TlačPoštaZväčšiZmenši

299/2016 Z. z.

7.1. 2017, 12:47 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona o spotrebiteľských úveroch“) sa predkladá v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016 so zámerom vypracovať minimálny okruh regulatórnych  požiadaviek za účelom obozretného poskytovania spotrebiteľských úverov veriteľmi a zohľadniť vzniknuté nedostatky vyplývajúce z aplikačnej praxe v tejto oblasti.

 

Spotrebiteľské úvery tvoria významný podiel na celkovom poskytovaní úverov v rámci ekonomiky  Slovenskej republiky. V oblasti  spotrebiteľských úverov je aktuálne zaznamenaný  ich vysoký nárast. Objem spotrebiteľských úverov poskytnutých veriteľmi za obdobie posledného roka dosiahol medziročný rast 12 % až 15 %. Z pohľadu stability slovenského finančného sektora je preto nevyhnutné, aby bol tento rast postavený na zdravých a udržateľných základoch, a nebol len dôsledkom neobozretného uvoľňovania (zmierňovania) podmienok poskytovania spotrebiteľských úverov veriteľmi, ktoré bolo v mnohých prípadoch identifikované ako negatívny dopad na spotrebiteľa.

 

 Vyššie uvedené sa týka napríklad refinancovania spotrebiteľských úverov. Veritelia mnohokrát v praxi nevyužívali pokles úrokových sadzieb na zníženie splátky úveru, ale spolu s predĺžením splatnosti spotrebiteľského úveru ho využili na navýšenie objemu dlhu (pri rovnakej výške splátky spotrebiteľského úveru). Uvedené refinancovanie spotrebiteľského úveru sa v mnohých prípadoch realizovalo bez dodatočného overenia schopnosti spotrebiteľa  splácať tento refinancovaný úver, čo malo vo viacerých prípadoch nepriaznivý dopad na užívateľa úveru, ktorým je spotrebiteľ.

 

Predmetom návrhu zákona o spotrebiteľských úveroch je legislatívna aplikácia existujúceho Odporúčania Národnej banky Slovenska č. 1/2014 zo 7. októbra 2014 v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni k rizikám spojeným s vývojom na trhu retailových úverov, ktoré už v súčasnosti platí pre banky poskytujúce spotrebiteľské úvery. Keďže toto odporúčanie nemá pre banky záväzný (vynútiteľný) charakter, nie je možné zo strany Národnej banky Slovenska vykonávať dohľad nad jeho plnením a taktiež nie je možné  za jeho porušenie uplatňovať opatrenia na nápravu a pokuty, čo sa jeho implementáciou do slovenského právneho poriadku zmení.

 

Zároveň sa tým dosiahne rozšírenie uplatňovania týchto pravidiel pre všetkých poskytovateľov spotrebiteľských úverov, vrátane takých poskytovateľov spotrebiteľských úverov, ktorí nie sú bankami a ktorí tvoria nezanedbateľný podiel na trhu spotrebiteľských úverov.

 

Návrh zákona o spotrebiteľských úveroch obsahuje predovšetkým špecifikáciu obozretných zásad pre poskytovanie spotrebiteľských úverov v oblasti stanovenia a dodržiavania limitov pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľské úvery, overovania príjmov spotrebiteľa, obozretného stanovenia, dodržiavania limitov a pravidiel pre maximálnu splatnosť a spôsob splácania spotrebiteľského úveru a špecifikáciu obozretných pravidiel pre poskytovanie spotrebiteľských úverov prostredníctvom finančných sprostredkovateľov.

 

Cieľom týchto ustanovení je predovšetkým obozretne predísť negatívnym trendom pri poskytovaní spotrebiteľských úverov, ktoré by mohli v budúcnosti viesť k zvýšeniu rizík tak  pre veriteľov, ako aj spotrebiteľov a ekonomiku ako celok.

 

            Predkladaný návrh zákona o spotrebiteľských úveroch je potrebné zároveň vnímať aj v kontexte návrhu zákona o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa do slovenského právneho poriadku transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. Tento návrh zákona o úveroch na bývanie stanovuje taktiež viaceré obozretné zásady pre poskytovanie úverov na bývanie. Na dosiahnutie efektívneho účinku týchto ustanovení s cieľom zamedziť ich možnému obchádzaniu je však potrebné zaviesť analogické ustanovenia aj do zákona o spotrebiteľských úveroch.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

 

Prijatie zákona a jeho aplikácia nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na informatizáciu, vplyvy na životné prostredie a vplyvy na služby verejnej správy pre občana. Očakávajú sa pozitívne ako aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie a pozitívne vplyvy na sociálne prostredie.

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem čl. I. bodov 2, 3 a 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2017.

B. Osobitná časť

 

 

K Čl. I

 

 

K bodu 1

Zapracovanie legislatívnej zmeny umožní vyplácanie spotrebiteľských úverov taktiež na účty stavebných sporiteľov založených na základe zmluvy o stavebnom sporení.

 

K bodu 2

Ide o legislatívno-technickú úpravu. Zároveň sa dopĺňa povinnosť vkladať do registra údajov o spotrebiteľských úveroch údaje o úveroch poskytnutých podľa § 1 ods. 6 zákona. Spresňuje sa rozsah použitia ustanovení zákona č. 129/2010 Z. z. na novú zmluvu o spotrebiteľskom úvere o ustanovenie § 17 zákona č. 129/2010 Z. z.

 

K bodu 3

Spresňuje sa rozsah použitia výnimky z ustanovení zákona č. 129/2010 Z. z. pri nahradení pôvodného záväzku novým záväzkom aj na pohľadávky z pôvodnej spotrebiteľskej zmluvy v prípadoch, keď došlo ku zmene v osobe veriteľa v súlade so zákonom č. 129/2010 Z. z. v znení účinnom od 23.  decembra 2015 a nový veriteľ pri vymáhaní svojich práv nepostupoval podľa § 1 ods. 3 písm. n) zákona č. 129/2010 Z. z.

 

K bodu 4

Navrhovanou úpravou sa zohľadní, aby subjekty vymedzené v § 7 ods. 3 neboli povinné poskytovať údaje do registra v prípade iných úverov a pôžičiek, ktoré nie sú spotrebiteľskými úvermi, keďže sa uvedené nevyžaduje ani pri iných veriteľoch.

 

K bodu 5

Legislatívno- technická úprava.

 

K bodu 6

Úpravou sa odstráni pochybnosť ak ide o spracúvanie osobných údajov na ten istý účel na základe odlišných právnych základov (t. j. zmiešavanie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov a spracúvania bez takéhoto súhlasu).

 

K bodu 7

Podstatou nediskriminačného prístupu prevádzkovateľa registra voči veriteľom je dať každému subjektu rovnaké príležitosti (to sa nepochybne vzťahuje aj na oblasť cien alebo skutočnosti, či daný veriteľ prispieva do registra údajmi alebo nie). Prevádzkovateľ registra konajúci na základe splnomocnenia a samotný veriteľ preto musia mať rovnaké postavenie voči inému registru.

 

K bodu 8

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na bod 9.

 

K bodu 9

Dopĺňajú sa body uplatnenia práva veriteľa na splatenie celého úveru ako aj dôvod tohto uplatnenia.

 

K bodu 10

Cieľom predmetného ustanovenia je vymedziť rozsah zverejňovaných údajov za účelom konzistentnosti ustanovenia § 36 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s týmto osobitným predpisom, ktorý upravuje iný register vedený Národnou bankou Slovenska. Podľa § 7 ods. 9 zákona o spotrebiteľských úveroch Národná banka Slovenska zverejňuje a aktualizuje zoznam registrov. Zákon o spotrebiteľských úveroch však nešpecifikuje, aké údaje majú byť v predmetnom zozname uvedené a zverejnené.

 

K bodu 11

Je zrejmé, že ustanovenie vychádza z ustanovenia § 91 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého sa pridŕža, avšak práve toto ustanovenie spôsobuje problémy v civilných konaniach, a to v prípadoch, kedy predmetom konania je záložná zmluva alebo záloh, zabezpečujúci úver, ktorého vlastníkom však je iná osoba ako dlžník a samotný dlžník nie je účastníkom konania. V takom prípade v zásade nie je veriteľ oprávnený poskytovať bez súhlasu dlžníka údaje o úvere, ktoré sú však pre konanie a pre rozhodnutie podstatné.

 

K bodu 12

Zákon neobsahuje úpravu výmazu údajov z registra z dôvodu ich možného chybného poskytnutia od povinného subjektu, ani ako dôsledok kontrolného zaobstarania finančnej služby v zmysle zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasný odsek 14 upravuje len výmaz údajov na základe sťažnosti spotrebiteľa.

Z vyššie uvedeného dôvodu sa navrhuje doplnenie povinnosti prevádzkovateľa registra vymazať údaj z registra na základe odôvodnenej žiadosti Národnej banky Slovenska, ako aj subjektu, ktorý údaj do registra poskytol.

 

K bodu 13

(§ 7 ods.19)

Navrhovaným doplnením ustanovenia  § 7 odsek 19 sa ukladá povinnosť pre veriteľa podľa § 20 ods. 1 písm. a) a veriteľa, ktorý je bankou, zahraničnou bankou, pobočkou zahraničnej banky určovať, dodržiavať a pravidelne prehodnocovať limit pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver na účely zvýšenia odborného posúdenia schopnosti splácať spotrebiteľský úver. Limit sa určuje pre celé portfólio alebo jeho časť jednotne a vzťahuje sa každý spotrebiteľský úver individuálne.

 

 

(§ 7 ods. 20)

Navrhovaným ustanovením § 7 odseku 20 sa taxatívnym spôsobom určujú položky, ktoré vstupujú do výpočtu limitu ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver.

Príjmom uvedeným v písm. a) sa rozumie napríklad „priemerný čistý mesačný zárobok“ spotrebiteľa podľa § 134 ods. 9 Zákonníka práce. Výškou splátky spotrebiteľského úveru uvedenou v písm. c) sa rozumie výška splátky (novo) poskytnutého spotrebiteľského úveru. Peňažnými záväzkami znižujúcimi príjem spotrebiteľa uvedenými v písm. d) sa rozumejú všetky pravidelné výdavky spotrebiteľa, ktoré znižujú jeho príjem (výška výživného, výška splátky úverov a pôžičiek a pod.). Položky uvedené v písmenách a) až d) vstupujú do ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver  prepočítané na obdobie jedného mesiaca.

Položky uvedené v písmenách b) až d) tvoria celkové výdavky. Samostatne sa nevyhodnocujú a slúžia na porovnanie celkových výdavkov s výškou príjmu, ktoré slúži na overenie dodatočnej výšky príjmu.

 

(§ 7 ods. 21)

Navrhovaným ustanovením § 7 ods. 21 sa stanovuje podmienka na určenie limitu pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver spočívajúca v tom, aby položky (výdavky) zohľadňované pri výpočte tohto limitu nikdy nepresiahli príjem spotrebiteľa.

 

(§ 7 ods. 22)

Navrhovaným ustanovením § 7 ods. 22 sa určuje ďalšia podmienka na výpočet limitu pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, ktorá spočíva v tom, že keď (nový) spotrebiteľský úver nemá určenú fixnú úrokovú sadzbu počas celej doby splatnosti spotrebiteľského úveru, je potrebné do výpočtu limitu ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver zahrnúť splátku tohto spotrebiteľského úveru pri zohľadnení možného zvýšenia úrokovej sadzby, ktoré stanoví Národná banka Slovenska opatrením podľa § 7 ods. 41.

 

(§ 7 ods. 23)

Navrhovaným ustanovením § 7 ods. 23 sa určuje podmienka, ktorú sú veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky povinní uplatniť pri poskytovaní spotrebiteľského úveru. Od tejto podmienky je možné upustiť za predpokladu, že nastanú prípady  uvedené v § 7 ods. 24.

 

(§ 7 ods. 24)

Navrhovaným ustanovením § 7 ods. 24 sa určujú výnimky z uplatnenia ustanovenia § 7 ods. 19 až 23. Prvá výnimka sa vzťahuje na prípad, keď sa spotrebiteľský úver splatí spotrebiteľským úverom (refinancovaný úver) a pre prípad, keď nastane zmena zmluvy (o spotrebiteľskom úvere) spočívajúca v navýšení počiatočnej výšky úveru (navýšený úver); za predpokladu, že v týchto prípadoch bude splnená určitá podmienka. Táto podmienka spočíva v tom, že výška (novo) poskytnutého spotrebiteľského úveru výrazne neprevýši súčet zostávajúcich výšok refinancovaných alebo navýšených úverov.

 

Druhá výnimka sa vzťahuje na tzv. predschválené spotrebiteľské úvery, ktorých výška je stanovená vopred bez aktívnej účasti spotrebiteľa a na základe historických údajov o finančnej situácii spotrebiteľa získaných z interných  zdrojov  o platobných operáciách, ktoré je možné doplniť o ďalšie informácie z interných alebo externých zdrojov.

 

Tretia výnimka sa týka spotrebiteľského úveru, ktorý je úplne zabezpečený finančným zabezpečením počas celej lehoty splatnosti úveru.

 

(§ 7 ods. 25)

Navrhovaným ustanovením sa špecifikuje obozretný spôsob určenia hodnoty finančného zabezpečenia na účely uplatnenia ustanovenia podľa § 7 ods. 24 písm. c), ako aj ustanovenia podľa § 7 ods. 38.

 

(§ 7 ods. 26)

Navrhovaným ustanovením § 7 ods. 26 sa ukladá povinnosť veriteľovi podľa § 20 ods. 1 písm. a) a veriteľovi, ktorý je bankou, zahraničnou bankou a pobočkou zahraničnej banky pri posudzovaní schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver nezohľadňovať: a) zabezpečenie pohľadávky zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere, b) budúci nárast príjmov spotrebiteľa; to neplatí, ak budúci  nárast príjmov spotrebiteľa je hodnoverne preukázaný a c) poistenie spotrebiteľského úveru.

Dôvodom vylúčenia posudzovania zabezpečenia pohľadávky zo spotrebiteľského úveru je najmä to, že v aplikačnej praxi dochádzalo k prípadom, keď veritelia pri posudzovaní schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver zohľadňovali toto zabezpečenie (napríklad automobil, nehnuteľnosť a podobne) ako jediné kritérium, čím sa spotrebiteľ mnohokrát dostal do nepriaznivej finančnej situácie, ktorá mala za následok to, že sa uspokojenie pohľadávky zo spotrebiteľského úveru realizovalo z tohto zabezpečenia (čím  spotrebiteľ prišiel o toto zabezpečenie).

Dôvodom vylúčenia posudzovania budúceho nárastu príjmu spotrebiteľa s výnimkou hodnoverne preukázaného nárastu príjmov spotrebiteľa je najmä to, aby bol príjem spotrebiteľa dôkladne posudzovaný a aby sa jeho posudzovanie nezakladalo na predpokladoch, očakávaniach či prísľuboch, ale na preukázateľných a overiteľných podkladoch.

Poistením splatenia spotrebiteľského úveru alebo jeho časti podľa písm. c) sa rozumie poistenie týkajúce sa spotrebiteľa aj veriteľa. Dôvodom vylúčenia posudzovania poistenia splatenia spotrebiteľského úveru alebo jeho časti je najmä to, aby si veriteľ prostredníctvom poistenia splatenia spotrebiteľského úveru neznižoval (nekompenzoval) riziko nesplatenia spotrebiteľského úveru z takéhoto poistenia.

A na druhej strane, aby sa predchádzalo takým prípadom, že  keď bude spotrebiteľ poistený, veriteľ mu poskytne, úver za (zdanlivo) priaznivejších podmienok, ktoré ho môžu v konečnom dôsledku dostať do nepriaznivej finančnej situácie.

 

(§ 7 ods. 27)

Navrhovaným ustanovením § 7 ods. 27 sa ukladá povinnosť posudzovať položky vstupujúce do výpočtu pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver na základe jednoznačných, overiteľných, aktuálnych a pravdivých informácií. Tieto informácie majú byť ľahko a jednoznačne overiteľné nielen na základe predložených podkladov od spotrebiteľa, ale aj ďalších zdrojov, ktoré sú nezávislé od spotrebiteľa (napríklad overovaním predložených dokladov u osôb, ktoré ich vystavili, používaním údajov týkajúcich sa posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a podobne). Informácie z externých zdrojov slúžiacich na overovanie príjmu sú veriteľovi poskytnuté prostredníctvom:

a) spotrebiteľa,

b) zamestnávateľa,

c) iného subjektu zriadeného príslušným zákonom.

S ohľadom na znižovanie administratívnej záťaže spotrebiteľa pri preukazovaní rôznych druhov nákladov je vhodné stanoviť jednoznačný mechanizmus na určovanie výšky nákladov s použitím vzorca. Životné minimum a príjem sú vstupujúce veličiny na účely výpočtu nákladov na zabezpečenie základných životných potrieb spotrebiteľa a osôb, voči ktorým má spotrebiteľ vyživovaciu povinnosť. Minimálne štandardy na výpočet vzorca určí Národná banka Slovenska opatrením podľa § 7 ods. 41 zákona.

 

 

(§ 7 ods. 28)

Navrhovaným ustanovením § 7 ods. 28 sa ukladá povinnosť posudzovať príjem z pohľadu jeho zmeny predovšetkým, pokiaľ ide o jeho zníženie. V prípade, že je zrejmé, že sa spotrebiteľ stane poberateľom starobného dôchodku alebo iného dôchodku (prípadne je spotrebiteľ vo výpovednej lehote alebo je poberateľom príjmov za vykonávanie sezónnych prác) v dôsledku čoho dôjde k zníženiu jeho príjmu, je potrebné túto skutočnosť zohľadniť pri posudzovaní schopnosti  spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. Uvedené posúdenie má vychádzať zo štatistík o veku a príjme.

 

(§ 7 ods. 29)

Navrhovaným ustanovením § 7 ods. 29 sa ukladá povinnosť určovať, dodržiavať a na pravidelnej báze prehodnocovať limit lehoty splatnosti spotrebiteľského úveru. Zámerom predmetného ustanovenia je, aby lehota splatnosti úveru nebola neprimerane dlhá s ohľadom na výšku úveru, jeho účel a možný pokles schopnosti spotrebiteľa splácať úver.

 

(§ 7 ods. 30)

Navrhovaným ustanovením § 7 ods. 30 sa určuje podmienka, ktorú sú veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky povinní uplatniť pri poskytovaní spotrebiteľského úveru. Od tejto podmienky je možné upustiť za predpokladu, že nastane prípad uvedený v § 7 ods. 31.

 

(§ 7 ods. 31)

Navrhovaným ustanovením § 7 ods. 31 sa určuje výnimka z uplatnenia ustanovení § 7 ods. 29 a 30 pre prípad, keď  sa iný úver (spotrebiteľský úver) splatí spotrebiteľským úverom (refinancovaný úver) pričom platí, že

1) výška (novo) poskytnutého spotrebiteľského úveru výrazne neprevyšuje súčet zostávajúcich výšok refinancovaných úverov a

2) zároveň doba splatnosti (novo) poskytnutého spotrebiteľského úveru neprevyšuje priemernú zostatkovú dobu splatností refinancovaných úverov.

 

Hodnota priemernej zostatkovej doby splatnosti (podľa bodu 2) sa vypočíta ako vážený priemer zostatkových dôb splatností refinancovaných úverov, pričom vstupnými položkami (váhami) sú zostatkové istiny jednotlivých refinancovaných úverov.

 

Ustanovenia § 7 ods. 29 a 30 sa zároveň nevzťahujú na prípad spotrebiteľského úveru poskytnutého vo forme úverového rámca s možnosťou opakovaného čerpania

 

(§ 7 ods. 32)

Navrhovaným ustanovením § 7 ods. 32 sa ukladá povinnosť vypracúvať vnútorné predpisy o určení podmienok pre postupné splácanie spotrebiteľských úverov a zároveň ich pravidelne prehodnocovať. Tieto predpisy sa týkajú určenia výšky platieb spotrebiteľa v čase poskytnutia úveru, ako aj v čase každej refixácie úrokovej sadzby.

 

(§ 7 ods. 33)

V navrhovanom ustanovení § 7 ods. 33 sa uvádzajú podrobnosti, ako je potrebné nastaviť podmienky na postupné splácanie spotrebiteľského úveru. Od týchto podmienok je možné upustiť za predpokladu, že nastanú prípady  uvedené v § 7 ods. 34, 35 a 37. Pod pravidelnými splátkami sa myslia splátky platené pravidelne v rovnakej výške  platenej peňažnej sumy. Ide o splátky zostatkovej istiny a úrokov vrátane príslušenstva, pričom vzájomný pomer medzi splátkami istiny a úrokov sa môže meniť.

 

(§ 7 ods. 34)

V navrhovanom ustanovení § 7 ods. 34 sa určujú výnimky z uplatnenia odseku 33 písm. a). V zmysle tejto výnimky je možné pri splnení dodatočných požiadaviek nahradiť požiadavku mesačnej frekvencie splátok ročnou frekvenciou. Ide o úvery, ktorých účelom je nadobudnutie vlastníckeho práva k hnuteľnej veci, ktorá slúži ako zabezpečenie tohto spotrebiteľského úveru a pri ktorých spotrebiteľ splatil platbu aspoň vo výške 20% kúpnej ceny pred odovzdaním predmetu kúpy a zostatková hodnota úveru po tejto platbe neprevyšuje 80% kúpnej ceny. V praxi sa táto výnimka vzťahuje predovšetkým na lízing s minimálnou výškou akontácie 20 % kúpnej ceny.

Za pravidelné splátky sa považujú napr. mesačné, štvrťročné atď.

 

(§ 7 ods. 35)

V navrhovanom ustanovení § 7 ods. 35 sa určujú výnimky z uplatnenia odseku 33 písm. b), ktoré môžu nastať počas celej doby splatnosti spotrebiteľského úveru a ktoré spočívajú v

a)vo vzniku možnosti odkladu alebo dočasného zníženia splátok úroku alebo istiny z dôvodu neočakávaných finančných ťažkostí spotrebiteľa (napríklad, keď sa spotrebiteľ dostane do platobnej neschopnosti),

b)v  možnosti, ak sa ich neplnenie počas celého obdobia splatnosti spotrebiteľského úveru  týka obdobia 6 mesiacov (to znamená, že počas celej doby splatnosti spotrebiteľského úveru je možné poskytnúť spotrebiteľovi odklad najviac 6 mesačných splátok) a zároveň toto obdobie nepresahuje 34 % lehoty splatnosti spotrebiteľského úveru (to znamená, že napríklad pri spotrebiteľskom úvere s lehotou splatnosti jeden kalendárny rok je možné uskutočniť odklad splácania spotrebiteľského úveru najviac o štyri kalendárne mesiace).

 

(§ 7 ods. 36)

V navrhovanom ustanovení § 7 ods. 36 sa špecifikuje spôsob výpočtu splátok pri úveroch, pri ktorých úroková sadzba nie je pevne stanovená počas celej doby splatnosti spotrebiteľského úveru a jej zmena v čase jej refixácie závisí od vývoja na finančných trhoch.

 

(§ 7 ods. 37)

V navrhovanom ustanovení § 7 ods. 37 sa špecifikujú podmienky splácania úverov na stavebné účely podľa § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení. Pri týchto úveroch je možné nahradiť požiadavku ich pravidelného splácania, ak sú prostriedky pravidelne poukazované ako vklady na účet stavebného sporiteľa.  Pritom výška poukazovanej čiastky je minimálne vo výške, ktorá by umožňovala splatiť rozdiel medzi sumou potrebnou na vznik nároku na poskytnutie stavebného úveru a sumou na účte stavebného sporiteľa v čase poskytnutia spotrebiteľského úveru rovnomerným spôsobom pri zohľadnení jeho úrokovej sadzby a lehoty splatnosti úveru. Táto špecifikácia nadväzuje na trhovú prax aplikovanú na splácanie medziúverov. Zároveň sú z podmienok podľa odseku 33 vyňaté revolvingové úvery. 

 

(§ 7 ods. 38)

V navrhovanom ustanovení § 7 ods. 38 sa špecifikuje, že časť spotrebiteľských úverov zabezpečená finančným zabezpečením je vyňatá z požiadavky rovnomerného a pravidelného splácania.

 

(§ 7 ods. 39)

V navrhovanom ustanovení § 7 ods. 39  sa ukladá povinnosť  regulovať a monitorovať objem spotrebiteľských úverov poskytnutých prostredníctvom samostatných finančných agentov voči  objemu poskytnutých  spotrebiteľských úverov veriteľom. V prípade  identifikovania vyššieho rizika nesplácania spotrebiteľských úverov poskytnutých prostredníctvom samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov v porovnaní s ostatnými spotrebiteľskými úvermi poskytnutými veriteľom, je veriteľ povinný vykonať bezodkladne potrebné opatrenia na zmiernenie tohto rizika.

 

(§ 7 ods. 40)

V navrhovanom ustanovení § 7 ods. 40 sa navrhuje legislatívno-technická zmena v spojitosti s doplnením nových odsekov 19 až 39.

 

(§ 7 ods. 41)

Navrhovaným ustanovením § 7 ods. 41 sa do návrhu zákona dopĺňa splnomocňovacie ustanovenie pre Národnú banku Slovenka na vydanie opatrenia (prípadne viacerých opatrení) za účelom úpravy podrobností o povinnostiach, ktoré sa doplnili do ustanovení § 7 ods. 19 až 39.

 

(§ 7 ods. 42)

Navrhovaným ustanovením § 7 ods. 42 sa do návrhu zákona dopĺňa ustanovenie, ktorým sa ukladá povinnosť veriteľovi postupovať v súlade s osobitnými predpismi v nadväznosti na údaje získané od spotrebiteľa.

 

K bodu 14

Navrhovanou úpravou sa do zoznamu veriteľov doplní informácia, ktorou sa zabezpečí informovanosť spotrebiteľov o rozsahu (obmedzenom alebo neobmedzenom) poskytovania spotrebiteľských úverov príslušným veriteľom.

 

K bodu 15 a 16

Legislatívno-technická úprava za účelom zjednotenia údajov v zoznamoch, ktoré majú evidenčný charakter.

 

K bodu 17

Navrhovanou úpravou sa rozširuje vymedzenie hrubého porušenia podľa tohto zákona.

 

K bodu 18

Navrhovanou úpravou  sa spresňuje ustanovenie § 11 ods. 3 v nadväznosti na neoprávnené poskytovanie spotrebiteľských úverov osobami bez  príslušného povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov.

 

K bodu 19

Úprava vymedzuje obmedzenie postúpenia pohľadávok iba na veriteľov s neobmedzenou licenciou, banky, zahraničné banky a pobočky zahraničných bánk.

 

K bodu 20

Navrhovaným ustanovením sa spresňuje ustanovenie § 17 ods. 1 s cieľom zohľadniť aplikačnú prax v oblasti postupovania pohľadávok.

 

K bodu 21

Z dôvodu zosúladenia pojmu finančná inštitúcia uvedeného v § 20a ods. 16 sa „banky, zahraničné banky a pobočky zahraničných bánk nahrádzajú týmto jednotným pojmom.

 

K bodu 22

Úprava povinnosti veriteľa informovať spotrebiteľa o postúpení pohľadávky.

 

K bodu 23

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na povoľovací režim.

 

K bodu 24

Za účelom zvýšenia transparentnosti zákona č. 129/2010 Z. z. sa navrhuje upraviť znenie § 20 ods. 1 úvodnej vety tak, aby bolo precízne zosúladené s vymedzením definície veriteľa v ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 129/2010 Z. z., čím sa zároveň prispieva k zdokonaleniu legislatívnych predpokladov na zabezpečenie efektívnejšieho, operatívnejšieho a účinnejšieho výkonu dohľadu pri postihovaní neoprávneného ponúkania alebo poskytovania spotrebiteľských úverov bez povolenia vyžadovaného zákonom č. 129/2010 Z. z.

 

K bodu 25

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na opravu správneho odkazu.

 

K bodu 26

Navrhovanou úpravou sa do zákona dopĺňa, že veriteľ môže mať formu aj európskej spoločnosti, čím sa umožní, aby aj takáto forma spoločnosti mohla po splnení zákonom stanovených požiadaviek poskytovať spotrebiteľské úvery.

 

K bodu 27

Navrhovaná úprava zohľadňuje skutočnosť, že v prípade splnenia podmienok uvedených v § 20a ods. 7 postačuje, aby mal veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a) ustanoveného len vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly.

 

K bodu 28

Navrhovaná úprava zohľadňuje skutočnosť, že v prípade splnenia podmienok uvedených v § 20a ods. 7 postačuje, aby mal veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a) ustanoveného len vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly. Súčasne sa do ustanovenia § 20a ods. 3 písm. d) dopĺňa požiadavka  na predloženie dokladu o vzdelaní, ktorý osvedčuje, že zahraničné vzdelanie je porovnateľné so slovenským vzdelaním.

 

K bodu 29

Navrhovaná úprava zohľadňuje skutočnosť, že v prípade splnenia podmienok uvedených v § 20a ods. 7 postačuje, aby mal veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a) ustanoveného len vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly. Súčasne sa do ustanovenia § 20a ods. 3 písm. f) dopĺňa požiadavka  na predloženie čestného vyhlásenia o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti dokladov s úradne osvedčeným podpisom osoby, ktorá sa navrhuje do funkcie vymedzenej zákonom, čím sa z dôvodu právnej istoty zabezpečí jednoznačné preukázanie, že predmetné vyhlásenie uskutočnila osoba, ktorej dôveryhodnosť sa posudzuje.

 

K bodu 30

Navrhovaná úprava zohľadňuje skutočnosť, že v prípade splnenia podmienok uvedených v § 20a ods. 7 postačuje, aby mal veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a) ustanoveného len vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly. Tým však nie je dotknutá povinnosť vytvorenia systému vnútornej kontroly a nastavenia procesov kontrolnej činnosti.

 

K bodu 31 a 32

Navrhovaná úprava zohľadňuje skutočnosť, že v prípade splnenia podmienok uvedených v § 20a ods. 7 postačuje, aby mal veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a) ustanoveného len vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly.

 

K bodu 33

Legislatívno-technická úprava za účelom vymedzenia, že sa jedná o činnosti, ktoré sú predmetom dohľadu Národnej banky Slovenska.

 

K bodu 34

Legislatívno-technická úprava za účelom vymedzenia, že pri posudzovaní vhodnosti ide o rozhodnutia orgánu dozoru alebo orgánu dohľadu.

 

K bodu 35

Doplnením navrhovaného ustanovenia § 20a ods. 19 písm. c) sa postupy na schvaľovanie spotrebiteľských úverov dopĺňajú o ďalšie postupy, ktoré budú jeho súčasťou. Ide o  tieto tri postupy:

a) postup týkajúci sa uplatňovania limitu pre ukazovateľ schopnosti splácať spotrebiteľský úver podľa § 7 ods. 19 až 28,

b) postup týkajúci  sa uplatňovania lehoty splatnosti spotrebiteľského úveru podľa § 7 ods. 29 až 31,

c) postup týkajúci sa uplatňovania požiadaviek na spôsob a podmienky splácania spotrebiteľského úveru podľa § 7 ods. 32 až 38.

 

K bodu 36

Úprava v nadväznosti na body 31 a 32.

 

K bodu 37

Podľa aktuálneho znenia zákona o spotrebiteľských úveroch Národná banka Slovenska nemá zákonné splnomocnenie na zbieranie potrebných údajov od veriteľov, ktorí majú udelené povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery v neobmedzenom rozsahu, touto úpravou sa toto splnomocňovacie ustanovenie navrhuje do návrhu zákona doplniť. Pre veriteľov s povolením poskytovať spotrebiteľské úvery v obmedzenom rozsahu je takého splnomocňovacie ustanovenie uvedené v § 20b ods. 9.

 

K bodu 38

Navrhovanou úpravou sa do § 20b ods. 2 dopĺňa právna forma veriteľa podľa § 20 ods. 1 písm. b). Súčasne sa upravujú požiadavky na prílohy, ktoré majú byť súčasťou žiadosti tak, aby boli v súlade s podmienkami na udelenie povolenia.

 

K bodu 39

Navrhovanou úpravou sa do zákona dopĺňa povinnosť veriteľa podľa § 20 ods. 1 písm. b) informovať Národnú banku Slovenska o začatí poskytovania spotrebiteľských úverov. Uvedená informácia je potrebná na účely výpočtu celkového objemu poskytnutých úverov, ktorý je obmedzený pri veriteľoch podľa § 20 ods. 1 písm. b).

 

K bodu 40

Navrhovanou právnou úpravou sa dopĺňa veriteľ, ktorý má formu európskej spoločnosti.

 

K bodu 41

Návrh zákona v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje povinnosť žiadateľa o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 20d ods. 1 písm. d) zákona č. 129/2010 Z. z. splniť podmienky na preukázanie prehľadného a dôveryhodného pôvodu prostriedkov použitých na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti u veriteľa, prehľadnosti skupiny s úzkymi väzbami a právneho poriadku, ktorý nebude brániť výkonu dohľadu nad veriteľom a priložiť k žiadosti prílohy podľa § 20a ods. 3 písm. c), n), o) a p) zákona č. 129/2010 Z. z.

 

K bodu 42

V§ 17 sú ustanovené pravidlá prevodu a prechodu pohľadávok zo spotrebiteľských úverov na inú oprávnenú osobu, ktorou môže byť len banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky a veriteľ s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov. Ustanovenie korešponduje so všeobecnou právnou úpravou zmeny v osobe veriteľa podľa Občianskeho zákonníka. S nadobudnutými pohľadávkami zo spotrebiteľských úverov z hľadiska ochrany spotrebiteľa nakladá nový veriteľ ako so svojimi vlastnými pohľadávkami a správa týchto pohľadávok je aj po ich postúpení na iného veriteľa predmetom dohľadu. Podľa § 20e ods. 1 by potom mal byť veriteľ povinný viesť oddelenú evidenciu zmlúv a zmluvných dokumentov ku všetkým spotrebiteľským úverom bez ohľadu na to, či tieto spotrebiteľské úvery sám poskytol alebo sa stal veriteľom v dôsledku prevodu alebo prechodu pohľadávky zo spotrebiteľského úveru. Jednoznačnou formuláciou zákona sa odstránia pochybnosti o správnom postupe pri vedení analytickej evidencie zmlúv a zmluvnej dokumentácie.

 

K bodu 43

Navrhovaná úprava zohľadňuje názov sektoru sprostredkovania podľa zákona č. 186/2009 Z. z.

 

K bodu 44

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 45

Úprava v záujme zdokonalenia legislatívnych predpokladov na zabezpečenie efektívnejšieho, operatívnejšieho a účinnejšieho výkonu dohľadu pri preskúmavaní podozrení o neoprávnenom ponúkaní a poskytovaní spotrebiteľských úverov alebo iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom bez povolenia vyžadovaného zákonom č. 129/2010 Z. z.

 

K bodu 46

Návrh zákona spresňuje postup Národnej banky Slovenska pri ukladaní pokút a opatrení na nápravu pri neoprávnenom ponúkaní a poskytovaní spotrebiteľských úverov alebo iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom bez povolenia vyžadovaného zákonom č. 129/2010 Z. z. s odkazom na zákon č. 747/2004 Z. z.

 

K bodu 47

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 48

Za účelom zvýšenia transparentnosti zákona č. 129/2010 Z. z. sa navrhuje v § 23 novom odseku 9 výslovne (explicitne) ustanoviť, že uložením sankcií podľa zákona o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov (zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov) nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov, čím sa prispieva k zvýšeniu transparentnosti zákona predovšetkým pre spotrebiteľov. Pritom navrhnuté znenie § 23 nového odseku 9 zákona č. 129/2010 Z. z. je obsahovo harmonizované s aktuálnymi obdobnými štandardnými ustanoveniami ďalších zákonov v oblasti finančného trhu, napríklad s ustanoveniami § 50 ods. 8 zákona o bankách (zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov), § 144 ods. 13 zákona o cenných papieroch a investičných službách (zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov), § 35h ods. 2 zákona o dohľade nad finančným trhom (zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov), § 60 ods. 5, § 62 ods. 3, § 78 ods. 4 a 9 a § 86 ods. 4 a 18 zákona o platobných službách (zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov), § 202 ods. 9 zákona o kolektívnom investovaní (zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov), § 115 ods. 6 štvrtej vety zákona o starobnom dôchodkovom sporení (zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov), § 71 ods. 4 štvrtej vety zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení (zákona č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) a § 24a ods. 3 druhej vety Devízového zákona (zákona NR SR č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov). Navrhovanou legislatívnou úpravou sa tiež prispieva k zdokonaleniu legislatívy súvisiacej s výkonom dohľadu v oblasti spotrebiteľských úverov alebo iných úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov.

 

Navrhovaným ustanovením v § 23 ods. 10 sa splnomocňuje  Národná banka Slovenska na vydanie všeobecne záväzného opatrenia, v ktorom na účely výkonu dohľadu nad veriteľmi a na štatistické účely ustanoví veriteľom povinnosť predkladať pravidelné výkazy, hlásenia, správy alebo iné informácie a ustanovuje veriteľom povinnosť  plniť si tieto povinnosti.

 

K bodu 49

Navrhovaným ustanovením v § 24 sa dosiahne to, aby aj iní veritelia poskytovali spotrebiteľské úvery podľa nových požiadaviek uvedených v odsekoch 16 až 42, čím sa dosiahne súladné poskytovanie spotrebiteľských úverov na základe rovnakých podmienok.

 

K bodu 50

Za účelom zvýšenia transparentnosti zákona č. 129/2010 Z. z. sa navrhuje upraviť znenie § 24 ods. 3 tak, aby bolo precízne zosúladené s vymedzením definície iného veriteľa v ustanovení § 2 písm. c) zákona č. 129/2010 Z. z. čím sa zároveň prispieva k zdokonaleniu legislatívnych predpokladov na zabezpečenie efektívnejšieho, operatívnejšieho a účinnejšieho výkonu dohľadu pri postihovaní neoprávneného ponúkania alebo poskytovania iných úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov ako spotrebiteľských úverov bez povolenia vyžadovaného zákonom č. 129/2010 Z. z.

 

K bodu 51

Navrhovanou úpravou sa do zákona dopĺňa, že veriteľ môže mať formu aj európskej spoločnosti, čím sa umožní, aby aj takáto forma spoločnosti mohla po splnení zákonom stanovených požiadaviek poskytovať spotrebiteľské úvery.

 

K bodu 52

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na skutočnosť, že iný veriteľ nie je povinný mať zriadený útvar vnútornej kontroly.

 

K bodu 53

Navrhovanou úpravou sa dopĺňajú do ustanovenia § 24 ods. 7  prílohy, ktoré je potrebné predložiť so žiadosťou za účelom preukázania splnenia podmienok vymedzených v § 24 ods. 5.

 

K bodu 54

Legislatívno- technická úprava.

 

K bodu 55

Za účelom zvýšenia transparentnosti zákona č. 129/2010 Z. z. sa navrhuje doplnenie nového § 24b s osobitnými spoločnými ustanoveniami, v ktorých sa výslovne uvedie, že bez zákonom vyžadovaného povolenia ani nad rozsah povolenia nikto nesmie v rámci svojho podnikania ponúkať ani poskytovať spotrebiteľské úvery a rovnako ani iné úvery a pôžičky pre spotrebiteľov. Z doterajších ustanovení § 20 ods. 1, § 24 ods. 3, § 20 ods. 8 a § 2 písm. b) a c) zákona č. 129/2010 Z. z. je síce zrejmé zákonné pravidlo, že legálne (oprávnené) podnikateľské poskytovanie spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov je možné len na základe bankového povolenia (či obdobného oprávnenia úverovej inštitúcie z EÚ) alebo povolenia na poskytovania spotrebiteľských úverov, respektíve povolenia na poskytovania iných úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov (povolenia pre iného veriteľa), ale toto zákonné pravidlo zatiaľ nebolo výslovne (explicitne) uvedené v zákone č. 129/2010 Z. z., čo sa už niektoré subjekty pokúsili zneužívať na nelegálne konanie (nepovolené, neoprávnené podnikanie) sledujúce obchádzanie zákona (in fraudem legis) vrátane otvoreného konfliktu s ním (contra legem). Pritom treba konštatovať, že ustanovenia navrhnutého nového § 24b síce nemajú vplyv na už existujúce zákonné pravidlo o legálnosti (oprávnenosti) podnikateľského poskytovania spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov len na základe zákonom vyžadovaného povolenia, ale ustanoveniami navrhnutého nového § 24b sa zvyšuje transparentnosť ustanovení zákona č. 129/2010 Z. z. a tým sa tiež sťažuje obchádzanie tohto zákona. Zároveň sa navrhnutým novým § 24b – a aj súvisiacimi prechodnými ustanoveniami v novom § 25i – prispieva k zdokonaleniu legislatívnych predpokladov na zabezpečenie efektívnejšieho, operatívnejšieho a účinnejšieho výkonu dohľadu, čo patrí medzi principiálne požiadavky podľa európskych právnych noriem, ktoré sa týkajú finančných inštitúcií a dohľadu nad finančnými inštitúciami v jednotlivých oblastiach (segmentoch) finančného trhu vrátane poskytovateľov spotrebiteľských úverov (veriteľov).

 

K bodu 56

Prechodné ustanovenia.

 

Navrhnutými prechodnými ustanoveniami § 25i nového odseku 2 sa na základe dostupných poznatkov reflektuje skutočnosť, že rôznymi zákonnými cestami (najmä prostredníctvom súdov a mediátorov) sa dosiaľ ešte stále rieši pomerne značný počet nezrovnalostí a sporov medzi spotrebiteľmi a bývalými poskytovateľmi spotrebiteľských úverov (veriteľmi), ktorí boli zaregistrovaní v registri veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery vedenom do 31. 8. 2015, pričom na prospech spotrebiteľov by bola možnosť jednoduchého a operatívneho získavania údajov z tohto registra tak, že údaje z tohto registra by boli zverejnené na oficiálnom webovom sídle Národnej banky Slovenska. Navrhnutými prechodnými ustanoveniami § 25i nového odseku 3 sa reflektujú ustanovenia navrhnutého nového § 24b v zákone č. 129/2010 Z. z. tak, aby sa eliminoval priestor na obchádzanie ustanovení zákona č. 129/2010 Z. z. v súvislosti s doplnením nového § 24b do zákona č. 129/2010 Z. z., teda do zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov.

 

K bodu 57

K navrhovanej zmene ustanovenia písm. e) v bode časti II prílohy č. 2 k zákonu č. 129/2010 Z.z. dochádza v dôsledku potreby zjednotenia znenia zákona so znením príslušného ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (ďalej len ,,smernica 2008/48/ES“) na podnet Európskej komisie. Podľa znenia písm. časti e) bodu II prílohy I k smernici 2008/48/ES otvorená zmluva, ktorou sa rozumie úverová zmluva bez pevne stanovenej dĺžky trvania, v rámci ktorej má klient možnosť opakovaného čerpania úveru aj v prípade, že nesplatil plnú sumu predchádzajúceho čerpania, tzv. revolvingové úvery, zahŕňa aj špecifické úvery, pri ktorých sa vyžaduje ich úplné splatenie, t. j. všetko naraz jednorazovo, po ktorom je úver možné čerpať znova (napr. American Express kreditná karta). V prípade špecifických úverov teda nie je možné ďalej čerpať úver, ak by bola splatená len určitá jeho časť. Slovo ,,zahŕňa“ zdôrazňuje skutočnosť, že nejde o štandardný spôsob splatenia úveru, ale o špecifický spôsob. Aktuálne znenie zákona č. 129/2010 Z. z. nemalo úpravu špecifických úverov v príslušnom ustanovení zákona zakotvenú a z uvedeného dôvodu bolo potrebné upraviť aj tento typ úverov v súlade so smernicou 2008/48/ES.

 

K čl. II

 

K bodu 1

Ustanovením § 8 ods. 10  sa ukladá povinnosť posudzovať položky vstupujúce do výpočtu pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie na základe jednoznačných, overiteľných, aktuálnych a pravdivých informácii. Tieto informácie, majú byť ľahko a jednoznačne overiteľné nielen na základe predložených podkladov od spotrebiteľa ale aj ďalších zdrojov, ktoré sú nezávislé od spotrebiteľa (napríklad overovaním predložených dokladov u osôb, ktoré ich vystavili, používaním spoločnej databázy na overovanie údajov a podobne).

 

S ohľadom na znižovanie administratívnej záťaže spotrebiteľa pri preukazovaní rôznych druhov nákladov je vhodné stanoviť jednoznačný mechanizmus na určovanie výšky nákladov s použitím vzorca. Životné minimum a príjem sú vstupujúce veličiny na účely výpočtu nákladov na zabezpečenie základných životných potrieb spotrebiteľa a osôb, voči ktorým má spotrebiteľ vyživovaciu povinnosť. Minimálne štandardy na výpočet vzorca určí Národná banka Slovenska opatrením.

 

K bodu 2

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na doplnenie nových ustanovení v § 8 ods. 31 až 36.

 

K bodom 3 až 6

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na novelizačný bod 1.

 

K bodu 7

(§ 8 ods. 31)

Navrhovaným ustanovením § 8 ods. 31 sa ukladá povinnosť vypracúvať vnútorné predpisy o určení podmienok pre postupné splácanie úverov na bývanie a zároveň ich pravidelne prehodnocovať. Tieto predpisy sa týkajú určenia výšky platieb spotrebiteľa v čase poskytnutia úveru, ako aj v čase každej refixácie úrokovej sadzby.

 

(§ 8 ods. 32)

V navrhovanom ustanovení § 8 ods. 32 sa uvádzajú podrobnosti, ako je potrebné nastaviť podmienky na postupné splácanie úveru na bývanie. Od týchto podmienok je možné upustiť za predpokladu, že nastanú prípady  uvedené v     § 8 ods. 33 a 35. Pod pravidelnými splátkami sa myslia splátky platené pravidelne v rovnakej výške  platenej peňažnej sumy. Ide o splátky zostatkovej istiny a úrokov vrátane príslušenstva, pričom vzájomný pomer medzi splátkami istiny a úrokov sa môže meniť.

 

(§ 8 ods. 33)

V navrhovanom ustanovení § 8 ods. 33 sa určujú výnimky z uplatnenia odseku 31 písm. b), ktoré môžu nastať počas celej doby splatnosti úveru na bývanie a ktoré spočívajú v

a) vzniku možnosti odkladu alebo dočasného zníženia splátok úroku alebo istiny z dôvodu neočakávaných finančných ťažkostí spotrebiteľa (napríklad, keď sa spotrebiteľ dostane do platobnej neschopnosti),

b) možnosti, ak sa ich neplnenie počas celého obdobia splatnosti úveru na bývanie  týka obdobia 6 mesiacov (to znamená, že počas celej doby splatnosti úveru na bývanie je možné poskytnúť spotrebiteľovi odklad najviac 6 mesačných splátok),

c) v zmene úrokovej sadzby v čase jej refixácie na základe vývoja na finančných trhoch (ide o zmenu úrokovej sadzby založenej na základe kvalifikovaného odhadu počas jej refixácie),

d) a e) sú existujúce výnimky podľa zákona o bankách,

f) v prípade podmienky, ktorú si vyžiadala aplikačná prax. Pri výstavbe nehnuteľnosti sa úver čerpá postupne a počas tohto obdobia sa úver nespláca.

 

(§ 8 ods. 34)

V navrhovanom ustanovení § 8 ods. 34 sa špecifikuje spôsob výpočtu splátok pri úveroch, pri ktorých úroková sadzba nie je pevne stanovená počas celej doby splatnosti úveru na bývanie  a jej zmena v čase jej refixácie závisí od vývoja na finančných trhoch.

 

 

(§ 8 ods. 35)

V navrhovanom ustanovení § 8 ods. 35 sa špecifikujú podmienky splácania úverov na stavebné účely podľa § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení. Pri týchto úveroch je možné nahradiť požiadavku ich pravidelného splácania , ak sú prostriedky pravidelne poukazované ako vklady na účet stavebného sporiteľa.  Pritom výška poukazovanej čiastky je minimálne vo výške, ktorá by umožňovala splatiť rozdiel medzi sumou potrebnou na vznik nároku na poskytnutie stavebného úveru a sumou na účte stavebného sporiteľa v čase poskytnutia spotrebiteľského úveru rovnomerným spôsobom pri zohľadnení jeho úrokovej sadzby a lehoty splatnosti úveru.  Táto špecifikácia nadväzuje na trhovú prax aplikovanú na splácanie medziúverov.

 

(§ 8 ods. 36)

V navrhovanom ustanovení § 8 ods. 36 sa špecifikuje, že časť úverov na bývanie zabezpečená finančným zabezpečením je vyňatá z požiadavky rovnomerného a pravidelného splácania.

 

K bodu 8 a 11

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 9

Úprava vymedzuje obmedzenie postúpenia pohľadávok iba na veriteľov s neobmedzenou licenciou, banky, zahraničné banky a pobočky zahraničných bánk. Vo vzťahu k úprave prevádzania práv je potrebné zohľadniť prípady podľa osobitných predpisov, keď sú navrhované obmedzenia  vzhľadom na účel týchto osobitných úprav nežiaduce.

 

K bodu 10

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na bod 9.

 

K bodu 12

Navrhnutou úpravou § 24 ods. 3 zákona o úveroch na bývanie sa zabezpečí jeho obsahová harmonizácia so súvisiacimi aktuálnymi ustanoveniami s obdobnými aktuálnymi ustanoveniami v § 23 ods. 6 zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov (zákona č. 129/2010 Z. z. v znení čl. VI zákona č. 438/2015 Z. z.), čo je opodstatnené a dôvodné vzhľadom na príbuznosť problematiky spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, ale taktiež je to v záujme zdokonalenia legislatívnych predpokladov na zabezpečenie efektívnejšieho, operatívnejšieho a účinnejšieho výkonu dohľadu v oblastiach úverov na bývanie aj spotrebiteľských úverov na rovnakej úrovni, akú už existujúca zákonná regulácia zakotvuje pre oblasť spotrebiteľských úverov podľa zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

K bodu 13

Prechodné ustanovenia.

 

K čl. III

 

K bodu 1

Navrhnutou úpravou § 50 ods. 10 zákona o bankách sa zabezpečí jeho obsahová harmonizácia so súvisiacimi aktuálnymi ustanoveniami v § 23 ods. 6 zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov (zákona č. 129/2010 Z. z. v znení čl. VI zákona č. 438/2015 Z. z.), čo je opodstatnené a dôvodné vzhľadom na príbuznosť problematiky bankovníctva a spotrebiteľských úverov, keďže banky a pobočky zahraničných bánk patria medzi najvýznamnejších poskytovateľov spotrebiteľských úverov (veriteľov), ale taktiež je to v záujme zdokonalenia legislatívnych predpokladov na zabezpečenie efektívnejšieho, operatívnejšieho a účinnejšieho výkonu dohľadu v oblastiach spotrebiteľských úverov a bankovníctva na rovnakej úrovni, akú už existujúca zákonná regulácia zakotvuje pre oblasť spotrebiteľských úverov podľa zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákona č. 438/2015 Z. z.

 

 

K bodu 2

Navrhovaným znením sa len potvrdzuje už existujúci právny stav a prax nadväzujúca na ustanovenia zákona č.129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V nadväznosti na existujúcu úpravu zákona sa bezsúhlasový režim jednoznačne aplikuje aj v prípade zadávania a získavania údajov v rámci posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver.

 

 

K bodu 3

Navrhnutou úpravou (doplnením) ustanovení § 92 ods. 8 zákona o bankách (zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov) sa rešpektuje skutočnosť, že ustanovenie § 92 ods. 8 pôvodne regulovalo a reguluje postupovanie pohľadávok z akýchkoľvek bankových úverov, pričom však medzičasom (od roku 2016) boli zakotvené osobitné zákonné pravidlá pre postupovanie pohľadávok zo zmlúv o spotrebiteľskom úvere a aj pre postupovanie pohľadávok zo zmlúv o úveroch na bývanie. Rešpektujúc a zohľadňujúc uvedené skutočnosti sa navrhuje doplnenie § 92 ods. 8 prvej vety zákona o bankách tak, aby sa adekvátne zabezpečila harmonizácia ustanovení § 92 ods. 8 zákona o bankách (zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov) s relevantnými ustanoveniami zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov (zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov) a taktiež s relevantnými ustanoveniami zákona o úveroch na bývanie (zákona č. 90/2016 Z. z.).

 

K bodu 4

Navrhnuté znenie prechodných ustanovení v novom § 122y súvisí s úpravami podľa navrhnutej novelizácie zákona o bankách vrátane navrhnutej úpravy § 50 ods. 10. Pritom navrhnuté prechodné ustanovenia v novom § 122y zákona o bankách sú obsahovo rovnaké ako analogické štandardné prechodné ustanovenia ďalších zákonov v oblasti finančného trhu, napríklad ustanovenia § 173r ods. 2 zákona o cenných papieroch a investičných službách (zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.), § 99b ods. 2 zákona o poisťovníctve (zákona č. 8/2008 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.), § 42a ods. 5 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.), § 101 ods. 1 a § 101e zákona o platobných službách (zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.), § 220a zákona o kolektívnom investovaní (zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.), § 123ao ods. 2 zákona o starobnom dôchodkovom sporení (zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.), § 87n ods. 4 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení (zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 318/2013 Z. z.), § 43f ods. 1 a 2 Devízového zákona (zákona NR SR č. 202/1995 Z. z. v znení zákona č. 140/2014 Z. z.) a § 25g zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov (zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákona č. 438/2015 Z. z.). Navrhnutým spresnením prechodných ustanovení sa do určitej miery prispieva aj k zdokonaleniu legislatívnych predpokladov na zabezpečenie efektívneho a účinného výkonu dohľadu nad finančným trhom.

 

 

K čl. IV

 

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2017 okrem čl. I. bodov 2,3 a 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2017.

 

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 17. augusta 2016.

 

 

 

Robert  F i c o, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

Peter K a ž i m í r, v. r.

minister financií

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Jozef M a k ú ch, v. r.

guvernér

Národnej banky Slovenska

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 535
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Rôzny pomer úspechu v jednotlivých fázach konania

Základné ustanovenie o nároku na náhradu trov konania vyjadrené v § 255 CSP (zásada úspechu v konaní) nevylučuje rôzny pomer úspechu v ...

CSP: Povinnosť súdu doručovať písomnosti súdu prostredníctvom zamestnávateľov

Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 Civilného sporového poriadku zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný ...

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Cestovný pas nahlásený ako stratený sa po nájdení nepoužívahttps://www.teraz.sk/slovensko/policia-cestovny-pas-nahlaseny-ako/442696-clanok.html

Ak občan bezodkladne nenahlási stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného pasu, ...

V pondelok bude Súdna rada opäť voliť predsedu Najvyššieho súdu SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-pondelok-bude-sudna-rada-opat-voli/442690-clanok.html

Súdna rada bude v pondelok opäť voliť predsedu Najvyššieho súdu SR.

Ústavný súd zákon o eKase nepozastavil. Bude posudzovať jeho ústavnosťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/ustavny-sud-zakon-o-ekase-nepozastav/442629-clanok.html

Ústavný súd (ÚS) SR prijal na ďalšie konanie návrh skupiny opozičných poslancov na ...

Exekútorov ubúda, za posledné dva roky komora neregistruje žiadneho nového koleguhttps://www.webnoviny.sk/exekutorov-ubuda-za-posledne-dva-roky-komora-neregistruje-ziadneho-noveho-kolegu/

Komora exekútorov neregistruje za ostatné dva kalendárne roky žiadneho nového kolegu.

Lučanský: Prvý krok v boji proti korupcii bola nezávislá voľba šéfa PZhttps://www.teraz.sk/slovensko/lucansky-prvy-krok-v-boji-proti-koru/442584-clanok.html

Milan Lučanský zároveň očakáva, že novým spôsobom riadenia a iným štýlom postupov sa ...

Najčastejšie sa falšujú 50-eurové bankovky, dajú sa však rozpoznaťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/najcastejsie-sa-falsuju-50-eurove-b/442534-clanok.html

V druhom polroku 2019 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 1309 kusov falzifikátov ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: