TlačPoštaZväčšiZmenši

266/2016 Z. z.

7.1. 2017, 11:59 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“)  predkladá Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako iniciatívny návrh.

 

 Návrh zákona sa zameriava na úpravu správnych deliktov, výšky pokút, znižujú sa pokuty, vypúšťa sa možnosť sankcionovať prevádzkovateľa vozidla opakovane za každý kalendárny deň. Režim rozkazného konania sa podriaďuje zásade absorpcie sankcií za viaceré správne delikty spáchané v priebehu jedného kalendárneho mesiaca.

 

Predpokladané dopady na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a vplyvy na informatizáciu spoločnosti, sú vyjadrené v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona sa nepredkladá do vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a taktiež s právom Európskej únie.

 

 

B. Osobitná časť

 

K čl. I

Tento článok predloženého návrhu zákona obsahuje návrh novely zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z.

 

K čl. I bodu 1 až  7

Zavádzajú sa legislatívne skratky  „prevádzkovateľ vozidla“ a „vodič“, preto sa v celom texte zákona zosúlaďuje používanie pojmov „prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy“ a „vodič vozidla alebo jazdnej súpravy“.

 

K čl. I bodu 8

Ustanovenie § 9 ods. 12 zákona o možnosti použitia dôkazov získaných prostredníctvom automatizovaných technických prostriedkov správcom výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoby poverenej výkonom kontroly podľa § 9 ods. 10 sa dopĺňa o konanie o správnom delikte podľa § 10a.

 

K čl. I bodu 9

Dopĺňa sa chýbajúce ustanovenie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla, podľa ktorého je potrebné prejednávať správne delikty a ukladať zaň pokuty v prípade, ak po podaní odporu sa rozkaz zrušuje a správny orgán pokračuje v konaní o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla. V správnom konaní nasledujúcom po zrušení rozkazu podľa § 13 ods. 5 sa bude aplikovať absorpčná zásada v súlade s princípmi trestania v právnom štáte. Rozhodnutím príslušného okresného úradu však bude možné uložiť aj sankciu vyššiu ako vyplývala zo zrušeného rozkazu, a to predovšetkým v prípade prevádzkovateľov vozidiel, ktorí správny delikt spáchali závažnejším spôsobom, napríklad opakovane v priebehu viacerých kalendárnych mesiacov. Okresný úrad použije pri ukladaní pokuty správnu úvahu, ktorá musí byť samozrejme v rozhodnutí náležite odôvodnená s prihliadnutím na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky porušenia povinnosti.

 

K čl. I bodu 10

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s doplnením § 10a.

 

K čl. I bodu 11

Znižuje sa výška pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla, ktorú možno uložiť v rozkaznom konaní, z 300 eur na 150 eur. Pokuta vo výške šesťnásobku ročnej diaľničnej známky sa znižuje tak, aby sa dosiahla väčšia proporcionalita medzi výškou pokuty a významnosťou porušenej zákonnej povinnosti.

 

K čl. I bodu 12

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s doplnením § 10a.

 

K čl. I bodom 13 až 15

Absorpcia správnych deliktov prevádzkovateľa vozidla za správne delikty spáchané v priebehu jedného kalendárneho dňa sa zmierňuje na úroveň jedného kalendárneho mesiaca.

 

K čl. I bodu 16

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zmenou zákona.

 

K čl. I  bodom 17 a 18

Ustanovuje sa ďalší dôvod na odloženie veci alebo zastavenie konania o správnom delikte v prípade, ak prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov už zaplatil jednu alebo viac pokút za správny delikt. Ak si prevádzkovateľ dodatočne zakúpi diaľničnú známku s ročnou platnosťou a zároveň v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov už zaplatil pokutu za správny delikt, všetky podnety za správne delikty spáchané v priebehu jedného kalendárneho mesiaca, o ktorom sa rozhoduje, budú odložené, prípadne po vydaní rozkazu a podaní odporu bude konanie zastavené podľa § 13 ods. 6 zákona.  V takomto prípade sa vec odloží alebo správne konanie zastaví rozhodnutím.

 

K čl. I bodom 19 a 20

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zmenou zákona.

 

K čl. I bodom 21 až 23

Rovnako aj v rámci vylúčenia súbehu priestupkového konania s vodičom a konania o správnom delikte s prevádzkovateľom vozidla je potrebné vypustiť slovné spojenie týkajúce sa absorpcie skutkov v rámci jedného kalendárneho dňa a jeho nahradenie jedným kalendárnym mesiacom.

 

K čl. I bodu 24

Ustanovuje sa prechodné ustanovenie, ktoré súvisí s prijatím navrhovaného zákona. Vo vzťahu k správnym deliktom prevádzkovateľov vozidiel spáchaným od 1. januára 2016 do účinnosti zákona sa rozhodne v jednom rozkaznom konaní a uloží jedna pokuta. Tým nie je dotknutá možnosť sankcionovania vodiča vozidla v priestupkovom konaní a prevádzkovateľa vozidla v správnom konaní po zrušení rozkazu.

Zároveň sa upravuje vylúčenie súbežného konania o správnom delikte voči prevádzkovateľovi vozidla, ak za priestupok už bola uložená pokuta vodičovi toho istého vozidla alebo jazdnej súpravy.

 

K čl. II

Ustanovuje sa účinnosť zákona 1. októbra 2016.

 

Bratislava 25. mája 2016

 

 

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Roman Brecely v. r.

minister dopravy, výstavby a regionálneho

 rozvoja Slovenskej republiky

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 126
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Pasívna vecná legitimácia v spore o vydanie bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzieho pozemku

V prípade užívania cudzieho pozemku bez právneho titulu umiestnením stavby na ňom je pasívne vecne legitimovaným skutočný vlastník stavby ...

Nútené procesné spoločenstvo v konaní, že vec patrí do dedičstva (§ 78 ods. 1 CSP)

V konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, možno považovať za ustálený záver, že až do vyporiadania dedičstva ...

CSP: Absencia odvolacích dôvodov; prípustnosť odstránenia vady odvolania z vlastnej iniciatívy odvolateľa

Treba rozlišovať medzi dopĺňaním odvolacích dôvodov v zmysle § 365 ods. 3 C. s. p. a dopĺňaním odvolania o chýbajúce náležitosti v ...

Dôvody pre prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti (§ 39 ods. 2 CSP)

Ak žalovaný, ktorý žije v obvode iného, ako miestne príslušného súdu navrhne prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti a samotný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O uznávaní vysokoškolského vzdelania by mal rozhodovať rezort školstvahttp://www.teraz.sk/slovensko/vlada-o-uznavani-vysokoskolskeho-v/414010-clanok.html

O uznávaní vysokoškolských diplomov pre účely pokračovania v štúdiu bude po novom ...

Vláda schválila občiansky preukaz pre deti do 15 rokovhttp://www.teraz.sk/slovensko/vlada-schvalila-obcianske-preukazy-pr/414044-clanok.html

Do konca roka 2021 by mali mať všetky deti do 15 rokov občiansky preukaz bez fotografie.

G. Gál si nevie predstaviť Harabina ako predsedu Najvyššieho súdu SRhttp://www.teraz.sk/slovensko/g-gal-si-nevie-predstavit-harabina-ak/414114-clanok.html

Voľba predsedu bude 9. septembra na mimoriadnom zasadnutí Súdnej rady, kandidujú štyria ...

Vláda schválila výlučne elektronický obchodný registerhttp://www.teraz.sk/slovensko/vlada-schvalila-vylucne-elektronick/414102-clanok.html

Ministerstvo spravodlivosti SR chce novelou Obchodného zákonníka dosiahnuť transparentnejší a ...

Vláda odobrila rezortu spravodlivosti novú úpravu justičných čakateľovhttp://www.teraz.sk/slovensko/vlada-odobrila-rezortu-spravodlivosti-n/414099-clanok.html

Novelou zákona o sudcoch a prísediacich a novelou zákona o štátnej službe sa má zvýšiť ...

Vláda za člena Súdnej rady vymenovala J. Havlátahttp://www.teraz.sk/slovensko/vlada-za-clena-sudnej-rady-vymenovala/414017-clanok.html

Návrh predložil vláde minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: