Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
Predplatné
Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

332/2017 Z. z.

najpravo.sk • 18.3. 2018, 16:10

D Ô V O D O V Á    S P R Á V A

 

A.        Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov    a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“)       sa predkladá do legislatívneho procesu z dôvodu zavedenia nahlasovania vybraných údajov prostredníctvom elektronického systému, úpravy predaja ročne pridelených emisných kvót AEA (ďalej len „emisné kvóty AEA“) a určenia nových spôsobov použitia výnosov z predaja emisných kvót AEA. Elektronický systém bude slúžiť na predkladanie správ o emisiách skleníkových plynov, správ o úrovni činnosti prevádzky, správ o overení a monitorovacích plánov. Návrh zákona ustanoví povinnosť pre účastníkov schémy obchodovania registrovať sa a predkladať vyššie spomenuté dokumenty prostredníctvom elektronického systému. Pridelené emisné kvóty AEA slúžia na pokrytie vlastných emisií zo sektorov mimo schémy obchodovania s emisnými kvótami, avšak je možné ich aj presúvať medzi rokmi alebo medzi členskými štátmi. Na základe aktuálnych odhadov emisií skleníkových plynov zo sektorov mimo schémy obchodovania s emisnými kvótami, Slovenská republika predpokladá nadbytok emisných kvót AEA do roku 2020. Zostávajúci nadbytok emisných kvót AEA, po pokrytí vlastných záväzkov, nebude možné preniesť do ďalšieho obdobia (roky 2021-2030). Ak tento nadbytok Slovenská republika nepredá, emisné kvóty AEA prepadnú. Z dôvodu využitia flexibility predaja emisných kvót AEA je potrebné zadefinovať pojem emisné kvóty AEA, určiť Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako správcu emisných kvót AEA, zadefinovať spôsob predaja emisných kvót AEA formou priameho predaja, sprostredkovane alebo na dražbe, určiť Environmentálny fond ako príjemcu výnosov získaných z predaja emisných kvót AEA s odkazom na konkrétne spôsoby ich použitia,         na existujúce  spôsoby použitia a aj na nové spôsoby použitia. V súvislosti s definovaním predaja emisných kvót AEA je potrebné novelizovať v čl. II aj zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde sa určia nové spôsoby použitia výnosov z predaja emisných kvót AEA.  

Návrh zákona predpokladá pozitívne aj negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie a na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana, konkrétne negatívne vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe. Návrh zákona nemá žiadne sociálne vplyvy a vplyvy na životné prostredie.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

 

B. Osobitná časť

K bodu 1

Dopĺňa sa pojem „ročne pridelené emisné kvóty (AEA)“. Tieto emisné kvóty zastrešujú sektory, ktoré sú mimo oblasti smernice 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z  13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES, ako napríklad menšia energetika, domácnosti, doprava, pôdohospodárstvo a odpady.

 

K bodu 2

Vnútroštátny správca potvrdzuje v registri Únie ročné overené emisie leteckých prevádzkovateľov, ktoré do registra vkladá overovateľ podľa § 24 ods. 4, na základe potvrdenia o správnosti správy o emisiách, ktoré predkladá vnútroštátnemu správcovi ministerstvo. Vnútroštátny správca vkladá do registra ročné overené emisie stacionárnych prevádzok, na základe údajov od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, a následne ich potvrdzuje. Ak vnútroštátny správca alebo overovateľ nevložia do registra ročné overené emisie do 31. marca, prevod kvót z účtu prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla bude automaticky zablokovaný (ustanovenie presunuté z § 24 ods. 4.

 

K bodu 3 a 4

V nadväznosti na zmenu § 26 je potrebné upraviť vnútorné odkazy uvedené v § 18 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 414/2012 Z. z.

 

K bodu 5

Do poznámky pod čiarou k odkazu 16b sa dopĺňa písmeno p), ktoré rozšíri možnosť použitia výnosov z emisných kvót aj na environmentálne projekty pripravené Slovenskou republikou.

 

K bodu 6

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sa ustanovuje ako správca ročne pridelených emisných kvót (AEA) (ďalej len „emisné kvóty AEA“) a ustanovuje sa spôsob ich predaja formou priameho predaja, sprostredkovane alebo na dražbe. Environmentálny fond sa ustanovuje ako príjemca výnosov získaných z predaja emisných  kvót AEA a upravujú sa existujúce spôsoby použitia výnosov a ustanovujú sa nové spôsoby použitia týchto výnosov.

Slovensko je zaviazané plniť, aby naše národné emisie v roku 2020 nepresiahli emisný limit, ktorý pre nás znamená povolenie navýšiť národné emisie do roku 2020 o +13% oproti roku 2005.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky s cieľom splniť tento záväzok je oprávnené využiť nasledovné možnosti tzv. flexibility: a) vypožičať si emisné kvóty AEA      z nasledujúceho roku počas rokov 2013 až 2019; b) previesť prebytočné emisné kvóty AEA do nasledujúcich rokov počas obdobia 2013 - 2020; c) predaj emisných kvót AEA iným členským štátom EÚ.

 

 

K bodu 7

S účinnosťou 1. mája 2018 budú správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky počas predchádzajúceho kalendárneho roka overené overovateľom ako správne predkladané prostredníctvom elektronického systému.

 

K bodu 8

Vypúšťa sa povinnosť prevádzkovateľov predložiť správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky a správu o overení správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky v elektronickej podobe (prostredníctvom emailu) do 31. marca.  Dôvodom na vypustenie povinnosti je to, že správy budú predkladané prostredníctvom elektronického systému okresnému úradu do 1. marca a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky k nim bude mať prístup.

 

K bodu 9

S účinnosťou 1. mája 2018 budú overené správy o úrovni činnosti častí prevádzky počas príslušného kalendárneho roka predkladané prostredníctvom elektronického systému.

 

K bodu 10

Ustanovujú sa jednotlivé správy a údaje, ktoré  overovateľ overuje. Ide o správu o emisiách skleníkových plynov, správu o emisiách skleníkových plynov z leteckých činností, údaje potrebné na výpočet pridelenia emisných kvót, správu o úrovni činnosti častí prevádzky a žiadosť o pridelenie bezodplatných kvót po určení začiatku bežnej alebo zmenenej časti prevádzky.

 

K bodu 11

Vypúšťa sa povinnosť overovateľov vkladať do tabuľky overených emisií v registri ročné overené emisie stacionárnych prevádzok. Túto povinnosť bude mať vnútroštátny správca v zmysle nového § 17 ods. 5, do ktorého sa presúva aj ustanovenie o zablokovaní prevodu kvót z účtu prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla.

 

K bodu 12

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sa ustanovuje ako prevádzkovateľ elektronického systému nahlasovania vybraných údajov a ustanovuje sa aj jeho povinnosť  spravovať emisné kvóty (AEA), oprávnenosť s nimi obchodovať a predkladať vnútroštátnemu správcovi údaje o ročných emisiách z prevádzky, na základe ktorých budú vložené a potvrdené v registri.

 

K bodu 13

Vypúšťa sa splnomocňovacie ustanovenie, ktorým Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky malo vydať všeobecne záväzný právny predpis o používaní elektronického systému nahlasovania vybraných údajov podľa § 3, 21 a 27. Táto úprava je predmetom návrhu zákona a preto nie je potrebné vydať vykonávací predpis.

 

 

 

K bodu 14

Vypúšťa sa povinnosť okresného úradu predkladať vnútroštátnemu správcovi potvrdenie o správnosti správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky. Toto potvrdenie okresný úrad vydáva prevádzkovateľom a do elektronického systému bude vkladať kópiu, ku ktorej bude mať Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prístup a správne údaje o emisiách bude predkladať vnútroštátnemu správcovi.

 

K bodu 15

S účinnosťou 1. mája 2018 bude konzervatívny odhad emisií nahlasovaný prostredníctvom elektronického systému.

 

K bodu 16

Dopĺňa sa kompetencia okresného úradu v súvislosti so zavedením elektronického systému nahlasovania vybraných údajov podľa § 31. Okresný úrad potvrdzuje správnosť údajov, ktoré vkladá  do elektronického systému existujúci alebo nový účastník schémy obchodovania. Ide o monitorovací plán alebo jeho zmenu. Okresný úrad ďalej vkladá prevádzkovateľovi do elektronického systému potvrdenie o správnosti správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky.

 

K bodu 17

Ustanovuje sa povinnosť nahlasovania vybraných údajov prostredníctvom elektronického systému. Vybranými údajmi sú monitorovací plán a jeho zmeny, správa o emisiách skleníkových plynov z prevádzky, správa o overení správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky, overená správa o úrovni činnosti častí prevádzky, kópia potvrdenia o správnosti správy, konzervatívny odhad emisií, správa o overení a správa o overení úrovne činnosti častí prevádzky.

Ustanovujú sa  podmienky prístupu do elektronického systému pre existujúcich účastníkov, pre nového účastníka schémy obchodovania ako aj povinnosti okresného úradu a overovateľov. Elektronický formulár žiadosti bude uverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a bude obsahovať názov prevádzkovateľa, okresného úradu alebo spoločnosti, adresu, meno, priezvisko a emailovú adresu kontaktnej osoby.

 

K bodu 18

Ustanovuje sa termín (31. január 2018) pre povinného alebo dobrovoľného účastníka schémy obchodovania, okresný úrad a overovateľa, do ktorého požiadajú Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky o prístup do elektronického systému.

Ustanovuje sa termín do kedy (30. apríl 2018) je existujúci účastník povinný vložiť kópiu povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov a monitorovací plán, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto povolenia. Okresný úrad skontroluje súlad medzi vydaným povolením a schváleným monitorovacím plánom, ktorý má vo svojej evidencii s verziou, ktorú zadá existujúci účastník schémy obchodovania do elektronického systému.

 

K Čl. II

 

K bodu 1

Upravuje zdroje fondu v poznámke pod čiarou k § 3 písm. r) zákona č. 587/2004 Z. z.

 

K bodu 2

V súvislosti s definovaním predaja emisných kvót AEA sa ustanovujú nové spôsoby použitia výnosov z predaja emisných kvót AEA s cieľom, aby nenávratné financovanie environmentálnych projektov pripravených Slovenskou republikou bolo realizované podľa pokynov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.  Navrhovaná zmena umožní spoluprácu aj s inými finančnými inštitúciami, alebo aj s inými partnermi z členských štátov, ktoré budú mať záujem o kúpu emisných kvót AEA.

 

K bodu 3

Ustanovujú sa nové spôsoby použitia výnosov z predaja emisných kvót AEA do sektorov poľnohospodárstva a lesníctva a možnosť navýšiť zahraničnú pomoc tretím krajinám, ktorú má Slovenská republiky na nízkej úrovni.

Písmeno ad) - Vzhľadom na rôznorodosť lesníctva je potrebné bližšie špecifikovať oblasť  využitia výnosov získaných z dražieb kvót, a to v prospech vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, ktorí v súlade so schváleným programom starostlivosti o les a trvalo udržateľným manažmentom lesa ovplyvňujú záchyty a ukladanie emisií skleníkových plynov. Konkrétnu formu a podmienky poskytnutia výnosov získaných z dražieb kvót na podporu manažmentu lesov v pásmach A, B a C ohrozenia lesov pod vplyvom imisií určí Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Písmeno ae) - Podľa čl. 10 ods. 3 smernice 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami  skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES členské štáty určia, ako sa použijú príjmy pochádzajúce z obchodovania s kvótami formou aukcie. Aspoň 50 % týchto príjmov by sa malo použiť na jednu alebo viaceré z aktivít uvedených v čl. 10 ods. 3 písm. a) až i) smernice 2003/87/ES. Ide napríklad o príspevok do Zeleného klimatického fondu, Globálneho environmentálneho fondu a iných medzinárodných fondov s podobným zameraním.

 

K bodu 4

Upravuje sa poznámka pod čiarou v § 4 ods. 10 zákona č. 587/2004 Z. z. z dôvodu vypustenia § 10 ods. 10 zákonom č. 399/2014 Z. z.

 

K Čl. III

Účinnosť  zákona sa ustanovuje 1. januára 2018 okrem čl. I bodov 2, 7 až 9, 11 a 12 - § 26 ods. 1 písm. t), 14, 15, 17 - § 31 ods. 6 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2018. Neskoršia účinnosť sa týka nahlasovania vybraných údajov prostredníctvom elektronického  systému z toho dôvodu, aby mali prevádzkovatelia, dobrovoľní účastníci schémy obchodovania, okresné úrady a overovatelia dostatočný čas na oboznámenie sa s elektronickým systémom. Od 1. januára 2018 budú mať existujúci účastníci schémy obchodovania povinnosť vkladať do elektronického systému kópiu povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov a monitorovací plán, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto povolenia. Ostatné údaje uvedené v § 31 ods. 1 bude povinné nahlasovať prostredníctvom elektronického systému od 1. mája 2018.

 

V Bratislave dňa 20. septembra 2017                                

 

 

 

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

László Sólymos, v. r.

minister životného prostredia

                                                           Slovenskej republiky

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 692

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: