky zaručenia metrologickej úrovne určeného meradla porovnateľnej s metrologickou úrovňou, akú vyžaduje právna úprava v Slovenskej republike po predchádzajúcom súhlase úradu. Mení sa označenie ďalších odsekov.

Ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba pri overení určeného meradla na mieste používania môže požadovať od objednávateľa overenia skúšobné zariadenia, pomôcky, osobné ochranné pracovné prostriedky a zamestnancov na zabezpečenie overenia. Vo všeobecnosti ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba (ďalej len „vykonávateľ overenia“) disponuje technickým zariadením a etalónmi pre výkon svojej činnosti, ale v niektorých prípadoch, pokiaľ ide o špecifickú konštrukciu určeného meradla, nemusí mať všetky špeciálne prípravky, prepojovacie kabely atď., ktoré boli používateľovi meradla dodané k určenému meradlu. V tom prípade vykonávateľ overenia požaduje pri overení súčinnosť, a to v časti poskytnutia týchto zariadení. Ďalej ako príklad možno uviesť k osobným ochranným prostriedkom, že pokiaľ sa overenie určeného meradla vykonáva na mieste, kde hrozí nebezpečenstvo úrazu alebo ožiarenia, používateľ určeného meradla poskytuje prostriedky osobnej ochrany, ako sú prilby, osobné dozimetre, ochranný odev pred ionizujúcim žiarením, respirátory, dýchacie masky atď. Ďalej v prípade overovania veľkokapacitných nádrží musí isť o súčinnosť medzi používateľom určeného meradla a vykonávateľom overenia, keďže vykonávateľ overenia nemôže bez zaškolenia ovládať napr. mostové žeriavy, rôzne manipulátory a systémy otvárania krytov nádrži. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že toto ustanovenie sa využíva len v ojedinelých a veľmi špecifických prípadoch.

Spresňuje sa povinnosť používateľa meradla pri objednávke na overenie, ak požaduje doklad o overení, ktorého vydanie právna úprava nevyžaduje.

Spôsob počítania času platnosti sa zo zákona vypúšťa a dopĺňa sa do splnomocňovacieho ustanovenia.

Spresňuje sa vymedzenie predmetu prvotného overenia, a to na meradlá v etape pred uvedením na trh, keďže prvotné overenie určených meradiel sa podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy vykonáva aj pri určených meradlách v používaní, a to po každej vykonanej oprave.

Na základe odporúčania Medzinárodnej organizácie pre legálnu metrológiu (ďalej len „OIML“) sa meradlá po vykonanej oprave budú overovať iba následne. Prvotné overenie sa bude vykonávať už len na nových meradlách pred uvedením na trh.

Následné overenie po vykonanej oprave si bude tak, ako v prípade následného overenia po zániku platnosti overenia určeného meradla zabezpečovať u poskytovateľa overenia (ústavu, určenej organizácie alebo u autorizovaných osôb) používateľ meradla, a to formou objednávky.

Spresňuje sa vymedzenie meradiel, ktoré sa považujú za meradlá prvotne overené podľa tohto zákona vo vzťahu k osobitným predpisom. Ide o meradlá uvedené na trh podľa nariadení vlády Slovenskej republiky k zákonu č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (napr. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu).

Predlžuje sa platnosť povolenia na 30 dní pri používaní niektorých druhov určených meradiel v čase od ukončenia ich opravy do ich overenia, ak ide o meradlo opravené na mieste jeho používania.

K bodu 18

Spresňuje sa požiadavka na vedenie evidencie na všetky určené meradlá a ostatné meradlá podľa ustanovenia § 9 ods. 7 zákona, pričom miestom používania sa rozumie miesto montáže alebo označenie prevádzky.

K bodu 19

Dopĺňa sa povinnosť pre podnikateľa alebo pre inú právnickú osobu určovať výšku platby iba na základe údajov používaného platne overeného meradla.

K bodu 20

V odseku 4 sa ustanovujú povinnosti pre používateľov meradiel, ktoré boli zaradené medzi určené meradla podliehajúce metrologickej kontrole. Jednoznačne sa ustanovuje, že takéto meradlá musia byť overené, pričom používateľ meradla musí objednať jeho overenie v ustanovenej lehote. Tieto meradlá podliehajú overeniu aj počas ich používania, ak tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis. Rozširuje sa splnomocnenie úradu v konaní v prípadoch, keď meradlo nevyhovie požiadavkám určeným pre uvedenie meradla na trh.

V odseku 5 sa uvádza, ako môžu byť meradlá v používaní preskúšané v prípade, kedy môžu byť poškodené záujmy fyzických osôb alebo právnických osôb.

Predmet preskúšania meradla sa zužuje na zistenie chýb meradla, keďže preskúšanie v rozsahu skúšky pri overení nie je potrebné. Spresňuje sa, kedy sa meradlo po zistení chýb meradla považuje za vyhovujúce a kde sú ustanovené najväčšie dovolené chyby meradla v používaní.

 

 

K bodu 21

Zavádza sa nový odsek 7 pre splnomocňovacie ustanovenie k najväčšej dovolenej chybe z dôvodu, aby sa presne vymedzilo, kedy sa určené meradlo považuje za vyhovujúce (odsek 6). Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 22

Spresňuje sa definícia úradného merania.

K bodu 23

Spresňuje sa zavedenie legislatívnej skratky „označené spotrebiteľské balenie“ pri jej prvom výskyte v texte. Rozširujú sa požiadavky na spotrebiteľské balenie, ktoré nie sú označené značkou „e“. Táto požiadavka vyplýva zo zákona č. 42/2013 Z. z. ktorým sa menil a dopĺňal tento zákon o metrológii a to v časti požiadaviek na spotrebiteľsky balené výrobky.

K bodu 24

Rozširujú sa požiadavky na všetky druhy spotrebiteľských balení, t. j. aj na spotrebiteľské balenia, ktoré nie sú označené značkou „e“. Účelom rozšírenia požiadaviek je posilnenie ochrany spotrebiteľa.

K bodu 25

Odsek sa dopĺňa o neoznačené spotrebiteľské balenia.

K bodu 26

Zosúladenie textu so smernicou Rady 76/211/EHS v platnom znení.

K bodu 27

Rozširujú sa požiadavky na podnikateľov alebo iné právnické osoby žiadajúce o autorizáciu na výkon overenia určených meradiel o osvedčenie o tom, že podnikateľ alebo iná právnická osoba je spôsobilá vykonávať deklarované činnosti. Poverený orgán (Slovenská národná akreditačná služba) nezávisle, nestranne a odborne posúdi (podľa medzinárodne prijatých pravidiel) plnenie akreditačných kritérií (medzinárodne prijatých, vzťahujúcich sa na príslušnú oblasť činností akreditovaných subjektov) a oficiálne uzná spôsobilosť akreditovaného subjektu vykonávať dôveryhodne (nezávisle, nestranne a na požadovanej odbornej úrovni) deklarované činnosti.

Spresňujú sa podmienky zamestnávania osoby na odborné vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom autorizácie.

Rozširujú sa požiadavky na podnikateľov alebo iné právnické osoby žiadajúce o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel a na výkon úradného merania z dôvodu zabezpečenia požadovanej kvalitatívnej úrovne pri výkone overovania určených meradiel a pri výkone úradného merania.

Dopĺňa sa koncentračná zásada, v zmysle ktorej je žiadateľ limitovaný termínom na doplnenie dokumentácie, a to dňom vykonania kontroly u žiadateľa o autorizáciu.

Spresňuje sa požiadavka na schopnosť žiadateľa o autorizáciu prijímať nezaujaté rozhodnutia najmä vo vzťahu k záujmom výrobcov, opravárov a montážnikov určených meradiel.

Spresňujú sa druhy meradiel, na ktoré sa autorizácia neudeľuje. Predmetom autorizácie sú distribučné meradlá t. j. vodomery, plynomery, elektromery a merače tepla a záznamové zariadenia v cestnej doprave. Meradlá používané na merania na určovanie ceny pri priamom predaji verejnosti a merania na účely výpočtu ceny, cla, taríf, daní, zvýhodnení, pokút, odškodnenia a poistenia budú overovať úradom založené organizácie.

K bodu 28

Obmedzuje sa možnosť opätovného podania žiadosti po zamietavom právoplatnom rozhodnutí úradu. Aplikačná prax ukázala časovú náročnosť odstránenia nedostatkov.

K bodu 29

Spresňuje sa vymedzenie fyzickej osoby ako podnikateľa bez nutnosti uvádzať trvalý pobyt, keďže v tomto prípade je relevantné označenie miesta podnikania.

Na účely konania vo veci rozhodnutia o autorizácii nie sú potrebné osobné údaje štatutárov žiadateľa.

K bodu 30

Spresňuje sa spôsob, na základe ktorého úrad autorizáciu zmení alebo pozastaví.

K bodu 31

Dopĺňa sa ustanovenie, kedy úrad autorizáciu zmení alebo pozastaví. Ide o medzilaboratórne porovnávacie meranie určené úradom, kde splnením požiadaviek medzilaboratórneho porovnávacieho merania autorizovaná osoba preukazuje svoju odbornú spôsobilosť na výkon overovania určených meradiel alebo výkon úradného merania počas platnosti autorizácie. Mení sa označenie ďalších písmen.

K bodu 32

Ustanovenie sa dopĺňa o spôsob, akým úrad zruší rozhodnutie o pozastavení autorizácie. Mení sa označenie ďalších odsekov.

 

K bodu 33

Spresňuje sa spôsob, na základe ktorého úrad autorizáciu zruší.

K bodu 34

Spresňujú sa niektoré dôvody zániku autorizácie, čím sa umožňuje v určenej lehote od rozhodujúcich skutočností požiadať úrad o pozastavenie autorizácie.

Znenie zákona nevylučuje možnosť, aby doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie pre zodpovedného zástupcu autorizovanej osoby malo viacero zamestnancov autorizovanej osoby. V rozhodnutí o autorizácii však môže byť uvedený len jeden zodpovedný zástupca autorizovanej osoby pre jeden druh meradla resp. úradného merania, ktorý je zodpovedný za činnosť predmetu autorizovanej osoby.

V prípade, ak zodpovedný zástupca autorizovanej osoby zomrie, je vyhlásený za mŕtveho alebo ukončí pracovný pomer a autorizovaná osoba bezodkladne oznámi úradu túto skutočnosť a v termíne do 7 dní od tejto skutočnosti dodá na úrad náležité podklady pre nového zodpovedného zástupcu a požiada o zmenu rozhodnutia o autorizácii, nedôjde k prerušeniu činnosti, ktorá je predmetom autorizácie. Autorizovaná osoba môže byť na takúto eventualitu pripravená a mať pripravené podklady pre nového zodpovedného zástupcu.

K bodu 35

Spresňujú sa doklady, ktorých oznámenie úrad uverejňuje vo vestníku.

K bodu 36

Upravuje sa spôsob oznamovania zmien podmienok, na základe ktorých boli podnikateľ alebo iná právnická osoby autorizované. Určuje sa, odkedy môže autorizovaná osoba uplatňovať zmeny podmienok.

Upravuje sa spôsob, ktorým úrad ukladá povinnosť zúčastniť sa medzilaboratórnych porovnávacích meraní.

Dopĺňa sa ustanovenie, že autorizovaná osoba musí plniť podmienky autorizácie počas celej doby platnosti vydaného rozhodnutia o autorizácii, keďže autorizované osoby uvádzali, že podmienky musia spĺňať iba pri procese autorizácie a po vydaní rozhodnutí o autorizácii, nie je v zákone uvedená povinnosť, že aj naďalej musia plniť podmienky autorizácie. Z hľadiska právnej istoty, bolo do ustanovení povinností a oprávnení autorizovanej osoby doplnené ustanovenie písmena h), že autorizovaná osoba je povinná plniť podmienky autorizácie.

Autorizovaná osoba nemôže vykonávať činnosť, na ktorú je autorizovaná, pre objednávateľa overenia určeného meradla alebo žiadateľa o úradné merania, voči ktorému má postavenie ovládanej osoby. Navrhovaná právna úprava v praxi zamedzí prípadom, kedy autorizované osoby mohli overovať určené meradlá pre subjekty, ktoré ich ovládajú resp. majú väčšinový podiel na ich hlasovacích právach.

K bodu 37

Určuje sa čas, odkedy môže prihlasovateľ na registráciu vykonávať činnosť, ktorá je predmetom registrácie. Dopĺňa sa ustanovenie, že dokumentácia preukazujúca splnenie podmienok registrácie sa predkladajú úradu v štátnom jazyku, čo je v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Táto úprava zabezpečuje, aby zahraničný právnický subjekt, ktorý pôsobí na území Slovenskej republiky formou usadenia, predkladal úradu požadované dokumenty v štátnom jazyku.

K bodu 38

Dopĺňa sa ustanovenie za účelom zosúladenia podmienok registrácie so znením ustanovenia § 23 ods. 2 písmeno i) zákona. Jednoznačne sa vymedzuje zákaz vykonávania súbežných činností, ktoré podliehajú autorizácií podľa tohto zákona. Mení sa označenie ďalších písmen.

K bodu 39

Spresňuje sa vymedzenie pojmu „zástupca“ registrovanej osoby a ustanovujú sa požiadavky na spôsobilosť v oblasti metrológie.

K bodu 40

Na účely konania vo veci rozhodnutia o registrácii nie sú potrebné osobné údaje štatutárov prihlasovateľa. Zosúladenie ustanovenia so znením ustanovenia § 24 ods. 2 zákona.

K bodu 41

Medzi povinnosti registrovanej osoby podľa § 28 sa ukladá aj povinnosť plniť podmienky registrácie podľa § 26 ods. 2.

Dopĺňa sa povinnosť mať súhlas na namontovanie určeného meradla od používateľa určeného meradla, a to z dôvodu, aby používateľ meradla vedel, že s meradlom, ktorého on je používateľ, bolo manipulované a v prípade, že ide o distribučné meradlo, že došlo k zásahu do distribučných sieti používateľa určeného meradla alebo k samotnému zásahu do určeného meradla, ktoré používateľ v rámci distribučnej siete používa.

K bodu 42

Ustanovuje sa lehota na vydanie dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.

K bodu 43

Ide o doplnenie kompetencií úradu vyplývajúcich z ustanovenia §§ 6 a 7 tohto zákona.

Rozsiahlejšie vymedzenie ďalších úloh úradu ako orgánu štátnej správy v oblasti metrológie. Doplnenie povinnosti úradu uverejňovať vybraté informácie na webovom sídle úradu.

K bodu 44

Legislatívno-technická úprava vo veci zosúladenia ustanovení zákona s reálnym stavom. Slovenský metrologický inšpektorát je právnická osoba zriadená úradom zriaďovacou listinou.

K bodu 45

Rozširuje sa kontrolná činnosť metrologického dozoru aj na ostatné meradlá, ktorá súvisí s navrhovanou zmenou v § 5, 8 a 9.

K bodu 46

Spresňuje sa oprávnenie metrologického dozoru pri kontrole zhody množstva výrobku v spotrebiteľskom balení. Hodnota menovitého množstva musí byť najskôr určená a až následne vyznačená na obale spotrebiteľského balenia.

K bodu 47

Spresňuje sa ustanovenie, ak metrologický inšpektorát sám nedokáže vyskúšať protokolárne odobraté určené meradlo alebo spotrebiteľské balenie z dôvodu, že nedisponuje potrebnými technickými zariadeniami na vykonanie skúšky. Tým sa zabezpečí dôveryhodnosť vykonania skúšky.

K bodu 48

Spresnenie subjektov uvádzajúcich spotrebiteľské balenia na trh, zosúladenie textu so smernicou Rady 76/211/EHS v platnom znení a legislatívno-technická úprava.

K bodu 49

Dopĺňa sa oprávnenie inšpektorov vykonať kontrolný nákup za účelom kontroly plnenia povinností používateľa určeného meradla podľa tohto zákona. Bloček z takéhoto kontrolného nákupu môže slúžiť ako dôkaz používania určeného meradla.

K bodu 50

Vyjadrenie pokuty v EUR a jej zvýšenie z dôvodu narastajúceho počtu porušení zákona. Vyššia pokuta umožní možnosť správneho posúdenia podľa závažnosti, spôsobu, času trvania a následkov protiprávneho konania. Taktiež sa ustanovuje spodná hranica pokuty.

K bodu 51

Dopĺňa sa povinnosť uloženia pokuty metrologickým inšpektorátom za porušenie ustanovení zákona tomu, kto pri svojej činnosti na území Slovenskej republiky nepoužíva symboly meracích jednotiek podľa § 4 zákona.

 

K bodu 52

Dopĺňa sa povinnosť uloženia pokuty metrologickým inšpektorátom za porušenie ustanovení zákona tomu, kto nepoužíva kalibrované meradlá alebo používa nevhodné meradlá na účely podľa § 9 ods. 7 zákona. Mení sa označenie ďalších písmen.

K bodu 53

Dopĺňa sa povinnosť Slovenského metrologického inšpektorátu uložiť pokutu za porušenie ustanovení zákona tomu, kto nesplní povinnosť podľa § 26 ods. 1 a označí určené meradlo dočasnou zabezpečovacou značkou opravára bez registrácie predpísanej týmto zákonom alebo neplní podmienky registrácie podľa § 26 ods. 2 alebo povinnosti registrovanej osoby podľa § 28.

K bodu 54

Ide o spresnenie správneho deliktu tomu, kto nevedie evidenciu používaných určených meradiel podľa § 19 ods. 2 písm. e).

K bodu 55

Spresňuje sa, že meradlo po vykonanej oprave už nebude podliehať prvotnému overeniu po oprave. Prvotné overenie sa bude týkať iba meradiel pred uvedením na trh.

K bodu 56

Dopĺňa sa povinnosť uloženia pokuty metrologickým inšpektorátom za porušenie ustanovení zákona tomu, kto uvedie na trh spotrebiteľské balenie, ktoré nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona.

K bodu 57

Dopĺňa sa povinnosť uloženia pokuty metrologickým inšpektorátom za porušenie ustanovenia zákona tomu, kto neurčuje výšku platby podľa § 19 ods. 2 písm. f) zákona a tomu, kto neodovzdá rozhodnutie o autorizácii podľa § 25 ods. 1 písm. j) alebo rozhodnutie o registrácii podľa § 28 písm. g).

K bodu 58

Vyjadrenie pokuty v EUR a jej zvýšenie z dôvodu narastajúceho počtu porušení zákona. Vyššia pokuta umožní možnosť správneho posúdenia podľa závažnosti, spôsobu, času trvania a následkov protiprávneho konania. Taktiež sa ustanovuje spodná hranica pokuty.

K bodu 59

Dopĺňa sa povinnosť uloženia pokuty metrologickým inšpektorátom za porušenie ustanovenia zákona tomu, kto vykoná alebo sprostredkuje metrologickú kontrolu alebo úradné meranie bez autorizácie.

K bodu 60

Na základe praktických skúseností s výkonom metrologického dozoru sa dopĺňajú porušenia tohto zákona, za ktoré metrologický inšpektorát uloží pokutu. Ide o porušenia, kedy autorizovaná osoba podľa tohto zákona neplní podmienky autorizácie, ktoré sú ustanovené v § 23 ods. 2 alebo neplní povinnosti autorizovanej osoby podľa § 25 tohto zákona a v zmysle vydaného rozhodnutia o autorizácii.

K bodu 61

Na základe praktických skúseností s výkonom metrologického dozoru sa dopĺňajú porušenia tohto zákona, za ktoré metrologický inšpektorát uloží pokutu. Ide o porušenia, kedy kontrolovaná osoba vykoná montáž určeného meradla bez predchádzajúceho písomného súhlasu používateľa určeného meradla, opakovane neodstráni v určenej lehote nedostatky zistené pri kontrole vykonanej metrologickým inšpektorátom alebo sťažuje alebo marí výkon metrologického dozoru.

K bodu 62

Predlžuje sa doba, kedy metrologický inšpektorát môže uložiť pokutu, odo dňa zistenia porušenia povinností.

K bodu 63

Vypúšťa sa ustanovenie týkajúce sa vymáhania úrokov pri nezaplatení pokuty Slovenskému metrologickému inšpektorátu. V súčasnej dobe toto ustanovenie nemá opodstatnenie. Slovenský metrologický inšpektorát pri vymáhaní pokút využíva iné prostriedky, ktoré sú ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

K bodu 64

Vyjadrenie pokuty v EUR a vymedzenie skutkových podstát správnych deliktov, za ktoré môže inšpektor uložiť blokovú pokutu fyzickej osobe – podnikateľovi.

K bodu 65

Spresňuje sa uznávanie prvotného overenia nového meradla, uvádzaného alebo uvedeného na trh podľa vnútroštátnej legislatívy, vykonaného v členskom štáte. Toto ustanovenie sa netýka prvotného overenia Európskych spoločenstiev pri uvádzaní meradiel na trh podľa smernice 2009/34/ES. Aplikácia prvotného overenia Európskych spoločenstiev pri uvádzaní meradiel na trh podľa smernice 2009/34/ES je v § 9 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona a § 37 sa ho nedotýka. Navyše v Kapitole III PRVOTNÉ OVERENIE ES čl. 8 ods. 1 smernice 2009/34/ES je ustanovené, že: „Prvotné overenie ES je skúška nového alebo upraveného meradla a potvrdenie jeho zhody so schváleným typom a/alebo s požiadavkami tejto smernice a samostatných smerníc týkajúcich sa príslušného meradla. Potvrdzuje sa značkou prvotného overenia ES, čo jednoznačne určuje, že aj prvotné overenie ES je skúška nového alebo upraveného meradla, ale nie skúška meradla po vykonanej oprave. Zásady overenia určeného meradla po oprave si jednotlivé štáty môžu upravovať samostatne. Táto regulácia nemá žiadny vplyv na uvádzanie meradiel na spoločný trh, keďže sa týka výlučne meradiel v používaní.

Znižuje sa počet podmienok, za ktorých možno prvotné overenie uznať, čo je v súlade s požiadavkou vzájomného uznávania.

K bodu 66

V nadväznosti na vypustenie písmen c) a d) v § 37 ods. 2 (novelizačný bod 65) preverenie podmienok podľa § 37 ods. 2 z tohto dôvodu nie je potrebné a na uznanie prvotného overenia postačuje splnenie podmienok v zúženom rozsahu.

K bodu 67

Spresňuje sa, že uznaním prvotného overenia je aj uznanie posúdenia zhody, ktoré sa vykonáva napr. v Nemecku pre meradlá, ktoré sú regulované na vnútroštátnej úrovni obdobne ako v smernici 2014/32/EU. Mení sa označenie ďalšieho odseku.

K bodu 68

V § 37 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a), lebo nie je dôvod uverejňovať zoznam týchto medzinárodných zmlúv vo vestníku úradu. Mení sa označenie ďalších písmen.

K bodu 69

Spresňuje sa ustanovenie o prvotnom overení meradla v zahraničí a to v časti, že ide o prvotné overenie nového meradla a nie meradla po oprave, kde sa podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy taktiež vyžaduje prvotné overenie. V praxi bolo zistené, že používatelia meradiel si nechávali meradla v používaní overovať v zahraničí s konštatovaním, že meradlo je po oprave, aj keď oprava bola len fiktívna a takto obchádzali ustanovenia zákona o metrológii. Ustanovenia smernice 2009/34/ES neboli dotknuté, ako bolo odôvodnené v odôvodnení k bodu 70.

K bodu 70

Ustanovuje sa primeraná platnosť ustanovenia § 37 ods. 1 na certifikáciu referenčného materiálu.

K bodu 71

V inštitucionálnom význame sa slovné spojenia „Európske spoločenstvá“ nahradzujú slovným spojením „Európska únia“ a pokiaľ ide o členské štáty Európskej únie, ich výpočet sa rozširuje aj o tie štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

K bodu 72

V inštitucionálnom význame sa slovné spojenie „Európske spoločenstvá“ nahradzujú slovným spojením „Európska únia“.

K bodu 73

Ustanovujú sa prechodné obdobia pre konania začaté pred nadobudnutím účinnosti zákona a prechodné obdobie pre kalibračné laboratórium, ktoré nie je akreditované, aby malo časový priestor zabezpečiť si akreditáciu. Ďalej sa ustanovuje, že platnosť rozhodnutí úradu a platnosť dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie nebudú po nadobudnutí účinnosti zákona dotknuté.

K bodu 74

Vzhľadom na to, že návrh zákona je technickým predpisom, v uvedenom ustanovení sa v súlade s Čl. 5 ods. 2 Legislatívnych pravidiel vlády uvádza odkaz na príslušnú smernicu.

K bodu 75

Vzhľadom na to, že návrh zákona je technickým predpisom, v uvedenom ustanovení sa v súlade s Čl. 4 ods. 2 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky uvádzajú odkazy na príslušné prebraté smernice.

 

K Čl. II

Ustanovuje sa účinnosť zákona. Ustanovenie týkajúce sa povinnosti akreditácie žiadateľa o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel nadobúda účinnosť až od 1. marca 2018, aby mal žiadateľ časový priestor na zabezpečenie procesu akreditácie, ako aj samotného aktu akreditácie.

 

 

 

Bratislava 2. novembra 2016

 

 

 

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

Pavol Pavlis v. r.

predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu

a skúšobníctvo Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 950

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: