TlačPoštaZväčšiZmenši

129/2015 Z. z.

12.8. 2015, 20:51 |  najpravo.sk

Dôvodová časť

A. Všeobecná časť

Návrh  zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z.  o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  vypracovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej  republiky na rok 2014.
Návrh novely zákona reaguje na výsledky výkonu štátneho požiarneho dozoru          a na poznatky a zmeny v oblasti zabezpečovania činností na úseku ochrany pred požiarmi. Predmetný návrh novely podrobnejšie upravuje a dopĺňa práva a povinnosti právnických osôb a  fyzických osôb-podnikateľov v súvislosti s  inštaláciou a prevádzkovaním                           tzv. požiarnotechnických zariadení, ako aj niektoré ustanovenia, ktorých zmeny vyplynuli z aplikácie zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v praxi.
Navrhovaná novela zákona taktiež nanovo ustanovuje podmienky a postup pri overovaní vedomostí a vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi. Navrhuje sa upraviť rozsah a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru. Návrh novely určuje podmienky, za ktorých je možné vymedzenému okruhu osôb s odbornou spôsobilosťou vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti s neobmedzenou platnosťou.
Zavádzajú sa podmienky na uznávanie odbornej kvalifikácie na vykonávanie činností
preventivára požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany a taktiež podmienky pôsobenia hosťujúceho technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany na území Slovenskej republiky.
    Rozširuje sa okruh osôb, ktoré môžu kontrolovať prenosné hasiace prístroje a ustanovujú sa podmienky na získanie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy a vydávanie osobitných oprávnení výrobcu požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia, ktorý zanikol alebo prestal pôsobiť v tejto oblasti.
    V súvislosti s prevádzkou požiarnotechnických zariadení sa zavádza registračná povinnosť pre zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia, a to ešte pred jeho prvým zabudovaním do stavby.
Predkladaný návrh zákona  nanovo ustanovuje povinnosti a úlohy orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a zriaďovateľov hasičských jednotiek v súvislosti                   so spracúvaním celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území Slovenskej republiky. Uvedenou zmenou sa reaguje tiež na zákon č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zavádzajú sa správne poplatky za vykonanie skúšky na získanie osvedčenia                 o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany a technika požiarnej ochrany, za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ako aj za konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy.
V súvislosti s návrhom novely zákona o ochrane pred požiarmi sa novelizuje aj zákon č.  145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a zákon č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky.
Účinnosť predkladaného návrhu zákona sa navrhuje 1. septembra 2015, okrem čl. I § 11d ods. 1 v bode 15, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
S realizáciou  návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane  pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, nie sú spojené požiadavky na štátny rozpočet, rozpočty obcí a ani na rozpočty vyšších územných celkov. Návrh zákona nemá environmentálny vplyv ani vplyv na životné prostredie. Predpokladá sa pozitívny vplyv na zamestnanosť, pozitívny aj negatívny vplyv               na podnikateľské prostredie a pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1 (§ 1 ods. 1)
    Navrhovaná zmena súvisí so zavedením novej terminológie.
K bodu 2 (§ 2)
Navrhuje sa nanovo vymedziť pojmy, ktoré súvisia s oblasťou protipožiarnej bezpečnosti stavieb. V návrhu sú definované  požiarne zariadenia a následne sa zúžil pojem pre požiarnotechnické zariadenia.
Zavádza sa nový pojem „zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia“, pričom v ďalšej časti návrhu zákona sa ustanovujú jeho úlohy a postavenie v súvislosti s realizáciou a kontrolou požiarnotechnických zariadení.
Na úseku ochrany pred požiarmi sa definujú pojmy nežiaduca udalosť, záchranné práce, akcieschopnosť hasičských jednotiek, a to najmä v súvislosti s rozšírením kompetencií dobrovoľných obecných hasičských zborov.
Zavádzajú sa nové pojmy spojené najmä s tzv. celoplošným rozmiestnením hasičských jednotiek vrátane dobrovoľných hasičských zborov obcí. Zavedením pojmu „nežiaduca udalosť“  bola rešpektovaná dlhoročná požiadavka nepoužívať pojem „mimoriadna udalosť“ na udalosti vznikajúce každý deň, napríklad dopravné nehody, požiare rodinných domov, záchranu osôb z výšok a hĺbok a pod., pretože tento termín označuje stav, kedy je potrebné vykonať opatrenia na ochranu obyvateľstva, resp. stav, ktorý má charakter krízovej situácie.  Pojem „záchranné práce“ bol zavedený z dôvodu spoločného pomenovania všetkých činností, okrem likvidácie požiaru, vykonávaných hasičskými jednotkami.
Pojem „záchranné práce“ doteraz ustanovený v zákone o civilnej ochrane obyvateľstva je pre činnosť vykonávanú hasičskými jednotkami nepostačujúci, pretože nezahŕňa činnosti        na ochranu životného prostredia, napr. odstraňovanie ropných škvŕn, ktoré tvorí nezanedbateľný počet zásahov Hasičského a záchranného zboru a v budúcnosti sa uvažuje, že by tieto činnosti vykonávali aj dobrovoľné hasičské zbory obcí. Nanovo sa ustanovujú  základné pojmy spojené najmä s celoplošným rozmiestnením hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky vrátane dobrovoľných hasičských zborov obcí. Ide najmä o pojmy „operatívne riadenie“, „operačné riadenie“ a „automatizovaný systém podpory riadenia a spracúvania informácií“, ktoré sú v Hasičskom a záchrannom zbore zaužívané a je potrebné ich dostať do povedomia hasičských jednotiek, najmä dobrovoľných hasičských zborov obcí v súvislosti s ich efektívnejším nasadzovaním na nežiaduce udalosti.
 
K bodu 3 (§ 4 písm. i))
    Navrhuje sa ustanoviť podrobnosti o podmienkach prevádzkovania a kontroly technických zariadení z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, najmä elektrických zariadení.

K bodu 4 (§ 4 písm. m))
    Navrhuje sa vypustiť povinnosť spracovávať požiarnobezpečnostnú charakteristiku užívanej stavby, a to z dôvodu, že uvedená dokumentácia sa vzťahovala na stavby už prevádzkované a povinnosť jej spracovania uplynul ešte v roku 2010.

K bodu 5 (§ 4 písm. m))
    Navrhovaná zmena rozširuje povinnosť pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa v súvislosti s  kontrolou komínov. Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ budú povinní, okrem pravidelného čistenia a kontroly komínového telesa, zabezpečiť aspoň raz za dvanásť mesiacov kontrolu prevádzkovaných komínov osobou, ktorá je na uvedenú činnosť odborne spôsobilá. Táto zmena reaguje najmä  na negatívny vývoj požiarovosti za posledných desať rokov, ktorých príčinou boli práve nedostatky súvisiace s prevádzkovaním komínových telies.

K bodu  6  (§ 5 písm. a) b))
    Navrhované zmeny súvisia so zmenou terminológie.

K bodu 7 (§ 6a)
Táto zmena upravuje a spresňuje povinnosť vlastníkov bytových domov, ich správcov, resp. spoločenstiev vlastníkov pri ich užívaní, a to najmä v súvislosti s vykonávaním           preventívnej protipožiarnej prehliadky, pričom sa navrhuje  povinnosť vyhotoviť záznam o splnení danej povinnosti. Záznam vyhotoví technik požiarnej ochrany.  

K bodu 8 (§ 7 a § 8)
            Navrhovanou zmenou § 7 sa rozširuje okruh právnických osôb a fyzických osôb                -podnikateľov, ktoré budú plniť na úseku ochrany pred požiarmi iba povinnosti  fyzických osôb.  Zároveň sa  ustanovujú povinnosti pre vlastníkov, správcov alebo obhospodarovateľov lesov a lesných pozemkov, ktoré budú smerovať výlučne na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v priestoroch  lesov.
Navrhovaná zmena § 8 nanovo negatívne vymedzuje povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov, a to najmä v súvislosti so zákazom spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve. Navrhovaná zmena reaguje tiež na zmeny v terminológii a v základných pojmoch, ktoré sú upravené predkladanou novelou zákona.

K bodu 9 (§ 9 ods. 2)
            Legislatívnotechnická úprava súvisiaca s vypustením povinnosti vypracovať dokumentáciu o požiarnobezpečnostnej charakteristike stavby.

K bodom 10 a 11 (§ 11)
    Navrhovanou zmenou sa upravujú podmienky na získanie odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi, najmä z hľadiska požiadaviek na vzdelanie. Navrhujú sa podmienky, na základe ktorých bude možné získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti s neobmedzenou platnosťou, ako aj podmienky odobratia alebo zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

K bodu 12 (§ 11a až 11d)
V § 11a sa navrhuje ustanoviť podmienky uznávania odbornej kvalifikácie osôb v súvislosti  s  vykonávaním činností preventivára požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany na území Slovenskej republiky.  
V § 11b sa navrhujú podmienky, za ktorých môžu vykonávať činnosti na území Slovenskej republiky hosťujúci technik a hosťujúci špecialista požiarnej ochrany.
V § 11c sa ustanovujú nové  podmienky, na základe ktorých môžu osoby s osobitným oprávnením vykonávať činnosti spojené s projektovaním, inštaláciou, opravou a kontrolou požiarnotechnických zariadení. Navrhované znenie upravuje podmienky na získanie  osobitného oprávnenia pre fyzické osoby. Kontrolovať prenosné hasiace prístroje bude môcť tiež fyzická osoba s osobitným oprávnením od ktoréhokoľvek výrobcu hasiaceho prístroja, ktorý je technicky a funkčne zhodný a je vyrobený podľa zhodného technického predpisu.
V § 11d sa ustanovujú  povinnosti pre zhotoviteľov požiarnotechnických zariadení, a to najmä v súvislosti so zabudovaním požiarnotechnického zariadenia do stavby a vyhotovením sprievodnej dokumentácie požiarnotechnického zariadenia, ako aj povinnosti v súvislosti so zabezpečením servisu týchto zariadení pre zachovanie ich akcieschopnosti.  Ustanovuje sa povinnosť pre zhotoviteľa zaregistrovať druh požiarnotechnického zariadenia, a to ešte pred prvým zabudovaním požiarnotechnického zariadenia do stavby. Navrhované ustanovenie reaguje na novo prijatú legislatívu v oblasti uvádzania stavebných výrobkov na trh a následne na potrebu jednotných pravidiel pri zabudovávaní stavebných výrobkov do stavieb.

K bodu 13 (§ 12)
          Navrhovanou zmenou  sa rozširujú a spresňujú podmienky, na základe ktorých možno získať oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi vrátane podmienok, na základe ktorých môže Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) odobrať už udelené oprávnenie. Navrhované znenie rozširuje povinnosti a podmienky pri vykonávaní samotnej odbornej prípravy vrátane definovania podmienok na kvalifikačné a odborné predpoklady osôb vykonávajúcich odbornú prípravu. Uvedeným  ustanovením sa má docieliť zvýšenie odbornej úrovne prípravy fyzických osôb na vykonávanie činností na úseku ochrany pred požiarmi.
K bodom 14 a 15 (§ 13 ods. 1, § 13 ods. 2)
    Navrhuje sa nanovo ustanoviť, v ktorých prípadoch bude právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ povinná zriadiť protipožiarnu hliadku.

K bodu 16 (§ 14 ods. 1 písm. c))
Navrhovaná zmena reaguje na úpravu terminológie uvedenú v § 2 zákona, a to najmä v súvislosti so zavedením pojmu „požiarne zariadenia“.

K bodu 17 (§ 14 ods. 1 písm. h))    
    Navrhovaná zmena rozširuje povinnosť pre fyzickú osobu v súvislosti so zabezpečením kontroly komínov. Fyzické osoby budú povinné, okrem pravidelných lehôt čistenia a kontroly komínového telesa, zabezpečiť aspoň raz za dvanásť mesiacov kontrolu  prevádzkovaného komínového telesa osobou s odbornou spôsobilosťou na uvedenú činnosť. Táto zmena, ktorá rozširuje  povinnosti pri prevádzke komínových telies, reaguje najmä  na negatívny vývoj požiarovosti za posledných desať rokov, ktorých príčinou boli práve nedostatky súvisiace s prevádzkovaním komínových telies.

K bodu 18 (§ 14 ods. 1 písm. j))
    Navrhovaná zmena spresňuje povinnosti pri prevádzkovaní technických zariadení fyzickými osobami.

K bodom 19 až 21 (§ 14 ods. 1 písm. l), § 14 ods. 1 písm. o), § 14 ods. 2 písm. e))
    Legislatívnotechnická úprava spojená so zúžením pojmu „požiarnotechnické zariadenia“, pričom pre fyzické osoby zostáva povinnosť predkladať kontrolným skupinám obce tiež doklady o kontrole hasiacich prístrojov. Zároveň sa upravuje znenie § 14 ods. 2 písm. e) v súvislosti so zavedením pojmu „požiarne zariadenia“. Navrhuje sa uložiť novú povinnosť pre fyzickú osobu v súvislosti s prenájmom stavieb, ktoré sú v jej vlastníctve, iným právnym subjektom.

K bodu 22 (§ 17 a § 18)
           Navrhovanou zmenou § 17 sa rozširuje kompetencia ministerstva v súvislosti so zavedením povinnosti registrácie požiarnotechnického zariadenia. Zároveň sa rozširujú kompetencie ministerstva v súvislosti s určovaním podmienok a schvaľovaním celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky, ako aj kompetencie v súvislosti s vykonávaním operatívneho a operačného riadenia hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky.
Zároveň sa navrhuje sa nové znenie § 18 v súvislosti so zavedením  pojmu „požiarne zariadenia“.

K bodu 23 (§ 20 a § 21)
    Navrhovanou zmenou § 20 sa spresňujú kompetencie krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru pri výkone štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, a to najmä v súvislosti s rozhodovaním o spracovaní a schvaľovaním analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru, rozhodovaním o zriaďovaní, zmene a zrušení hasičských jednotiek, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa. Navrhujú sa tiež nové kompetencie, týkajúce sa dohľadu nad tým, ako právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorej bolo vydané oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany, plní podmienky na vykonávanie predmetnej činnosti.
    Zároveň sa navrhujú nové kompetencie krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v súvislosti so spracúvaním celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky, ako aj kompetencie v súvislosti s vykonávaním operatívneho riadenia a operačného riadenia hasičských jednotiek na území kraja.
Na úrovni operačného riadenia v automatizovanom systéme podpory riadenia a spracúvania informácií bude zabezpečovaná evidencia činnosti dobrovoľných hasičských zborov obcí, ktorej cieľom bude získavať merateľné kvantitatívne a kvalitatívne parametre. Na základe štatistických výstupov bude možné získať spätnú väzbu o nastavených pravidlách systému zabezpečujúceho likvidáciu požiarov a vykonávanie záchranných prác, ako aj vykonať kroky na jeho zefektívnenie.
Hasičský a záchranný zbor v súlade s Koncepciou organizácie, fungovania a rozvoja integrovaného záchranného systému v Slovenskej republike na roky 2011 – 2015, schválenou vládou Slovenskej republiky uznesením č. 33 z 19. januára 2011, na základe požiadaviek vyplývajúcich z pripravovaných technologických zmien telekomunikačného prostredia, požiadaviek na harmonizáciu a interoperabilitu informačných a komunikačných technológií, požiadaviek na ekonomicky efektívny systém ako aj požiadaviek na skvalitnenie výkonu služby, pristúpil k procesu migrácie tiesňovej linky 150 z operačných stredísk okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru na operačné strediská krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a zároveň k integrácii operačných stredísk okresnej úrovne na krajskú úroveň. Týmto došlo k presunu linky tiesňového volania 150 v 18-tich prípadoch spolu s operačným riadením okresnej úrovne do priestorov koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému. Oba spolu úzko súvisiace procesy sú v súčasnosti pozastavené z kapacitných dôvodov koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému. Novým znením § 21 sa dopĺňajú nové kompetencie okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v súvislosti s výkonom operačného riadenia, ako aj spracovaním podkladov pre celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov. Operačné strediská okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, ktoré nebolo možné z kapacitných dôvodov koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému integrovať z okresnej úrovne na krajskú úroveň a zároveň s procesom tejto integrácie vykonať presun linky tiesňového volania 150 z operačných stredísk okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru na operačné strediská krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, budú v súlade s požiarnym poplachovým plánom, upraveným podľa celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek, vysielať dobrovoľné  hasičské zbory obcí na zásah a túto skutočnosť budú zaznamenávať do automatizovaného systému podpory riadenia a spracúvania informácií.
Do ustanovenia § 21 sa zavádza nová kompetencia okresného riaditeľstva v súvislosti s vydávaním súhlasu a stanovovaním podmienok na usporiadanie  podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch, ktoré nie sú na tento účel určené.
Vypúšťa sa kompetencia okresného riaditeľstva vo veci vydávania súhlasu na spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve. Uvedenou zmenou dochádza k zosúladeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti životného prostredia, resp. nakladania s odpadmi. Uvedená kompetencia sa vypúšťa tiež z dôvodu zjednotenia podmienok v danej oblasti medzi právnickými osobami a fyzickými osobami.

K bodu 24 (§ 25)
Navrhovaná zmena nanovo ustanovuje obsah a spôsob vykonávania štátneho požiarneho dozoru zo strany orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, pričom rozširuje okruh subjektov, v ktorých bude realizovať vykonávanie štátneho požiarneho dozoru  okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (§ 28 ).  Zároveň sa ustanovujú niektoré procesné kompetencie pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru.

K bodom 25 a 26 (§ 26 ods. 1 písm. a) až c), § 26 ods. 1 písm. h))
Navrhovanou zmenou sa rozširujú kompetencie ministerstva vo veci výberu stavieb, ktoré si môže vyhradiť na posudzovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v územnom konaní, stavebnom konaní alebo kolaudačnom konaní. Zároveň sa vypúšťa kompetencia ministerstva v súvislosti s posudzovaním umiestňovania technologických zariadení z dôvodu, že uvedené zariadenia sa budú posudzovať v rámci posudzovania stavieb.

K bodu 27 (§ 27 písm. d))
Navrhuje sa vypustiť kompetenciu krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v súvislosti s posudzovaním umiestňovania technologických zariadení, a to z dôvodu,    že uvedené zariadenia sa budú posudzovať v rámci posudzovania stavieb. Zároveň sa navrhuje rozšíriť kompetenciu krajského riaditeľstva o možnosť realizácie kontrol dodržiavania povinností právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa, ktoré si vyhradí.

K bodu  28 (§ 28)
Navrhované zmeny súvisia s úpravou § 25 ods. 1, a to v súvislosti s kompetenciami okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru; zároveň sa nanovo ustanovujú kompetencie okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v rámci vykonávania štátneho požiarneho dozoru.

K bodu 29 (§ 31 ods. 1)
Ide o legislatívnotechnickú úpravu v nadväznosti na zrušenie koncesovaných živností v živnostenskom zákone. Naviac, takáto úprava vo vzťahu k živnostenskému zákonu je nadbytočná, pretože podmienky vykonávania činnosti v rámci živnosti upravuje živnostenský zákon a nie zákon o ochrane pred požiarmi.

K bodu 30 (§ 33 až § 35)
Navrhované znenie § 33 definuje základné úlohy a postavenie dobrovoľného hasičského zboru obce, a to najmä v súvislosti so zabezpečením jeho akcieschopnosti a podmienok, ktoré musí splniť v rámci zaradenia do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov v rámci okresu.
Ustanovenie § 34 charakterizuje celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky.
V navrhovanom ustanovení  § 35 sa nanovo upravujú povinnosti  a úlohy hasičskej jednotky súvisiace najmä s realizáciou zásahovej činnosti v nadväznosti na zmeny v ustanoveniach § 33 a 34.

K bodom 31 a 32 (§ 37 ods. 1 písm. a), § 37 ods. 4)
    Navrhuje sa rozšírenie povinnosti zriaďovateľa hasičskej jednotky o zriadenie odborných služieb. Zároveň sa vypúšťa ustanovenie s určeným časovým limitom výjazdu hasičskej jednotky od ohlásenia udalosti, nakoľko tento limit vyplýva z požiadaviek              na akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce v závislosti na jeho zaradení            do kategórie, ktoré vychádza z uznesenia vlády Slovenskej republiky  č. 655 zo 6. novembra 2013 k návrhu celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky.

K bodu 33 (§ 39 ods. 1)
    Navrhovanou zmenou sa vypúšťa povinnosť závodných hasičských zborov používať rovnošatu, ktorej náležitosti sú upravené zákonom.
K bodom 34, 35, 36 a 47 (§ 43 ods. 1, § 45 ods. 3, § 48 ods. 1 písm. a) a § 66 ods. 1 písm. a))
    Legislatívnotechnická úprava v súvislosti so vznikom finančnej správy.

K bodom 37 a 40 (§ 59 ods. 1 a 59 ods. 2)
    Navrhuje sa rozšíriť okruh orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, ktoré môžu ukladať pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom                za porušenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi. V danom prípade ide o krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.

K bodom 38, 39, 41 a 42 (§ 59 ods. 1 písm. e) a m)  a  § 59  ods. 2 písm. a) a d))
Navrhovaná zmena súvisí so zavedením pojmu „požiarne zariadenia“.

K bodu 43 (§ 59 ods. 2 písm. j))
Navrhovaná zmena súvisí s úpravou povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa  pri spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve bez súhlasu okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.

K bodu 44 (§ 59 ods. 4 písm. c)a d))
    Navrhuje sa zaviesť sankciu v prípade nesplnenia povinnosti v súvislosti so zaregistrovaním požiarnotechnického zariadenia a neplnením si povinností zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia.

K bodom 45 a 46 (§ 61 ods. 2 písm. a), § 61 ods. 3 písm. b))
Navrhovaná zmena súvisí so zavedením pojmu „požiarne zariadenia“.

K bodom 47 a 48 (§ 66 ods. 1 písm. a) a ods. 3))
Navrhuje sa, aby podmienky výkonu požiarneho dozoru v objektoch finančnej správy upravilo osobitným predpisom Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

K bodu 49 (§ 71)
    Ide o legislatívnotechnickú úpravu súvisiacu so zmenou terminológie.

K bodu 50 (§ 72b)
    Navrhuje sa upraviť rozsah osobných a iných údajov spracúvaných na účely tohto zákona.

K bodu 51 (§ 73 )
    Ide o legislatívnotechnickú úpravu spojenú so zmenou § 25.

K bodu 52 (§ 77b)
Navrhujú sa prechodné ustanovenia k navrhovaným úpravám v tomto zákone ku dňu nadobudnutia jeho účinnosti.

K bodom 53 a 54
    Ide o legislatívnotechnickú úpravu súvisiacu so zmenou používanej terminológie.

Čl. II (zákon o správnych poplatkoch)
    
Navrhuje sa zaviesť správne poplatky, ktoré budú vyberať orgány štátnej správy             na úseku ochrany pred požiarmi pri vykonávaní niektorých činností. Pôjde najmä o spoplatnenie úkonov spojených s vykonaním skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo konaním o udelenie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy rovnako, ako na iných úsekoch štátnej správy.


Čl. III (zákon o Hasičskom a záchrannom zbore)

K bodom 1 až 4
    Ide o legislatívnotechnickú úpravu niektorých ustanovení  zákona v súvislosti so zjednotením terminológie v zákone o ochrane pred požiarmi, kde bol zavedený pojem „nežiaduca udalosť“, ktorý nahradil doteraz používané slovné spojenie „živelné pohromy a iné mimoriadne udalosti“.

Čl. IV (zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky)

K bodom 1 až 4
    Navrhuje sa zákonom ustanoviť základný rámec finančnej podpory, ktorú poskytuje Dobrovoľná požiarna ochrana SR jednotlivým dobrovoľným hasičským zborom obce a iným občianskym združeniam z finančných prostriedkov získaných z dotácie zo štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky teda Dobrovoľná požiarna ochrana SR prerozdeľuje v súlade s finančným mechanizmom, ktorý vychádza z vládou SR schváleného Návrhu celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR (uznesenie č. 655 zo 6. novembra 2013). Tieto prostriedky slúžiace najmä na zabezpečenie akcieschopnosti dobrovoľných hasičských zborov obce budú s ohľadom na predpokladané a skutočné potreby a konkrétne výjazdy poskytované viacerými formami:
a) paušálna finančná dotácia poskytnutá raz za príslušný kalendárny rok,
b) refundácia nákladov za uskutočnený výjazd mimo obce na základe pokynu operačného strediska Hasičského a záchranného zboru,
c) finančné dary.
Paušálna finančná dotácia bude poskytovaná najmä na finančné a materiálno-technické zabezpečenie dobrovoľných hasičských zborov obce, odbornej prípravy veliteľov, strojníkov a členov dobrovoľných hasičských zborov obce a na zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
Za refundáciu nákladov za uskutočnený výjazd sa považujú náklady na pohonné hmoty spotrebované hasičskou technikou a technickými prostriedkami pri zásahu a hodinová „náhrada za riziko“ člena dobrovoľného hasičského zboru obce.
Samotnú výšku paušálnej zložky finančnej podpory a ďalšie podrobnosti o jej poskytovaní ustanoví vykonávacia vyhláška Ministerstva vnútra SR.
 
Čl. V (účinnosť)
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti zákona 1. septembra 2015, okrem čl. I § 11d ods. 1 v bode 15, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky 18. februára 2015.


Robert Fico v. r.

predseda vlády
Slovenskej republiky
Robert Kaliňák v. r.

podpredseda vlády a minister vnútra
Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 595
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Právo advokáta na rešpektovanie privilegovanej korešpondencie

ESĽP sa zaoberal ochranou privilegovanej korešpondencie advokáta.

JUDIKATÚRA: Poskytovanie informácií spotrebiteľom pri predaji tovaru cez Amazon

Právny názor Súdneho dvora k poskytovania informácií spotrebiteľom zo strany obchodníkov pri predaji tovaru cez Amazon.

JUDIKTÚRA: Prítomnosť na pracovisku vo vzťahu k nelegálnemu zamestnávaniu

Najvyšší súd SR konštatoval, že prítomnosť osôb na pracovisku nemusí automaticky znamenať porušenie predpisov o nelegálnej práci a ...

JUDIKATÚRA: Výška náhrady škody pri smrti viacerých osôb

Argumentácia NS ČR k určeniu výšky náhrady pozostalými pri úmrtí viacerých osôb.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 2/2022

Zo súdnej praxe 2/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 2/2022

Právny obzor 2/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 1/2022

Súkromné právo 1/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 1/2022

Zo súdnej praxe 1/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 1/2022

Právny obzor 1/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: