TlačPoštaZväčšiZmenši

266/2016 Z. z.

7.1. 2017, 11:59 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“)  predkladá Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako iniciatívny návrh.

 

 Návrh zákona sa zameriava na úpravu správnych deliktov, výšky pokút, znižujú sa pokuty, vypúšťa sa možnosť sankcionovať prevádzkovateľa vozidla opakovane za každý kalendárny deň. Režim rozkazného konania sa podriaďuje zásade absorpcie sankcií za viaceré správne delikty spáchané v priebehu jedného kalendárneho mesiaca.

 

Predpokladané dopady na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a vplyvy na informatizáciu spoločnosti, sú vyjadrené v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona sa nepredkladá do vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a taktiež s právom Európskej únie.

 

 

B. Osobitná časť

 

K čl. I

Tento článok predloženého návrhu zákona obsahuje návrh novely zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z.

 

K čl. I bodu 1 až  7

Zavádzajú sa legislatívne skratky  „prevádzkovateľ vozidla“ a „vodič“, preto sa v celom texte zákona zosúlaďuje používanie pojmov „prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy“ a „vodič vozidla alebo jazdnej súpravy“.

 

K čl. I bodu 8

Ustanovenie § 9 ods. 12 zákona o možnosti použitia dôkazov získaných prostredníctvom automatizovaných technických prostriedkov správcom výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoby poverenej výkonom kontroly podľa § 9 ods. 10 sa dopĺňa o konanie o správnom delikte podľa § 10a.

 

K čl. I bodu 9

Dopĺňa sa chýbajúce ustanovenie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla, podľa ktorého je potrebné prejednávať správne delikty a ukladať zaň pokuty v prípade, ak po podaní odporu sa rozkaz zrušuje a správny orgán pokračuje v konaní o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla. V správnom konaní nasledujúcom po zrušení rozkazu podľa § 13 ods. 5 sa bude aplikovať absorpčná zásada v súlade s princípmi trestania v právnom štáte. Rozhodnutím príslušného okresného úradu však bude možné uložiť aj sankciu vyššiu ako vyplývala zo zrušeného rozkazu, a to predovšetkým v prípade prevádzkovateľov vozidiel, ktorí správny delikt spáchali závažnejším spôsobom, napríklad opakovane v priebehu viacerých kalendárnych mesiacov. Okresný úrad použije pri ukladaní pokuty správnu úvahu, ktorá musí byť samozrejme v rozhodnutí náležite odôvodnená s prihliadnutím na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky porušenia povinnosti.

 

K čl. I bodu 10

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s doplnením § 10a.

 

K čl. I bodu 11

Znižuje sa výška pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla, ktorú možno uložiť v rozkaznom konaní, z 300 eur na 150 eur. Pokuta vo výške šesťnásobku ročnej diaľničnej známky sa znižuje tak, aby sa dosiahla väčšia proporcionalita medzi výškou pokuty a významnosťou porušenej zákonnej povinnosti.

 

K čl. I bodu 12

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s doplnením § 10a.

 

K čl. I bodom 13 až 15

Absorpcia správnych deliktov prevádzkovateľa vozidla za správne delikty spáchané v priebehu jedného kalendárneho dňa sa zmierňuje na úroveň jedného kalendárneho mesiaca.

 

K čl. I bodu 16

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zmenou zákona.

 

K čl. I  bodom 17 a 18

Ustanovuje sa ďalší dôvod na odloženie veci alebo zastavenie konania o správnom delikte v prípade, ak prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov už zaplatil jednu alebo viac pokút za správny delikt. Ak si prevádzkovateľ dodatočne zakúpi diaľničnú známku s ročnou platnosťou a zároveň v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov už zaplatil pokutu za správny delikt, všetky podnety za správne delikty spáchané v priebehu jedného kalendárneho mesiaca, o ktorom sa rozhoduje, budú odložené, prípadne po vydaní rozkazu a podaní odporu bude konanie zastavené podľa § 13 ods. 6 zákona.  V takomto prípade sa vec odloží alebo správne konanie zastaví rozhodnutím.

 

K čl. I bodom 19 a 20

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zmenou zákona.

 

K čl. I bodom 21 až 23

Rovnako aj v rámci vylúčenia súbehu priestupkového konania s vodičom a konania o správnom delikte s prevádzkovateľom vozidla je potrebné vypustiť slovné spojenie týkajúce sa absorpcie skutkov v rámci jedného kalendárneho dňa a jeho nahradenie jedným kalendárnym mesiacom.

 

K čl. I bodu 24

Ustanovuje sa prechodné ustanovenie, ktoré súvisí s prijatím navrhovaného zákona. Vo vzťahu k správnym deliktom prevádzkovateľov vozidiel spáchaným od 1. januára 2016 do účinnosti zákona sa rozhodne v jednom rozkaznom konaní a uloží jedna pokuta. Tým nie je dotknutá možnosť sankcionovania vodiča vozidla v priestupkovom konaní a prevádzkovateľa vozidla v správnom konaní po zrušení rozkazu.

Zároveň sa upravuje vylúčenie súbežného konania o správnom delikte voči prevádzkovateľovi vozidla, ak za priestupok už bola uložená pokuta vodičovi toho istého vozidla alebo jazdnej súpravy.

 

K čl. II

Ustanovuje sa účinnosť zákona 1. októbra 2016.

 

Bratislava 25. mája 2016

 

 

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Roman Brecely v. r.

minister dopravy, výstavby a regionálneho

 rozvoja Slovenskej republiky

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 154
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Právomoc na rozhodnutie o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie

V časti nároku o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie a poplatku z omeškania z neodvedeného alebo ...

Právomoc súdu na rozhodnutie o nároku na uhradenie dlhu poručiteľa na poistnom

Na rozhodnutie o nároku na uhradenie dlhu poručiteľa na poistnom (§ 85g ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 581/2004 Z. z o zdravotných ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Via Iuris: Skrátené legislatívne konanie na návrhy vlády je nezákonnéhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-skratene-legislativne-konan/446930-clanok.html

Nezisková organizácia Via Iuris považuje použitie skráteného legislatívneho konania na ...

Částka, kterou exekutor nesmí strhnout dlužníkovi, se zvýšíhttps://www.barrandov.tv/rubriky/zpravy/domaci/castka-kterou-exekutor-nesmi-strhnout-dluznikovi-se-zvysi_6905.html

Lidem v exekuci nebo v insolvenci tak zůstane měsíčně více peněz než dosud.

Daňoví poplatníci zaplatí dluhy za část odsouzených dlužníkůhttps://www.tyden.cz/rubriky/domaci/danovi-poplatnici-zaplati-dluhy-za-cast-odsouzenych-dluzniku_539580.html

Exekutorská komora ČR má zásadní připomínky k návrhu novely zákona, který předává ...

Soudní poplatky mají vzrůst na dvojnásobek, pohledávky mají vymáhat celnícihttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-trestni-rad-celnici-ministryne-spravedlnosti-benesova.A200217_095213_domaci_kop

Řada soudních poplatků by se mohla zvýšit na dvojnásobek. Vláda podpořila návrh, který má ...

Modely právnej ochrany menšín predstaví medzinárodná konferenciahttps://www.teraz.sk/slovensko/modely-legislativnej-ochrany-prav-men/446794-clanok.html

Samostatný zákon má podľa iniciátorov pomôcť zjednotiť v súčasnosti rozdrobenú právnu ...

SaS vyzýva Gála, aby pred voľbami nemenoval šéfov súdovhttps://www.teraz.sk/slovensko/sas-vyzyva-ggala-aby-pred-volbami-n/446778-clanok.html

Opozičná SaS vyzýva ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), aby nevymenoval predsedov ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: