TlačPoštaZväčšiZmenši

30/2015 Z. z.

23.6. 2015, 17:27 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ako iniciatívny návrh.

Ide o úpravu, ktorou budú zo zákona vyňaté niektoré požiadavky na označovanie potravín v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 od 13. decembra 2014. Taktiež z praxe vyplynula nutnosť nahradiť pojem „internetový predaj“ pojmom „predaj na diaľku“, ktorý lepšie pokrýva túto oblasť predaja potravín.

Ďalšia úprava zákona sa týka transformácie ustanovenia čl. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 210/2013 z 11. marca 2013 o schválení prevádzkarní produkujúcich klíčky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, ktorá sa týka splnomocnenia ŠVPS SR a ÚVZ SR na schvaľovanie prevádzkarní produkujúcich klíčky na ľudskú spotrebu.

Cieľom predloženého návrhu zákona, je upraviť zákon tak, aby nebol duplicitný, resp. v rozpore s právnymi predpismi EÚ a riešil poverenia vyplývajúce z nariadenia EÚ.

Oblasť označovania potravín je všeobecne upravená legislatívou EÚ.

Návrh zákona nie je potrebné predložiť do vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie a štátny rozpočet, na rozpočty obcí a vyšších územných celkov, na hospodárenie obyvateľstva, na informatizáciu spoločnosti, na zamestnanosť, na sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, na životné prostredie a na podnikateľské prostredie.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vzalo na vedomie, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy.

 

Osobitná časť

 

K článku I

K bodu 1

V § 2 sa vypúšťajú pojmy „dátum spotreby“ a „dátum minimálnej trvanlivosti“, nakoľko tieto pojmy sú definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011) v platnom znení.

K bodu 2

Upravujú sa splnomocňovacie ustanovenia, na základe ktorých sa vydávajú všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré obsahujú podrobnosti o požiadavkách pre jednotlivo ustanovené oblasti. Požiadavky na potraviny uvedené v jednotlivých oblastiach uvedených odsekov 2 a 3 upravia vykonávacie predpisy vydané na základe kompetencií ministerstiev príslušných pre jednotlivé oblasti. Budú obsahovať zároveň prierezové požiadavky uvedené v odseku 4.

Požiadavky podľa § 3 ods. 2 upravuje Potravinový kódex Slovenskej republiky, ktorého ustanovenia podľa § 31ac zákona ostávajú platné a účinné až do prijatia všeobecne záväzných právnych predpisov v príslušných oblastiach. Uvedená úprava súvisí s pokračovaním transformácie smerníc Európskej únie upravujúcich príslušné oblasti na nariadenia, ktoré sa vykonávajú priamo. V súčasnosti napríklad v prípade materiálov a predmetov určených na styk s potravinami je problematika riešená už vo viacerých spoločných právnych predpisoch ako sú najmä Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 321/2011 z 1. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 10/2011, pokiaľ ide o obmedzenie používania Bisfenolu A v plastových fľašiach na dojčenskú výživu. Úprava splnomocňovacieho ustanovenia súvisí s reálnou možnosťou novelizácie smerníc Európskej únie v príslušných oblastiach ešte pred ich transformáciou na nariadenia.

Cieľom tejto novej úpravy splnomocňovacieho ustanovenia nie je nahradenie doteraz platných a účinných vykonávacích predpisov vydaných na základe doteraz platného zákona. Všetky vykonávacie predpisy vydané doteraz na základe pôvodného splnomocňovacieho ustanovenia ostávajú platné a účinné až do vydania prípadných nových vykonávacích predpisov. Prechodné ustanovenie, ktoré by túto skutočnosť explicitne ustanovovalo, nie je podľa záveru legislatívnej rady vlády SR potrebné.

K bodu 3

            Rozširuje sa zoznam prevádzkarní o prevádzkarne na výrobu klíčkov, ktoré musia byť schválené príslušným orgánom a spĺňať ustanovené požiadavky pred začatím výroby. V poznámke pod čiarou uvádza nariadenie EÚ, podľa ktorého musia byť schvaľované prevádzkarne na výrobu klíčkov a spĺňať ustanovené požiadavky.

K bodu 4

Ustanovuje sa povinnosť orgánom úradnej kontroly viesť aktuálne zoznamy prevádzkarni, ktoré produkujú klíčky.

K bodu 5

Legislatívno-technická úprava z dôvodu precizovania textu.

K bodu 6

Z dôvodu že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 vo svojich ustanoveniach upravuje celú problematiku označovania potravín, dochádza k vypusteniu takmer celého § 9, kde bola táto problematika upravená. Ponechané bolo iba pôvodné ustanovenie odseku 1 s odkazom na európsku legislatívu, ktorá danú problematiku upravuje.

K bodu 7

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 8

V § 23 ods. 1 v písmene b) sa vypúšťajú slová „po zbere úrody“ čím sa umožní výkon kontroly vo všetkých stupňoch výroby. V zmysle aktuálneho znenia § 23 ods. 1 písm. b) zákona č. 152/1995 o potravinách v znení neskorších predpisov majú orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy kompetenciu na výkon kontroly potravín rastlinného pôvodu v poľnohospodárskej prvovýrobe len po zbere.

Rozšírenie kompetencií v poľnohospodárskej prvovýrobe vyplýva z čl. 17 ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín v platnom znení vyplýva, že „členské štáty uvedú do účinnosti potravinové právo a budú monitorovať a overovať, či prevádzkovatelia potravinárskych a krmivárskych podnikov plnia príslušné požiadavky potravinového práva vo všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie. S týmto cieľom budú viesť systém úradných kontrol a iných činností tak, ako to vyžadujú okolnosti, vrátane informovania verejnosti o bezpečnosti potravín a krmív a riziku potravín a krmív, dohľadu nad bezpečnosťou potravín a krmív a iných monitorovacích aktivít týkajúcich sa všetkých stupňov výroby, spracúvania a distribúcie“.

Rovnako z ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá v platnom znení konkrétne z čl. 3 ods. 1 vyplýva, že „členské štáty zabezpečia, aby sa pravidelne vykonávali úradné kontroly na základe rizika a s vhodnou frekvenciou, aby sa tak dosiahli ciele tohto nariadenia, berúc pri tom do úvahy: a) identifikované riziká súvisiace so zvieratami, krmivami alebo potravinami, podnikmi v oblasti krmív a potravín, využitím krmív alebo potravín, alebo s akýmkoľvek procesom, materiálom, látkou, činnosťou alebo operáciou, ktorá môže ovplyvniť krmivovú a potravinovú bezpečnosť, zdravie zvierat alebo starostlivosť o zvieratá, b) minulosť prevádzkovateľa v oblasti krmív a potravín pokiaľ ide o dodržiavanie potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a starostlivosti o zvieratá, c) spoľahlivosť všetkých vlastných kontrol, ktoré sa už uskutočnili“ a čl. 3 ods. 3 „úradné kontroly sa budú uskutočňovať v každej fáze výroby, spracovania a distribúcie krmív alebo potravín, zvierat a živočíšnych výrobkov“.

A rovnako táto právna úprava vyplýva z uplatňovania všeobecných a osobitných hygienických požiadaviek ustanovených čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení.

Z dôvodu aplikácie ustanovení uvedených nariadení je nevyhnutné zavedenie kompetencie pre orgány úradnej kontroly vo všetkých stupňoch výroby, nielen po zbere.

 

K bodu 9

            V § 23 sa dopĺňa odsek 13, na základe ktorého môžu príslušné orgány úradnej kontroly v rámci svojej pôsobnosti vydávať rozhodnutia o schválení prevádzkarní produkujúcich klíčky na základe žiadosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku.

K bodu 10

Viď odôvodnenie k bodu 13.

K bodu 11

Uvádza sa zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2015. Zrušovaný výnos bol transpozíciou smernice Rady 90/496/EHS z 24. septembra 1990 o nutričnom označovaní potravín v platnom znení, ktorá bude s účinnosťou k 13.12.2014 zrušená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004.

K bodu 12

            V prílohe 2 je uvedený vzor žiadosti o schválenie prevádzkarne produkujúcej klíčky.

Transpozičná príloha sa vypúšťa, nakoľko nariadením (EÚ) č. 1169/2011 sa rušia smernice 90/496/EHS a 2000/13/EÚ a smernica 94/54/ES bola nahradená smernicou 2008/5/ES, ktorá sa taktiež zrušuje nariadením (EÚ) č. 1169/2011. Smernicu 89/396/EHS nahradila smernica 2011/91/EÚ (ktorá smernicu 89/396/EHS kodifikuje), ktorá bude prevzatá nariadením vlády, ktoré sa v súčasnosti pripravuje do legislatívneho procesu. Nadväzne na to sa vypúšťa transpozičný odkaz v § 29a.

K bodu 13

Legislatívno-technická úprava.

K článku II

            Ustanovuje sa účinnosť zákona vzhľadom na potrebu v čo najkratšom možnom termíne implementovať ustanovenia nariadenia Európskej únie.

Bratislava 29. októbra 2014

 

 

 

Robert Fico

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Ľubomír Jahnátek

minister pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 622
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Skutková podstata prečinu neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytového priestoru

Vecné bremeno a skutková podstata prečinu neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytového priestoru.

JUDIKATÚRA – Lehota na podanie správnej žaloby opomenutého účastníka

Najvyšší správny súd SR sa vyjadril k právnym účinkom žaloby opomenutého účastníka.

JUDIKATÚRA: Vylúčenie člena družstva, právne účinky odvolania a lehota na podanie odvolania voči vylúčeniu člena družstva

NS SR sa vyjadril k účinkom vylúčenia člena družstva a k súvisiacim otázkam (lehota na podanie odvolania a účinky odvolania).

JUDIKATÚRA – Rodinné prídavky v Rakúsku prispôsobené štátu bydliska detí sú v rozpore s právom Únie

Súdny dvor rozhodol, že sporná rakúska právna úprava, keďže prispôsobuje rodinné dávky v závislosti od štátu pobytu detí príjemcu, ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 3/2022

Zo súdnej praxe 3/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 2/2022

Zo súdnej praxe 2/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2022

Právny obzor 3/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 2/2022

Súkromné právo 2/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2022

Právny obzor 2/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: