Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
Predplatné
Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

150/2017 Z. z.

najpravo.sk • 14.6. 2017, 19:21

Dôvodová správa

 

 

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na základe úlohy B.11 uznesenia vlády č.73/2016 zo dňa 24. 2. 2016 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc.

 

Účelom návrhu zákona je transpozícia smernice Komisie (EÚ) 2015/1787 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia prílohy II a III smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (ďalej len „smernica“) a zosúladenie národných právnych predpisov v oblasti pitnej vody s právnymi predpismi Európskej únie.

 

Pre úplnú transpozíciu smernice do právneho poriadku Slovenskej republiky bude vydaný aj nový všeobecne záväzný právny predpis o požiadavkách na kvalitu pitnej vody a kontrolu kvality pitnej vody, ktorým sa nahradí doteraz platné nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu (ďalej len „nariadenie“).

 

Návrhom zákona sa v čl. II dopĺňa aj zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, ktorý s uvedenou problematikou vecne súvisí.

 

Návrh zákona obsahuje okrem základných požiadaviek a povinností, ktoré ustanovuje smernica, najmä pojmy, kompetencie orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a povinnosti dodávateľov pitnej vody, ktoré boli už doteraz v oblasti pitnej vody upravené platným nariadením. Kompetencie a povinnosti boli doplnené v súlade s požiadavkami smernice, napríklad schvaľovanie manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodou alebo v nadväznosti na požiadavky praxe, napríklad sprístupňovanie informácií verejnosti. 

 

V návrhu zákona sa zavádza pojem „manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou“, ktorý patrí k základným pojmom pri presadzovaní nového prístupu pri zásobovaní pitnou vodou. Cieľom nového prístupu je zabezpečenie zdravotne bezpečnej pitnej vody prostredníctvom  manažmentu rizík. Smernica v súčasnosti umožňuje uplatňovanie dobrovoľného princípu pri uplatňovaní rizikovo orientovaného prístupu pri zásobovaní pitnou vodou a povinný manažment rizík vyžaduje iba pri znížení rozsahu a frekvencie monitorovania kvality pitnej vody. V zmysle požiadaviek smernice a s prihliadnutím na predbežné stanovisko spolugestorského rezortu životného prostredia a stanovísk väčšiny najvýznamnejších dodávateľov pitnej vody, navrhuje sa dobrovoľné zavedenie princípu manažmentu rizika pri zásobovaní pitnou vodou aj v predloženom návrhu zákona.

 

            Návrh zákona upravuje podrobnejšie problematiku monitorovania kvality pitnej vody, ktoré sa vykonáva v celom systéme zásobovania. Ustanovuje a precizuje povinnosti dodávateľov pitnej vody a povinnosti vlastníkov bytových a nebytových budov, ktoré boli doteraz upravené nariadením a sankcie pri nesplnení týchto povinností.

 

Kvalitu dodávanej pitnej vody môžu významnou mierou ovplyvniť aj výrobky, prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou, preto sa upravuje  návrhom zákona v záujme ochrany zdravia ľudí aj problematika výrobkov, používaných pri výrobe a distribúcii pitnej vody

 

a chemických látok, ktoré sa používajú  pri úprave pitnej vody. 

 

Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a na podnikateľské prostredie. Možno predpokladať pozitívne sociálne vplyvy.

 

 Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a inými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

 

 

B. Osobitná časť

 

 

K čl. I

 

K bodu 1

            Dopĺňa sa nový pojem „manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou“ a podrobnejšie sa  charakterizujú jeho jednotlivé zložky. Ide o nový pojem, ktorý súvisí s transpozíciou smernice Komisie (EÚ) 2015/1787 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia prílohy II a III smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (ďalej len „smernica“) a s presadzovaním rizikovo orientovaného prístupu k zásobovaniu pitnou vodou.

 

K bodu 2

Dopĺňajú sa nové pojmy, ktoré súvisia so zrušením nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu (ďalej len „nariadenie“) a s potrebou zavedenia týchto pojmov na účely návrhu zákona.

 

K bodu 3

            Dopĺňajú sa kompetencie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva“) pri sprístupňovaní informácií a pri povoľovaní výnimiek na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, ktoré boli doteraz ustanovené v § 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene („zákon

č. 355/2007 Z. z.“). Požiadavky sú zosúladené s požiadavkami smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Súčasne sa zavádza nová kompetencia úradu verejného zdravotníctva rozhodnúť o limitnej hodnote nového ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorý doteraz platný právny predpis neupravoval, ale môže predstavovať riziko pre zdravie ľudí.

 

K bodu 4

Dopĺňajú sa kompetencie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre oblasť radiačnej ochrany. Kompetencie boli doplnené o ustanovenia, ktoré sa týkajú monitorovania rádiologických ukazovateľov v pitnej vode a výnimiek na používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu v týchto ukazovateľoch. Ustanovenia sú navrhnuté v súlade

s požiadavkami praxe a uplatňovaním smernice Rady 2013/51/EURATOM z 22. októbra 2013, ktorou sa ustanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu do národných právnych predpisov.

 

K bodu 5

Dopĺňajú sa kompetencie regionálnych úradov verejného zdravotníctva

pri sprístupňovaní informácií a pri povoľovaní výnimiek na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, ktoré boli doteraz uvedené v § 17 zákona č. 355/2007

Z. z. Požiadavky sú zosúladené s požiadavkami smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.

 

 

K bodu 6

           Dopĺňajú sa kompetencie úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany. Kompetencie boli doplnené o ustanovenia, ktoré sa týkajú monitorovania rádiologických ukazovateľov v pitnej vode a výnimiek na používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu v týchto ukazovateľoch. Ustanovenia sú navrhnuté v súlade s požiadavkami praxe a uplatňovaním smernice Rady 2013/51/EURATOM z 22. októbra 2013, ktorou sa ustanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu do národných právnych predpisov.

 

K bodu 7

Dáva sa nová kompetencia Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky so sídlom v Poprade hodnotiť zdravotnú bezpečnosť výrobkov určených na styk s pitnou vodou, ktoré môžu významnou mierou ovplyvniť kvalitu dodávanej pitnej vody a tým aj zdravie obyvateľov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky so sídlom v Poprade sa hodnoteniu týchto výrobkov venuje už dlhodobo.

 

K bodu 8

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s úpravou § 15 návrhu zákona v novelizačných bodoch 19 a 20.

 

K bodu 9 a 10

Legislatívno-technická úprava v dôsledku zosúladenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení s opatreniami na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a na ich obmedzenie a doplnenie nových opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení, ktoré umožnia efektívnejší a účinnejší postup pri odstraňovaní nedostatkov v kvalite pitnej vody a pri jej monitorovaní.

 

K bodu 11

 Dopĺňajú sa nové opatrenia na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a na ich obmedzenie, ktoré umožnia efektívnejší a účinnejší postup pri odstraňovaní nedostatkov v kvalite pitnej vody a pri jej monitorovaní.

 

K bodu 12

         Ustanovenie sa dopĺňa o vodárenské zdroje z dôvodu spresnenia a zosúladenia terminológie  používanej v rezorte zdravotníctva s terminológiou v rezorte životného prostredia.

 

K bodu 13

         Upravuje sa ustanovenie na posudzovanie návrhov na úpravu pitnej vody, v ktorom nie je osobitne vyšpecifikovaná požiadavka na posúdenie chemických látok na úpravu vody. Požiadavky na používanie chemických látok pri úprave pitnej vody ustanovuje nové znenie § 17 a 17a v novelizačnom bode 21.

 

K bodu 14

Dopĺňajú sa kompetencie úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva pri povoľovaní výnimiek na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody. V súvislosti s transpozíciou smernice, ktorá umožňuje prijať pri zásobovaní pitnou vodou rizikovo orientovaný prístup, sa dopĺňajú aj nové kompetencie pri rozhodovaní o manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou a pri rozhodovaní o výnimke na zníženie rozsahu a početnosti z monitorovania kvality pitnej vody v programe monitorovania.

 

K bodu 15

Zosúladenie kompetencii úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva s platným stavom v oblasti radiačnej ochrany.

 

K bodu 16

           Kompetencie úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany sa dopĺňajú o ustanovenia, ktoré sa týkajú monitorovania rádiologických ukazovateľov v pitnej vode a výnimiek na používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu v týchto ukazovateľoch. Ustanovenia sú navrhnuté v súlade s požiadavkami praxe a s uplatňovaním smernice Rady 2013/51/EURATOM z 22. októbra 2013, ktorou sa ustanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu do národných právnych predpisov.

 

K bodu 17

Zosúladenie terminológie s platným stavom v oblasti radiačnej ochrany.

 

K bodu 18

            Kompetencie úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany sa dopĺňajú o ustanovenia, ktoré sa týkajú monitorovania rádiologických ukazovateľov v pitnej vode a výnimiek na používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu v týchto ukazovateľoch. Ustanovenia sú navrhnuté v súlade s požiadavkami praxe a s uplatňovaním smernice Rady 2013/51/EURATOM z 22. októbra 2013, ktorou sa ustanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu do národných právnych predpisov.

 

K bodu 19 a 20

Doplnením ustanovenia sa upresňujú požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb pri úprave vody a obsluhe vodovodných zariadení osobitne pre oblasť pitnej vody a osobitne pre oblasť vody na kúpanie na umelých kúpaliskách.

 

K bodu 21

            V súlade s požiadavkami smernice sa dopĺňajú požiadavky na monitorovanie pitnej vody, jeho základné ciele a princípy a požiadavka na jeho vykonávanie podľa programu monitorovania v celom distribučnom systéme od zdroja až po kohútik. Upresňujú sa situácie a spôsoby, ktorými môže dôjsť k zmenám v monitorovaní kvality pitnej vody a k  povoleniu výnimky na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody. Výnimky na používanie takejto vody na pitné účely sa povoľujú na základe žiadostí dodávateľov v situáciách, kedy je prostredníctvom hodnotenia zdravotných rizík preukázané, že dodávanie pitnej vody so zníženou kvalitou neohrozí verejné zdravie a uvedený spôsob zásobovania je najvhodnejším a spôsobom dodávania pitnej vody. Aj z hľadiska ochrany verejného zdravia je jej dodávanie prijateľnejším riešením ako vydanie zákazu používania pitnej vody alebo dlhodobé využívanie náhradného zásobovania. Druhá výnimka na používanie vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality vody sa povoľuje v prípadoch, ak dodávateľ pitnej vody v odôvodnení preukáže, že v období platnosti prvej výnimky už vykonal opatrenia na zlepšenie kvality vody, tieto síce viedli k zlepšeniu situácie, neboli však dostatočné na dosiahnutie úplného súladu s požiadavkami na kvalitu vody. Tretia výnimka sa povoľuje iba po predchádzajúcom súhlase Európskej komisie a v mimoriadnych situáciách napríklad, ak je ešte potrebné určité časové obdobie na dokončenie opatrení na zlepšenie kvality vody, vykonávaných v období platnosti  prvej a druhej výnimky, na základe ktorých možno v krátkom období očakávať splnenie všetkých požiadaviek na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody.

V novelizačnom bode sa zároveň upravujú aj náležitosti rozhodnutia o výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, ktoré boli doteraz v súlade s požiadavkami európskej legislatívy ustanovené platným naradením. Ďalej sa dopĺňa požiadavka na vykonávanie akreditovaných analýz a akreditovaných odberov pitnej vody.  Doteraz bola platným nariadením ustanovená len požiadavka na akreditované analýzy pitnej vody. Vykonávanie akreditovaných odberov pitnej vody je v súčasnosti už bežnou a štandardnou praxou, preto zavedenie povinnosti vykonávať akreditované odbery nepredpokladá žiaden nepriaznivý dopad na dodávateľov pitnej vody.

 Doplnená bola aj požiadavka na chemické a biocídne prípravky, ktoré sa môžu používať pri úprave pitnej vody. Táto doplnená požiadavka nahradila posudzovaciu činnosť úradu verejného zdravotníctva v oblasti chemických látok na vodárenskú úpravu pitnej vody. Úrad verejného zdravotníctva už nebude posudzovať chemické látky na úpravu pitnej vody.

 

K bodu 22 

            Boli určené osoby, ktoré sa považujú za dodávateľov pitnej vody. Ide nielen o prevádzkovateľov verejných vodovodov, ale aj osoby dodávajúce alebo používajúce pitnú vodu v rámci svojej podnikateľskej činnosti (napríklad z vlastných vodných zdrojov vo firmách, závodoch, ubytovacích zariadeniach, potravinárskych podnikoch) alebo vo verejnom záujme (napríklad z vlastných vodných zdrojov v školských zariadeniach, obecných budovách a priestoroch). V prípade dodávania a používania pitnej vody v rámci podnikateľskej činnosti a vo verejnom záujme nemusí ísť podľa množstva zásobovaných obyvateľov alebo  množstva dodávanej vody o hromadné zásobovanie pitnou vodou.

Dopĺňajú a spresňujú sa povinnosti dodávateľov pitnej vody a vlastníkov bytových budov alebo nebytových budov, ktorých cieľom je zabezpečiť a zachovať zdravotnú bezpečnosť kvality dodávanej pitnej vody. Väčšina povinností bola doteraz ustanovená nariadením a  návrh zákona ich len upresnil.

Ďalej sa upresňujú povinnosti, ktoré  ustanovujú povinnosť vypracovať a aktualizovať program monitorovania kvality pitnej vody a povinnosť predkladať výsledky kontroly kvality pitnej vody. Tieto povinnosti boli doteraz ustanovené zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Na základe požiadaviek praxe boli pre dodávateľov pitnej vody doplnené nové povinnosti a to predkladať vypracovaný program monitorovania kvality pitnej vody regionálnym úradom verejného zdravotníctva a informovať obyvateľov o zhoršení kvality pitnej vody a o opatreniach, ktoré musia vykonať, ak by toto zhoršenie mohlo ohroziť ich zdravie. S ohľadom na zvyšovanie kvality a zdravotnej bezpečnosti pitnej vody boli upresnené povinnosti, ktoré zaväzujú dodávateľov pitnej vody používať pri výrobe a distribúcií pitnej vody len výrobky určené na styk s pitnou vody a látky, zmesi a biocídne výrobky určené na chemickú úpravu a dezinfekciu pitnej vody. Doplnená bola aj požiadavka vykonávať čistenie a údržbu systémov pre zásobovanie pitnou vodou, ktorá síce dodávateľom pitnej vody vyplýva aj z predpisov v rezorte životného prostredia zákona, jej zakotvenie v návrhu zákona je na  vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad zásobovaním pitnou vodou regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva nevyhnutné. Žiadna z upresnených ani z nových povinností nepredstavuje pre dodávateľov pitnej vody zvýšené finančné náklady.

Do návrhu zákona sú z platného nariadenia prebrané náležitosti žiadostí, ktorými môžu dodávatelia pitnej vody požiadať o povolenie výnimky na používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody a o povolenie výnimky z rozsahu a početnosti monitorovania kvality pitnej vody vrátane výnimiek z monitorovania rádiologických ukazovateľov.

 

K bodu 23

Nová úprava § 18 spresňuje požiadavky na výrobky určené na styk s pitnou vodou. Táto úprava vychádza najmä z požiadaviek praxe, dopytov a pripomienok výrobcov a dodávateľov výrobkov ako aj dodávateľov pitnej vody, ktorí výrobky určené na styk s pitnou vodou pri zásobovaní pitnou vodou používajú.

 

K bodu 24

Ide o doplnenie kompetencie regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri zistení nevyhovujúcej kvality pitnej vody v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru. Doplnená kompetencia umožňuje pri nevyhovujúcej kvalite pitnej vody vydať nielen úplný zákaz používania vody na pitie, ale aj obmedziť jej použitie, ak neprestavuje riziko ohrozenia zdravia. 

 

K bodu 25

Upravuje sa priestupok na úseku verejného zdravotníctva pre vlastníka bytových budov alebo nebytových budov, ktorý svojou činnosťou a nevhodnými zásahmi môže ovplyvniť kvalitu a zdravotnú bezpečnosť dodávanej pitnej vody.

 

K bodu 26

            Upravujú sa správne delikty na úseku verejného zdravotníctva pre dodávateľov pitnej vody a pre výrobcov a dodávateľov výrobkov určených na styk s pitnou vodou a prostriedkov na úpravu pitnej vody.

 

K bodu 27

            Dopĺňa sa splnomocňovacie ustanovenie na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu v oblasti kvality pitnej vody, systému jej kontroly a manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

 

K bodu 28

            V prechodnom ustanovení sa upravuje termín predkladania programov monitorovania pitnej vody.

 

 

 

 

K bodu 29

V ustanovení sa navrhuje zrušiť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Kompetencie orgánov štátnej správy na úseku ochrany verejného zdravia a povinnosti dodávateľov pitnej vody a ďalších osôb, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu dodávanej pitnej vody sú prenesené do návrhu zákona. Podrobnosti požiadaviek na kvalitu pitnej vody a na jej monitorovanie budú ustanovené novým všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý nahradí doteraz platné nariadenie.

 

K bodu 30

            Príloha taxatívne vymenúva len tie chemické ukazovatele, pre ktoré je možné v súlade so smernicou povoliť výnimku na používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality.

 

K bodu 31

Dopĺňa sa smernica Komisie (EÚ) 2015/1787 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia prílohy II a III smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.

 

 

K čl. II  

 

K bodu 1

            Upravuje sa definícia hromadného zásobovania pitnou vodu z dôvodu zosúladenia právnych predpisov rezortu životného prostredia s právnymi predpismi rezortu zdravotníctva a so smernicou Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.

 

K bodu 2 a 3

Legislatívno-technické úpravy súvisiace s bodom 10.

 

K bodu 4

Upresňuje sa povinnosť vlastníka verejného vodovodu sledovať kvalitu vody podľa programu monitorovania z dôvodu zosúladenia so smernicou. Zároveň bola vypustená z dôvodu duplicity s čl. I (novelizačný bod 22) povinnosť predkladať výsledky kontroly kvality pitnej vody regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

 

K bodu 5

Povinnosť vlastníka verejného vodovodu sprístupňovať výsledky monitorovania kvality pitnej vody na svojom webovom sídle sa dopĺňa v nadväznosti na požiadavky praxe.

 

 

K bodu 6 a 7

Legislatívno-technické úpravy súvisiace s bodom 5 a 10.

 

 

 

 

K bodu 8 a 9

Legislatívno-technické úpravy súvisiace s bodom 5 a 10.

 

 

K bodu 10

S účinnosťou od 1. januára 2017 bola Regulačnou radou ako orgánom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zabezpečujúcim strategické riadenie a koncepciu regulácie v sieťových odvetviach prijatá nová regulačná politika, ktorá určila nové regulačné obdobie na roky 2017 až 2021. V súlade s uvedeným Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach novú vyhlášku týkajúcu sa cenovej regulácie v oblasti vodárenstva. Novou skutočnosťou je určenie maximálnej ceny ako dvojzložkovej, a to fixnej zložky a variabilnej zložky. Fixná zložka ceny sa určí na odberné alebo odvádzacie miesto vody podľa príslušnej tarifnej skupiny. Variabilná zložka ceny sa určí za meter kubický.

 

Dvojzložková cena vody zároveň zabezpečuje spravodlivejšie podieľanie sa všetkých odberateľov a producentov na celkových nákladoch.  Aj tí odberatelia či producenti, ktorí odoberajú málo vody alebo vodu určitý čas vôbec neodoberajú alebo odpadovú vodu neodvádzajú vôbec alebo príležitostne, napríklad rôzne chaty, rekreačné zariadenia alebo prázdne domy, sú stále pripojení na vodovod alebo kanalizáciu, o ktorých fungovanie sa musia vodárne pravidelne starať.

 

Nevyhnutná údržba pritom tvorí podstatnú časť celkových nákladov, ktoré vodárne vynakladajú. Ak aj z odberného miesta nie je odobratá alebo odvedená žiadna voda, potom náklady vynaložené vodárňami na takéto odberné miesto nehradí ten, kto je pripojený, ale hradia ich všetci ostatní občania, ktorí vodu odoberajú alebo odvádzajú, čo v žiadnom prípade nemožno považovať za spravodlivé.

 

Vzhľadom na to, že súčasná úprava zákona č. 442/2002 Z. z.  už nezohľadňuje predmetné zmeny a vývoj na trhu vo vodárenstve,  navrhovanou úpravou sa zosúlaďuje vykonávanie cenovej regulácie dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou s týmto zákonom.

 

 

K bodu 11

            Dopĺňa sa kompetencia okresného úradu vydávať stanoviská k hodnoteniu rizík pri zásobovaní pitnou vodou. Tieto stanoviská budú jedným z podkladov pre rozhodovanie úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva pri hodnotení rizík v oblasti zásobovania pitnou vodou.

 

 

K bodu 12

Legislatívno-technická úprava.

 

 

 

K čl. III

 

            Navrhuje sa, aby tento zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, okrem čl. I a čl. II prvého, štvrtého až šiesteho, ôsmeho, jedenásteho a dvanásteho bodu, ktoré majú nadobudnúť účinnosť 15. októbra 2017.

 

 

 

 

 

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky 1. februára 2017.

 

 

 

 

 

Robert Fico v. r.

 

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

Tomáš Drucker v. r.

 

minister zdravotníctva

Slovenskej republiky

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 874

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: